Unia europejska


Identyfikacja segmentu rynku, do którego skierowana jest inicjatywa projektodawcy i pozycjonowanie produktuPobieranie 326.09 Kb.
Strona4/8
Data07.05.2016
Rozmiar326.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Identyfikacja segmentu rynku, do którego skierowana jest inicjatywa projektodawcy
i pozycjonowanie produktu


Identyfikacja segmentu, rynku docelowego polega na ustaleniu grupy konsumentów, których potrzeby


są niezaspokojone lub zaspokojone nie zadawalająco mogą stać się opłacalnym rynkiem zbytu. Decyzje
o nakierowaniu aktywności na określony segment rynku nazywamy wyborem lub selekcją docelowych segmentów rynku. Docelowa grupa nabywców winna przede wszystkim dysponować odpowiednią siłą nabywczą, zapewniającą przedsiębiorstwu wystarczający poziom sprzedaży i zysku Przedsiębiorstwo winno unikać nastawiania się na obsługę konsumentów, którzy mogą okazać się nieosiągalni. Przy wyborze segmentu rynku należy pamiętać o czynnikach ograniczających dostępność do poszczególnych segmentów: pewne regulacje prawne, niewystarczające kwalifikacje personelu, brak nowoczesnej technologii, wysokie marże pośredników
i inne. Z punktu widzenia opisywanego przedsiębiorstwa znalezienie segmentu rynku to możliwość przekształcenia konsumentów w nabywców jego produktów/usług.Identyfikacja segmentu rynku

Proszę opisać klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa, w jaki sposób zostali wybrani,
czy firma nastawia się na klienta masowego, a może będzie tylko kilku większych odbiorców produktów/usług. Proszę udowodnić, że w każdym wybranym przez siebie przypadku taki rynek daje najlepsze ·z ekonomicznego punktu widzenia możliwości zbytu.W kolejnej tabeli proszę opisać pozycjonowanie produktów/usług. Pozycjonowanie to nadanie produktowi/usłudze, w odbiorze klientów, pewnych specyficznych atutów, wyróżniających produkt/usługę względem konkurentów i innych segmentów. Innymi słowy jest to projektowanie roli, którą produkt i firma mają


do spełnienia na mapie preferencji konsumenta oraz w procesie zaspakajania jego popytu. Proszę pamiętać,
że projektując miejsce swojego produktu lub usługi na rynku jest do wyboru kilka możliwości.

  • chcąc umocnić produkt/usługę na rynku można zachęcać stałych klientów do zwiększenia częstotliwości zakupów oraz wprowadzić rynkowe innowacje,

  • chcąc walczyć z konkurentami można np. w mniejszym lub większym stopniu różnicować produkt czy usługę i rozszerzać w ten sposób możliwość dokonywania wyboru, operować elastycznością ceny, intensywną promocją, czy stosując różne usługi dodatkowe,

  • można wreszcie powtarzać cechy produktów i usług już sprawdzonych na rynku, szczególnie
    w przypadku, jeśli uznano je za bardzo dobre. Jednak warunkiem powodzenia strategii imitacyjnej (naśladowczej) jest niższa cena i intensywna promocja. Należy skupić się na zachęceniu lojalnych nabywców produktów czy usług konkurencji.

  • można wreszcie wykorzystać w danym segmencie istniejące szczeliny, wprowadzając produkt
    nie podobny do dominujących na rynku.
Pozycjonowanie produktu/usługi

Czy produkt /usługa będą posiadały jakieś dodatkowe cechy w odniesieniu do wybranego segmentu rynku, czy też względem konkurentów? Jeśli tak proszę opisać je dokładnie oraz udowodnić, dlaczego właśnie takie pozycjonowanie produktu/usługi może odnieść sukces.
3. Wielkość rynku docelowego oraz prezentacja metod dotarcia do jego uczestników

W tej części biznes planu należy dokonać szacunkowych wyliczeń ilości potencjalnych klientów, a równocześnie podać metodologię obliczeń, czyli wyjaśnić, dlaczego przyjęto właśnie takie założenia. Proszę przeanalizować


ilu klientów można pozyskać, ilu z nich można odebrać konkurentom, ilu zachęcić. Szacunki proszę przedstawić w ujęciu dwuletnim.Wielkość rynku docelowego

Proszę oszacować liczbę przyszłych klientów. Przedstawić, w jaki sposób otrzymano takie wyniki, krótko uzasadniając przyjęte założenia. Szacunków proszę dokonać w ujęciu 2-letnim. Wartość końcową proszę podać w trzech wariantach obliczając odpowiedni procent dla wariantu pesymistycznego i optymistycznego.
Rodzaj obszaru

Nazwa obszaru

Ilość mieszkańców

W tym ilość potencjalnych klientów

Dzielnica


Gmina


Powiat


Region


Kraj


Zagranica


Szacunkowa liczba klientów

Wariant realistyczny

Wariant pesymistyczny

Wariant optymistyczny


Na obecnym etapie dokonany został wybór segmentu rynku i już wiadomo, do kogo zostanie skierowany produkt/usługa, wiadomo, w jaki sposób będzie pozycjonowany produkt/usługa, znana jest szacunkowa liczba klientów, która będzie chciała dokonać zakupu produktu/usługi. Mając te dane należy wybrać odpowiednie narzędzia, które pozwolą na dotarcie do klientów.

Proszę wybrać takie metody promocji czy reklamy, których koszt będzie uzasadniony, pamiętaj, że będą
one zwiększać jednostkowy koszt produktu/usługi. Dlatego miarą ich wyboru nie powinna być wyłączenie efektywność w kontekście finalnego efektu ilości zdobytych klientów, ale również efektywność kosztowa.

Proszę opisać, które z metod i narzędzi będą stosowane w sposób ciągły, a które tylko pulsacyjnie –


w nieregularnych odstępach czasu. Równie ważne jak trafne rozpoznanie i wykreowanie nowego popytu, jest bardzo szybkie rozpowszechnienie, rozprzestrzenienie oferty. Wszystko po to, aby nowy popyt
jak najwcześniej i w jak największym stopniu eksploatować. Zyskać duże pieniądze, ale i siłę oraz trudną
do podważenia pozycję, stwarzając tym samym bariery dla naśladowców. Aby odnieść sukces klienci muszą przede wszystkim wiedzieć o produkcie/usłudze.Charakterystyka promocji

Proszę dokonać wyboru metod dotarcia do klientów, oraz ich krótkiej charakterystyki i uzasadnić, dlaczego takie metody będą skuteczne.

Przy użyciu, jakich narzędzi klienci będą informowani o produktach/usługachJaki będzie koszt opisanych powyżej działań, w ujęciu rocznym?


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna