Unii europejskiejPobieranie 1.57 Mb.
Strona18/18
Data29.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Część II

(Krajowe Zezwolenie Generalne nie jest wymagane dla handlu wewnątrzwspólnotowego)

Produkty w ramach Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej (CWC)

1C351.d.4.
Rycyna

1C351.d.5.
Saksytoksyna

Produkty technologii NSG

Cała kategoria 0 załącznika I została włączona do załącznika V IV, z zastrzeżeniem następujących pozycji:

  • 0C001: pozycja nie jest objęta załącznikiem IV V.

  • 0C002: pozycja nie jest objęta załącznikiem IV V, z wyjątkiem następujących specjalnych materiałów rozszczepialnych:

a. wydzielony pluton;

b.„uran wzbogacony w izotopy 233 lub 235”, do ponad 20 %.  • 0D001 (oprogramowanie) jest objęte załącznikiem IV V z wyjątkiem przypadków, kiedy odnosi się do pozycji 0C001, lub do tych elementów pozycji 0C002, które nie są objęte załącznikiem IV V.

  • 0E001 (technologia) jest objęta załącznikiem IV V, z wyjątkiem przypadków, kiedy odnosi się do pozycji 0C001, lub do tych elementów pozycji 0C002, które nie są objęte załącznikiem IV V.

NB.: Pozycje 0C003 i 0C004, tylko w przypadku zastosowania w „reaktorach jądrowych” (w ramach pozycji 0A001.a.).

1B226
Elektromagnetyczne separatory izotopów, skonstruowane z przeznaczeniem do współpracy lub połączone z jednym lub wieloma źródłami jonów zdolnymi do uzyskania wiązki jonów o całkowitym natężeniu rzędu 50 mA lub więcej.

Uwaga: Pozycja 1B226 obejmuje następujące separatory:

a.zdolne do wzbogacania izotopów trwałych;

b.ze źródłami i kolektorami jonów zarówno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w których zespoły te znajdują się na zewnątrz pola.


1C012
Następujące materiały:

Uwaga techniczna:
Materiały te są typowo wykorzystywane do jądrowych źródeł ciepła.

b. „Uprzednio separowany” neptun-237 w dowolnej formie.Uwaga: Pozycja 1C012.b nie obejmuje kontrolą dostaw zawierających neptun-237 w ilości 1 grama lub mniejszej.


1B231
Następujące urządzenia i instalacje do obróbki trytu lub ich podzespoły:

a. Urządzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stężania lub manipulowania trytem;

b. Następujące urządzenia instalacji lub fabryk trytu:

1. Urządzenia do chłodzenia wodoru lub helu zdolne do chłodzenia do temperatury 23 K (– 250 °C) lub poniżej, o wydajności odprowadzania ciepła wyższej niż 150 W;

2. Instalacje do składowania i oczyszczania izotopów wodoru za pomocą wodorków metali jako środków do magazynowania lub oczyszczania.


1B233
Następujące urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu lub ich podzespoły:

a. Urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu;

b. Następujące podzespoły do separacji izotopów litu:

1. Kolumny z wypełnieniem do wymiany cieczowo-cieczowej specjalnie przeznaczone do amalgamatów litu;

2. Pompy do pompowania rtęci oraz (lub) amalgamatu litu;

3. Cele do elektrolizy amalgamatu litu;

4. Aparaty wyparne do zagęszczonych roztworów wodorotlenku litu.


1C233
Lit wzbogacony w izotop 6 (6Li) do stężenia powyżej naturalnego, produkty albo urządzenia zawierające lit wzbogacony jak następuje: lit pierwiastkowy, stopy, związki, mieszaniny zawierające lit, wyroby oraz złom i odpady powstałe z wyżej wymienionych.

Uwaga: Pozycja 1C233 nie obejmuje kontrolą dozymetrów termoluminescencyjnych.

Uwaga techniczna:
Naturalna liczebność izotopowa litu-6 wynosi wagowo ok. 6,5 % (atomowo 7,5 %).

1C235
Tryt, związki trytu i mieszanki zawierające tryt, w których stosunek atomów trytu do wodoru wynosi 1 część na 1000 oraz wyroby lub urządzenia zawierające te materiały.

Uwaga: Pozycja 1C235 nie obejmuje kontrolą wyrobów lub urządzeń zawierających nie więcej niż 1,48 × 103 GBq (40 Ci) trytu.


1E001
„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń lub materiałów określonych w pozycji 1C012.b.

1E201
„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” towarów określonych w pozycjach 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 lub 1C235.

3A228
Następujące urządzenia przełączające:

a. Lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez względu na to, czy są napełnione gazem, czy też nie, pracujące podobnie do iskiernika i posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1. Składające się z trzech lub więcej elektrod;

2. Szczytowa wartość napięcia anody równa 2500 V lub więcej;

3. Szczytowa wartość natężenia prądu anodowego równa 100 A lub więcej; oraz

4. Czas zwłoki dla anody równy 10 μs lub mniej.Uwaga: Pozycja 3A228 obejmuje gazowe lampy kriotronowe i próżniowe lampy sprytronowe.

b. Iskierniki wyzwalane posiadające obie następujące właściwości:

1. Czas zwłoki dla anody równy 15 μs lub mniej; oraz

2. Przystosowane do prądów o natężeniach szczytowych równych 500 A lub większych.3A231
Generatory neutronów, w tym lampy, posiadające obie następujące właściwości:

a. Przeznaczone do pracy bez zewnętrznych instalacji próżniowych; oraz

b. W których zastosowano przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jądrowej trytu z deuterem.


3E201
„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” towarów określonych w pozycjach 3A228.a, 3A228.b lub 3A231.

6A203
Następujące kamery filmowe i ich podzespoły, inne niż określone w pozycji 6A003:

a. Następujące kamery z wirującym zwierciadłem napędzanym mechanicznie oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły:

1. Kamery filmowe z kadrowaniem z szybkością powyżej 225000 klatek zdjęciowych na sekundę;

2. Kamery smugowe z prędkościami zapisu powyżej 0,5 mm na mikrosekundę;Uwaga: W pozycji 6A203.a do podzespołów kamer tego typu zalicza się specjalnie skonstruowane elektroniczne elementy synchronizujące oraz specjalne zespoły wirników składające się z turbinek, zwierciadeł i łożysk.


6A225
Interferometry do pomiaru prędkości w zakresie powyżej 1 km/s w odstępach czasowych poniżej 10 mikrosekund.

Uwaga: Pozycja 6A225 obejmuje doplerowskie interferometry laserowe, jak VISAR'y, DLI itp.


6A226
Następujące czujniki ciśnienia:

a. Czujniki wykonane z manganinu z przeznaczeniem do pomiaru ciśnień powyżej 10 GPa; lubb. Kwarcowe przetworniki ciśnień do pomiarów ciśnień powyżej 10 GPa.


ò nowy

Część II

Formularz wstępnego powiadomienia – do wypełnienia przez dostawcę zamierzającego dokonywać transferu materialnych produktów podwójnego zastosowania do innego państwa członkowskiego w UE. Formularz należy skierować do właściwych organów krajowych (określonych w art. 6 ust. 5) kraju, w którym znajduje się produkt.

A- Dane dostawcy

Nazwa lub nazwisko

Adres

B-Punkt kontaktowy dla kontroli eksportu i zobowiązań w ramach IAEA (we właściwych przypadkach):

Nazwa lub nazwisko

Tel.

Faks

E-mail

Tel. komórkowy (jeśli dostępny)

C- Opis produktów

- Nr pozycji zgodnie z rozporządzeniem WE

- Charakterystyka (techniczna), w tym w odpowiednich przypadkach objętość, pojemność

- ilości

- potencjalne zastosowania końcowe produktu

D- Opis planowanego zastosowania końcowego produktu przez użytkowników końcowych

E- Nazwa kraju odbiorcy

F- Dane użytkownika końcowego

Nazwa lub nazwisko

Adres

Tel.

Faks

E-mail

G-Lokalizacja produktu używanego przez użytkownika końcowego (jeśli jest inna, niż adres użytkownika końcowego)

H-Data wysyłki

Uwaga: w fakturze dla klienta dostawca ma obowiązek zaznaczyć, że:

a) w razie eksportu produktu wymagane jest zezwolenie na eksport zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr …

b) produkt nie może być powtórnie transferowany do innego użytkownika końcowego w innym państwie członkowskim bez uprzedniego powiadomienia dokonanego 8 dni przed wysyłką.

I- Nazwa lub nazwisko składającego deklarację (jeśli różni się od nazwy lub nazwiska dostawcy)

Data powiadomienia

Podpis
ñ


Załącznik VI

Uchylone rozporządzenie oraz jego kolejne zmiany

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1334/2000

(Dz.U. L 159 z 30.6.2000, str. 1)Rozporządzenie Rady (WE) nr 2889/2000

(Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 14)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 458/2001

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2432/2001(Dz.U. L 65 z 7.3.2001, str. 19)

(Dz.U. L 338 z 20.12.2001, str. 1)


Rozporządzenie Rady (WE) nr 880/2002

Rozporządzenie Rady (WE) nr 149/2003

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1504/2004

Rozporządzenie Rady (WE) nr 394/2006(Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 7)

(Dz.U. L 30 z 5.2.2003, str. 1)

(Dz.U. L 281 z 31.8.2004, str. 1)

(Dz.U. L 74 z 13.3.2006, str. 1)_____________

Załącznik VII

Tabela korelacji

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1334/2000

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 1

Art. 2, sformułowanie wprowadzające

Art. 2, sformułowanie wprowadzające

Art. 2 lit. a)

Art. 2 lit. a)

Art. 2 lit. b), sformułowanie wprowadzające

Art. 2 lit. b), sformułowanie wprowadzające

Art. 2 lit. b) ppkt. (i)

Art. 2 lit. b) ppkt. (i)

Art. 2 lit. b) ppkt. (ii)

Art. 2 lit. b) ppkt. (ii)

Art. 2 lit. b) ppkt. (iii)

Art. 2 lit. b) ppkt. (iii)

-

Art. 2 lit. b) ppkt. (iv)

Art. 2 lit. c) ppkt. (i)

Art. 2 lit. c) ppkt. (i)

Art. 2 lit. c) ppkt. (ii)

Art. 2 lit. c) ppkt. (ii)

Art. 2 lit. d)

Art. 2 lit. d)

-

Art. 2 lit. e)–l)

Art. 3 ust. 1

Art. 3 ust. 1

Art. 3 ust. 2

Art. 3 ust. 2

Art. 3 ust. 3

Art. 3 ust. 5

-

Art. 3 ust. 3

Art. 3 ust. 4

-

-

Art. 3 ust. 4

Art. 4 ust. 1

Art. 4 ust. 1

Art. 4 ust. 2

Art. 4 ust. 2

Art. 4 ust. 3

Art. 4 ust. 3

Art. 4 ust. 4

Art. 4 ust. 4

Art. 4 ust. 5

Art. 4 ust. 5

Art. 4 ust. 6

Art. 4 ust. 6

Art. 4 ust. 7

Art. 4 ust. 7

-

Art. 4 ust. 8

Art. 4 ust. 8

Art. 4 ust. 9

Art. 5

Art. 5

Art. 6 ust. 1

Art. 6 ust. 1, sformułowanie wprowadzające

Art. 6 ust. 2

Art. 6 ust. 2

Art. 6 ust. 3

Art. 6 ust. 3 lit. a)

-

Art. 6 ust. 3 lit. b)

Art. 6 ust. 4

Art. 6 ust. 3 lit. c)

Art. 6 ust. 5

Art. 6 ust. 4

Art. 6 ust. 6, akapit pierwszy

Art. 6 ust. 5, sformułowanie wprowadzające i lit. a)

-

Art. 6 ust. 5 lit. b)–d)

Art. 6 ust. 6, akapit drugi

Art. 6 ust. 5, sformułowanie końcowe

Art. 7

Art. 7

Art. 8

Art. 8 ust. 1

-

Art. 8 ust. 2

Art. 9 ust. 1

Art. 9 ust. 1

Art. 9 ust. 2

Art. 9 ust. 2

Art. 9 ust. 3

Art. 9 ust. 3

-

Art. 9 ust. 4

Art. 10 ust. 1

Art. 10 ust. 1

Art. 10 ust. 2

Art. 10 ust. 2

Art. 10 ust. 3

Art. 10 ust. 3

-

Art. 10 ust. 4

Art. 11

Art. 11

Art. 12

Art. 12

Art. 13

Art. 13

Art. 14

Art. 14

Art. 15 ust. 1

Art. 15 ust. 1

Art. 15 ust. 2

Art. 15 ust. 2, sformułowanie wprowadzające

-

Art. 15 ust. 2 lit. a)–b)

Art. 15 ust. 3

Art. 15 ust. 3

-

Art. 15 ust. 4, Art. 15 ust. 5 i Art. 16 ust. 1

Art. 16 ust. 1

Art. 16 ust. 2 (i)

-

Art. 16 ust. 2 ppkt (ii)–(iii)

Art. 16 ust. 2

Art. 16 ust. 3

Art. 17

Art. 17

Art. 18 ust. 1, sformułowanie wprowadzające

Art. 18 ust. 1, sformułowanie wprowadzające

Art. 18 ust. 1 lit. a)

Art. 18 ust. 1 lit. a)

Art. 18 ust. 1 lit. b)

-

-

Art. 18 ust. 1 lit. b)–d) i sformułowanie końcowe

Art. 18 ust. 2

Art. 18 ust. 2

-

Art. 19–20

Art. 19

Art. 21

-

Art. 22–23

Art. 20

Art. 24

Art. 21 ust. 1

-

Art. 21 ust. 2 lit. a)

-

Art. 21 ust. 2 lit. b)

-

-

Art. 25 ust. 1–2 i art. 25 ust. 3, akapit pierwszy i drugi

Art. 21 ust. 2 lit. c)

Art. 25 ust. 3, akapit trzeci

Art. 21 ust. 2 lit. d)

-

Art. 21 ust. 3

Art. 25 ust. 4

Art. 21 ust. 4

Art. 25 ust. 5

Art. 21 ust. 5

-

Art. 21 ust. 6

Art. 25 ust. 6

Art. 21 ust. 7

Art. 25 ust. 7

Art. 22

Art. 26

Art. 23

Art. 27, akapit pierwszy i drugi

-

Art. 27, akapit trzeci

Art. 24

Art. 28

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II Część 1

Załącznik II Część 1

Załącznik II Część 2

Załącznik II Część 2

Załącznik II Część 3

Załącznik II Część 3

Załącznik II uwaga

-

Załącznik II, „Warunki i wymagania w odniesieniu do stosowania niniejszego zezwolenia”

Art. 6 ust. 1 lit. a)–b)

Załącznik III a

Załącznik III

Załącznik III b

Załącznik IV

Załącznik IV Część I

Załącznik V Część I: „Produkty technologii zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych („stealth”), „Produkty objęte wspólnotową kontrolą strategiczną,” „Produkty wspólnotowego sterowania strategicznego – Kryptografia – Kategoria 5 część 2” i „Produkty technologii MTCR”

Załącznik IV Część II

Załącznik V, Część I: „Produkty w ramach Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej (CWC)” i „Produkty technologii NSG”

-

Załącznik V Część II

-

Załączniki VI–VII

_____________

1Takie zezwolenia są udzielane przez 8 państw członkowskich. Niektóre spośród nich wydały ponad 10 tych instrumentów ułatwiających wymianę handlową, opiewających na różne rodzaje produktów lub transakcji (produkty związane z naprawami, wystawiennictwem, produkty chemiczne, produkty objęte porozumieniem z Wassenaar niepodlegające szczególnej ochronie) oraz różne miejsca docelowe.

1Dz.U. L 159 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 394/2006 (Dz.U. L 74 z 13.3.2006, str. 1).

1Dz.U. L 367 z 31.12.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 837/95 (Dz.U. L 90 z 21.4.1995, str. 1).

2Dz.U. L 367 z 31.12.1994, str. 8. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2000/243 WPZB (Dz.U. L 82 z 1.4.2000, str. 1).

3Dz.U. L 324 z 27.12.1969, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3918/91 (Dz.U. L 372 z 31.12.1991, str. 31).

1Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 955/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 119 z 7.5.1999, str. 1).

2Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1662/1999 (Dz.U. L 197 z 29.7.1999, str. 25).

1Dz.U. C 219 z 30.7.1999, str. 34.

1Dz.U. L 82 z 22.3.1997, str. 1.

1Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym zostali zarejestrowani.

2Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym zostali zarejestrowani.

1Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym zostali zarejestrowani.

1Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym zostali zarejestrowani.

2Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym zostali zarejestrowani.

3Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym zostali zarejestrowani.

1Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym zostali zarejestrowani.

1Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym zostali zarejestrowani.

2Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym zostali zarejestrowani.

1Indeksy w nawiasach odnoszą się do uwag zamieszczonych pod tabelą.

1Zob. rozporządzenie (WE) nr 1172/95 (Dz.U. L 118 z 25.5.1995, str. 10) z późniejszymi zmianami

1W razie potrzeby opis ten można przedstawić w załączniku lub załącznikach do niniejszego formularza (1bis). W takim wypadku należy w tej ramce wskazać dokładną liczbę załączników. Opis powinien być możliwie jak najdokładniejszy i obejmować w uzasadnionych przypadkach numer CAS lub inne odniesienia, szczególnie w przypadku produktów chemicznych.

1Różnice w brzmieniu/zakresie między załącznikiem I a załącznikiem IVV są zaznaczone pogrubioną kursywą.

16989/06 ank

DG E WMD PL
Pobieranie 1.57 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna