Umowa ug/ /2010Pobieranie 34.01 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar34.01 Kb.
Załącznik nr 4

Umowa

UG/..../2010
zawarta w dniu ……………… 2010 r. w Gorzycach pomiędzy:
Gminą Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce , reprezentowaną przez:

…………………………………………

…………………………………………
zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………….

………………………………………………………………….


reprezentowaną przez:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
Zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą,
w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia publicznego przez Zamawiającego, została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

Dostawa sprzętu AGD z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gorzyce poszkodowanych w wyniku powodzi w roku 2010.

2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest miejscowości Gorzyce lub inne miejscowości z terenu gminy Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim w województwie podkarpackim, wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

3. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Gminy Gorzyce.
§ 2

Termin realizacji

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania zadania będącego przedmiotem umowy w terminie do 10 listopada 2010 r.

2. Termin dostarczenia sprzętu uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym.

3. Termin dostawy zostanie uzgodniony z Zamawiającym w terminie 4 dni przed planowaną dostawą.

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w partiach nie większych niż 170 sztuk sprzętu AGD.
§ 3

Wynagrodzenie i płatności
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w formie ryczałtu w wysokości………………zł netto powiększonej o należny podatek VAT, co daje razem kwotę …………………………. zł brutto ( słownie………………………………….) , zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za sprzęt i jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia. Cena obejmuje koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia za transport i ubezpieczenie, załadunek, wyładunek, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy.

4. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca wystawi fakturę na Gminą Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, NIP 867-20-77-154.

6. Zapłata faktury będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru ostatniej partii przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym przyjętym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
§ 4

Obowiązki stron

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:   1. dostarczenie i rozładunek aktualnie produkowanego, fabrycznie nowego i niedziałającego wadliwie sprzętu AGD w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

   2. dołączenie certyfikatu bezpieczeństwa, który jest wymagany prawem przy dostawie sprzętu,

3) dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim do każdej sztuki dostarczonego sprzętu

4) dołączenie karty gwarancyjnej w języku polskim do każdej sztuki dostarczonego sprzętu

5) dołączenie do każdej karty gwarancyjnej dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu uprawiającego do korzystania z serwisu gwarancyjnego.

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 ust 1 niniejszej umowy oraz zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej w § 3 ust 1 niniejszej umowy.


§5

Odbiory


 1. Wykonanie dostawy podlega odbiorowi końcowemu, który zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

 2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru widocznych wad mechanicznych w przedmiocie zamówienia podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi po usunięciu wszystkich wad. Wskazane wady zostaną przedstawione przez Zamawiającego Wykonawcy w formie pisemnej w protokole.


§ 6

Gwarancja


       1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości za wady fizyczne na okres 24 miesięcy.

       2. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec użytkownika odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

       3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia użytkownikowi.

       4. W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny do każdej sztuki urządzenia.

       5. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć użytkownikowi szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłoszenia awarii (formularz zgłoszenia) oraz punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji.

       6. Warunki serwisu gwarancyjnego:

a) czas reakcji na usunięcie usterki – maksymalnie 3 dni robocze;

    1. czas naprawy – nie dłużej niż 14 dni roboczych;

    2. liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu na nowy - 5 napraw

W okresie gwarancji naprawa sprzętu będzie dokonywana przez upoważnionych pracowników punktu serwisowego na terenie gminy Gorzyce, tylko w wyjątkowych sytuacjach w punkcie serwisowym, gdy naprawa na miejscu okaże się nie możliwa.

8. Dostarczanie naprawionych lub nowych części sprzętu jak również transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń mechanicznych w przedmiocie zamówienia w trakcie odbioru Zamawiający ma prawo żądać wymiany wadliwego sprzętu na nowy. Termin dostarczenia fabrycznie nowego i niewadliwego sprzętu przez Wykonawcę wynosi 3 dni robocze.
§ 7

Kary umowne


 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  1. w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1, tj. kwotę……… zł brutto (słownie:…….), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

  2. w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1, tj. kwotę …….. zł brutto (słownie: ……….) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

  3. w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1, tj. kwotę …… zł brutto (słownie: ………), za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.

 3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

 5. Postanowienia dotyczące kary umownej nie mają zastosowania w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy o którym mowa w § 8 ust 2.


§ 8

Rozwiązanie umowy


 1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy.

 2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy.

 4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
§ 9
Postanowienia końcowe
Niedopuszczalne są zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 10

1. Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą są:

1) ……………………………………… tel…… e:mail……………..

2) ……………………………………… tel…… e:mail………………..

3) ……………………………………… tel…… e:mail………………..

Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Wykonawcy do kontaktowania się z Zamawiającym są:  1. ……………………………………… tel……, e:mail……..……………………

  2. ……………………………………… tel……, e:mail……..…………………


§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
§ 14

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1; (brzmienie zał. nr 1 będzie zgodne z brzmieniem Rozdziału I SIWZ )

2) oferta Wykonawcy- załącznik nr 23) wzór protokołu zdawczo odbiorczego-załącznik nr 3.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący

Pobieranie 34.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna