Unia europejska


Analiza wykonalności pomysłu poprzez identyfikację jego ograniczeńPobieranie 326.09 Kb.
Strona2/8
Data07.05.2016
Rozmiar326.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Analiza wykonalności pomysłu poprzez identyfikację jego ograniczeń

Każdy pomysł, od momentu wdrożenia go w życie w formie nowej działalności gospodarczej zaczyna funkcjonować w określonym środowisku. Na otoczenie firmy składa się ogół warunków ekonomicznych, technicznych, prawnych itd.. Ich wpływ może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Zadaniem sprawnie zarządzającego menadżera jest zidentyfikowanie ograniczeń wynikających z oddziaływania środowiska na firmę. W tej części biznes planu proszę zidentyfikować te czynniki, które mogą zagrażać wykonalności przedstawionego pomysłu w bliższej i dalszej przyszłości.

Analiza ograniczeń

Proszę wymienić i scharakteryzować czynniki mogące ograniczać działalność firmy zarówno w bliższej
jak i dalszej przyszłości. W tabeli przedstawiono podstawowe kategorie ograniczeń, jeśli projektodawca zauważa inne jak np. polityczne czy kulturowe, wynikające ze specyfiki działalności, można rozbudować tabelę.


Organizacyjne


Techniczne
Czasowe

Finansowe
Prawne
Inne


Tabela oceny*


Nazwa Kategorii i podkategorii

Ilość punktów przyznana przez oceniającego

Maksymalna ilość punktów

Pomysł na biznes20

Ocena pomysłu w kontekście jego innowacyjności rynkowej
12

Analiza wykonalności poprzez identyfikację ograniczeń czasowych, kosztowych, systemowych, rynkowych
8

*wypełnia członek Komisji Oceny Projektów

Kategoria II. Potencjał i wykształcenie wnioskodawcy


Potencjał i wykształcenie będą oceniane w dwóch kategoriach: identyfikacji potencjału oraz wykształcenia


i doświadczenia zawodowego wnioskodawcy.

1. Identyfikacja potencjału wnioskodawcy

Motywacja i talent to dwa najbardziej istotne czynniki określające sukces menadżera. W krótkim okresie dochodzą do tego jeszcze czynniki zewnętrzne, które albo nam sprzyjają wprost, tworząc takie warunki


do rozwoju i osiągnięć, które ułatwiają to, co robimy, albo czynniki zewnętrzne stanowią przeszkodę i wystawiają nas na próbę oraz zapraszają do rozwoju. Zarówno motywacja jak i talent są nieodzowne. Można powiedzieć,
że jedno potrzebuje drugiego. Motywacja u menadżera jest tym samym, co dopływ pieniądza w firmie. Prawidłowy strumień motywacji jest niezbędnym warunkiem osiągnięć. Dlatego można powiedzieć, że

Potencjał = motywacja x talent
Identyfikacja potencjału wnioskodawcy

Proszę udowodnić, że właściciel/zarządzający posiada motywację do wdrożenia swojego pomysłu, a także talent, aby go wdrożyć z sukcesem. Proszę zaprezentować swój potencjał do bycia skutecznym menadżerem. Być może do tej pory potencjał i motywację, które teraz można wykorzystać do prowadzenia biznesu wcześniej realizowane były na przykład poprzez hobby......


Potencjałem w kontekście funkcjonowania firmy będzie również przygotowanie do realizacji zaplanowanych działań, a także jakość ich wykonania. W poniższej tabeli należy dokonać prezentacji tych zamierzeń, które udało się zrealizować od momentu rozpoczęcia działalności.

Przygotowanie do realizacji projektu i wykonane działania

Proszę opisać podjęte działania w celu realizacji przedsięwzięcia.

(promocja, pozyskanie klientów, zaangażowanie środków, realizacja pierwszych zleceń)
W tabeli tej należy wyszczególnić majątek stanowiący własność przedsiębiorstwa, a także używany w firmie na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu.

Grunty (podać grunty stanowiące własność przedsiębiorstwa lub użytkowane na podstawie umów dzierżawy lub użyczenia)

Lokalizacja

Powierzchnia

Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa)

Szacowana wartość*
Budynki i budowle (podać budynki stanowiące własność przedsiębiorstwa lub użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu)

Lokalizacja i przeznaczenie

Powierzchnia

Forma władania (własność, użyczenie, najem, leasing)

Szacowana wartość*
Maszyny i urządzenia (podać urządzenia stanowiące własność przedsiębiorstwa lub użytkowane na podstawie umów dzierżawy, użyczenia lub leasingu)

Rodzaj (typ, producent, model)

Rok produkcji

Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa, leasing)

Szacowana wartość*
Środki transportu (podać środki transportu stanowiące własność przedsiębiorstwa lub użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu)

Rodzaj (typ, producent, model)

Rok produkcji

Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa, leasing)

Szacowana wartość*
Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (wymienić najważniejsze, dla pozostałych podać szacunkowe wartości dla poszczególnych grup np. narzędzia czy meble)

Rodzaj


Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa, leasing)

Szacowana wartość*

Środki użytkowane bezumownie – można tu wymienić środki użytkowane na potrzeby działalności gospodarczej np. pojazdy czy lokale należące do właścicieli.* W przypadku trudności z oszacowaniem wartości proszę podać wartość księgową
1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna