Unia europejska


Analiza rynku, konkurentów wraz z prezentacją strategii konkurencyjnejPobieranie 326.09 Kb.
Strona5/8
Data07.05.2016
Rozmiar326.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4. Analiza rynku, konkurentów wraz z prezentacją strategii konkurencyjnej


W poprzedniej części biznes planu oszacowano klientów i ustalono rynek docelowy. Należy jednak pamiętać,


że jest to rynek, w mniejszym bądź większym stopniu już opanowany przez konkurencję. Rozpoczynając działalność firma zetknie się z ofertami firm, które podobnie jak ona będą walczyć o tego samego klienta. Zadanie Państwa firmy jest tym trudniejsze, że potencjalni klienci muszą ją dopiero poznać. Jednak wcześniej to Państwo musicie poznać swoją konkurencję.Obszar geograficzny twojego rynku w kontekście konkurencji

Proszę zidentyfikować konkurentów w kontekście rynku, na którym firma będzie działać. Jeśli obszarem docelowym firmy jest powiat, wówczas pola dotyczące regionu, kraju i zagranicy proszę pozostawić niewypełnione, należy wówczas wypełnić tylko pola dotyczące dzielnicy, gminy i powiatu.

Rodzaj obszaru

Nazwa obszaru

Ilość konkurentów

DzielnicaGminaPowiatRegionKrajZagranica

Identyfikacja głównych konkurentów

W poprzedniej tabeli określono liczbę konkurentów, teraz proszę wybrać spośród nich maksymalnie czterech
i dokonać analizy ich oferty.

Nazwa konkurenta

Ilość pracowników, okres działalności

Charakterystyka oraz silne/słabe strony oferowanych produktów i usług

Dlaczego uznawani są za silną konkurencjęStrategia konkurencji

Proszę zaprezentować strategię konkurowania, czy firma będzie konkurować ceną czy może jakością, lub też zarządzający mają inny pomysł na zdystansowanie konkurencji. Dlaczego przedstawiona strategia będzie skuteczna, proszę przewidzieć, jakim potencjałem dysponuje konkurent i czy jego działania odwetowe nie będą dla firmy zbyt groźne na obecnym etapie działalności?

5. Analiza silnych i słabych stron inicjatywy, jej zagrożeń i możliwości

Na tym etapie sporządzania biznes planu proszę przygotować analizę SWOT przedsięwzięcia. Jest to rodzaj analizy, mający na uwadze ocenę słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa na tle jego szans i zagrożeń rynkowych. Analiza SWOT określa atuty i słabości jednostki, wykorzystując informacje o jej zasobach rzeczowych, finansowych i ludzkich oraz o jej efektywności w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży


i finansów. Dla określenia zagrożeń analizuje otoczenie pod względem poszczególnych jego elementów, np. poziomu inflacji, przepisów prawnych, warunków rynkowych, dynamiki sektora, a także czynników wewnątrz firmy.

Analiza SWOT

Proszę dokonać analizy działalności pod kątem jej mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń.

Silne strony – pozytywne zjawiska, na które wpływ ma sama organizacja (np. wysoka jakość kadry, znajomość lokalnych uwarunkowań itp.)

Słabe strony – zjawiska ograniczające możliwości rozwoju organizacji, na które ma ona wpływ (np. słaba komunikacja wewnętrzna)

Szanse – zjawiska stwarzające możliwości rozwoju niezależne od działań organizacji (np. położenie geograficzne)

Zagrożenia – negatywne zjawiska pochodzące z otoczenia organizacji, niezależne od jej działań (np. częste zmiany prawa, pogarszanie wskaźników makroekonomicznych itp.)

Czynniki wewnętrzne

Silne strony

Słabe strony


Czynniki zewnętrzne

Szanse

ZagrożeniaTabela oceny*


Nazwa Kategorii i podkategorii

Ilość punktów przyznana przez oceniającego

Maksymalna ilość punktów

Analiza rynku i konkurencji20

Opis produktu/usługi wraz z jego pozycjonowaniem
4

Trafność wyboru segmentu rynku, do którego skierowana jest inicjatywa projektodawcy
4

Ilościowe oszacowanie potencjalnych klientów oraz prezentacja metod dotarcia do klientów
4

Analiza silnych i słabych punktów inicjatywy, jej zagrożeń i możliwości
4

Analiza konkurentów wraz z prezentacją strategii konkurencyjnej
4

*wypełnia członek Komisji Oceny Projektów1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna