Unii europejskiejPobieranie 484.75 Kb.
Strona1/9
Data04.05.2016
Rozmiar484.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9RADA

UNII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 18 czerwca 2008 r. (16.09)

(OR. en)8216/2/08

REV 2
LIMITE

COPEN 70

EJN 26

EUROJUST 31

NOTA

Od:

Prezydencja

Do:

Delegacje

Nr poprz. dok.:

8216/1/08 REV 1 COPEN 70 EJN 26 EUROJUST 31

Dotyczy:

Ostateczna wersja europejskiego podręcznika „Jak wystawiać europejski nakaz aresztowania”

Na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2007 r. Grupa Robocza ds. Współpracy w Sprawach Karnych (eksperci ds. europejskiego nakazu aresztowania)1 wymieniła poglądy na temat problemów napotykanych w praktyce podczas wystawiania i wykonywania europejskiego nakazu aresztowania. Z myślą o ich rozwiązaniu delegacje omówiły propozycję prezydencji, by stworzyć wspólne instrukcje wypełniania formularza europejskiego nakazu aresztowania.


Prezydencja stwierdziła na koniec, że wśród delegacji panuje zasadniczo zgodność co do potrzeby opracowania podręcznika.

Ponadto padła propozycja, aby Grupa Robocza ds. Współpracy w Sprawach Karnych (eksperci ds. europejskiego nakazu aresztowania) wróciła do dyskusji nad projektem tekstu, gdy prezydencję sprawować będzie Portugalia.


Zadanie to powierzono prezydencji, wspomaganej przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej. Proponowany tekst opracowano na podstawie podręczników stosowanych w państwach członkowskich oraz doświadczeń fachowców z europejskiej sieci sądowej i Eurojustu.
Pomysł został przedyskutowany na forum europejskiej sieci sądowej w dniu 28 lutego 2008 r. Omówili go też szczegółowo eksperci ds. europejskiego nakazu aresztowania (Grupa Robocza ds. Współpracy w Sprawach Karnych) w dniu 30 kwietnia 2008 r. Na posiedzeniu w dniach 14–15 maja 2008 r. Komitet Artykułu 36 zatwierdził podręcznik z takim zastrzeżeniem, że po 18 miesiącach powinna nastąpić ocena jego stosowania.
Europejski podręcznik „Jak wystawiać europejski nakaz aresztowania” delegacje otrzymują w załączniku.
__________
ZAŁĄCZNIK
EUROPEJSKI PODRĘCZNIK

JAK WYSTAWIAĆ

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA1

WPROWADZENIE
  • Niniejszy podręcznik ma pomóc w przyjmowaniu dobrych rozwiązań, popartych doświadczeniem, a równocześnie dostarczyć właściwym sędziom i prokuratorom konkretnych informacji, jak należy prawidłowo wypełniać formularze europejskiego nakazu aresztowania. W tym celu w podręczniku posłużono się konkretnymi przykładami poglądowymi.
  • Europejski nakaz aresztowania (ENA) jest pierwszym instrumentem prawnym opartym na wzajemnym uznawaniu wyroków w sprawach karnych. Oznacza on radykalną zmianę starego systemu ekstradycyjnego, który w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości został zastąpiony systemem przekazywania osób; skutki tej zmiany widać przede wszystkim w procedurach, terminach i powodach uzasadniających odmowę przekazania osoby. ENA nawiązuje zatem bezpośrednio do celu ujętego w art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej.
  • ENA należy stosować sprawnie, skutecznie i adekwatnie w celu zapobiegania przestępczości i jej karania, przestrzegając równocześnie praw człowieka przysługujących podejrzanym i skazanym. Instrument ten, polegający na pozbawieniu wolności osobistej, opracowano w zasadzie jako pomoc w ściganiu poważnych i groźnych przestępstw, które mogą istotnie uzasadniać jego użycie, oraz jako pomoc w wykonywaniu wyroków skazujących. Należy korzystać z niego tylko wtedy, gdy nakaz aresztowania lub inna prawomocna decyzja sądowa o tym samym skutku zostały wydane na szczeblu krajowym.

  • „Europejski nakaz aresztowania ma mieć taki sam skutek w całej Unii Europejskiej. A skutek ten to sprawne, szybkie przekazanie osoby. Należy pamiętać również, że z oczywistych powodów praktycznych wiele europejskich nakazów aresztowania jest kierowanych do kilku państw członkowskich na raz – zob. sprawozdanie działającej w Izbie Lordów Komisji Unii Europejskiej pt. »European Arrest Warrant – Recent Developments« (Europejski nakaz aresztowania – najnowsze wydarzenia), sygnatura HL Paper 156, pkt 21. Formularz załączony do decyzji ramowej opracowano zgodnie z tym założeniem. Osoba wystawiająca europejski nakaz aresztowania nie musi kierować go do żadnego konkretnego państwa członkowskiego. Ale gdy nakaz już zostanie wydany, może on zostać wykonany gdziekolwiek poszukiwana osoba akurat się znajduje”1.
  • Podręcznik został opracowany za przewodnictwa Portugalii i Słowenii dzięki pomocy wielu osób z całej Europy zajmujących się ENA w praktyce oraz dzięki pomocy europejskiej sieci sądowej, Eurojustu, Sekretariatu Generalnego Rady UE oraz Komisji Europejskiej. Został on zatwierdzony przez Komitet Artykułu 36 na posiedzeniu w dniach 14 i 15 maja 2008 r. To właśnie ten komitet omawiał przepisy decyzji ramowej w sprawie ENA podczas przewodnictwa sprawowanego przez Belgię w roku 2001.
  • Niniejszy podręcznik może być w przyszłości uaktualniany, tak by odzwierciedlał zdobywane doświadczenia, zmiany w decyzji ramowej czy tendencje w orzecznictwie sądowym.
  • Wszelkie uwagi do tekstu niniejszego podręcznika prosimy przesyłać Radzie UE na adres: Council of the EU, General Secretariat, Unit for Judicial Cooperation in Criminal Matters, Rue de la Loi 175, B–1040 Brussels (e-mail: eaw@consilium.europa.eu) lub Komisji Europejskiej na adres: DG JLS, Unit for Judicial Cooperation in Criminal Matters, European Commission B-1049 Brussels.

______


SPIS TREŚCI
1. Decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu aresztowania 9
1.1. Definicja i główne cechy europejskiego nakazu aresztowania 10

1.2. Formularz europejskiego nakazu aresztowania 11


2. Wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania w państwach członkowskich UE 12
2.1. Oświadczenia państw członkowskich na temat specjalnych wymogów co do daty popełnienia czynów 12

2.2. Przekazywanie własnych obywateli 13


3. Kiedy wydawać europejski nakaz aresztowania? – zasada proporcjonalności 14
4. Tłumaczenie europejskiego nakazu aresztowania 15
4.1. Języki, w jakich państwa członkowskie UE akceptują europejski nakaz
aresztowania 16
5. Termin, w jakim organ wykonujący musi otrzymać europejski nakaz aresztowania po zatrzymaniu osoby 16
6. Jak wypełniać formularz europejskiego nakazu aresztowania? 16
7. Jak przekazywać europejski nakaz aresztowania? 18
7.1. Jeżeli znane jest miejsce pobytu osoby podlegającej aresztowaniu 18

7.2. Jeżeli nie jest znane miejsce pobytu poszukiwanej osoby 19

7.3. System informacyjny Schengen (SIS) 19

7.4. Europejski nakaz aresztowania w SISone4all 19

7.5. Przekazanie za pośrednictwem Interpolu 21
8. Rola Eurojustu 21
9. Europejska sieć sądowa 22
10. „Fiches Françaises” – informacje podzielone według państw członkowskich 22
11. Porozumienie między Norwegią i Islandią a Unią Europejską 23
12. Odnośne wyroki Trybunału Sprawiedliwości 23
13. Wyroki niektórych sądów najwyższych (streszczenia) 23
14. Odnośniki do innych źródeł informacji o europejskim nakazie aresztowania 23
15. Omówienie poszczególnych części formularza europejskiego nakazu aresztowania 24
ZAŁĄCZNIKI


: Data -> Files -> public -> bip
bip -> Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Preambuła
bip -> Sprawy cywilne
bip -> Austria organ centralny pośredniczący w przekazywaniu ena art. 7(2) Decyzji Ramowej
bip -> Do niniejszego protokołu mogą zostać zgłoszone sprostowania
bip -> Committee on the elimination of racial discrimination reports submitted by states parties under article
bip -> V I vi sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień
bip -> V periodical Report of the Republic of Poland on the Implementation of the Provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights for the Period from January 1995 until 1 October 2003 contents
bip -> Ministerstwo sprawiedliwości departament Współpracy Międzynarodowej I Praw Człowieka realizacja przez polskę postanowień międzynarodowego paktu praw obywatelskich
bip -> Tłumaczenie robocze
bip -> Informacje dotyczące zalecenia nr 8 Tekst zalecenia


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna