Umowa w formie Protokołu Ustaleń między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie uzgodnień w dziedzinie dostępu do rynku wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych, parafowanego w Brasilii dnia 8 sierpnia 2002 roku


Uzgodniony protokół (określony w punkcie 5 Protokołu Ustaleń)Pobieranie 1.34 Mb.
Strona11/11
Data07.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Uzgodniony protokół (określony w punkcie 5 Protokołu Ustaleń)
W kontekście Umowy w formie Protokołu Ustaleń w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi oraz odzieżowymi między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii, parafowanego w Brasilii dnia 8 sierpnia 2002 roku, w szczególności w odniesieniu do jego punktu 5, Strony zapisały wzajemne ustalenie, że żadna ze Stron nie stosuje barier pozataryfowych związanych z wszelkimi formami utrudniania handlu w tym sektorze. Mając na uwadze ich zobowiązania związane z WTO (prawa i obowiązki), Strony uzgadniają, że te bariery pozataryfowe obejmują, lecz nie ograniczają się do spraw takich jak:
- wszelkie dodatkowe należności celne przywozowe lub z tytułu sprzedaży wyrobów pochodzących z UE lub Brazylii wyższe od należności określonych w Umowie, lub wszelkie opłaty związane z przywozem lub wywozem, przekraczające przybliżony koszt świadczonych usług3,
- wszelkie podatki, które są wyższe niż podatki nakładane na produkcję lub sprzedaż równoważnych wyrobów krajowych,
- normy lub przepisy techniczne lub zasady, procedury lub praktyki w dziedzinie certyfikacji lub oceny zgodności, które wykraczają poza cele, do których są wymagane,
- wszelkie wartości orientacyjne mające na celu skuteczne stosowanie cen minimalnych lub cen arbitralnych i fikcyjnych lub wszelkie zasady, procedury lub praktyki w dziedzinie ustalania wartości celnej stwarzające bariery w handlu,
- zasady, procedury lub praktyki kontroli przed wysyłką, które są dyskryminujące, nieprzejrzyste, nadmiernie długie lub uciążliwe i obciążenie kontrolą celną odprawy towarów, które zostały już poddane kontroli przed wysyłką,
- nadmiernie uciążliwe, kosztowne lub arbitralne zasady, procedury lub praktyki dotyczące certyfikacji pochodzenia wyrobów lub wymagających bezpośredniej wysyłki towarów z kraju pochodzenia do kraju przeznaczenia,
- wszelkie nieautomatyczne, uznaniowe, lub inne wymagania, zasady, procedury lub praktyki w zakresie pozwoleń nakładające nieproporcjonalne obciążenia lub oddziaływujące restrykcyjne na przywóz. W szczególności wnioski o pozwolenia automatyczne przedłożone we właściwej i kompletnej formie powinny być zatwierdzane niezwłocznie po ich przyjęciu, w granicach możliwości administracji, ale nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
- wymagania lub praktyki dotyczące znakowania, etykietowania, opisu składu wyrobu lub opisu produkcji wyrobów, które, ze względu na swoje sformułowanie lub zastosowanie, są w jakiejkolwiek formie dyskryminujące w porównaniu z wymaganiami lub praktykami dotyczącymi wyrobów krajowych i które są bardziej restrykcyjne w odniesieniu do handlu niż jest to niezbędne, aby mogły spełniać swój uzasadniony cel4,
- bezzasadnie długie opóźnienia w odprawach celnych lub nadmiernie uciążliwe, nieprzejrzyste lub kosztowne procedury celne, w tym wymagania dotyczące kontroli, które mają niepotrzebny restrykcyjny wpływ na przywóz,
- subwencje szkodliwych dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego drugiej Strony.
W celu ułatwienia handlu zgodnego z prawem, bez względu na potrzebę skutecznej kontroli, Strony zobowiązują się:
- współpracować i wymieniać informacje w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących ustawodawstwa celnego i procedur celnych, w szczególności szybko rozpatrywać problemy podmiotów gospodarczych, wynikające ze środków objętych niniejszą Umową,
- zapewnić skuteczne, niedyskryminujące i szybkie procedury przewidujące prawo do odwołania się od działań, orzeczeń i decyzji administracyjnych organów celnych lub innych jednostek mających wpływ na przywóz lub wywóz towarów,
- ustanowić odpowiedni mechanizm konsultacji między administracją celną a podmiotami gospodarczymi w zakresie i procedur celnych,
- publikować, w miarę możliwości przy użyciu środków elektronicznych oraz podawać do wiadomości publicznej nowe ustawodawstwo i ogólne procedury związane z cłami, a także wszelkie ich zmiany, nie później niż w dniu wejścia w życie takich aktów prawnych i procedur,
- współpracować w celu osiągnięcia wspólnego podejścia do zagadnień związanych z ustalaniem wartości celnej, w szczególności w zakresie opracowania „kodeksu dobrych praktyk” dotyczących metod pracy i aspektów operacyjnych, stosowania wskaźników indykatywnych lub odniesienia, właściwej dokumentacji potwierdzającej dokładność wartości celnej oraz stosowania zabezpieczeń. Strony zgadzają się rozpocząć negocjacje w sprawie „kodeksu dobrych praktyk” z dniem wejścia w życie niniejszego Protokołu Ustaleń i zakończyć je w najkrótszym możliwym terminie.

Dodatkowy uzgodniony protokół
Wspólnota Europejska odnotowuje zobowiązanie Rządu Brazylii do dołożenia wszelkich starań, aby dodatkowy podatek w wysokości 1,5% stosowany przy przywozie towarów do Brazylii, wstępnie obowiązujący do dnia 31 grudnia 2002 roku, nie był stosowany po upływie tego terminu w odniesieniu do wyrobów wymienionych załączniku I do niniejszego Protokołu Ustaleń. Wspólnota Europejska uznaje, że zniesienie tego podatku w odniesieniu do wyrobów wymienionych w załączniku I do niniejszego Protokołu Ustaleń z dniem 31 grudnia 2002 roku stanowi część wzajemnych koncesji zawartych w Umowie. Jeżeli jednakże dodatkowy podatek w wysokości 1,5% zostanie rozszerzony na wyroby wymienione w załączniku I do niniejszego Protokołu Ustaleń, Wspólnota Europejska zgadza się przyznać okres na jego zniesienie, nieprzekraczający trzech miesięcy i rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2003 roku. Gdyby jednak podatek ten był stosowany po upływie tego terminu, Wspólnota Europejska i Federacyjna Republika Brazylii uzgadniają, że Wspólnota Europejska może ponownie wprowadzić kontyngent dla kategorii 2A lub kategorii 9 na poziomach odpowiadających ich dwustronnemu ustaleniu notyfikowanemu na mocy obowiązującej Umowy w sprawie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych (ATC). Przed ponownym wprowadzeniem tego kontyngentu Wspólnota Europejska powiadomi Brazylię o swoim zamiarze. Brazylia i Wspólnota Europejska zgadzają się przeprowadzić konsultacje przed ponownym wprowadzeniem takiego kontyngentu w terminie 60 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez jedną ze Stron. W przypadku gdy Strony mogą uzgodnić właściwych czynności zaradczych w terminie 60 dni od wniosku o przeprowadzenie konsultacji, Wspólnota Europejska będzie miała prawo do ponownego wprowadzenia kontyngentu z dniem 1 czerwca 2003 roku.

Deklaracja

W kontekście Umowy w formie Protokołu Ustaleń między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi oraz odzieżowymi oraz uzgodnionego protokołu do niej, parafowanego w Brasilii dnia 8 sierpnia 2001 roku, w szczególności w odniesieniu do możliwego ponownego wprowadzenia kontyngentów w przypadku niewywiązania się przez Brazylię ze swoich zobowiązań, określonych w punktach 2 i 5, oraz, na tej samej zasadzie, zachowania przez Brazylię prawa do zawieszenia stosowania swoich zobowiązań w odniesieniu do punktów 2 i 5, w przypadku gdy Wspólnota Europejska ponownie zastosuje kontyngenty w sposób niezgodny ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Protokołu Ustaleń lub nie wypełni któregoś ze swoich zobowiązań zawartych w punkcie 5, Strony deklarują, że podjęte zobowiązania dotyczące barier pozataryfowych są zobowiązaniami dwustronnymi podjętymi między Stronami niezależnie od wszelkich zobowiązań wielostronnych stosujących się do Stron. W związku z tym, Strony uzgadniają, że zastosowanie tych postanowień ma charakter wyłącznie dwustronny. Ponadto Strony uzgadniają, że wspomniane zobowiązania dwustronne nie mają na celu narzucania wyższych norm lub obowiązków wykraczających poza zobowiązania podjęte w kontekście wielostronnym. Niniejszy Protokół Ustaleń nie narusza praw i obowiązków Stron wynikających z umów wielostronnych, których są one Stronami.


Należy rozumieć, że istniejące podatki i opłaty stosowane przez jedną ze Stron, nieobjęte uzgodnionym protokołem, podlegają zasadom WTO.

2 Wyroby objęte niniejszym wykazem są określone przez odpowiedni opis wyrobu z załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 roku w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 969/2002 (Dz.U. L 149 z 7.6.2002, str. 20).

3 Strony ustalają, że przepis ten nie obejmuje AFRM.

4Wspólnota Europejska uzgadnia, że wymagania dotyczące znakoania ekologicznego w sektorze testylnym nie będą stosowane jako dodatkowe utrudnienie przywozu z Brazylii.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.34 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna