Unii europejskiej bruksela, 7 czerwca 2011 r. (07. 06)Pobieranie 182.3 Kb.
Strona1/8
Data30.04.2016
Rozmiar182.3 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

Bruksela, 7 czerwca 2011 r. (07.06)

(OR. en)10667/11

 


PI 55

UD 130

AUDIO 16

CULT 36

TELECOM 81

RECH 135
PISMO PRZEWODNIE

Od:

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,
podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Data otrzymania:

26 maja 2011 r.

Do:

Pierre de BOISSIEU, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Nr dok. Kom.:

COM(2011) 287 wersja ostateczna

Dotyczy:

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej - Wspieranie kreatywności i innowacji celem zapewnienia wzrostu gospodarczego, atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokiej jakości produktów i usług w EuropieDelegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 287 wersja ostateczna.
Zał.: COM(2011) 287 wersja ostatecznaSPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. SZANSE I WYZWANIA STOJĄCE PRZED JEDNOLITYM RYNKIEM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 6

3. GŁÓWNE INICJATYWY POLITYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE SPROSTANIE PRZYSZŁYM WYZWANIOM 9

3.1. Reforma systemu patentowego w Europie i towarzyszące jej środki 9

3.1.1. Jednolita ochrona patentowa 9

3.1.2. Jednolity system sądowego rozstrzygania sporów patentowych 10

3.1.3. Instrument waloryzacji praw własności intelektualnej 10

3.2. Modernizacja europejskiego systemu znaków towarowych 11

3.3. Stworzenie kompleksowych ram dla praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym 12

3.3.1. Zarządzanie prawami autorskimi w Europie 12

3.3.2. Zarządzanie technologią i bazami danych 14

3.3.3. Treści tworzone przez użytkowników 15

3.3.4. Opłaty za kopiowanie na użytek prywatny 16

3.3.5. Dostęp do europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie pluralizmu mediów 16

3.3.6. Prawa wykonawców 17

3.3.7. Utwory audiowizualne 18

3.3.8. Prawa autorów z tytułu odsprzedaży 18

3.4. Kwestia dodatkowej ochrony wartości niematerialnych i prawnych 18

3.4.1. Tajemnice handlowe i kopie nielegalne 19

3.4.2. Oznaczenia geograficzne niezwiązane z rolnictwem 20

3.5. Zintensyfikowanie walki ze zjawiskiem podrabiania i piractwa 21

3.5.1. Uświadamianie społeczeństwa 22

3.5.2. Bardziej stabilna struktura i nowe zadania europejskiego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa 23

3.5.3. Przegląd dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej 23

3.6. Międzynarodowy wymiar praw własności intelektualnej 24

3.6.1. Inicjatywy wielostronne, w tym koordynacja z organizacjami międzynarodowymi 24

3.6.2. Negocjacje dwustronne oraz współpraca w zakresie ochrony własności intelektualnej z państwami trzecimi 26

3.6.3. Zwiększenie ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej na granicach UE 27

4. WNIOSKI 27


1.WPROWADZENIE


Urzeczywistnienie spójnego i zintegrowanego jednolitego rynku w obszarze praw własności intelektualnej stanowi jeden z najbardziej konkretnych sposobów uwolnienia potencjału europejskich inwestorów i twórców oraz sprawienia, by ich pomysły przełożyły się na atrakcyjne miejsca pracy i wzrost gospodarczy.

W niniejszym komunikacie przedstawiono ogólną strategiczną wizję Komisji dotyczącą utworzenia prawdziwie jednolitego rynku w obszarze własności intelektualnej (który obecnie jeszcze w Europie nie istnieje) – stworzenia europejskiego systemu praw własności intelektualnej, który będzie odpowiadał przyszłym potrzebom nowoczesnej gospodarki, wynagradzając nowatorskie i kreatywne wysiłki, stwarzając zachęty dla innowacji w UE oraz umożliwiając rozkwit różnorodności kulturowej poprzez oferowanie dodatkowych sposobów prezentacji treści na otwartym i konkurencyjnym rynku.

Nowoczesny i zintegrowany europejski system praw własności intelektualnej wniesie istotny wkład we wzrost gospodarczy, tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz konkurencyjność naszej gospodarki – a więc w realizację głównych celów określonych w strategii „Europa 2020” oraz w rocznym sprawozdaniu gospodarczym, które mają kluczowe znaczenie dla podtrzymania ożywienia gospodarczego w UE niezbędnego dla wyjścia z kryzysu gospodarczo-finansowego. System ten umożliwi rozwój handlu elektronicznego i innych sektorów opartych na technologiach cyfrowych, które oferują największy potencjał przyszłego wzrostu1. Innowacje nie tylko przyczyniają się do dynamicznego rozwoju gospodarki europejskiej, ale są również niezbędne, by ludzkość mogła stawić czoła ogromnym wyzwaniom, przed którymi stoi w XXI wieku, takim jak bezpieczeństwo żywnościowe, powstrzymanie zmiany klimatu, poradzenie sobie ze skutkami zmian demograficznych oraz poprawa stanu zdrowia obywateli. Innowacje mają również kluczowy wpływ na jakość życia codziennego, jako że wspierają różnorodność kulturową.

Prawa własności intelektualnej obejmują prawa własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, wzory i oznaczenia geograficzne, jak również prawa autorskie i prawa pokrewne.Obszary praw własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej są prawami własnościowymi, które chronią wartość dodaną wytworzoną w europejskiej gospodarce opartej na wiedzy dzięki zdolnościom działających w niej twórców i wynalazców. Zbiory praw własności intelektualnej stanowią istotne aktywa dla licznych europejskich przedsiębiorstw. Kapitalizacja tych zbiorów praw ma dla europejskich twórców i przedsiębiorców decydujące znaczenie, jeśli chodzi o utrzymanie działalności, generowanie przychodów i rozwijanie nowych możliwości rynkowych2.

W epoce globalizacji i międzynarodowej konkurencji potencjał własności intelektualnej pod względem generowania przychodów jest równie istotny jak dostęp do surowców czy oparcie się na bazie przemysłowej.

Możliwość pełnego wykorzystania potencjału praw własności intelektualnej zależy od właściwej polityki sprzyjającej innowacjom, które z kolei będą przyciągały inwestycje prowadzące do nowych produktów i usług rozszerzających zapotrzebowanie konsumentów, co pociąga za sobą wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy.

Szybki postęp techniczny zmienił sposób prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozpowszechniania i konsumowania produktów i usług takich jak usługi muzyczne i audiowizualne oferowane online. Powstają nowe modele biznesowe, a tradycyjne ulegają przemianom. Na rynku pojawiają się nowe podmioty i nowi usługodawcy. Również konsumenci zmieniają sposoby interakcji z rynkiem. Europejskie prawodawstwo w obszarze praw własności intelektualnej musi zapewniać ustanowienie odpowiednich ram umożliwiających stworzenie zachęt do inwestycji poprzez nagradzanie kreatywności, pobudzanie innowacji w otoczeniu charakteryzującym się niezakłóconą konkurencją oraz ułatwianie upowszechniania wiedzy.
  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna