Umowa w formie Protokołu Ustaleń między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie uzgodnień w dziedzinie dostępu do rynku wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych, parafowanego w Brasilii dnia 8 sierpnia 2002 rokuPobieranie 1.34 Mb.
Strona1/11
Data07.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
UMOWA
w formie Protokołu Ustaleń między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie uzgodnień w dziedzinie dostępu do rynku wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych, parafowanego w Brasilii dnia 8 sierpnia 2002 roku

1. Delegacje Wspólnoty Europejskiej i Federacyjnej Republiki Brazylii spotkały się dnia 8 sierpnia 2002 roku w celu omówienia kwestii poprawy dostępu do rynków obu Stron wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych.


2.1. Federacyjna Republika Brazylii nie stosuje taryf w odniesieniu do wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych po stawkach wyższych niż wskazano w załączniku I.
2.2. Wspólnota Europejska zawiesza stosowanie ograniczeń ilościowych obecnie obowiązujących przy przywozie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych z Brazylii, dotyczących kategorii wyrobów 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 6C, 9, 20, 22 i 39.
2.3. Strony wymieniają między sobą niezbędne dokumenty dowodzące realizacji ich zobowiązań.
3. Strony uzgadniają, że Wspólnota Europejska zachowuje prawa do ponownego zastosowania kontyngentów na poziomie obowiązującym dla danego roku oraz na poziomach odpowiadających dwustronnemu ustaleniu notyfikowanemu jako obowiązująca Umowa w sprawie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych, w okresie nieprzekraczającym czasu obowiązywania tej Umowy, w przypadku gdyby Brazylia nie dopełniła któregoś z obowiązków zawartych w punkcie 2 i 5 niniejszej Umowy w formie Protokołu Ustaleń (zwanego dalej „Protokołem Ustaleń”). Strony uzgadniają, że Brazylia zachowuje prawa do zawieszenia stosowania swoich zobowiązań wynikających z punktów 2 i 5, gdyby Wspólnota Europejska ponownie stosowała kontyngenty w sposób niezgodny ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Protokołu Ustaleń lub nie dopełniła któregoś z zobowiązań zawartych w punkcie 5. Przed wykonaniem tego prawa Strony zgadzają się przeprowadzić wzajemne konsultacje zgodnie z punktem 6.
4. Bez uszczerbku dla punktu 3 oraz współpracy administracyjnej przewidzianej w dwustronnej umowie włókienniczej parafowanej dnia 12 września 1986 roku wraz z jej późniejszymi zmianami oraz do celów wymiany informacji o handlu wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi mającej na celu zwalczanie nadużyć finansowych, Strony uzgadniają, co następuje:
a) wyroby określone w podpunkcie 2.2 podlegają procedurom przewidzianym w systemie podwójnej kontroli określonym w artykułach 18-24 załącznika III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93. System podwójnej kontroli zostaje wprowadzony przez Wspólnotę Europejską niezwłocznie po zawieszeniu przez nią kontyngentów zgodnie z punktem 2. Strony zgadzają się dokonywać oceny wyrobów podlegających systemowi podwójnej kontroli określonych w podpunkcie 2.2 i mogą do niego proponować zmiany po konsultacjach, zgodnie z punktem 6. Wspólnota Europejska zgadza się, aby wyroby podlegające procedurom przewidzianym w wyżej wymienionym systemie podwójnej kontroli, nie były poddawane na skutek tego systemu żadnym restrykcjom handlowym;
b) Unia Europejska ściśle współpracuje z Brazylią w celu zapewnienia statusu pochodzenia wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych objętych niniejszym Protokołem Ustaleń.
Te procedury podlegają postanowieniom zawartym w załączniku II.
5. Strony zgadzają się nie przyjmować środków pozataryfowych, które mogłyby utrudniać handel wyrobami włókienniczymi oraz odzieżowymi, w zakresie wskazanym w załączonym uzgodnionym protokole. W tym kontekście Strony uzgadniają, że limity ilościowe nie są wprowadzane w odniesieniu do wyrobów określonych w punkcie 2, oprócz przypadku, gdy Wspólnota Europejska korzysta z prawa do ponownego zastosowania systemu kontyngentów na mocy punktu 3.
6. Strony uzgadniają, że bilans niniejszego Protokołu Ustaleń, stanowiący pakiet swobodnie przyznanych wzajemnych koncesji, zależy od pełnego i dokładnego wdrożenia wszystkich warunków niniejszego Protokołu Ustaleń. W związku z tym Strony zgadzają się prowadzić okresowo konsultacje w celu zapewnienia właściwego wdrażania niniejszego Protokołu Ustaleń. Dodatkowo, Strony zgadzają się niezwłocznie przeprowadzać konsultacje na wniosek jednej ze Stron, dotyczący jakiegokolwiek aspektu niniejszego Protokółu Ustaleń.
W przypadku, gdy jedna ze Stron dąży do wykonania prawa zawartego w punkcie 3, przekazuje pisemnie drugiej Stronie szczegółowe informacje dotyczące zarzutów niedopełnienia zobowiązań. Konsultacje mające na celu zaradzenie danemu niedopełnieniu zobowiązań odbywają się, jeżeli Strony nie postanowią inaczej, w terminie 60 dni od złożenia pisemnego wniosku. Jeżeli Strony nie mogą uzgodnić właściwych czynności zaradczych w terminie 60 dni od rozpoczęcia konsultacji, pierwsza Strona ma prawo postępować zgodnie z punktem 3.
7. Strony zgadzają się na pełną współpracę w odniesieniu do zobowiązań związanych z WTO lub jednym z jej organów.
8. Strony uzgadniają, że niniejszy Protokół Ustaleń nie narusza możliwości ubiegania się o wzajemne koncesje dotyczące dostępu do rynku ze strony innych partnerów handlowych w tym sektorze.
9. Strony uzgadniają, że niniejszy Protokół Ustaleń nie narusza ich praw do powoływania się na wydane przez WTO Uzgodnienie o rozstrzyganiu sporów.
10. Wszystkie uzgodnione protokoły i deklaracje załączone do niniejszego Protokołu stanowią jego integralną część.
11. Strony uzgadniają, że niniejszy Protokół Ustaleń wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Umawiające się Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu niezbędnych do tego celu procedur wewnętrznych. Do tego czasu, Protokół jest stosowany tymczasowo na zasadzie wzajemności.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2002 rokuW imieniu Wspólnoty Europejskiej
W imieniu Federacyjnej Republiki Brazylii

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.34 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna