Unia polsko-saskaPobieranie 67.71 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar67.71 Kb.

Unia polsko-saska"


Kto starał się o objęcie tronu po śmierci Jana III Sobieskiego?
Franciszek Conti
Harakliusz Lubomirski
Andrzej Sobieski

Co uznano za początek polsko-saskiej unii personalnej pod koniec XVII w.?
śmierci Jana III Sobieskiego
wybór Augusta II Mocnego na elekta Polski
opanowanie Estonii i Inflant przez Rzeczpospolitą

W którym roku Liga Północna zaatakowała Szwecję?
w 1699
w 1700
w 1704

Do czego doprowadziły gospodarcze i ludnościowe czystki Rzeczypospolitej w latach 1706-1713?
do przegranej bitwy pod Połtawą
do przegranej bitwy z wojskiem szwedzkim w Warszawie i Krakowie
do uszczuplenia potencjału kraju

W jakim mieście niezadowolona szlachta Polska zawiązała konfederację generalną skierowaną przeciwko królowi w 1715 r.?
w Tarnogrodzie
w Tarnowie
w Kwidzynie

Jednodniowe obrady sejmu polskiego 1 lutego w 1717 r. nazywane były niemymi, ponieważ:
nikt z obradujących nie wyraził sprzeciwu
obrady nie przebiegały według stworzonej przez Augusta II zasady „pacta conventa”
żadnego z posłów nie dopuszczono do głosu

Jakich środków używał August II Mocny, aby poprawić zniszczoną wojnami w latach dwudziestych XVIII w. gospodarkę państwa?
sprowadzanie osadników i rzemieślników na wyludnione tereny
przeznaczanie środków z podatków na osadnictwo i inwestycje
obdzielanie chłopów niewielkimi kawałkami ziemi

W którym roku Piotr I i Fryderyk I podpisali układ, w którym określani byli jako gwaranci wolnej elekcji i ustroju Korony?
w 1715
w 1719
w 1720

W 1733 roku zmarł:
Piotr I
August III Sas
August II

Jaki się nazywał ambasador francuski, który wspierał Stanisława Leszczyńskiego podczas oblężonego Gdańska?
Monti
Jean-Mount
Louis Monnet

Głos wolności wolność ubezpieczający”:
został wydany w 1759 r.
jest traktatem politycznym
przedstawia naprawę Rzeczypospolitej

Kogo nazywano olędrami?
fryzów
mieszkańców niderlandii
holendrów

Co przyniosło zakończenie wojny siedmioletniej w 1763 r.?
przejęcie części Prus wschodnich przez Rzeczpospolitą
przegraną Polski
objęcie we władanie Ślaska przez Prusy

Waśnie między stronnictwem rodziny Potockich a Familią:
odbywały się w tym samym czasie, co wojny narodów, w której główną rolę odgrywali Radziwiłłowie
uniemożliwiły do przeprowadzenia reform
były waśniami między rodziną Poniatowski i Czernieckich a rodziną Potockich

Radziwiłłowie to najpotężniejszy ród magnacki:
Polski
Litwy
Rosji


Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszy rozbiór Polski"


Król August III zmarł w roku:
1763 1765 1771

Grupa magnatów, która była skupiona wokół rodziny Czartoryskich, nazywana była:
dysydentami
Familią
konfederacją

W 1764 r. królem Rzeczypospolitej został:
August III Sas
August II Mocny
August Poniatowski

Szkołę Rycerską, którą ukończył między innymi Tadeusz Kościuszko, założono w roku:
1756
1760
1765

Dysydenci przed 1767 rokiem:
nie mogli zasiadać w sejmie
mieli ograniczony dostęp do urzędów
mieli utrudnione praktyki religijne 

Prawa kardynalne zostały uchwalone w roku:
1759
1767
1772

W skład praw kardynalnych zaliczało się:
liberum veto
wolną elekcję
monarchię dziedziczną

Konfederacja barska została zawarta w roku:
1768
1772
1775

Koliszczyzna to:
ugrupowanie antyrosyjskie
wystąpienie chłopów ukraińskich 
powstanie konfederackie

Walki konfederatów z Rosją trwały:
2 lata
4 lata
5 lat

Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej miał miejsce w roku:
1772 1775 1795

W pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej Prusy zagarnęły:
Wolne Miasto Gdańsk 
Warmię
województwo zachodniopomorskie

W pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej Austria zagarnęła:
południową część województwa krakowskiego
województwo ruskie
województwo karpackie

Obszary zagarnięte przez Austrię w pierwszym rozbiorze nazwano:
Królestwem Galicji i Lodomerii
Królestwem Galicji Południowej
Królestwem Obu Koron

5 sierpnia 1772 r. konwencję o rozbiorach podpisano w:
Moskwie
Petersburgu
Wiedniu

Na sejmie w 1773 r., w którym zaakceptowano rozbiory, najbardziej bohaterską postawą wyróżnił się:
Adam Poniński
Tadeusz Rejtan
Stanisław Staszic
Reformy Sejmu Wielkiego. II Rozbiór Polski"


Kodeks, który ujednolicał panujące prawo, odrzucony przez sejm w 1780 r. został sporządzony przez:
Stanisława Małachowskiego
Szczęsnego Potockiego
Andrzeja Zamoyskiego

Wojna turecko-rosyjska wybuchła w roku:
1775 1787 1792

Sejm Wielki obradował w latach:
1788 – 1792
1790 – 1794
1791 – 1795

Obóz hetmański:
to przeciwnicy reform, którzy pragnęli obalić króla
to polscy patrioci, którzy popierali Konstytucję 3 maja
to obóz króla i jego zwolenników

Członkiem obozu hetmańskiego był:
Szczęsny Potocki 
Seweryn Rzewuski
Stanisław Małachowski 

Do obozu patriotycznego należał:
Adam Kazimierz Czartoryski
Ignacy Potocki 
Franciszek Ksawery Branicki

W listopadzie 1789 r. prezydent Warszawy Jan Dekert zaprosił do stolicy:
carycę Katarzynę II
przedstawicieli 141 miast
Stanisława Poniatowskiego, zapoczątkowując tradycję obiadów czwartkowych

Przejście mieszczan w czarnych strojach na zamek króla i do sejmu w 1789 r. nazywany jest:
marszem czarnych koszul
czarną procesją
czarnym powstaniem

Do reform Sejmu Wielkiego zalicza się:
prawo o sejmikach
zlikwidowanie pańszczyzny
zlikwidowanie praw magnaterii

Prawo o miastach dawało:
nietykalność osobistą mieszczaństwu
dostęp do urzędów i stopni oficerskich dla mieszczan
dla mieszczan ziemie zagarnięte zlikwidowanej magnaterii

Konstytucja 3 maja:
wprowadzała monarchię dziedziczną
likwidowała wolną elekcję
utrzymywała szlachtę jako grupę dominującą 

Konfederacja targowicka została zawiązana w roku:
1789
1790
1792

Virtuti Militari zostało ustanowione:
po bitwie księcia Józefa Poniatowskiego pod Zieleńcami
po śmierci Józefa Poniatowskiego w bitwie narodów
przez króla Stanisława Poniatowskiego

II Rozbiór Rzeczypospolitej miał miejsce w roku:
1772
1793
1795

W II rozbiorze Rzeczypospolitej Prusy zagarnęły:
Gdańsk
Wielkopolskę
Kraków

W II rozbiorze Rzeczypospolitej Rosja zajęła:
część Białorusi
Ukrainę naddnieprzańską
LitwęPowstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski"


Tadeusz Kościuszko złożył na rynku krakowskim uroczystą przysięgę:
11 stycznia 1791
12 lutego 1793
4 marca 1794

Dowódca wojsk stacjonujących w Ostrołęce, który odmówił zmniejszenia liczby wojska to:
kawalerzysta Wiesław Wieniawski
brygadier Antoni Madaliński
komisarz Jan Długoszowski 

Po zaprzysiężeniu Kościuszki na rynku krakowskim odczytano:
konstytucję 3 maja
Akt powstania obywatelów, mieszkańców województwa krakowskiego
proklamację niepodległości

Brygadier Antoni Madaliński na czele oddziału kawalerii, który liczył 1200 osób wyruszył do Krakowa na spotkanie z Tadeuszem Kościuszko:
30 grudnia 1790 r. 1 lutego 1793 r. 12 marca 1794 r.

Wśród armii powstańczej Tadeusza Kościuszki byli:
kirasjerzy husaria kosynierzy

4 kwietnia 1794 r. miała miejsce bitwa:
pod Racławicami pod Maciejowicami pod Iławą Pruską 

W dniach 22-23 kwietnia 1794 r. powstańcy zajęli:
Lwów Kraków Wilno

Na podstawie wyroków specjalnie utworzonego Sądu Kryminalnego w Wilnie skazano:
Szymona Kossakowskiego
Józefa Ankwicza
Hugo Kołłątaja 

Uniwersał połaniecki został ogłoszony:
7 maja 1794 r.
15 czerwca 1794 r.
30 listopada 1794 r.

Uniwersał połaniecki:
znosił poddaństwo chłopów
dawał chłopom gwarancję nieusuwalności z ziemi
wcielał szlachtę średnią do wojska

Podczas powstania Kościuszko pełnił funkcję:
Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej
Najwyższego Naczelnika Armii Polskiej pod Sztandarem Orła Białego
Naczelnego Wodza Powstańców Niepodległej Polski

Funkcję rządu powstańczego pełniła powołana przez Kościuszkę:
Rada Najwyższa Narodowa
Rada Nieustająca
Rada Pomocy Polsce

Wydziałem Skarbu w Radzie Najwyższej Narodowej kierował:
Tadeusz Kościuszko
Hugo Kołłątaj
Szczęsny Potocki

Prusy dołączyły do wojny:
10 maja 1794 r. 15 sierpnia 1794 r. 12 listopada 1794 r.

Bitwa pod Maciejowicami miała miejsce:
3 kwietnia 1794 r.
5 maja 1794 r.
10 października 1794 r.

Kościuszko dostał się do niewoli w bitwie:
pod Racławicami
pod Maciejowicami
nad Niemnem

III rozbiór Rzeczypospolitej miał miejsce w roku:
1795 1796 1799

Stanisław August Poniatowski abdykował w roku:
1795 1799 1800
Od czego nazwano wystąpienie chłopów i kozaków na Ukrainie zwane "koliszczyzną"?

.................................................................................................................


Ilu posłów było obecnych w czasie uchwalania Konstytucji 3-go maja?

1/2


1/3

3/4


byli obecni wszyscy posłowie
Z podanych poniżej osób wybierz te, które założyły Konfederację Targowicką:

Nestor Sapieha

Szczęsny Potocki

Ksawery Branicki

Juliusz Ursyn Niemcewicz

Andrzej Zamojski

Seweryn Rzewuski
Zdecyduj, czy dane zdanie jest prawdziwe (postaw wówczas przy nim literkę P) czy fałszywe (postaw F):

1. W czasie obrad sejmu w latach 1773-75 wojsko polskie zredukowano do 20 tysięcy. .....

2. W 1775 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej, pierwsze ministerstwo oświaty. .....

3. W czasie sejmu po I rozbiorze powołano Radę Nieustającą składającą się z 36 konsyliarów. .....

4. Sejm obradujący w latach 1773-75 zawiązał się w konfederację. .....
Które z podanych praw nie zalicza się do tak zwanych "praw kardynalnych"?

prawo szlachty do rokoszu

wyższość katolików nad innowiercami

władza szlachcica nad chłopem

wolna elekcja
Połącz miejsca konfederacji wraz z wyznaniami, które brały w nich udział:

Słuck katolicy

Radom protestanci

Toruń prawosławni


Uporządkuj chronologicznie od najwcześniejszego do najpóźniejszego wydarzenia związane z Sejmem Wielkim:

..... Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja.

..... "Czarna procesja" w Warszawie.

..... Podpisanie sojuszu prusko-polskiego.

..... Uchwalenie prawa o sejmikach.
Gdzie odbył się ostatni w dziejach I Rzeczpospolitej sejm?

w Gnieźnie

w Warszawie

w Grodnie

w Płocku
Wskaż błąd w zdaniach:

1. Po bitwie pod Dubienką, w której wojskami polskimi dowodził Józef Poniatowski, ustanowiono order Virtuti Militari.

2. W sierpniu 1792 roku wojska rosyjskie przekroczyły granicę z Polską i rozpoczęła się wojna w obronie Konstytucji, która trwała aż do 1793 roku.
Do podanych wydarzeń insurekcji Kościuszkowskiej dopisz daty dzienne:

Przysięga Kościuszki na rynku w Krakowie - .............................................

Dokonanie III rozbioru Polski - ............................................................

Uniwersał Kościuszki do narodu w Połańcu - ............................................

Bitwa kosynierów pod Racławicami. - ....................................................
Jaki tytuł został nadany Kościuszce w czasie jego przysięgi na rynku w Krakowie?

Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej

Naczelnik Sił Wojskowych Polski

Naczelnik Powstania Wolnych Polaków

Najwyższy Naczelnik Wojsk Narodowych
Wybierz jedną z dwóch opcji zaznaczonych kursywą:

Po próbie porwania / otrucia króla Polski Augusta III / Stanisława Poniatowskiego wojska zagraniczne odmówiły pomocy dla konfederatów z Baru. Ostatnim bastionem powstańców była Bielsko Biała / Częstochowa, która podała 18 sierpnia 1772 / 1792 roku. Po tym wydarzeniu Austria ogrodziła / Prusy ogrodziły część terytorium Polski tak zwanym kordonem sanitarnym.


Spośród podanych niżej wydarzeń wybierz to, które było najwcześniej (oznacz je literą A) i to, które najpóźniej (oznacz literą B):

..... Założenie Szkoły Rycerskiej w Warszawie

..... Stanisław August Poniatowski królem Polski.

..... Wkroczenie wojsk rosyjskich w granice Rzeczpospolitej.

..... Zawiązanie się sejmu konwokacyjnego.
Poniższa mapka przedstawia zakres terytorialny Polski po pewnym rozbiorze. Który z kolei był to rozbiór? Jaki rok należałoby wpisać w wykropkowane miejsce na mapce?

Która z podanych osób związanych z insurekcją zmieniła swoje imię i nazwisko?

Jakub Jasiński

Jan Kiliński

Antoni Madaliński

Wojciech Bartos


Z podanych poniżej miejscowości wybierz te, które były miejscami najważniejszych bitew insurekcji kościuszkowskiej (jest ich 4):

Szczekociny Bar Racławice Maciejowice Łabiszyn Dubienka Grodno


W czasie Sejmu Wielkiego ustanowiono podatek na wojsko. Jak się nazywał?

.................................................................................................................


Przedstawiciele ilu miast tworzyli tak zwaną "czarną procesję"?

121


131

141


161
Uzupełnij poniższy tekst:

III rozbiór Polski miał miejsce w .......... roku. Podpisały go ............ państwa zaborcze. Najwięcej terenów w trakcie ostatniego rozbioru zagarnęła ................... Stanisław August Poniatowski udał się do ................................ . W tym mieście także abdykował. Zmarł w ............. roku. Jedynym państwem, które nie uznało rozbiorów Polski była ................... .


Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

Akt utworzenia konfederacji targowickiej podpisano de facto w Petersburgu.

W późniejszej historii konfederacja targowicka będzie uchodziła za próbę ocalenia niepodległej Polski.

W maju 1972 roku do Targowiczan dołączył się król Poniatowski.

W trakcie obrad Sejmu Wielkiego Targowiczanie należeli do obozu patriotycznego.
Był bardzo wykształconym człowiekiem oświecenia. Duchowny. Był także rektorem Akademii Krakowskiej. Po przeniesieniu się do Warszawy skupił wokół siebie grono ludzi, zwane Kuźnicą. O kim mowa?

Stanisław Staszic

Stanisław Małachowski

Juliusz Ursyn Niemcewicz

Hugo Kołłątaj
Kto stał na czele (jako marszałek) sejmu z lat 1773-75?

Tadeusz Rejtan

Adam Poniński

Nikołaj Repnin

Stanisław Małaszyński
Kto stał w czasie I, II, III rozbioru Polski na czele:

Rosji - .........................................................................

Prus - ..........................................................................

Austrii - ........................................................................


Jak nazywał się najwyższy organ władzy wykonawczej uchwalony przez Konstytucję 3-go Maja?

.................................................................................................................


Jaki ustrój wprowadzała Konstytucja 3-go Maja?

monarchię parlamentarną z dziedzicznym tronem

monarchię parlamentarną z wolną elekcją

monarchię konstytucyjną z dziedzicznym tronemmonarchię konstytucyjną z wolną elekcją
ODPOWIEDZI:

 1. Od wydawanego przez powstańców okrzyku "koli!" co oznacza "kłuj!".

 2. B

 3. B, C, F

 4. 1.F, 2.F, 3.P, 4.P

 5. B

 6. Słuck - prawosławni, Toruń - protestancki, Radom - katolicy

 7. 1- "Czarna procesja" w Warszawie; 2 - Podpisanie sojuszu prusko-polskiego.; 3 - Uchwalenie prawa o sejmikach.; 4 - Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja

 8. C

 9. 1. Po bitwie pod Zieleńcami, w której wojskami polskimi dowodził Józef Poniatowski, ustanowiono order Virtuti Militari. 2. W maju 1792 roku wojska rosyjskie przekroczyły granicę z Polską i rozpoczęła się wojna w obronie Konstytucji, która trwała aż do 1792 roku.

 10. przysięga - 24.03.1794; III rozbiór - 24.10.1975; uniwersał - 07.05.1794; Racławice - 04.04.1794

 11. A

 12. porwania, Stanisława Poniatowskiego, Częstochowa, 1772, Prusy odgrodziły

 13. A - Wkroczenie wojsk rosyjskich w granice Rzeczpospolitej; B - Założenie Szkoły Rycerskiej w Warszawie

 14. po II rozbiorze Polski; należy wpisać 1793 rok

 15. D

 16. Szczekociny, Racławice, Maciejowice, Łabiszyn

 17. Ofiara dziesiątego grosza.

 18. C

 19. 1795; wszystkie/trzy; Rosja; Petersburga; 1798; Turcja

 20. A

 21. D

 22. B

 23. Rosja: I, II, III - Katarzyna II; Austria: I - Maria Teresa, II i III - Franciszek II; Prusy: I - Fryderyk II Wielki, II i III - Fryderyk Wilhelm II

 24. Straż Praw

 25. C

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna