Umowa zlecenie nr /2014 zawarta w dniu r w Jedliczu pomiędzy Gminą JedliczePobieranie 77.25 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar77.25 Kb.
UMOWA ZLECENIE NR……./2014

zawarta w dniu ………………. 2014 r. w Jedliczu


pomiędzy Gminą Jedlicze, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze reprezentowaną przez:

Zastępcę Burmistrza Gminy – Piotra Rostka

przy kontrasygnacie Iwony Sołtys – Skarbnika Gminy Jedlicze

zwaną dalej w treści umowy Zleceniodawcą,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

zwanym dalej w treści umowy Zleceniobiorcą,

o następującej treści:§1

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przyjęcie przez Zleceniobiorcę realizacji zadania pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Jedlicza”.

 2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 10 miesięcy od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r.

§2

 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy na zadania, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określonych w Zarządzeniu nr 56/2013 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 14 lutego 2013 r.

 2. Przedmiotem umowy jest wykonanie pełnego zakresu usługi w oparciu o ofertę Zleceniobiorcy stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§3

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Jedlicze obejmuje: 1. Wysepki komunikacyjne:

 1. wysepka komunikacyjna przy ul. Tokarskich – ul. Rejtana – 17 m² (trawnik, rośliny ozdobne rabatowe)- I nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta, II nasadzenie: Aksamitka niska (tagetes patula nana), Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorens), Szałwia błyszcząca( Salvia splenders), zielistka, Irezyna herbista (iresine herbstii); III nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta.

 2. wysepki komunikacyjne przy ul. Brzozowej z drogą krajową – 80 m² (trawnik, rośliny ozdobne rabatowe)- I nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta; II nasadzenie: Werbena pospolita (Verbena), Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorens), Szałwia błyszcząca( Salvia splenders), Aksamitka niska (tagetes patula nana) Kolous blumego (Plectranthus scutellavioides), III nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta.

 3. wysepki komunikacyjne przy ul. Brzozowej z ul. Armii Krajowej – 67 m² (trawnik, rośliny ozdobne rabatowe)- I nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta, II nasadzenie: Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorens), Starzec popielny (Sencecio cineraria), Szałwia błyszcząca( Salvia splenders), Irezyna herbista (iresine herbstii), żeniszek meksykański (Ageratum houstoninanum), Aksamitka niska (tagetes patula nana), Pelargonia rabatowa (Pelargonium zonale); III nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta.

 1. Tereny zielone, kwiaty w wazonach, rabaty ozdobne:

 1. działka nr ew. 1948 (Rynek) –1395 m², trawnik, rośliny ozdobne rabatowe (50 m²)-
  I nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta; II nasadzenie: Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorens), Werbena pospolita (Verbena), Ipomea batatas, Niecierpek waleriana (Impatiens waleriana), Irezyna herbista (iresine herbstii), żeniszek meksykański (Ageratum houstoninanum), Pelargonia rabatowa (Pelargonium zonale), Aksamitka niska (tagetes patula nana); III nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta, drzewa, krzewy, alejki (170 m²), 4 szt. ławek, gazony: I nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta, II nasadzenie: Pelargonia bluszczolistna (Pelargonium peltatrum), Ipomea batatas, Lobelia przylądkowa (Lobelia evinus), zielistka; III nasadzenie: Chryzantema drobnokwiatowa oraz uzupełnienie kory na rabatach;

 2. działka nr ew. 1468/4 (obok kiosku Ruchu) – 225 m², (trawnik, drzewa),
  7 wazonów (3 gatunki kwiatów, ziemia i nawóz)- I nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta, II nasadzenie: Lobelia przylądkowa (Lobelia erinus), Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorens), zielistka;
  III nasadzenie: Chryzantema drobnokwiatowa,

 3. działki nr ew. 1945/1, 1943/1, 1937/3 (parking przy Urzędzie Gminy) – 250 m², (trawnik, drzewa, krzewy),

 4. pas drogowy ul. Rejtana, (trawnik, drzewa) –1130 m²,

 5. działka nr ew. 1937/2 zieleń wokół budynku Urzędu Gminy, (trawnik, krzewy) –29 m², obsadzenie kwiatów w 4 donicach (kompozycje kwiatowe, ziemia do kwiatów, krzewy)- II nasadzenie: Pelargonia bluszczolistna (Pelargonium peltatrum), Ipomea bata as, Lobelia przylądkowa (Lobelia evinus), zielistka; III nasadzenie: Chyzantema drobnokwiatowa;

 6. pobocze przy ul. Dubisa - 100 m², (trawnik, drzewa), pielęgnacja roślin i krzewów wokół Pomnika Poległych w Obronie Ojczyzny w latach 1914-1920- I nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta- biały i czerwony, II nasadzenie: begonia stale kwitnąca (begonia semperflorens)- biała i czerwona; III nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta- biały i czerwony;

 7. zieleń wzdłuż chodnika przy ul. Tokarskich (od ul. Dubisa do ul. Stawiarskich – trawnik, drzewa) –155 m²,

 8. pielęgnacja drzew ozdobnych przy ul. Stawiarskich i ul. Cichej oraz trawnik w pasie nasadzeń przedmiotowych drzew,

 9. zieleń wzdłuż ul. Brzozowej (na długości chodnika – trawnik, magnolie- ok. 17 szt.) oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej – 300 m²,

 10. pielęgnacja roślin ozdobnych – żonkili posadzonych wzdłuż ul. Brzozowej (nawożenie, odchwaszczanie),

 11. skrzyżowanie w Jedliczu dzielnica Borek – 20 m2 (trawnik, rośliny ozdobne rabatowe, krzewy)- I nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta- biały i czerwony; II nasadzenie: Starzec popielny (Sancecio cineraria), Szałwia błyszcząca( Salvia splenders)- czerwona; III nasadzenie: Bratek ogrodowy (Viola wittrockiana) odmiana Delta – biały i czerwony.

 12. pielęgnacja drzew na działkach nr 1231/12 i nr 1231/13 o łącznej powierzchni
  2684 m2 (drzewa - 32 szt. na nowej części cmentarza komunalnego+ trawnik),

 13. pielęgnacja drzew na działce nr 1231/11+ trawnik,

 14. pielęgnacja drzew na ul. Sienkiewicza w Jedliczu (czternaście jarząbów szwedzkich),

 15. pielęgnacja placu przy ul. A. Krajowej/ ul. Pilata w Jedliczu (część działka nr ew. 2516/2 o pow. 15 070 m2) na którym znajdują się:

- ławki – 3 szt.,

- koszy na śmieci – 3 szt.,

- huśtawki potrójnej – 1 szt.,

- mini wieża – 1 szt.,

- konik – 1 szt.,

- żywotnika zachodniego „ szmaragd” – 53 szt.,

- magnolii - 1 szt.,

- pięciornik krzewiasty – 79 szt.,

- tawuła japońska – 22 szt.,

- surmia – 3 szt.,

- rododendrony – 10 szt,


 1. koszenie trawy na placu przy ul. A. Krajowej/ ul. Pilata w Jedliczu (część działka
  nr ew. 2516/2 – o pow. 8 386 m2.

§4

Przez utrzymanie trawników, o których mowa wyżej rozumie się: 1. sukcesywne dosiewanie trawy, w celu utrzymania należytego efektu,

 2. na bieżąco usuwanie śmieci,

 3. na bieżąco grabienie trawników – usuwanie liści i gałęzi,

 4. sukcesywne przycinanie trawy i utrzymywanie jej na wysokości do 10 cm,

 5. na bieżąco usuwanie chwastów przy pomocy środków chwastobójczych,

 6. na bieżąco grabienie i wywożenie skoszonych resztek,

 7. podlewanie w czasie suszy – utrzymywanie trawy w odpowiedniej kondycji,

 8. na bieżąco zwalczanie szkodników.

§5

Zleceniobiorca zobowiązuje się do nasadzeń kwiatów w wazonach oraz roślin ozdobnych rabatowych, o których mowa wyżej przez co należy rozumieć: 1. dostawę i nasadzenie roślin ozdobnych rabatowych I – go, II – go i III - go rzutu (minimum 2 -3 gatunki):

 1. nasadzenie roślin ozdobnych rabatowych tzw. I – go rzutu w terminie
  do 30.04.2014 r.,

 2. nasadzenie roślin ozdobnych rabatowych tzw. II – go rzutu w terminie
  do 30.06.2014 r.,

 3. nasadzenie roślin ozdobnych rabatowych tzw. III – go rzutu w terminie
  do 30.09.2014 r.,

- termin nasadzenia każdego z rzutów w zależności od warunków atmosferycznych może być uzgadniany ze Zleceniodawcą,

 1. dostawę i nasadzenie roślin w wazonach,

 2. przed dokonaniem nasadzeń Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy, co najmniej
  14 dni przed nasadzeniem projekt nasadzeń każdego z rzutów o których mowa w pkt 1 celem jego zatwierdzenia przez Zleceniodawcę,

 3. projekt o którym mowa w pkt 3 powinien zawierać:

 1. oznaczenie terenu którego dotyczy,

 2. szkic przedstawiający kompozycję roślin wraz z jej kolorystyką,

 1. Zleceniobiorca może dokonać nasadzeń każdego z rzutów o których mowa w pkt 1 dopiero po akceptacji projektu przez Zleceniodawcę,

 2. Materiał roślinny przeznaczony do nasadzeń winien być:

 1. Duży, bardzo dobrej jakości, w początkowej fazie kwitnienia (bratki co najmniej z 1 rozwiniętym w pełni kwiatem), odpowiednio zasilony w celu uzyskania dobrej kondycji roślin,

 2. rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite
  w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,

 3. pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku
  i odmiany,

 4. bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna
  i nieuszkodzona,

 5. rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach,

 6. do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru
  i zabezpieczone przed wyschnięciem,

 7. rośliny powinny być posadzone w odległości co 10 cm.

 1. Materiał przeznaczony do nasadzeń musi być akceptowany przez Zamawiającego przed posadzeniem,

 2. Przed nasadzeniem roślin ozdobnych rabatowych tzw. I –go, II – go i III - go rzutu uzupełnienie gleby warstwą ziemi kompostowej o grubości 5 cm,

 3. Usunięcie roślin ozdobnych rabatowych tzw. I – go rzutu w terminie do 30.06.2014,
  wraz z przekopaniem terenu,

 4. Usunięcie roślin ozdobnych rabatowych tzw. II – go rzutu w terminie do 30.09.2014
  wraz z przekopaniem terenu,

 5. Usunięcie roślin ozdobnych rabatowych tzw. III – go rzutu w terminie do 30.11.2014 wraz z przekopaniem terenu,

 6. Po zakończeniu sezonu wegetacyjnego usunięcie przekwitłych roślin i przygotowanie powierzchni do zimowania,

 7. Po przekwitnieniu, usunięcie cebul z roślin cebulowych nasadzonych w okresie jesiennym,

 8. Nasadzenie roślin cebulowych w okresie jesiennym, na wskazanej przez Zleceniodawcę rabacie oraz przygotowanie powierzchni do zimowania,

§6

Przez utrzymanie roślin ozdobnych rabatowych, o których mowa wyżej rozumie się: 1. na bieżąco zwalczanie szkodników i chorób,

 2. na bieżąco odchwaszczanie i spulchnianie gleby,

 3. na bieżąco usuwanie śmieci,

 4. odpowiednie zasilanie nawozami mineralnymi – minimum 2 razy, w ilości 3 kg/100 m² nawozu wieloskładnikowego rocznie, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych,
  w terminach: I dawka – do 30 kwietnia, II dawka –do 10 lipca,

 5. na bieżąco podlewanie roślin celem utrzymania odpowiedniej ich kondycji,

 6. rozsadzanie i dosadzanie roślin,

 7. na bieżąco usuwanie przekwitłych kwiatostanów oraz uschniętych części roślin,

 8. na bieżąco wyrównywanie brzegów kwietników,

 9. na bieżąco odpowiednie przycinanie roślin,

 10. przed nasadzeniem roślin ozdobnych rabatowych tzw. I-go, II-go i III-go rzutu uzupełnienie gleby warstwą ziemi kompostowej o grubości 5 cm.

§7

Przez utrzymanie drzew i krzewów, o których mowa wyżej rozumie się: 1. formująco-odmładzające cięcia krzewów – w razie potrzeby,

 2. przycinka formująco-odmładzające drzew – poza okresem wegetacyjnym roślin,

 3. na bieżąco usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików przy drzewach oraz przy pniakach pozostałych po ścięciu drzew,

 4. na bieżąco usuwanie posuszu w koronach drzew i krzewów,

 5. na bieżąco usuwanie gałęzi, konarów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia i ludzi oraz utrudniających ruch pieszy i kołowy,

 6. na bieżąco usuwanie samosiewów do dziesięciu lat oraz wiatrołomów po uzyskaniu stosownego zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 7. na bieżąco kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików, osłonek przy drzewach. Paliki winny być drewniane, odpowiednio impregnowane. Do wiązania należy użyć specjalnych taśm ogrodniczych niepowodujących uszkodzeń drzew.

 8. odpowiednie zasilanie nawozami mineralnymi drzewek (tuje, cyprysy) ok. 700 szt. – minimum 2 razy, w ilości 9 kg/ 100 m² nawozu wieloskładnikowego rocznie, w terminach: I dawka – okres wiosenny, II dawka – okres jesienny,

 9. odpowiednie zasilenie nawozami mineralnymi magnolii (17 szt.) w okresie wiosenno/letnim,

 10. wykonanie innych zabiegów pielęgnacyjnych niezbędnych dla prawidłowego utrzymania drzew lub krzewów,

 11. na bieżąco zwalczanie szkodników i chorób,

 12. podlewanie, w przypadku długotrwałych braków opadów dreszczów.

§8

Przez utrzymanie alejek, ławek oraz drewnianych donic, o których mowa wyżej rozumie się: 1. na bieżąco usuwanie ręczne śmieci, zamiatanie,

 2. na bieżąco odchwaszczanie,

 3. na bieżąco zbieranie i wywóz resztek,

 4. w razie potrzeby odśnieżanie oraz zwalczanie gołoledzi odpowiednimi materiałami szorstkimi oraz wywożenie nagromadzonego śniegu,

 5. na bieżąco utrzymywanie czystości ławek oraz donic poprzez ich malowanie, konserwację oraz wymianę uszkodzonych lub zniszczonych elementów,

 6. na bieżąco zwalczanie szkodników i chorób.

§9

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu obowiązków z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy fachowej, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i doświadczenie niezbędne
  do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

 3. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zleceniodawcę wobec Zleceniobiorcy będzie reprezentowała: Monika Trybus.

 4. Wszystkie wydatki poczynione na potrzeby realizacji umowy stanowią koszty własne Zleceniobiorcy.

§10

 1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę: ………. zł brutto (słownie: ……………). Wynagrodzenie będzie płacone w 10 równych ratach w wysokości …………zł brutto (słownie: ……….).

 2. Wynagrodzenie stanowi cenę w rozumieniu przepisów szczególnych i zawiera wszystkie składniki wynagrodzenia za wykonywane usługi.

 3. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego ustalenia stawki podatku VAT przez Zleceniobiorcę.

 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury do 7 dnia następnego miesiąca. Do faktury będzie dołączony protokół z zakresu wykonanych prac w danym miesiącu.

 5. Faktura płatna będzie po podpisaniu protokołu z zakresu wykonanych prac w danym miesiącu. W przypadku stwierdzenia usterki lub wad w wykonaniu umowy, wady te winny być winny być usunięte w terminie do 8 godzin. Po stwierdzeniu usunięcia usterek lub wad, nastąpi podpisanie protokołu odbioru i zaplata faktury.

 6. Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury za poprzedni miesiąc. Data zapłaty faktury będzie datą obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§11

 1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą będą kary umowne, które będą naliczane
  w następujących wypadkach i wysokościach:

 1. Zleceniodawca płaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zleceniodawca, lecz innych niż podano
  w § 12 ust. 1, w wysokości 5% wynagrodzenia Zleceniobiorcy,

 1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w przypadku:

 1. odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca w wysokości 5 % wynagrodzenia Zleceniobiorcy,

 2. w przypadku opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5 % całkowitej kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu obowiązków lub za każdy udowodniony przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków.

 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1 na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.

 2. Jeżeli wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.


§12

   1. W przypadku powtarzającego się nienależytego wykonywania umowy Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 płatne będzie proporcjonalnie do rzeczywistego okresu trwaniu umowy w danym miesiącu.

   2. Zleceniodawcy lub osobom przez niego upoważnionym przysługuje prawo kontroli wykonania zakresu poszczególnych czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy.

§13

 1. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim  z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

 2. W przypadku powstania szkody u osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w § 1 - § 7 niniejszej umowy Zleceniobiorca pokryje pełną wysokość szkody. Ocenę przyczyny powstania szkody dokonują przedstawiciele obu stron z udziałem funkcjonariusza policji.

 3. W przypadku zaistnienia sporów na tle szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy Zleceniobiorca wstąpi do sprawy
  w miejsce Zleceniodawcy lub przystąpi do sprawy po stronie Zleceniodawcy na jego żądanie.

§14

Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

1) zabezpieczenia terenu objętego pracami wymienianymi w § 7 w trakcie wykonywania tych prac,

2) zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie


i zabezpieczenie robót związanych z realizacją niniejszej umowy.

3) zorganizowania robót w taki sposób aby nie powodowały niszczenia elementów pasa drogowego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Zleceniobiorca pokryje koszty naprawy uszkodzonego elementu pasa drogowego,

4) bezzwłocznego uporządkowania terenu pasa drogowego i terenu przyległego po zakończeniu robót.

§15


       1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

       2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w przypadku nienależytego wywiązywania się Zleceniobiorcy z obowiązków z niej wynikających za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

       3. Strony ustalają, iż w przypadku wystąpienia szkody na skutek wykonywania niniejszej umowy dochodzić będą odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§16

   1. Strony zgodnie ustalają, że każda zmiana postanowień niniejszej umowy, wymaga zgody obydwu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

   2. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wykonanie treści umowy, w tym w szczególności adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, a wysłanie pisma na ostatni znany adres strony uznają za skuteczne doręczenie.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego a ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy, podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.§18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 174/2012

Burmistrza Gminy Jedlicze

z dnia 17.07.2012 r.


METRYCZKA DO UMOWY NR ………. / 2014

(numer umowy nadany z zewnątrz: ………………………………..)*
zawartej w dniu……….… w ……………..

Nazwa i przedmiot umowy: Utrzymania zieleni na terenie miasta Jedlicza 1. Strony Umowy:

Zleceniodawca – Gmina Jedlicze, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze,

Zleceniobiorca – …………………………………………………………………………………

 1. Kwota umowy (brutto):

Wynagrodzenie roczne w wysokości brutto: …………………………….. zł 1. Termin na jaki zawarta została umowa (ze wskazaniem daty od-do):

Strony zawierają umowę na okres: od dnia 1.02.2014 r. do 30.11 2014 r.

 1. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za treść umowy:

Mariusz Ślusarczyk

 1. Sygnatura sprawy w komórce merytorycznej:

.……….……….………..……….……….……………………………………………………………….

 1. Umowa przekazana do Centralnego Rejestru:

…………………… ….………………………… …………………………….

Data Podpis osoby przekazującej Podpis osoby przyjmującej


* - w przypadku umowy sporządzanej w Urzędzie Gminy w Jedliczu zapis można pominąć.

7. Historia dokumentu

Data

Osoba

Czynność

Podpis

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna