Umowa zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: adson spółka z o oPobieranie 9.56 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.56 Kb.
UMOWA

zawarta w dniu …………………….. w Warszawie, pomiędzy:ADSON Spółka z o. o. z siedzibą w Pieńkowie nr 40, 05-152 Czosnów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ----

Regon –, NIP –

reprezentowaną przez:

Prezesa – Zbigniewa Zawadę

zwaną dalej WYNAJMUJĄCYM,

a

Panem/Panią ..........................................................................................................................................zamieszkałym ........................................................................................................................................

legitymującym się D.O. nr .....................................................................................................................

posiadającym prawo jazdy nr ................................... wydane przez .....................................................

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej NAJEMCĄ,

o następującej treści:

§ 1

WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki ---------, model


-------- o numerze rejestracyjnym--------, ubezpieczonym w -------------- w zakresie---------- (polisa nr -------) przystosowanym do kierowania przez osoby niepełnosprawne.

§ 2


 1. WYNAJMUJĄCY w dniu ............................ wypożycza NAJEMCY samochód wskazany
  w § 1 na okres ………........... dób.

 2. Okres wypożyczenia może ulec zmianie w przypadku wyrażenia na to pisemnej zgody przez WYNAJMUJĄCEGO. Przez pisemną zgodę uważa się również korespondencję e-mail.

 3. W chwili wypożyczenia samochodu sporządzony zostanie protokół przekazania, a w chwili zwrotu protokół zdania samochodu.

W protokole wskazany zostanie stan samochodu (brak uszkodzeń lub wskazanie jakie istnieją) oraz stan licznika jak również godzinę przekazania i godzinę zdania samochodu.

 1. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w takim stanie w jakim go wynajął.

 2. Samochodem może kierować wyłącznie Najemca wskazany w niniejszej Umowie.

 3. Samochód wypożyczony zostanie z pełnym zbiornikiem paliwa i musi być zdany z pełnym bakiem. Koszt paliwa podczas wynajmu pokrywa Najemca.

 4. W chwili odbioru samochodu NAJEMCA wypłaci wynajmującemu kaucję
  w kwocie 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt).

§ 3

 1. Za wypożyczenie samochodu wskazanego w § 1 NAJEMCA zapłaci WYNAJMUJĄCEMU kwotę 150 zł brutto za jedną dobę wynajmu.

 2. Każda rozpoczęta doba wynajmu będzie liczona jak cała doba. Godzina przekazania samochodu wskazana zostanie w protokole, o którym mowa w § 2 ust. 3.

 3. WYNAJMUJĄCY w chwili zdawania samochodu przedłoży NAJEMCY fakturę, która uregulowana zostanie niezwłocznie w kasie WYNAJMUJĄCEGO.

 4. W chwili regulowania należności rozliczona zostanie kaucja, o której mowa w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy.

§ 4

 1. NAJEMCA zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO o zdarzeniach dotyczących samochodu (kolizja, kradzież itp.).

 2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy NAJEMCA winien kontaktować się

z Biurem ADSON Sp. z o.o. kom. 792-283-197

§ 5


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy KC.

 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

 3. Protokół przekazania/zdania samochodu stanowi integralną cześć Umowy.

 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
  ze stron.

........................................................... ...........................................................

NAJEMCA WYNAJMUJĄCYPobieranie 9.56 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna