Unii europejskiej


GENERALNE WSPÓLNOTOWE ZEZWOLENIE NA EKSPORT NR EU001Pobieranie 1.57 Mb.
Strona16/18
Data29.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

GENERALNE WSPÓLNOTOWE ZEZWOLENIE NA EKSPORT NR EU001

(o którym mowa w odnoszący się do art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000)

Organ wydający: Wspólnota Europejska
ò nowy

Wszelki powrotny wywóz odbywający się na warunkach niezgodnych z ustalonymi w niniejszym zezwoleniu wymaga wyraźnej zgody właściwych organów krajowych państwa, w którym znajduje się siedziba eksportera.
ê 394/2006 Art. 1 i załącznik

Część 1

Niniejsze zezwolenie na eksport obejmuje następujące towary:Wszystkie towary podwójnego zastosowania określone w którejkolwiek pozycji załącznika dowolnymi pozycjami w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem wymienionych w części 2 poniżej.

Część 2

Wszystkie towary określone w załączniku V IV.0C001
„Uran naturalny” lub „uran zubożony” lub tor w formie metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolnego innego materiału zawierającego jeden lub więcej z powyższych materiałów.0C002
„Specjalne materiały rozszczepialne”, inne niż określone w załączniku V IV.0D001
„Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów określonych w kategorii 0 w zakresie, w jakim odnosi się do produktów z pozycji 0C001 lub do produktów określonych w pozycji 0C002, które są wyłączone z załącznika V IV.0E001
„Technologia”, według uwagi do technologii jądrowej, do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wyszczególnionych w kategorii 0 w zakresie, w jakim odnosi się do produktów z pozycji 0C001 lub do produktów określonych w pozycji 0C002, które są wyłączone z załącznika V IV.1A102
Elementy z przesyconego pirolizowanego materiału typu węgiel-węgiel przeznaczone do kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych określonych w pozycji 9A104.1C351
Ludzkie czynniki chorobotwórcze, choroby przenoszone przez zwierzęta oraz „toksyny”.1C352
Zwierzęce czynniki chorobotwórcze.1C353
Elementy genetyczne i organizmy zmodyfikowane genetycznie.1C354
Szczepy chorobotwórcze.7E104
„Technologia” scalania danych z systemów sterowania lotem, naprowadzania i napędu w system zarządzania lotem w celu optymalizacji toru lotu rakiet.9A009.a.
Hybrydowe systemy napędowe rakiet o impulsie całkowitym powyżej 1,1 MNs.9A117
Mechanizmy do łączenia stopni, mechanizmy do rozłączania stopni oraz mechanizmy międzystopniowe, nadające się do wykorzystania w „pociskach rakietowych”.

Część 3

Niniejsze zezwolenie na eksport obowiązuje w całej Wspólnocie w przypadku eksportu do następujących miejsc przeznaczenia:

Australia

Kanada


Japonia

Nowa Zelandia

Norwegia

SzwajcariaStany Zjednoczone Ameryki

Uwaga: Części 2 i 3 mogą zostać zmienione tylko zgodnie z odpowiednimi obowiązkami i zobowiązaniami, które każde z państw członkowskich przyjęło jako członek międzynarodowych systemów nierozprzestrzeniana i mechanizmów kontroli eksportu oraz zgodnie z interesem bezpieczeństwa publicznego każdego z państw członkowskich, znajdującym odzwierciedlenie w odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w sprawie wniosków o zezwolenia na eksport towarów podwójnego zastosowania na podstawie art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Warunki i wymagania w odniesieniu do stosowania niniejszego zezwolenia

1. Niniejsze zezwolenie generalne nie może być stosowane, jeżeli eksporter został powiadomiony przez właściwe władze państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, że dane produkty są wykorzystywane, lub ich wykorzystanie może być przeznaczone, w całości lub w części, do celów związanych z rozwojem, produkcją, obsługą, eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacją lub upowszechnianiem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej, albo innych wybuchowych urządzeń jądrowych, albo rozwojem, produkcją konserwacją, przechowywaniem „pocisków rakietowych” zdolnych do przenoszenia takich broni lub, jeśli eksporter jest świadomy, że dane produkty są przeznaczone do takiego wykorzystania.

2. Niniejsze zezwolenie generalne nie może być stosowane, jeżeli eksporter został powiadomiony przez właściwe władze państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, że dane produkty są wykorzystywane, lub ich wykorzystanie może być przeznaczone do końcowego użycia wojskowego, określonego w art. 4 ust. 2 rozporządzenia, w państwie objętym embargiem UE, OBWE lub ONZ na broń lub, jeśli eksporter jest świadomy, że produkty te przeznaczone są do takiego użycia.

3. Niniejsze zezwolenie generalne nie może być stosowane, jeśli odpowiednie produkty wywożone są do stref wolnocłowych lub składów wolnocłowych, które znajdują się w miejscu przeznaczenia objętym niniejszym zezwoleniem.

4. Wymagania dotyczące rejestracji i sprawozdawczości związane ze stosowaniem niniejszego zezwolenia generalnego oraz dodatkowe informacje, jakich może wymagać państwo członkowskie, z którego odbywa się eksport, w odniesieniu do produktów eksportowanych na podstawie niniejszego zezwolenia, są określane przez państwa członkowskie. Wymagania te muszą być oparte na wymaganiach określonych dla stosowania generalnych zezwoleń na eksport, przyznawanych przez te państwa członkowskie, które przewidują stosowanie takich zezwoleń.
ê 394/2006 Art. 1 i załącznik

ð nowy

ZAŁĄCZNIK III a

(wzór formularza ð indywidualnych lub globalnych zezwoleń na eksport, w tym na eksport niematerialny, oraz na świadczenie usług pośrednictwa ï )

(o którym mowa określony w art. 10 ust. 1)


ò nowy

Udzielając zezwoleń na eksport, państwa członkowskie powinny dokładać starań w celu wyraźnego zaznaczania na formularzu rodzaju wydawanego zezwolenia (indywidualne lub globalne)

Niniejszy dokument stanowi zezwolenie na eksport ważne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej do daty jego wygaśnięcia.
ê 394/2006 Art. 1 i załącznik

ð nowy
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

EKSPORT produktów podwójnego zastosowania ð , w tym eksport niematerialny oraz świadczenie usług pośrednictwa ï (rozporządzenie (WE) nr …)

1

1 Eksporter

Nr
3. Data ważności

(jeśli ma zastosowanie)
KONCESJA


4. Szczegóły dotyczące punktu kontaktowego
5 Odbiorca

ðjeśli ma zastosowanie w przypadku transferów informatycznych ï


6. Organ wydający zezwolenie7 Agent / przedstawiciel (jeśli inny niż eksporter)

Nr

8. Kraj pochodzenia

Kod 1

9 Kraj wysyłki towaru

Kod1
10. Użytkownik końcowy (jeżeli inny niż odbiorca)

11. Państwo członkowskie obecnego lub przyszłego umiejscowienia towarów produktów ð (jeśli ma zastosowanie w przypadku niematerialnych transferów technologii oraz w przypadku świadczenia usług pośrednictwa) ï

Kod1
12. Państwo członkowskie planowanego objęcia produktów towaru wywozowymi procedurami celnymi ð (jeśli ma zastosowanie w przypadku niematerialnych transferów technologii oraz w przypadku świadczenia usług pośrednictwa) ï

Kod1
1

13. Kraj końcowego przeznaczenia

Kod114. Opis produktów1


15. Kod towaru ð Systemu Zharmonizowanego lub Nomenklatury Scalonej ï (jeśli ma zastosowanie ð ; kod 8-cyfrowy; nr CAS, jeśli ma zastosowanie ï )

16. Nr kontrolny Nr wykazu kontrolnego ð (dla produktów ujętych w wykazie) ï
17. Waluta i wartość ð (jeśli ma zastosowanie w przypadku niematerialnych transferów technologii oraz świadczenia ï usług pośrednictwa)

18. Ilość produktów

ð jeśli ma zastosowanie w przypadku transferów informatycznych ï19. Zastosowanie końcowe Przeznaczenie towaru

20. Data zawarcia umowy (jeśli ma zastosowanie)

21. Celna procedura wywozu ð (jeśli ma zastosowanie w przypadku niematerialnych transferów technologii oraz świadczenia usług pośrednictwa) ï


22. Dodatkowe informacje wymagane przez ustawodawstwo krajowe (do określenia w formularzu)Dostępne w odniesieniu do informacji wydrukowanej uprzednio

Według uznania państwa członkowskiego
Wypełnia organ wydający

Podpis


Organ wydający

PieczęćDataWSPÓLNOTA EUROPEJSKA

EKSPORT produktów podwójnego zastosowania ð , w tym eksport niematerialny oraz świadczenie usług pośrednictwa ï (rozporządzenie (WE) nr …)1

Bis

1. Eksporter

2 . Numer identyfikacyjnyKONCESJA


14. Opis produktów

15. Kod towaru ð (jeśli ma zastosowanie; kod 8-cyfrowy; nr CAS, jeśli ma zastosowanie) ï

16. Nr kontrolny Nr wykazu kontrolnego ð (dla produktów ujętych w wykazie) ï17. Waluta i wartość ð (jeśli ma zastosowanie w przypadku niematerialnych transferów technologii oraz świadczenia ï usług pośrednictwa)

18. Ilość produktów

ðjeśli ma zastosowanie w przypadku transferów informatycznych ï
14. Opis produktów

15. Kod towaru ð (jeśli ma zastosowanie; kod 8-cyfrowy; nr CAS, jeśli ma zastosowanie) ï

16. Nr kontrolny Nr wykazu kontrolnego ð (dla produktów ujętych w wykazie) ï


17. Waluta i wartość ð (jeśli ma zastosowanie w przypadku niematerialnych transferów technologii oraz świadczenia usług pośrednictwa) ï

18. Ilość produktów ðjeśli ma zastosowanie w przypadku transferów informatycznych ï14. Opis produktów

15. Kod towaru

16. Numer kontrolny Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów


14. Opis produktów

15. Kod towaru

16. Numer kontrolny Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów


14. Opis produktów

15. Kod towaru

16. Numer kontrolny Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów


14. Opis produktów

15. Kod towaru

16. Numer kontrolny Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów


14. Opis produktów

15. Kod towaru

16. Numer kontrolny Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów


14. Opis produktów

15. Kod towaru

16. Numer kontrolny Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów


14. Opis produktów

15. Kod towaru

16. Numer kontrolny Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów


14. Opis produktów

15. Kod towaru

16. Numer kontrolny Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów
Uwaga: W części 1 kolumny 24 wpisać ilość nadal dostępną, a w części 2 kolumny 24 wpisać ilość, o jaką pomniejszył się zasób.

23. Ilość / wartość netto (Masa netto / inna jednostka ze wskazaniem jednostki)

26. Dokument celny (Rodzaj i numer) lub wyciąg (Nr) i data pomniejszenia zasobu

27. Państwo członkowskie, nazwisko i podpis, pieczęć potwierdzająca pomniejszenie zasobu

24. W ujęciu liczbowym

25. Ilość / wartość pomniejszenia zasobu słownie1212121212121212


ê 394/2006 Art. 1 i załącznik (dostosowany)Załącznik III bIV


Pobieranie 1.57 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna