Umowa zawarta w w dniu roku, pomiędzy: „Agencją Górską Patagonia”, zwaną dalej „Agencją”Pobieranie 58.58 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar58.58 Kb.


UMOWA
zawarta w ……………….. w dniu …………….. roku, pomiędzy:
Agencją Górską Patagonia”, zwaną dalej „Agencją”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 – 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32 2047137, wpisaną do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych pod nr  282, reprezentowaną przez Ryszarda Pawłowskiego, zwanego dalej „Liderem”,

a

……………… ………….……… , zamieszkały/a ………………………………, legitymujący/a się paszportem nr ……………….., ważnym do dnia …………………., PESEL: …….................., zwany/a dalej „Klientem”,


zwanymi w dalszej części łącznie „Stronami”, a każdy z nich oddzielnie „Stroną”.
Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej „Umową”:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zorganizowanie przez Agencję wyprawy/ trekkingu na Aconcagua, w której udział będzie miał zagwarantowany Klient.

2. Wyprawa/trekking będzie trwała od dnia ………. do dnia ………….. roku. Minimalna liczba uczestników wyprawy/trekkingu wynosi 7 osób.

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy Agencja zapewnia: • przewodnictwo i opiekę Lidera nad grupą;

 • w drodze do bazy - dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolację oraz napoje w ramach tych posiłków, serwowane w schroniskach - według istniejących możliwości (Uwaga: wyboru posiłków i napojów dla całej grupy dokonuje Lider, koszt wszystkich zamówień indywidualnych pokrywa Klient);

 • w bazie – półprodukty do dwóch posiłków dziennie - według istniejących możliwości (Uwaga: wyboru półproduktów dla całej grupy dokonuje lider; nie ma możliwości dokonywania indywidualnych zamówień);

 • w trakcie ataku szczytowego - słodycze i żywność wysokokaloryczną - według istniejących możliwości;

 • w drodze do bazy - noclegi w schroniskach lub namiotach - według istniejących możliwości;

 • w bazie i powyżej - noclegi w namiotach;

 • sprzęt bazowy w postaci namiotów, a także gaz z palnikiem oraz radiotelefon - jeśli są niezbędne do ataku szczytowego.

4. Agencja zastrzega, że organizując wyprawę/trekking nie zapewnia:

 • indywidualnego przewodnictwa (usługa dodatkowa z ceną do uzgodnienia na żądanie Klienta zgłoszone przy zawarciu Umowy);

 • uczestnictwa tragarza wysokościowego. Klient zobowiązany jest do samodzielnego noszenia namiotu i sprzętu niezbędnego do założenia obozów oraz zobowiązany jest do samodzielnego zakładania tych obozów;

 • uczestnictwa lekarza. Klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się w apteczkę zgodnie z wykazem na stronie internetowej Agencji oraz do dokonania stosownych szczepień jeśli są konieczne;

 • tlenu (tylko na wyraźne żądanie Klienta zgłoszone przy zawarciu Umowy i za dodatkową opłatą);

 • łączności satelitarnej w trakcie trwania wyprawy/trekkingu.

5. Agencja zastrzega, że nie pokrywa kosztów:

 • poniesionych przez Klienta w związku z wcześniejszym zakończeniem przez Niego wyprawy. Agencja nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. Zwrot części wynagrodzenia za niewykorzystane usługi nie przysługuje;

 • ewentualnej akcji ratunkowej oraz kosztów poniesionych przez Klienta w przypadku odłączenia się od grupy z jakiejkolwiek przyczyny niezawinionej przez Agencję. Agencja nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. Zwrot części wynagrodzenia za niewykorzystane usługi nie przysługuje;

 • dodatkowych wycieczek w trakcie trwania wyjazdu/trekkingu w „dni wolne/dodatkowe”. Klient podejmuje się organizacji wycieczek, o których mowa powyżej, na własny koszt i ryzyko;

 • wiz, nadbagażu i opłat lotniskowych, rozmów telefonicznych, napojów butelkowych;

 • gorącego prysznica.

6. Agencja zastrzega, że od chwili dojścia do bazy oraz w trakcie ataku szczytowego Klient zobowiązany jest do samodzielnego przyrządzania posiłków i topienia śniegu w celu uzyskania wody.

§ 2

Zawarcie Umowy
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony oraz wpłacie przez Klienta bezzwrotnej zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 1.000  zł (jeden tysiąc złotych).

2. Agencja dostarcza Klientowi niniejszą Umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie elektronicznej, listownie lub osobiście. Podpisane egzemplarze Umowy Klient dostarcza do Agencji. Po ich podpisaniu Agencja dostarcza Klientowi podpisaną Umowę w jednym egzemplarzu, niezwłocznie po jej podpisaniu, najpóźniej na odprawie podróżnych przed wylotem.

3. Klient oświadcza, że został poinformowany przez Agnację o rodzaju dokumentów niezbędnych do realizacji wyprawy oraz terminie ich okazania lub dostarczenia do Agencji.

4. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, lub ich nieterminowe dostarczenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wyjeździe z przyczyn nie leżących po stronie Agencji, ze skutkami określonymi w § 8 ust. 2 Umowy.§ 3

Oświadczenia Agencji i Lidera
1. Agencja zobowiązuje się:

 • rzetelnie zorganizować wyjazd;

 • przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia wysokogórskiego Lidera dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa w trakcie trwania wyjazdu oraz dołożyć wszelkich starań w celu umożliwienia Klientowi skutecznego wejścia na szczyt, z zastrzeżeniem, że Agencja nie gwarantuje zdobycia szczytu przez Klienta;

 • w ramach istniejących możliwości udzielić Klientowi niezbędnej pomocy lub wezwać stosowną pomoc w razie wypadku. Agencja informuje, że mimo zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa może dojść do sytuacji, w której pomoc będzie niemożliwa lub nadejdzie zbyt późno, a wypadek skończy się trwałym kalectwem lub śmiercią Klienta.

2. W ramach wyjazdu Agencja pokrywa koszty: przelotów lotniczych, transportu miejscowego do bazy, kosztów pozwoleń (za wyjątkiem Denali i Aconcagua), sprzętu bazowego, a także noclegów w hotelach/ schroniskach oraz wyżywienia w bazie i powyżej na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

3. Lider zastrzega sobie prawo do zaniechania lub przerwania ataku szczytowego, lub wycofania z ataku szczytowego poszczególnych/wszystkich Klientów, jeżeli ze względu na okoliczności, w szczególności pogodę, porę dnia lub stan psychofizyczny Klienta, uzna to za konieczne.

4. Agencja zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z odmowy przyznania Klientowi wizy przez ambasadę kraju docelowego lub tranzytowego.

5. Agencja zobowiązuje się do przekazania Klientowi dokumentów podróży bezpośrednio przed wyjazdem lub, jeśli Klient otrzyma taką informację, podczas odprawy podróżnych przed wylotem.6. Agencja zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Klient w jakikolwiek sposób utrudnia sprawne przeprowadzenie wyjazdu lub stwarza niebezpieczeństwo dla siebie lub innych uczestników. Wszystkie koszty w takiej sytuacji ponosi Klient, a zwrot części wynagrodzenia za niewykorzystane usługi nie przysługuje.

§ 4

Oświadczenia Klienta
Klient zobowiązuje się:

 • dostarczyć w terminie dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

 • przestrzegać regulaminów i innych przepisów prawa, obowiązujących w miejscach pobytu oraz polskich i zagranicznych przepisów celno – dewizowych;

 • ściśle stosować się do zaleceń Lidera lub współpracowników Agencji, przestrzegać punktualności, zasad bezpieczeństwa, oraz informować o czasowej rezygnacji z przewidzianych programem świadczeń;

 • uiścić wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 Umowy;

 • we własnym zakresie doubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia z uwzględnieniem w szczególności wysokogórskiego i wspinaczkowego /trekkingowego charakteru wyjazdu, włącznie z transportem helikopterem;

 • zapoznać się z planem wyjazdu wskazanym na stronie internetowej Agencji;

 • we własnym zakresie skompletować wymagany sprzęt i wyposażenie wskazane na stronie internetowej Agencji, zapoznać się z potencjalnymi chorobami i zagrożeniami mogącymi wystąpić na wysokościach oraz skompletować apteczkę zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Agencji, a także dokonać stosownych szczepień, jeśli są konieczne (informacji na temat szczepień udzielają Stacje Sanitarno Epidemiologiczne);

 • pokryć ze środków własnych:

 1. koszty nadbagażu, opłat lotniskowych i wiz;

 2. koszt pozwolenia wejścia na szczyt – dotyczy Denali i Aconcagua;

 3. koszty ewentualnych dodatkowych wycieczek w trakcie trwania wyjazdu/trekkingu w „dni wolne/dodatkowe”. Klient podejmuje się organizacji wycieczek, o których mowa powyżej, na własne ryzyko;

 4. koszty używek (alkohol, papierosy), gorącego prysznica, napojów butelkowych oraz dodatkowo zamawianych posiłków i napojów w zakresie poza ofertą Agencji, a także tlenu i indywidualnego przewodnictwa;

 5. wszelkie szkody wyrządzone w trakcie trwania wyjazdu (również nieumyślnie);

 6. koszty ewentualnej akcji ratunkowej, koszty wcześniejszego zakończenia wyprawy przez Klienta lub koszty poniesione przez Klienta w przypadku odłączenia się od grupy z jakiejkolwiek przyczyny niezawinionej przez Agencję;

 • posiadać w czasie wyjazdu środki finansowe na pokrycie w/w kosztów.§ 5

Wynagrodzenie
1. Za zorganizowanie wyprawy/trekkingu, o której mowa w § 1 Umowy Klient zapłaci Agencji wynagrodzenie w wysokości _________ PLN (________________złotych). W porozumieniu z Agencją wynagrodzenie podane w walucie polskiej wpłacane jest w USD lub EURO wg kursu z dnia ustalonego z Agencją.

2. Z chwilą podpisania Umowy Klient jest zobowiązany do zapłaty Agencji bezzwrotnej zaliczki w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz do wysłania na adres Agencji podpisanej Umowę w dwóch egzemplarzach.

3. Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości minimum 25% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 60 dni przed datą rozpoczęcia wyprawy/trekkingu określoną w § 1 ust. 2 powyżej, na rachunek bankowy Agencji wskazany w ust. 4 poniżej.

4. Klient zobowiązuje się wpłacić wynagrodzenie pomniejszone o wysokość wpłaconych zaliczek, w terminie 42 dni przed datą rozpoczęcia wyprawy/trekkingu określoną w § 1 ust. 2 powyżej, na rachunek bankowy Agencji:


Bank PEKAO S.A. I Oddz. Katowice ul. Chorzowska 1 Nr. 43 1240 1330 1111 0010 1231 2349
5. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej, obejmuje koszty minimalnego ubezpieczenia, które w imieniu Klienta zobowiązana jest wykupić Agencja stosownie do § 11 Umowy.

6. Agencja zastrzega, że wynagrodzenie wskazane w niniejszej Umowie może ulec podwyższeniu, jeżeli dojdzie do wzrostu kosztów pozwoleń, biletów lotniczych, transportu, cen, podatków lub opłat za usługi tj.: opłaty załadunkowe lub przeładunkowe w portach lotniczych, czy wzrostu kursów walut, z zastrzeżeniem, że o takim podwyższeniu Agencja może powiadomić Klienta nie później niż dwadzieścia dni przed terminem planowanego wylotu.

7. Jeżeli całość wynagrodzenia nie zostanie wpłacona na 42 dni przed planowanym wylotem lub w innym terminie wskazanym przez Agencję, Agencja jest uprawniona do rozwiązania Umowy i naliczenia odpowiedniej opłaty za rezygnację z wyjazdu zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy.

§ 6

Zawiadomienia
1. Wszelkie zawiadomienia / informacje przekazywane między Stronami uznane będą za doręczone, jeżeli zostaną przesłane kurierem, osobiście, wysłane listem poleconym, pod podane poniżej adresy (numery telefonów i faksów podawane są dla celu bieżących kontaktów Stron).
2. Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń:

Agencja    ul. Księdza Ścigały nr 42 m.5, kod 40 – 210 Katowice,

                    tel. +48 32 2047137, patagonia@alpinizm.pl

Klient        ………………………………………………………………………………

                    ………………………………………………………………………………

§ 7

Zmiany w wykonywaniu usług
1 Agencja zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu w przypadku:


 • działania siły wyższej,

 • nie osiągnięcia minimum grupy określonego dla danego wyjazdu, z zastrzeżeniem, że o odwołaniu wyjazdu z tej przyczyny Agencja powiadomi Klienta nie później niż siedem dni przed planowanym terminem wylotu.

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie Umowy przez Agencję.

3. W przypadku odwołania wyprawy/trekkingu przez Agencję, Agencja może złożyć ofertę obejmującą inny wyjazd/trekking niż wskazany w § 1 Umowy, którą Klient może zaakceptować po podpisaniu stosownego oświadczenia. W razie wyższej ceny proponowanego wyjazdu Klient zobowiązany jest do uiszczenia stosownej dopłaty, w przypadku ceny niższej różnica pomiędzy wynagrodzeniem wskazanym w niniejszej Umowie, a ceną wskazaną w ofercie zostanie zwrócona Klientowi. W przypadku nie przyjęcia przez Klienta oferty, o której mowa powyżej, Agencja zwróci Klientowi całość wpłaconego przez Klienta niego wynagrodzenia.

4. W przypadku, w którym, w czasie trwania wyjazdu nie zostanie wykonana przewidziana w niniejszej Umowie usługa, stanowiąca istotną część programu tego wyjazdu, Agencja zobowiązuje się w ramach wyprawy/trekkingu zagwarantować odpowiednie świadczenia zastępcze bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami.

5. W przypadku przerwania podróży lub pobytu oraz w przypadku zatrzymania Klienta przez służby graniczne z przyczyn nie leżących po stronie Agencji równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana.

6. W przypadku niewykorzystania przez Klienta wszystkich świadczeń zapewnionych przez Agencję w czasie trwania wyprawy/trekkingu i objętych jej programem, Klient nie może żądać obniżenia ceny lub wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia. Agencja nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów związanych z wcześniejszym powrotem Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Agencji.

§ 8

Rezygnacje, zmiany rezerwacji lub uczestnika
1. Klient, składając pisemne oświadczenie, ma prawo zrezygnować z wyprawy/trekkingu w każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu.

2. W przypadku rezygnacji Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o: (i) wszystkie koszty udokumentowane i poniesione przez Agencję w związku z organizacją wyprawy/trekkingu, oraz (ii) bezzwrotną opłatę rezerwacyjną w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

3. Za każdą zmianę po dokonaniu rezerwacji (terminu, hotelu itd.), pobierana jest opłata odpowiadająca poniesionym kosztom, od każdej osoby, której dotyczy. Zmiana może być dokonana tylko w porozumieniu z Agencją i po jej pisemnym potwierdzeniu przez Agencję.

4. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, ważność zachowują wszystkie postanowienia Umowy pierwotnej.

5. Zmiana uczestnika jest możliwa, jeśli wszystkie wymagane dane i dokumenty osoby wskazanej przez Klienta, zostaną dostarczone do Agencji co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu. Zamiana uczestnika jest skuteczna pod warunkiem pisemnego zaakceptowania jej przez Agencję. Za nie uiszczenie wynagrodzenia oraz koszty poniesione przez Agencję w wyniku zmiany uczestnika wyjazdu, Klient i osoba przejmująca jego prawa i obowiązki odpowiadają solidarnie.

6. Agencja zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy, w szczególności terminu wyjazdu. 7. Agencja zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Klienta o każdej zmianie warunków niniejszej Umowy.

8. Agencja zastrzega, że z chwilą opublikowania nowych warunków uczestnictwa tracą ważność wcześniejsze, dotyczące tych samych miejsc docelowych i terminów.

9. Jeżeli Klient zawiadomiony przez Agencję o zmianie warunków Umowy zrezygnuje z wyprawy/trekkingu w ciągu 3 dni od zawiadomienia, Agencja zobowiązana jest zwrócić Klientowi całość wpłaconego przez niego wynagrodzenia.

10. Strony zgodnie oświadczają, że brak potwierdzenia akceptacji zmian warunków Umowy przez Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z wyprawy/trekkingu. W takim przypadku Klient otrzymuje zwrot wniesionej wpłaty w pełnej kwocie.

§ 9

Reklamacje
1. Klient zobowiązany jest zgłosić wszelkie ewentualne nieprawidłowości w formie pisemnej lub ustnej w czasie trwania wyjazdu/trekkingu.

2. Klient winien przedłożyć Agencji pisemną reklamację w ciągu 30 dni (decyduje data nadania w przypadku listu) od daty zakończenia wyprawy/trekkingu.

3. Agencja ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia.

§ 10

Odpowiedzialność, straty i szkody
1. Agencja odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:


 • działaniem siły wyższej;

 • działaniem lub zaniechaniem Klienta;

 • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć.

2. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Agencję ograniczona jest do dwukrotności wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.

3. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia bagażu Klienta w czasie przelotu samolotem, Klient zobowiązany jest dostarczyć formularz zgłoszenia szkód (P.I.R.) przewoźnikowi w miejscu przeznaczonym do tego przez linię lotniczą. Zgodnie z ogólnymi warunkami podróży lotniczych stosowanych przez linie lotnicze zgłoszenie szkód jest konieczne do zrealizowania roszczeń Klienta.

4. Klient oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami podróży lotniczych stosowanymi przez przewoźnika i je akceptuje.

§ 11

Ubezpieczenia/Leczenie
1. Agencja zobowiązuje się do zawarcia na rzecz osób uczestniczących w wyprawie/trekingu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, oraz umowy ubezpieczenia kosztów leczenia (w czasie pobytu za granicą. poza terytorium RP).

2. Zakres w/w ubezpieczeń określa art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, a warunki szczegółowe (OWU) i polisy ubezpieczenia przygotowane przez zakład ubezpieczeń stanowią załącznik do niniejszej umowy.

3. Klient zobowiązuje się na własny koszt do zawarcia dodatkowego ubezpieczenia w czasie pobytu na wyprawie/trekingu w zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, oraz innych ryzyk, uwzględniającego wysokogórski/wspinaczkowy/trekkingowy charakter wyjazdu do miejsc z ekstremalnymi warunkami klimatycznymi i przyrodniczymi.

4. Agencja nie odpowiada za koszty rezygnacji z wyjazdu z przyczyn leżących po stronie Klienta. Dodatkowe koszty rezygnacji z wyjazdu mogą stanowić przedmiot odrębnego ubezpieczenia.

5. Agencja oświadcza, że jako organizator turystyki zawarła umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na wypadek konieczności pokrycia kosztów sprowadzenia klientów/uczestników wyjazdu do kraju, oraz zwrotu wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązania. Zgodnie z zawartą umową obowiązkowego ubezpieczenia oc w przypadku nie zabezpieczenia kosztów powrotu do kraju oraz zwrotu pobranych wcześniej wpłat przez Agencję Górską Patagonia, Klient uprawniony jest kierować roszczenia do Marszałka Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

6. Klient zobowiązuje się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w czasie podróży (ubezpieczenie o którym mowa może być zawarte łącznie z ubezpieczeniem kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w formie pakietu podróżnego, którego koszt pokrywa Klient).

7. Klient oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń, oraz zobowiązuje się przestrzegać warunków i obowiązków ubezpieczającego określonych przez zakład/towarzystwo ubezpieczeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), w tym do opłacenia we własnym zakresie udziału własnego, franszyz integralnych i redukcyjnych, oraz kosztów ewentualnego leczenia, pobytu w szpitalu, pomocy medycznej i ratunkowej do czasu wypłaty należnego odszkodowania. Ponadto, Klient oświadcza, że w czasie wyjazdu będzie posiadał środki finansowe na pokrycia dodatkowych kosztów o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe z realizacji, interpretacji lub wykonania Umowy rozpatrywane będą w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Agencji.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.).

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.§ 13

OŚWIADCZENIE KLIENTA O PRZYJĘCIU RYZYKA I ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

stanowiące integralną część Umowy


Ja, niżej podpisany/a niniejszym przyjmuję wszelkie ryzyko związane z moim uczestnictwem w wyprawie/trekkingu, o którym mowa w niniejszej Umowie oraz oświadczam, że:


 1. zostałem/am poinformowany/a, że wyjazd, w którym dobrowolnie biorę udział niesie za sobą możliwość zranienia, kalectwa, a nawet śmierci na skutek działania różnych sił natury oraz podróżowania miejscowymi środkami transportu;

 2. zdaję sobie sprawę, że uprawianie wspinaczki oraz innych sportów górskich stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa;

 3. świadom jestem ryzyka, jakie niesie ze sobą wyjazd w teren wysokogórski ze szczelinami lodowymi, spadającymi kamieniami lub lawinami;

 4. zdaję sobie sprawę z ujemnych konsekwencji mogących wystąpić w trakcie wyjazdu, w szczególności wystąpienia odmrożeń, oparzeń słonecznych, chorób wynikających z przebywania na znacznych wysokościach;

 5. świadom jestem, że w trakcie wyjazdu mogą wystąpić nieprzewidywalne sytuacje, niezależne od woli stron, takie jak: załamania pogody, brak żywności, wody, choroby, ukąszenia, atak zwierząt;

 6. świadom jestem, że wyjazd związany jest z podróżowaniem po terenach niestabilnych politycznie, objętych zamieszkami oraz wojnami domowymi;

 7. zdaję sobie sprawę, że podczas wyjazdu mój sprzęt, żywność, ekwipunek, pieniądze oraz dokumenty mogą być narażone na utratę;

 8. sprawdziłem/am stan mojego zdrowia, który jest dobry i nie wskazuje na to, żeby istniały ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania przeze mnie wspinaczki i innych sportów górskich i ekstremalnych;

 9. świadom/a jestem, że podczas wyjazdu pomoc ratunkowa, transportowa oraz medyczna w miejscach odległych od cywilizacji jest znacznie ograniczona, czasem niemożliwa.

Oświadczam, że jestem w pełni przygotowany/ana do wzięcia udziału w wyjeździe organizowanym przez Agencję (w tym: zdrowotnie, kondycyjnie, pod względem umiejętności technicznych, pod względem formalnoprawnym oraz finansowo).

Jednocześnie oświadczam, że mój udział w wyjeździe jest dobrowolny i podejmuję go tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że zrzekam się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od Agencji, jej pracowników, współpracowników oraz podwykonawców za szkody powstałe w ww. zakresie bez ich winy.

Agencja Klient

…………………………………. ………………………………………..

www.patagonia.com.pl – Aconcagua 2009


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna