Unii europejskiejPobieranie 1.57 Mb.
Strona17/18
Data29.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

WSPÓLNE ELEMENTY DOTYCZĄCE PUBLIKACJI WYDAWANIA  KRAJOWYCH Õ GENERALNYCH ZEZWOLEŃ NA EKSPORT  W KRAJOWYCH DZIENNIKACH URZĘDOWYCH Õ

(o których mowa określone w art. 10 ust. 3  i w art. 6 ust. 3 Õ )
ò nowy

Wszelki powrotny wywóz odbywający się na warunkach niezgodnych z ustalonymi w niniejszym zezwoleniu wymaga wyraźnej zgody właściwych organów krajowych państwa, w którym znajduje się siedziba eksportera.
ê 394/2006 Art. 1 i załącznik (dostosowany)

1. Tytuł generalnego zezwolenia na eksport

2. Organ Władze wydającye zezwolenie

3. Moc obowiązująca w WE. Wykorzystuje się następujący tekst:

«„Jest to generalne zezwolenie na eksport na podstawie warunków art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000  […] Õ . Niniejsze zezwolenie, zgodnie z art. 6 ust. 2  i art. 6 ust. 3 Õ tego rozporządzenia, obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty  Unii Õ Europejskiej”.»
ò nowy

Moc obowiązująca w danym kraju: należy określić okres ważności zezwolenia.
ê 394/2006 Art. 1 i załącznik

ð nowy

4. Produkty, których dotyczy zezwolenie: wykorzystuje się następujący tekst wprowadzający:

«„Niniejsze zezwolenie na eksport obejmuje następujące towary”»

5. Miejsca przeznaczenia, których dotyczy zezwolenie: wykorzystuje się następujący tekst wprowadzający:

«„Niniejsze zezwolenie jest ważne w odniesieniu do eksportu do następujących miejsc przeznaczenia”»

6. Warunki i wymagania ð : eksporterzy mają obowiązek zarejestrować wykorzystanie lub zamiar wykorzystania krajowego generalnego zezwolenia we właściwych organach krajowych państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, najpóźniej 30 dni po pierwszej wysyłce. ï


ê 394/2006 Art. 1 i załącznik (dostosowany)

ZAŁĄCZNIK V IV

(Wykaz , o którym mowa określony w art. 25 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000  […] Õ )

Pozycje nie zawsze zawierają pełny opis towaru i związane z nim uwagi z załącznika I1. Tylko załącznik I zapewnia pełny opis towarów.

Wymienienie towaru w niniejszym załączniku nie wpływa na stosowanie przepisów dotyczących produktów rynków masowych określonych w załączniku I.

Część I

(możliwość stosowania Krajowego Zezwolenia Generalnego na handel wewnątrzwspólnotowy)

Produkty technologii zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych („stealth”)

1C001
Materiały specjalnie opracowane do wykorzystania jako pochłaniacze fal elektromagnetycznych, albo polimery przewodzące samoistnie.

UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1C101.


1C101
Materiały i urządzenia do obiektów o zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych, śladów w nadfiolecie i podczerwieni oraz śladów akustycznych, inne niż określone w pozycji 1C001, możliwe do zastosowania w 'pociskach rakietowych', podsystemach „pocisków rakietowych” lub bezzałogowych statkach powietrznych określonych w pozycji 9A012.

1D103
„Oprogramowanie” specjalnie opracowane do badania obiektów o zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych, śladów w zakresie promieniowania nadfioletowego/podczerwonego i śladów akustycznych.

1E101
„Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” towarów określonych w pozycjach 1C101 lub 1D103.

1E102
„Technologia”, stosownie do uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” „oprogramowania” określonego w pozycji 1D103.

6B008
Systemy do impulsowych pomiarów radarowego przekroju czynnego o szerokościach impulsu przesyłowego 100 ns lub mniejszych oraz specjalnie dla nich przeznaczone elementy.

UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 6B108.


6B108
Systemy specjalnie przeznaczone do pomiarów radarowego przekroju czynnego, znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych” i innych podzespołach.

Produkty objęte wspólnotową kontrolą strategiczną

1C239
Kruszące materiały wybuchowe, różne od wyszczególnionych w uregulowaniach dotyczących towarów wojskowych, substancje lub mieszaniny zawierające wagowo więcej niż 2 % tych materiałów, o gęstości krystalicznej większej niż 1,8 g/cm3 i prędkości detonacji powyżej 8000 m/s.

1E201
„Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” towarów określonych w pozycji 1C239.

3A229
Instalacje zapłonowe i równoważne generatory impulsów wysokoprądowych ...

UWAGA: SPRAWDŹ TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.


3A232
Detonatory i wielopunktowe instalacje inicjujące …

UWAGA: SPRAWDŹ TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.


3E201
„Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 3A229 lub 3A232.

6A001
Urządzenia akustyczne ograniczone do następujących:

6A001.a.1.b.
Systemy do wykrywania lub lokalizacji obiektów posiadające jedną z wymienionych właściwości:

1. Częstotliwość nośna poniżej 5 kHz;

6. Skonstruowane tak, aby wytrzymać ... .


6A001.a.2.a.2.
Hydrofony ... złożone ...

6A001.a.2.a.3.
Hydrofony ... wyposażone w jeden z ...

6A001.a.2.a.6.
Hydrofony ... przeznaczone do ...

6A001.a.2.b.
Holowane zestawy matrycowe hydrofonów akustycznych ...

6A001.a.2.c.
Urządzenia przetwarzające, specjalnie opracowane do zastosowania w czasie rzeczywistym z holowanymi zestawami matrycowymi hydrofonów akustycznych posiadające „możliwość dostępu użytkownika do oprogramowania” oraz możliwość przetwarzania i korelacji w funkcji czasu lub częstotliwości, włącznie z analizą spektralną, filtrowaniem cyfrowym i kształtowaniem wiązki za pomocą szybkiej transformaty Fouriera lub innych transformat lub procesów.

6A001.a.2.e.
Denne lub przybrzeżne układy kablowe posiadające jakąkolwiek z poniższych właściwości:

1. Zawierające hydrofony ... lub

2. Zawierające moduły multiplesowanych sygnałów grup hydrofonów ... .


6A001.a.2.f.
Urządzenia przetwarzające, specjalnie opracowane do stosowania w czasie rzeczywistym z dennymi lub przybrzeżnymi systemami kablowymi, posiadające„programowalność dostępną dla użytkownika” oraz przetwarzanie i korelację w dziedzinie czasu lub częstotliwości, w tym analizę widmową oraz cyfrowe kształtowanie wiązki za pomocą szybkiej transformaty Fouriera lub innych przekształceń lub procesów.

6D003.a.
„Oprogramowanie” do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych.

8A002.o.3.
Następujące układy do tłumienia szumów, przeznaczone dla jednostek pływających o wyporności 1000 t lub wyższej:

b) aktywne układy tłumienia lub eliminacji szumów albo łożyska magnetyczne, specjalnie opracowane do układów przenoszenia napędu, wyposażone w elektroniczne układy sterowania umożliwiające aktywne zmniejszanie wibracji urządzeń przez bezpośrednie generowanie do źródła dźwięków sygnałów tłumiących dźwięki i wibracje.8E002.a.
„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji”, napraw, remontów lub modyfikacji (ponownej obróbki skrawaniem) śrub, specjalnie skonstruowanych w celu tłumienia generowanych przez nie pod wodą szumów.

Produkty wspólnotowego sterowania strategicznego – Kryptografia – Kategoria 5 część 2

5A002.a.2.
Urządzenia zaprojektowane lub zmodyfikowane dla realizacji funkcji analizy kryptoanalitycznych.

5D002.c.1
Wyłącznie oprogramowanie posiadające właściwości, albo realizujące lub symulujące funkcje urządzeń określonych w pozycji 5A002.a.2.

5E002
Wyłącznie „technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów określonych w pozycji 5A002.a.2 lub 5D002.c.1 powyżej.

Produkty technologii MTCR

7A117
„Instalacje do naprowadzania”, znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych”, umożliwiające uzyskanie dokładności instalacji 3,33 % zasięgu lub lepszej (np. „CEP” – krąg równego prawdopodobieństwa 10 km lub mniej w zasięgu 300 km) z wyjątkiem „instalacji do naprowadzania” opracowanych do pocisków rakietowych o zasięgu poniżej 300 km lub samolotów załogowych.

7B001
Urządzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, specjalnie opracowane do urządzeń określonych w pozycji 7A117 powyżej.

Uwaga: Pozycja 7B001 nie obejmuje kontrolą urządzeń do testowania, wzorcowania lub strojenia specjalnie przeznaczonych do I i II Poziomu Obsługi.


7B003
Urządzenia specjalnie opracowane do „produkcji” urządzeń określonych w pozycji 7A117 powyżej.

7B103
Specjalnie opracowane „instalacje produkcyjne” do urządzeń określonych w pozycji 7A117 powyżej.

7D101
„Oprogramowanie” specjalnie opracowane do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 7B003 lub 7B103 powyżej.

7E001
„Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” urządzeń lub „oprogramowania” określonych w pozycjach 7A117, 7B003, 7B103 lub 7D101 powyżej.

7E002
„Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „produkcji” urządzeń określonych w pozycjach 7A117, 7B003 i 7B103 powyżej.

7E101
„Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 7A117, 7B003, 7B103 i 7D101 oprogramowania powyżej.

9A004
Kosmiczne pojazdy nośne zdolne do przeniesienia co najmniej 500 kg ładunku użytecznego na odległość co najmniej 300 km.

NB.: SPRAWDŹ TAKŻE POZYCJĘ 9A104.

Uwaga 1: Pozycja 9A004 nie obejmuje kontrolą ładunku użytecznego.

9A005
Rakietowe systemy napędowe na paliwo ciekłe zawierające jeden z systemów lub elementów określonych w pozycji 9A006, możliwe do wykorzystania w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004 powyżej, lub rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104 poniżej.

NB.: SPRAWDŹ TAKŻE POZYCJE 9A105 I 9A119.


9A007.a.
Systemy napędowe rakiet na paliwo stałe, możliwe do wykorzystania w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004 powyżej, lub rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104 powyżej, posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:

NB.: SPRAWDŹ TAKŻE POZYCJĘ 9A119.

a. Impuls całkowity powyżej 1,1 MNs;9A008.d.
Następujące elementy opracowane do rakietowych układów napędowych na paliwo stałe:

NB.: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A108.c.

d. Dysze ruchome lub systemy sterowania wektorem ciągu za pomocą pomocniczego wtrysku płynów, możliwe do wykorzystania w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004 powyżej, lub rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104 poniżej, o jednym z następujących parametrów:

1. Ruch okrężny z odchyleniem kątowym powyżej ± 5 °;

2. Kątowy obrót wektora ciągu rzędu 20 °/s lub więcej; lub

3. Przyspieszenia kątowe wektora ciągu rzędu 40 °/s2 lub większe.


9A104
Rakiety meteorologiczne, zdolne do przeniesienia co najmniej 500 kg ładunku użytecznego na odległość co najmniej 300 km.

NB.: SPRAWDŹ TAKŻE POZYCJĘ 9A004.


9A105.a.
Następujące silniki rakietowe na paliwo ciekłe:

NB.: SPRAWDŹ TAKŻE POZYCJĘ 9A119.

a. Silniki rakietowe na paliwo ciekłe nadające się do „pocisków rakietowych”, różne od wymienionych w pozycji 9A005 i posiadające impuls całkowity równy lub większy niż 1,1 MNs; z wyjątkiem silników na paliwo płynne ostatnich stopni, przeznaczonych lub zmodyfikowanych do zastosowań satelitarnych i posiadające wszystkie następujące właściwości:1.średnica gardzieli dyszy 20 mm lub mniejsza; oraz

2. ciśnienie w komorze spalania 15 barów lub mniejsze.

9A106.c.
Następujące systemy lub podzespoły, inne niż określone w pozycji 9A006, nadające się do stosowania w „pociskach rakietowych”, specjalnie opracowane do układów napędowych rakiet na paliwo ciekłe:

c. Podzespoły do sterowania wektorem ciągu, z wyjątkiem przeznaczonych do systemów rakietowych niezdolnych do przeniesienia co najmniej 500 kg ładunku użytecznego na odległość co najmniej 300 km.Uwaga techniczna:
Do sposobów sterowania wektorem ciągu wymienionych w pozycji 9A106.c. należą np.:

1.Dysza regulowana;

2.Dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;

3.Ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;

4.Odchylanie strumienia gazów wylotowych za pomocą łopatek kierowanych (nastawnych) lub systemów wtryskiwaczy; lub

5.Używanie klapek oporowych.


9A108.c.
Następujące podzespoły, inne niż określone w pozycji 9A008, nadające się do wykorzystania w „pociskach rakietowych”, specjalnie opracowane do układów napędowych do rakiet na paliwo stałe:

c. Podzespoły do sterowania wektorem ciągu, z wyjątkiem przeznaczonych do systemów rakietowych niezdolnych do przeniesienia co najmniej 500 kg ładunku użytecznego na odległość co najmniej 300 km.Uwaga techniczna:
Do sposobów sterowania wektorem ciągu wymienionych w pozycji 9A108.c należą np.:

1.Dysza regulowana;

2.Dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;

3.Ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;

4.Odchylanie strumienia gazów wylotowych za pomocą łopatek kierowanych (nastawnych) lub systemów wtryskiwaczy; lub

5.Używanie klapek oporowych.


9A116
Następujące statki kosmiczne zdolne do powrotu na ziemię nadające się do „pocisków rakietowych” oraz opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do nich podzespoły z wyjątkiem statków kosmicznych zdolnych do powrotu na ziemię przeznaczonych dla ładunków użytecznych niebędących bronią:

a. Statki kosmiczne zdolne do lądowania na ziemi;

b. Osłony ciepłochronne i elementy do nich wykonane z materiałów ceramicznych lub ablacyjnych;

c. Urządzenia pochłaniające ciepło i elementy do nich, wykonane z lekkich materiałów o wysokiej pojemności cieplnej;

d. Urządzenia elektroniczne specjalnie przeznaczone do statków kosmicznych zdolnych do lądowania na ziemi.


9A119
Pojedyncze stopnie do rakiet, nadające się do kompletnych systemów rakietowych i bezzałogowych statków powietrznych, zdolnych do przeniesienia co najmniej 500 kg ładunku użytecznego i o zasięgu, co najmniej 300 km, inne niż określone w pozycji 9A005 lub 9A007.a powyżej.

9B115
Specjalne „urządzenia produkcyjne” do systemów, podsystemów i podzespołów, określonych w pozycjach 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 lub 9A119 powyżej.

9B116
„Instalacje produkcyjne” specjalnie opracowane do kosmicznych pojazdów nośnych, określonych w pozycji 9A004 lub systemów, podsystemów i elementów, określonych w pozycjach 9A005, 9A007.a., 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 lub 9A119 powyżej.

9D101
„Oprogramowanie” specjalnie opracowane do „użytkowania” towarów określonych w pozycji 9B116 powyżej.

9E001
„Technologie”, według uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” urządzeń lub „oprogramowania” określone w pozycjach 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115, 9B116 lub 9D101 powyżej.

9E002
„Technologie”, według uwagi ogólnej do technologii do „produkcji” urządzeń określonych w pozycjach 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115 lub 9B116 powyżej.

Uwaga: Dla potrzeb kontroli technologii napraw konstrukcji, laminatów lub materiałów sprawdź pozycję 1E002.f.


9E101
„Technologie”, według uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” lub „produkcji” towarów określonych w pozycjach 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 lub 9A119 powyżej.

9E102
„Technologie”, według uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycjach 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 lub 9D101 powyżej.

Wyłączenia:

Załącznik V IV nie obejmuje kontrolą następujących produktów technologii MTCR:

1. które są przekazywane na podstawie zamówień na mocy stosunku umownego ustanawianego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) lub które są przekazywane przez ESA w celu realizacji jej zadań urzędowych;

2. które są przekazywane na podstawie zamówień na mocy stosunku umownego ustanawianego przez krajowe organizacje kosmiczne państw członkowskich lub które są przekazywane przez te organizacje w celu realizacji ich zadań urzędowych;

3. które są przekazywane na podstawie zamówień na mocy stosunku umownego ustanawianego w związku ze wspólnotowym programem rozwoju i produkcji wyrzutni kosmicznych, podpisanym przez dwa lub więcej rządów państw europejskich;

4. które są przekazywane do kontrolowanego przez państwo miejsca startów kosmicznych położonych na terytorium państwa członkowskiego, jeżeli to państwo członkowskie nie kontroluje takich transferów na podstawie warunków niniejszego rozporządzenia.
Pobieranie 1.57 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna