Unii europejskiejPobieranie 4.24 Mb.
Strona1/29
Data05.05.2016
Rozmiar4.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


RADA

UNII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 22 maja 2006 r. (24.05)

(OR. en)


8164/06COWEB 76
AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTYDotyczy :

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU
MIĘDZY WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI
I ICH PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,
A REPUBLIKĄ ALBANII, Z DRUGIEJ STRONY
KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i Traktatu o Unii Europejskiej,
zwane dalej „państwami członkowskimi” oraz
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ,
zwane dalej „Wspólnotą”,
z jednej strony, oraz
REPUBLIKA ALBANII, zwana dalej „Albanią”,
z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC silne więzi istniejące między Stronami i podzielane przez nie wartości, oraz ich wolę wzmocnienia tych więzi i ustanowienia bliskich i długotrwałych stosunków w oparciu o wzajemność i wspólny interes, które umożliwiłyby Albanii dalsze wzmocnienie i zintensyfikowanie stosunków ze Wspólnotą i jej państwami członkowskimi - wcześniej ustanowionych ze Wspólnotą poprzez Umowę w sprawie wymiany handlowej oraz współpracy handlowej i gospodarczej z 1992 r.,


UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie niniejszego układu, w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia z państwami Europy Południowo-Wschodniej oraz w ramach paktu stabilizacji, dla ustanawiania i utrwalania ustabilizowanego porządku europejskiego opartego o współpracę, filarem którego jest Unia Europejska,
UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do działania wszelkimi środkami na rzecz stabilizacji politycznej, gospodarczej i instytucjonalnej w Albanii oraz w regionie poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokratyzację, budowę instytucji oraz reformę administracji publicznej, integrację handlu regionalnego oraz wzmocnioną współpracę gospodarczą, jak również poprzez współpracę w wielu dziedzinach, szczególnie w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, jak również poprzez zwiększenie bezpieczeństwa krajowego i regionalnego,
UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do zwiększenia swobód politycznych i gospodarczych stanowiących główną podstawę niniejszego układu, jak również ich zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka i zasad państwa prawa, w tym praw osób należących do mniejszości narodowych oraz zasad demokracji poprzez stworzenie systemu wielopartyjnego i przeprowadzanie wolnych i sprawiedliwych wyborów,
UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do pełnej realizacji wszystkich zasad i postanowień Karty NZ, OBWE, w szczególności Aktu końcowego z Helsinek, dokumentów zawierających wnioski z konferencji w Madrycie i Wiedniu, Paryskiej karty nowej Europy oraz Paktu stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej, w celu działania na rzecz stabilizacji regionalnej i współpracy między państwami w tym regionie,
UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do przestrzegania zasad gospodarki wolnorynkowej i gotowość Wspólnoty do działania na rzecz reform gospodarczych w Albanii,
UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do przestrzegania zasad wolnego handlu, zgodnie z prawami i zobowiązaniami powstającymi w ramach WTO,
UWZGLĘDNIAJĄC wolę Stron do dalszego rozwijania regularnego dialogu politycznego dotyczącego interesujących obie Strony zagadnień dwustronnych i międzynarodowych, w tym aspektów regionalnych, przy uwzględnieniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej,
UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do zwalczania przestępczości zorganizowanej i umacniania współpracy w walce z terroryzmem na podstawie deklaracji wydanej przez europejską konferencję w dniu 20 października 2001 r.,
PRZEKONANI, że niniejszy układwytworzy nowy klimat dla stosunków gospodarczych między Stronami, a przede wszystkim dla rozwoju handlu i inwestycji będących kluczowymi czynnikami wpływającymi na restrukturyzację i modernizację gospodarki,
MAJĄC NA UWADZE zobowiązanie Albanii do zbliżenia swojego ustawodawstwa w odpowiednich sektorach do prawodawstwa Wspólnoty oraz do jego skutecznej realizacji,
UWZGLĘDNIAJĄC wolę Wspólnoty do zapewniania zdecydowanego wsparcia przy realizacji reform oraz do stosowania w tym celu wszelkich dostępnych instrumentów współpracy oraz pomocy technicznej, finansowej i gospodarczej w sposób kompleksowy, indykatywny i wieloletni,
POTWIERDZAJĄC, że postanowienia niniejszego układu, które są zawarte w części trzeciej, tytule IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wiążą Zjednoczone Królestwo i Irlandię jako oddzielne Umawiające się Strony, a nie jako część Wspólnoty Europejskiej, dopóki Albania nie otrzyma notyfikacji od zainteresowanego państwa tj. od Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii (w zależności od przypadku), że zostało ono związane jako część Wspólnoty Europejskiej zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Te same postanowienia mają zastosowanie do Danii, zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii załączonym do wspomnianych Traktatów,
PRZYWOŁUJĄC szczyt w Zagrzebiu, na którym nawoływano do dalszego umocnienia stosunków między państwami uczestniczącymi w procesie stabilizacji i stowarzyszenia a Unią Europejską oraz do rozszerzenia współpracy regionalnej,
PRZYWOŁUJĄC fakt, że szczyt w Salonikach wzmocnił proces stabilizacji i stowarzyszenia stanowiący ramy polityczne dla stosunków Unii Europejskiej z krajami Bałkanów Zachodnich, jak również podkreślił perspektywę ich integracji z Unią Europejską na podstawie ich indywidualnych postępów w przeprowadzaniu reform oraz na podstawie osiągnięć,
PRZYWOŁUJĄC Protokół ustaleń w sprawie ułatwienia i liberalizacji handlu, podpisany w Brukseli w dniu 27 czerwca w 2001 r., zgodnie z którym Albania, wraz z innymi państwami w regionie, zobowiązała się do wynegocjowania sieci dwustronnych umów o wolnym handlu w celu zwiększenia zdolności regionu do przyciągania inwestycji oraz poszerzenia jego perspektyw integracji z gospodarką światową,
PRZYWOŁUJĄC gotowość Unii Europejskiej do maksymalnego włączenia Albanii do głównego politycznego i gospodarczego nurtu Europy, jak również status tego kraju jako potencjalnego kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej oraz spełnienia kryteriów określonych przez Radę Europejską w czerwcu 1993 r., w zależności od pomyślnego wykonania niniejszego układu, zwłaszcza w zakresie współpracy regionalnej,
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:
ARTYKUŁ 1
1. Niniejszym ustanawia się stowarzyszenie między Wspólnotą i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Albanią, z drugiej strony.
2. Określa się następujące cele stowarzyszenia:


 • wspieranie wysiłków podejmowanych przez Albanię w celu umacniania demokracji oraz zasad państwa prawa,

 • przyczynianie się do stabilizacji politycznej, gospodarczej i instytucjonalnej w Albanii, jak również do stabilizacji w regionie,

 • stworzenie odpowiednich ram dla dialogu politycznego w celu umożliwienia rozwoju bliskich stosunków politycznych między Stronami,

 • wspieranie wysiłków podejmowanych przez Albanię w celu rozwoju współpracy gospodarczej i międzynarodowej, również poprzez zbliżenie jej ustawodawstwa do prawodawstwa Wspólnoty,

 • wspieranie wysiłków podejmowanych przez Albanię w celu ukończenia procesu ustanawiania funkcjonującej gospodarki rynkowej, promowania harmonijnych stosunków gospodarczych oraz stopniowego ustanawiania strefy wolnego handlu między Wspólnotą a Albanią,

 • wzmacnianie współpracy regionalnej we wszystkich dziedzinach objętych niniejszym układem.

TYTUŁ I
ZASADY OGÓLNE

ARTYKUŁ 2


Poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka, które zostały proklamowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i które zostały określone w Akcie końcowym z Helsinek i w Karcie paryskiej dla nowej Europy, przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego i państwa prawa, jak również zasad gospodarki rynkowej wyrażonych w dokumencie z konferencji KBWE w Bonn w sprawie współpracy gospodarczej, stanowi podstawę polityki wewnętrznej i zagranicznej Stron oraz istotny element niniejszego układu.

ARTYKUŁ 3


Międzynarodowy i regionalny pokój i stabilność oraz rozwój dobrosąsiedzkich stosunków jest podstawą procesu stabilizacji i stowarzyszenia, o którym mowa we wnioskach Rady Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. Zawarcie niniejszego układu i jego wykonanie ujęte jest we wnioskach Rady Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 1997 r. i opiera się na indywidualnych osiągnięciach Albanii.

ARTYKUŁ 4


Albania zobowiązuje się do kontynuowania i rozwijania współpracy i dobrosąsiedzkich stosunków z innymi państwami w regionie, obejmujących stosowny zakres wzajemnych ustępstw dotyczących przepływu osób, towarów, kapitału i usług, jak również do realizowania przedsięwzięć stanowiących obiekt wspólnego zainteresowania, przede wszystkim związanych ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, korupcji, prania brudnych pieniędzy, nielegalnej migracji oraz nielegalnego handlu, w szczególności ludźmi i narkotykami. Zobowiązanie to stanowi kluczowy czynnik dla rozwoju stosunków i współpracy między Stronami, przyczyniając się w ten sposób do stabilizacji regionalnej.

ARTYKUŁ 5


Strony ponownie podkreślają znaczenie walki z terroryzmem oraz realizacji zobowiązań międzynarodowych w tej dziedzinie.

ARTYKUŁ 6


Stowarzyszenie wprowadza się stopniowo, a jego pełnej realizacji dokona się w trakcie okresu przejściowego trwającego maksymalnie dziesięć lat, podzielonego na dwa kolejne etapy.

Etapy te nie mają zastosowania do tytułu IV, dla którego przedstawiono w tymże tytule określony harmonogram.


Celem tego podziału na kolejne etapy jest przeprowadzenie szczegółowego śródokresowego przeglądu wykonywania układu. W dziedzinie zbliżenia ustawodawstwa i egzekwowania prawa celem Albanii będzie skoncentrowanie się w pierwszym etapie na podstawowych elementach wspólnotowego dorobku prawnego, przy zastosowaniu konkretnych punktów odniesienia, zgodnie z tytułem VI.
Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia ustanowiona na mocy art. 116 regularnie dokonuje przeglądu stosowania niniejszego układu oraz realizacji przez Albanię reform ustawodawczych, administracyjnych, instytucjonalnych i gospodarczych w świetle preambuły i zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w niniejszym Układzie.
Pierwszy etap rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego układu. W trakcie piątego roku po dniu wejścia w życie niniejszego układu, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia przeprowadzi ocenę postępów dokonanych przez Albanię i zadecyduje, czy osiągnięty postęp pozwala na przejście do drugiego etapu w celu osiągnięcia pełnego stowarzyszenia. Zadecyduje ona również o wszelkich postanowieniach szczególnych uznanych za konieczne do zarządzania drugim etapem.

ARTYKUŁ 7


Układ jest w pełni zgodny i wykonywany w sposób spójny z właściwymi postanowieniami WTO, w szczególności z art. XXIV GATT 1994 oraz art. V GATS.

TYTUŁ II
DIALOG POLITYCZNY

ARTYKUŁ 8
1. Dialog polityczny między Stronami jest dalej rozwijany w kontekście niniejszego układu. Dialog ten towarzyszy i sprzyja zbliżeniu między Unią Europejską a Albanią oraz wspiera tworzenie bliskich więzi solidarności i nowych form współpracy między Stronami.
2. Ma on w szczególności na celu promowanie:


 • pełnej integracji Albanii ze wspólnotą państw demokratycznych i stopniowego zbliżania do Unii Europejskiej, • coraz większej zbieżności stanowisk Stron w kwestiach międzynarodowych, również poprzez stosowną wymianę informacji, zwłaszcza w kwestiach mogących wywrzeć istotny wpływ na Strony, • współpracy regionalnej i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków, • wspólnych poglądów na temat bezpieczeństwa i stabilności w Europie, w tym współpracy w dziedzinach objętych wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

3. Strony uznają, że rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia poprzez ich udostępnianie państwom lub innym podmiotom niepaństwowym, stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla stabilności i bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym. Strony postanawiają zatem współpracować i działać na rzecz walki z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia poprzez pełne stosowanie i realizację na poziomie krajowym istniejących zobowiązań podjętych przez Strony w ramach traktatów i układów międzynarodowych o rozbrojeniu i nierozprzestrzenianiu, jak również innych zobowiązań międzynarodowych w tej dziedzinie. Strony zgadzają się, że niniejsze postanowienie stanowi zasadniczy element niniejszego układu i stanowi część dialogu politycznego, który towarzyszy tym elementom i umacnia je.
Strony zgadzają się również współpracować i wspierać walkę z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia poprzez:


 • podejmowanie kroków mających na celu, stosownie do przypadku, podpisanie, ratyfikację lub przystąpienie do wszystkich innych odpowiednich instrumentów międzynarodowych oraz ich pełną realizację,
 • ustanowienie skutecznego krajowego systemu kontroli wywozu, kontrolującego wywóz, jak również tranzyt towarów związanych z bronią masowego rażenia, w tym kontroli ostatecznego użycia technologii podwójnego zastosowania, i obejmującego skuteczne sankcje w przypadku naruszenia systemu kontroli wywozu.

Dialog polityczny w tej dziedzinie może odbywać się na szczeblu regionalnym.

ARTYKUŁ 9
1. Dialog polityczny prowadzony jest w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, która ponosi ogólną odpowiedzialność za wszelkie kwestie, które Strony chciałyby jej przedstawić.

2. Na wniosek Stron dialog polityczny może również przybierać formę:
 • spotkań, w miarę potrzeby, między urzędnikami wyższego szczebla reprezentującymi Albanię, z jednej strony, oraz prezydencję Rady Unii Europejskiej i Komisję, z drugiej strony; • pełnego wykorzystywania wszelkich kanałów dyplomatycznych między Stronami, w tym odpowiednich kontaktów w państwach trzecich oraz w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, OBWE, Rady Europy i innych gremiów międzynarodowych; • wszelkich innych środków, które mogłyby w użyteczny sposób wesprzeć scalanie, rozwijanie i przyspieszanie tego dialogu.

ARTYKUŁ 10


Na szczeblu parlamentarnym dialog polityczny odbywa się w ramach Komitetu Parlamentarnego Stabilizacji i Stowarzyszenia ustanowionego na mocy art. 122.

ARTYKUŁ 11


Dialog polityczny może odbywać się w ramach wielostronnych oraz w charakterze dialogu regionalnego angażującego inne państwa z regionu.

TYTUŁ III


WSPÓŁPRACA REGIONALNA

ARTYKUŁ 12


Zgodnie ze zobowiązaniem Albanii dotyczącym wspierania pokoju i stabilności w skali międzynarodowej i regionalnej oraz rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków, aktywnie promuje ona współpracę regionalną. Wspólnota może, poprzez swoje programy pomocy technicznej, wspierać przedsięwzięcia o wymiarze regionalnym lub transgranicznym.
W każdym przypadku, w którym Albania przewiduje wzmocnienie współpracy z jednym z państw wymienionych w art. 13, 14 oraz 15, informuje ona Wspólnotę i jej państwa członkowskie i konsultuje się z nimi, zgodnie z postanowieniami określonymi w tytule X.
Albania dokonuje przeglądu istniejących układów dwustronnych ze wszystkimi odnośnymi państwami lub zawrze nowe układy w celu zapewnienia ich zgodności z zasadami określonymi w Protokole ustaleń w sprawie ułatwienia i liberalizacji handlu podpisanym w Brukseli w dniu 27 czerwca 2001 r.

ARTYKUŁ 13


Współpraca z innymi państwami
sygnatariuszami układu o stabilizacji i stowarzyszeniu
Po podpisaniu niniejszego układu Albania rozpoczyna negocjacje z państwami, które już podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, aby zawrzeć konwencje dwustronne dotyczące współpracy regionalnej w celu poszerzenia zakresu współpracy między zainteresowanymi państwami.
Głównymi elementami tych konwencji będą:


 • dialog polityczny, • ustanowienie strefy wolnego handlu między Stronami, zgodnie ze stosownymi postanowieniami WTO, • wzajemne koncesje dotyczące przepływu pracowników, prawa przedsiębiorczości, świadczenia usług, płatności bieżących oraz przepływu kapitału, jak również innych polityk związanych z przepływem osób na szczeblu równoważnym z niniejszym układem, • postanowienia dotyczące współpracy w innych dziedzinach, niezależnie od tego czy są one objęte niniejszym układem czy nie, w szczególności w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Konwencje te, w zależności od przypadku, zawierają postanowienia dotyczące stworzenia koniecznych mechanizmów instytucjonalnych.

Konwencje te są zawierane w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszego układu. Gotowość Albanii do zawarcia takich konwencji będzie warunkiem dalszego rozwoju stosunków między Albanią a Unią Europejską.
Albania rozpoczyna podobne negocjacje z pozostałymi państwami regionu po podpisaniu przez te państwa układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

ARTYKUŁ 14


Współpraca z innymi państwami, których dotyczy proces stabilizacji i stowarzyszenia
Albania prowadzi współpracę regionalną z innymi państwami związanymi z procesem stabilizacji i stowarzyszenia w niektórych lub wszystkich dziedzinach współpracy objętych niniejszym układem, a w szczególności w dziedzinach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Współpraca taka musi być zawsze zgodna z zasadami i celami niniejszego układu.
ARTYKUŁ 15
Współpraca z państwami kandydującymi do przystąpienia do Unii Europejskiej
1. Albania może wspierać współpracę i zawrzeć konwencję dotyczącą współpracy regionalnej z każdym państwem kandydującym do przystąpienia do Unii Europejskiej we wszystkich dziedzinach współpracy objętych niniejszym układem. Celem takiej konwencji powinno być stopniowe dostosowywanie stosunków dwustronnych między Albanią a tym państwem do stosunków w danym zakresie między Wspólnotą i jej państwami członkowskimi a tym państwem.
2. Albania rozpoczyna negocjacje z Turcją celem zawarcia, na wzajemnie korzystnych warunkach, porozumienia ustanawiającego strefę wolnego handlu między obiema stronami, zgodnie z art. XXIV GATT, jak również liberalizującego prawo przedsiębiorczości i świadczenie usług pomiędzy nimi na szczeblu równoważnym z niniejszym układem, zgodnie z art. V GATS.
Negocjacje te rozpoczynają się w najszybszym możliwym terminie celem zawarcia takiego porozumienia przed końcem okresu przejściowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1.

TYTUŁ IV
SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

ARTYKUŁ 16
1. Wspólnota i Albania stopniowo ustanawiają strefę wolnego handlu w okresie trwającym maksymalnie dziesięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego układu, zgodnie z postanowieniami niniejszego układu i w zgodzie z postanowieniami GATT 1994 oraz WTO. W procesie tym Strony uwzględniają szczególne wymagania określone poniżej.
2. Nomenklaturę scaloną towarów stosuje się do klasyfikacji towarów będących przedmiotem wymiany handlowej między obiema Stronami.
3. Podstawową stawką celną dla każdego produktu, w stosunku do której mają być stosowane stopniowe obniżki przewidziane w niniejszym układzie, jest stawka faktycznie stosowana na zasadach erga omnes w dniu poprzedzającym podpisanie niniejszego układu.
4. Obniżone stawki celne do stosowania przez Albanię, obliczone zgodnie z niniejszym układem, są zaokrąglane do liczb całkowitych przy użyciu zwykłych zasad arytmetycznych. Dlatego też wszystkie liczby, których część ułamkowa jest mniejsza lub równa 0,50 są zaokrąglane w dół do najbliższej liczby całkowitej, natomiast wszystkie liczby których część ułamkowa jest większa niż 0,50 są zaokrąglane w górę do najbliższej liczby całkowitej.

5. Jeżeli po podpisaniu niniejszego układu jakakolwiek obniżka cła będzie stosowana na zasadach erga omnes, co w szczególności dotyczy obniżek będących wynikiem negocjacji taryfowych w ramach WTO, takie obniżone stawki celne zastępują podstawową stawkę celną określoną w ust. 3 od dnia, w którym takie obniżki są stosowane.


6. Wspólnota i Albania informują się wzajemnie o swoich podstawowych stawkach celnych.

ROZDZIAŁ I

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

ARTYKUŁ 17


1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do produktów pochodzących ze Wspólnoty lub z Albanii, które są wymienione w działach 25-97 nomenklatury scalonej, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1 ppkt (ii) załącznika I do Porozumienia w sprawie rolnictwa (GATT 1994).
2. Handel między Stronami związany z produkami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej jest prowadzony zgodnie z postanowieniami tego traktatu.

ARTYKUŁ 18


1. Należności celne w przywozie do Wspólnoty produktów pochodzących z Albanii zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszego układu.
2. Ograniczenia ilościowe w przywozie do Wspólnoty oraz środki o skutku równoważnym zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszego układu w odniesieniu do produktów pochodzących z Albanii.

ARTYKUŁ 19


1. Należności celne w przywozie do Albanii towarów pochodzących ze Wspólnoty innych niż wymienione w załączniku I zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszego układu.
2. Należności celne w przywozie do Albanii towarów pochodzących ze Wspólnoty wymienionych w załączniku I są stopniowo obniżane zgodnie z następującym harmonogramem:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna