Unia europejska


Trwałość ekonomiczno-finansowa rozumiana jako zdolność do zapewnienia wnioskodawcy odpowiedniego wynagrodzeniaPobieranie 326.09 Kb.
Strona8/8
Data07.05.2016
Rozmiar326.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Trwałość ekonomiczno-finansowa rozumiana jako zdolność do zapewnienia wnioskodawcy odpowiedniego wynagrodzenia
Cena sprzedaży produktów
Należy wskazać cenę (bez podatku VAT), w jakiej zamierza się sprzedawać produkty/usługi. W kolejnej rubryce należy podać średnią cenę jednostkową w przypadku konkurentów. Proszę pamiętać, że strategia firmy nie musi opierać się na strategii cenowej i tabela ta nie została przygotowana, aby wymusić ceny niższe niż te, które proponuje konkurencja, jednak, jeśli przedstawione ceny nie są niższe od cen konkurencji proszę uzasadnić, jaką inną strategię wybierano i czym firma będzie konkurować, jeśli nie będzie to cena.


Produkt/usługa

Jednostka miary

Cena jednostkowa sprzedaży (bez podatku VAT)

Średnia cena jednostkowa konkurentów (bez podatku VAT)

Podaj kryterium, jakie wykorzystano przy ustalaniu ceny własnych produktów


Czy w strategii konkurencyjnej cena będzie odgrywać znaczącą rolę? Proszę uzasadnić.

Prognoza sprzedaży


Proszę przedstawić planowaną wielkość sprzedaży firmy, prognozę należy przedstawić w jednostkach naturalnych (szt., kg itp.), jeżeli nie jest to możliwe z uzasadnionych przyczyn podać wartości w zł.

Produkt / grupa asortymentowa

j.m.

Obecnie (na dzień złożenia wniosku)

Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia 2006)

Kolejny rok (na dzień 31 grudnia 2007)

1.

2.

...

Pozostałe

Proszę uzasadnić podaną wyżej prognozę (przedstawić założenia)


Prognoza przychodów ze sprzedaży


Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów / usług. Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli prognoza sprzedaży

Produkt / grupa asortymentowa

Cena jednostkowa (zł/szt., kg, itp.)

Obecnie (na dzień złożenia wniosku)

Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia 2006)

Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia 2007)

  • 1

  • 2

....

Ogółem

Proszę uzasadnić podaną wyżej prognozę, szczególnie, gdy zmiany przychodów różnią się od zmian sprzedaży

Koszty


Należy określić koszty związane z działalnością w kolejnych latach.

Wyszczególnienie

Obecnie (na dzień złożenia wniosku)

Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia 2006)

Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia 2007)

Zużycie materiałów


Zużycie energii


Wynagrodzenia


Narzuty na wynagrodzenia.


Usługi obce


Amortyzacja


Pozostałe koszty


Wartość sprzedanych towarów


RAZEM


Łączna wartość środków trwałych amortyzowanych jednorazowo
w okresie realizacji projektu:
Uzasadnienie (założenia) dla wymienionych pozycji kosztowych:

Rachunek zysków i strat


Na podstawie danych z tabel „prognoza przychodów ze sprzedaży” i „koszty” proszę przedstawić rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie

Obecnie (na dzień złożenia wniosku)

Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia 2006)

Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia 2007)

Przychody ze sprzedaży produktów/usług


Przychody ze sprzedaży towarów


Zużycie materiałów i energii


Wynagrodzenia


Narzuty na wynagrodzenia.


Usługi obce


Amortyzacja


Pozostałe koszty


Wartość sprzedanych towarów


Zysk operacyjny projektu

Po ustaleniu wysokości potrzebnego kapitału musisz zacząć szukać jego źródeł. Zazwyczaj środki finansowe potrzebne są stopniowo, na kolejnych etapach rozwoju firmy, są to:


Oszczędności własne
• Pożyczki od znajomych
• Dotacje rządowe
• Środki od osób prywatnych
• Kapitał podniesionego ryzyka
• Kredyty hipoteczne
Leasing
• Kredyty bankowe


Źródła finansowania

Proszę poniżej przedstawić źródła finansowania wkładu własnego inwestycji, oraz finansowanie działalności w pierwszych 2 latach funkcjonowania.


Tabela oceny*


Nazwa Kategorii i podkategorii

Ilość punktów przyznana przez oceniającego

Maksymalna ilość punktów

Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia20

Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym
8

Trwałość ekonomiczno-finansowa rozumiana jako zdolność do zapewnienia wnioskodawcy odpowiedniego wynagrodzenia
12

*wypełnia członek Komisji Oceny Projektów

Podsumowanie
Proszę poniżej przedstawić wnioski wynikające z przedstawionych powyżej analiz, oraz ewentualnie dodatkową rekomendację projektu w zakresie nie ujętym we wcześniejszych tabelach.
Podpisy w imieniu wnioskodawcy:Imię i nazwisko

Data, miejscowość

.............................................................................................................................................
1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna