Unii europejskiejPobieranie 1.57 Mb.
Strona2/18
Data29.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Podstawa prawna

Artykuł 133 traktatu WE.Zasada pomocniczości

Niniejszy wniosek wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Wspólnoty. Zasada pomocniczości nie ma zatem zastosowania.Zasada proporcjonalności

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów.

Zaproponowano wyłącznie takie zmiany do rozporządzenia, które są niezbędne i których uzasadnienie zostało potwierdzone. Inne zagadnienia zostaną poruszone oraz są podejmowane w ramach działań administracyjnych, bądź najlepszych praktyk, czy działań na poziomie krajowym.

Jak stwierdzono wyżej obciążenie finansowe i administracyjne zostało zredukowane do minimum, gdyż nowe obowiązki zostały ograniczone do zakresu, który może być realnie egzekwowany, a niektóre spośród nowych środków ułatwią zarządzanie narzędziami kontroli eksportu.Wybór instrumentów

Proponowany instrument: rozporządzenie.

Inne instrumenty byłyby niewłaściwe – po pierwsze dlatego, że zmiany istniejącego instrumentu prawnego (rozporządzenie Rady) można dokonać tylko na mocy innego rozporządzenia. Po drugie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wyraźnie stanowią, że kontrola eksportu produktów podwójnego zastosowania to obszar wyłącznych kompetencji Wspólnoty. Inne środki, mające charakter pozaprawny i spełniające kryterium wnoszenia wartości dodanej dla UE, zostały zaproponowane w komunikacie.

4) Wpływ na budżet

W krótkiej perspektywie czasowej wnioski nie będą miały znaczących skutków finansowych dla UE. Ewentualne opracowanie i ustanowienie bezpiecznego systemu UE służącego przekazywaniu informacji o odmowach i innych informacji szczególnie chronionych będzie miało umiarkowany koszt finansowy, jednakże decyzja o tym, czy system taki należy opracować, zostanie podjęta w porozumieniu z państwami członkowskimi najwcześniej w pierwszej połowie 2007 r. Ocena kosztów ustanowienia takiego systemu znajduje się w załączniku.5) Informacje dodatkowe

Uproszczenie

Wniosek przewiduje uproszczenie przepisów oraz procedur administracyjnych dla władz publicznych (wspólnotowych lub krajowych) oraz dla podmiotów prywatnych.

Wykorzystanie techniki przekształcenia umożliwia Wspólnocie połączenie w jednym tekście proponowanych poprawek merytorycznych do rozporządzenia Rady i niezmienionych przepisów tego rozporządzenia. Ponadto poprawiono dotychczasowy tekst rozporządzenia i nadano mu większą jasność w celu poprawy jakości regulacji prawnych.

Szereg propozycji uprości pracę administracji Wspólnoty (procedura komitologii w przypadku zmian w załącznikach oraz przyjmowania wytycznych) oraz podmiotów prywatnych (przyswajanie najlepszych praktyk w celu wykonania rozporządzenia, harmonizacja warunków stosowania zezwoleń eksportowych oraz ich formatu, systemy elektroniczne umożliwiające zarządzanie wnioskami o pozwolenia).Uchylenie obowiązującego prawodawstwa

Przyjęcie niniejszego wniosku będzie się wiązało z uchyleniem obowiązującego prawodawstwa.Przekształcenie

Wniosek obejmuje przekształcenie.Załącznik

Koszty ewentualnego utworzenia bezpiecznego systemu wymiany informacji, o którym mowa w zmienionym art. 15 ust. 4 wniosku dotyczącego rozporządzenia

Wprowadzenie

Proponowany nowy art. 15 ust. 4 przekształconego rozporządzenia ustanawia możliwość stworzenia bezpiecznego systemu wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz, o ile właściwe, także z udziałem Komisji. System taki służyłby w szczególności do uzyskiwania dostępu w trybie online do bazy danych zawierającej decyzje odmowne dla wniosków o zezwolenie na eksport (informacje obecnie przekazywane na nośniku CD-ROM), aczkolwiek można również rozważyć inne możliwe zastosowania ułatwiające wymianę informacji przewidzianą w rozporządzeniu.

Na tym etapie wniosek ma na celu stworzenie podstawy prawnej na wypadek, gdyby decyzja taka została podjęta; nie przesądza on jednak z góry o żadnej przyszłej decyzji, gdyż musiałaby ona zostać podjęta dopiero po rozważeniu parametrów wymaganych dla takiego systemu oraz w uzgodnieniu z państwami członkowskimi.

Linia budżetowa, której dotyczy wniosek

20.02.01, w ramach operacyjnej części budżetu oraz w ramach dostępnych kwot bieżących.Szacunkowe koszty

Gdyby w przyszłości podjęta została decyzja o stworzeniu takiego systemu, budżet mógłby zostać podzielony na pięć części wyszczególnionych w poniższej tabeli: 

2007

2008

2009

2010

Ogółem

Opracowanie

200.000

50.000

0

0

250.000

Utrzymanie

 

10.000

20.000

20.000

50.000

Infrastruktura30.00010.000

40.000

Sieć25.000

15.000

15.000

55.000

Obsługa infrastruktury30.000

20.000

20.000

70.000

Obsługa użytkowników40.000

30.000

30.000

100.000

Ogółem

200.000

185.000

85.000

95.000

565.000

Opracowanie systemu polegałoby na odnowieniu obecnej bazy danych z zastosowaniem technologii serwerowej oraz na włączeniu dodatkowych funkcji i możliwości. Znacząca część obecnej bazy danych (np. format) zostałaby jednak ponownie wykorzystana.

Jeżeli chodzi o koszty sieci, z zasady powinny być one bardzo ograniczone, gdyż wykorzystana zostałaby obecna sieć Testa secure. Koszty te nie obejmują ponoszonych przez państwa członkowskie kosztów połączenia. W przypadku rozważania odrębnej sieci tworzonej doraźnie niezbędny byłby konkretny budżet. Możliwość ta nie jest jednak rozważana.

Budżet przeznaczony na obsługę użytkowników uwzględniałby utworzenie punktu kontaktowego, który mógłby obsługiwać jednocześnie inne realizowane obecnie projekty.
 1334/2000

2006/0266 (ACC)Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:
 nowy


  1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania1 uległ znaczącym zmianom i dla zachowania jego jasności należy dokonać jego przekształcenia.

 1334/2000 motyw 1 (dostosowany)

(2) Produkty podwójnego zastosowania (włącznie z oprogramowaniem i technologią) powinny podlegać skutecznej kontroli podczas eksportu ze Wspólnoty  Europejskiej Õ .
 1334/2000 motyw 2

(3) Niezbędny jest efektywny, wspólny system kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania, aby zapewnić wypełnianie międzynarodowych ustaleń i zobowiązań państw członkowskich, (w szczególności odnośnie nieproliferacji), i Unii Europejskiej.


 1334/2000 motyw 3

(4) Istnienie wspólnego systemu kontroli i zharmonizowanej polityki w zakresie wykonywania i monitorowania we wszystkich państwach członkowskich, jest warunkiem wstępnym dla ustanowienia swobodnego przepływu produktów podwójnego zastosowania wewnątrz Wspólnoty.


 1334/2000 motyw 4 (dostosowany)

(4) Istniejący system kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania, ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 3381/941 i decyzją Rady 94/942/WPZiB2, wymaga dalszej harmonizacji w celu zagwarantowania skutecznej kontroli.
 1334/2000 motyw 6

 nowy

(5) Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w sprawach składania wniosków o ð indywidualne, globalne lub generalne krajowe ï zezwolenia na eksport ð lub o zezwolenia na świadczenie usług pośrednictwa lub o nadzór transferu produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku V w ramach wspólnego rynku ï spoczywa na władzach krajowych. Przepisy krajowe i decyzje wpływające na eksport produktów podwójnego zastosowania muszą być podejmowane w ramach wspólnej polityki handlowej, w szczególności w oparciu o rozporządzenie Rady (EWG) nr 2603/69 z dnia 20 grudnia 1969 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu3.


 1334/2000 motyw 7 (dostosowany)

 nowy

(6) Decyzje o aktualizacji wspólnych wykazów ð wspólnego wykazu ï produktów podwójnego zastosowania  podlegających kontroli eksportu Õ muszą być całkowicie zgodne ze zobowiązaniami i ustaleniami, jakie każde z państw członkowskich przyjęło ð państwa członkowskie przyjęły ï jako członek ð członkowie ï odpowiednich międzynarodowych reżimów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli eksportu, lub przez ratyfikowanie stosownych traktatów międzynarodowych.
 1334/2000 motyw 5 (dostosowany)

 nowy

(7) Podstawowymi elementami skutecznego systemu  UE w zakresie Õ kontroli eksportu są wspólne wykazy produktów podwójnego zastosowania, miejsc przeznaczenia i wytycznych; wykazy te zostały ustanowione decyzją 94/942/WPZiB z kolejnymi zmianami, i powinny zostać włączone do niniejszego rozporządzenia. ð decyzje uzgodnione przez państwa członkowskie w ramach międzynarodowych systemów kontroli eksportu powinny być szybko uwzględnione w formie poprawek do załącznika I rozporządzenia, w którym wymienia się produkty podlegające kontroli w UE, a także należy ustanowić procedury w celu przyjęcia przez Komisję środków służących wykonaniu rozporządzenia w porozumieniu z komitetem złożonym z przedstawicieli państw członkowskich. ï


 1334/2000 motyw 8

(8) Przekazywanie oprogramowania i technologii za pomocą mediów elektronicznych, faksu lub telefonu, do miejsc przeznaczenia poza Wspólnotą, powinno być także kontrolowane.


 1334/2000 motyw 9

(9) Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie powrotnego wywozu i końcowego zastosowania.


 1334/2000 motyw 10

(10) Dnia 22 września 1998 r. przedstawiciele państw członkowskich i Komisja Europejska podpisali protokoły dodatkowe do odpowiednich porozumień ochronnych między państwami członkowskimi, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, które oprócz innych środków, zobowiązują państwa członkowskie do dostarczania informacji na temat transferów określonego sprzętu i materiałów niejądrowych.


 1334/2000 motyw 11

(11) Wspólnota przyjęła zespół zasad celnych, zawartych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzeniue Komisji (EWG) nr 2454/931 wprowadzająceym rozporządzenie (EWG) nr 2913/922, które ustanawiają, między innymi, przepisy dotyczące wywozu i powrotnego wywozu towarów. Niniejsze rozporządzenie to nie ogranicza żadnych jakichkolwiek uprawnień przyznanych na mocy i w zastosowaniu Wspólnotowego Kodeksu Celnego i jego przepisów wykonawczych.


 1334/2000 motyw 12

 nowy

(12) Na podstawie i w ramach art. 30 Traktatu i do czasu osiągnięcia większego stopnia harmonizacji, państwa członkowskie utrzymają prawo przeprowadzania kontroli transferów niektórych produktów podwójnego zastosowania we Wspólnocie Europejskiej w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego.  Wspomniane wewnątrzwspólnotowe kontrole produktów wymienionych w załączniku V będą polegać na wstępnych zawiadomieniach o wysyłkach dokonywanych wewnątrz UE, co będzie miało na celu zarówno zapewnienie większej zgodności z postanowieniami Traktatu Euratom, jak i ułatwienie handlu produktami podwójnego zastosowania wewnątrz Wspólnoty. Środki przyjęte przez państwa członkowskie w celu wykonania tych nowych przepisów nie będą obejmować stosowania kontroli na granicach wewnątrz Wspólnoty, lecz jedynie przepisy zmierzające np. do zapewnienia możliwości śledzenia produktów będących w obiegu na wspólnym rynku, stosowane w ramach procedur kontrolnych przeprowadzanych w sposób niedyskryminujący na całym terytorium Wspólnoty. ï W przypadkach gdy takie kontrole wiążą się z efektywnością kontroli eksportu ze Wspólnoty, Rada będzie dokonywać ich okresowych przeglądów będą one okresowo przeglądane przez Radę.


 1334/2000 motyw 13

(13) W celu zapewnienia właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, każde z państw członkowskich powinno podjąć środki przyznające właściwym organom odpowiednie uprawnienia.


 nowy

(14) Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1540, przyjęta w dniu 28 kwietnia 2004 r., wzywa w szczególności do odpowiedniego przeciwdziałania nielegalnemu wywozowi, powrotnemu wywozowi, tranzytowi, przeładunkowi i pośrednictwu w handlu produktami podwójnego zastosowania. W związku z tym należy jednoznacznie przewidzieć możliwość przechwytywania i przejmowania przez władze państw członkowskich produktów podwójnego zastosowania w czasie tranzytu, jeśli mają one służyć lub mogą służyć proliferacji broni masowego rażenia lub środków jej przenoszenia w państwie trzecim, a także należy wprowadzić kontrole dotyczące świadczenia usług pośrednictwa w sytuacji, gdy pośrednik został poinformowany przez właściwe organy krajowe bądź jest świadomy, że może to prowadzić do produkcji lub dostarczania nielegalnej broni masowego rażenia w państwie trzecim.

(15) Wskazane jest doprowadzenie do jednolitego i konsekwentnego stosowania kontroli w całej Unii Europejskiej, aby uniknąć narażania bezpieczeństwa UE i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz nieuczciwej konkurencji między eksporterami z państw UE. W ramach tego celu i zgodnie z zaleceniami planu działań z Salonik przyjętego przez szefów państw i rządów w czerwcu 2003 r. oraz uzupełnionego strategią w sprawie broni masowego rażenia, postanawia się:

  • rozszerzyć zakres okoliczności, w których państwa członkowskie mogą konsultować się z innymi państwami członkowskimi przed udzieleniem zezwolenia na eksport, które mogłoby np. zagrozić istotnym interesom innego państwa członkowskiego w zakresie bezpieczeństwa;

  • zapewnić większą zbieżność warunków wdrożenia krajowych kontroli produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w rozporządzeniu;

  • uzupełnić definicję niematerialnych transferów technologii, tak aby objęła ona udostępnianie kontrolowanych technologii osobom znajdującym się poza UE oraz usługi pomocy technicznej świadczone za pośrednictwem środków elektronicznych; dostosować wymogi rejestrowania niematerialnych transferów technologii do rzeczywistych możliwości eksporterów poprzez wprowadzenie poprawek do art. 16;

  • zharmonizować warunki wykorzystywania różnych rodzajów zezwoleń, które mogą być udzielane zgodnie z rozporządzeniem;

  • dokonać dalszego dostosowania sposobów wzajemnego przekazywania przez państwa członkowskie szczególnie chronionych informacji do istniejących praktyk w ramach międzynarodowych systemów kontroli eksportu, w szczególności poprzez wprowadzenie do rozporządzenia pojęć faktycznej odmowy lub ważnej odmowy, a także przewidzieć możliwość ustanowienia bezpiecznego elektronicznego systemu wzajemnego przekazywania informacji przez państwa członkowskie.

(16) Ponieważ eksporterzy z UE działający w różnych krajach mogą podlegać różnym normom kontroli eksportu, wprowadza się możliwość prowadzenia przez Komisję negocjacji z państwami trzecimi w szczególności w celu uznania przez nie systemu UE oraz jego specyficznych cech, takich jak wspólny rynek produktów podwójnego zastosowania oraz wspólna polityka handlu zagranicznego, mająca zastosowanie do produktów podwójnego zastosowania.
 1334/2000 motyw 14

 nowy

(17) Każde państwo członkowskie powinno określić ð skuteczne, proporcjonalne i odstraszające ï kary, jakie będą nakładane w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia.


 nowy

(18) W celu poprawy skuteczności systemu UE w zakresie eksportu produktów podwójnego zastosowania oraz powiązanych z nimi usług i zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1540, konieczne jest wprowadzenie możliwości nakładania prawnych sankcji karnych, w szczególności za istotne naruszenia rozporządzenia oraz innych przepisów przyjętych przez państwa członkowskie w celu jego wykonania. Ponadto podczas posiedzenia w dniach 17 i 18 czerwca 2004 r. Rada Europejska przyjęła deklarację o sankcjach karnych, nawiązując do przyjętego przez państwa członkowskie zobowiązania do przyjęcia wspólnej polityki dotyczącej sankcji karnych za nielegalny eksport i przemyt materiałów mających związek z bronią masowego rażenia oraz pośrednictwo w handlu nimi, które to zobowiązanie zostało wyrażone w europejskiej strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia przyjętej w dniu 12 grudnia 2003 r.

(19) Rozporządzenie ustala spójne ramy regulujące eksport produktów, technologii i usług podwójnego zastosowania z Unii Europejskiej. Pod tym względem bezpieczeństwo prawne jest kwestią o zasadniczym znaczeniu dla eksporterów produktów lub usług objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, którzy działają zgodnie z jego przepisami oraz przepisami wykonawczymi przyjętymi zgodnie z nim, w sytuacji gdy w myśl odmiennego ustawodawstwa państwa trzeciego eksport tego rodzaju może stanowić przestępstwo.

(20) W celu skutecznego egzekwowania przepisów rozporządzenia właściwe organy krajowe odpowiedzialne za jego wykonanie muszą znać eksporterów zamierzających eksportować produkty podwójnego zastosowania lub dostawców zamierzających dokonywać w ramach Wspólnoty transferu produktów wymienionych w załączniku V.
 1334/2000 motyw 15 (dostosowany)

Parlament Europejski wyraził swoją opinię w rezolucji z dnia 13 kwietnia 1999 r1.
 1334/2000 motyw 16 (dostosowany)

W świetle niniejszego, rozporządzenie (WE) nr 3381/94 traci moc,
 1334/2000

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:ROZDZIAŁ I

Przedmiot i definicje
 1334/2000

 nowy

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólnotowy system kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania ð i powiązanych z nimi usług oraz tranzytu produktów podwójnego zastosowania ï.
 1334/2000 Art. 2 (dostosowany)

 nowy

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) „produkty podwójnego zastosowania” oznacza produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych jak i wojskowych, oraz obejmująe wszystkie towary, które mogą być stosowane zarówno w celach w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego;

b) „eksport” oznacza:

(i) procedurę wywozu zgodnie z  w rozumieniu Õ art. 161  rozporządzenia (WE) nr 2913/92 Õ (Wspólnotowego Kodeksu Celnego);

(ii) powrotny wywóz zgodnie z  w rozumieniu Õ art. 182 tego Kodeksu oraz

(iii) przekazywanie oprogramowania lub technologii ð bądź świadczenie pomocy technicznej ï przez media elektroniczne,  w tym przez Õ faks, lub telefon ð , pocztę elektroniczną lub wszelkie inne środki elektroniczne, ï do miejsc przeznaczenia poza Wspólnotą  Europejską Õ ; stosuje się to do ustnego przekazywania technologii przez telefon tylko wtedy, gdy technologia zawarta jest w dokumencie, którego odpowiednia część jest odczytywana przez telefon, lub opisywana przez telefon w taki sposób, aby osiągnąć ten sam co do istoty rezultat ð , a także obejmuje udostępnianie takiego oprogramowania, technologii lub pomocy technicznej w formie elektronicznej ï ;

 (iv) świadczenie usług pośrednictwa w transakcjach dotyczących produktów podwójnego zastosowania, obejmujących ich przekazanie ze Wspólnoty Europejskiej na terytorium państwa trzeciego; ï

c) „eksporter” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną ð bądź spółkę: ï(i) w imieniu której dokonywana jest deklaracja eksportowa, to znaczy osobę, która, w czasie gdy deklaracja jest przyjmowana, ma kontrakt z odbiorcą w państwie trzecim i jest uprawniona do decydowania o wysłaniu produktu poza obszar celny Wspólnoty  Europejskiej Õ . Jeżeli nie została zawarta żadna umowa eksportowa lub strona umowy nie działa we własnym imieniu,  „eksporter” oznacza osobę posiadającą Õ uprawnienie do decydowania o wysłaniu produktu poza obszar celny Wspólnoty  Europejskiej Õ jest decydujące;

(ii) „eksporter” oznacza także każdą osobę fizyczną lub prawną, która podejmuje decyzję o przekazaniu ð lub udostępnieniu ï oprogramowania lub technologii ð bądź świadczy pomoc techniczną ï  za pośrednictwem jakichkolwiek środków elektronicznych Õ przez media elektroniczne, faks lub telefon do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza Wspólnotąę  Europejską Õ ;
 nowy

(iii) która świadczy usługi pośrednictwa w rozumieniu lit. e).
 1334/2000

Gdy przywilej prawa dysponowania produktem podwójnego zastosowania, należy do osoby posiadającej siedzibę poza Wspólnotą, na podstawie umowy, na której opiera się eksport, za eksportera uważa się uUmawiającą się sStronę mającą siedzibę we Wspólnocie;d) „deklaracja eksportowa” oznacza dokument, za pomocą którego osoba wykazuje, w określonej formie i w określony sposób, wolę poddania produktów podwójnego zastosowania procedurze eksportu;.
 nowy

e) „usługi pośrednictwa w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania” oznaczają działalność osób, podmiotów i spółek:

  • organizujących transakcje lub prowadzących negocjacje w sprawie transakcji, których przedmiotem jest zakup, sprzedaż lub dostawa produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I z państwa trzeciego do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego; lub

  • kupujących, sprzedających lub dostarczających takie przedmioty z państwa trzeciego do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego;

f) „pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę świadczącą usługi pośrednictwa w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I z terytorium celnego Wspólnoty Europejskiej na terytorium państwa trzeciego;

g) „tranzyt” oznacza transport produktów podwójnego zastosowania wprowadzanych na terytorium celne Wspólnoty Europejskiej i przechodzących przez to terytorium do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza Wspólnotą Europejską;

h) „indywidualne zezwolenie na eksport” oznacza zezwolenie udzielone jednemu konkretnemu eksporterowi w odniesieniu do jednego użytkownika końcowego w państwie trzecim, obejmujące co najmniej jeden produkt lub technologię podwójnego zastosowania;

i) „generalne wspólnotowe zezwolenie na eksport” oznacza zezwolenie na eksport (EU 001) w odniesieniu do eksportu do niektórych krajów docelowych, dostępne dla wszystkich eksporterów przestrzegających warunków jego stosowania, wymienionych w art. 6 ust. 1 oraz w załączniku II;

j) „globalne zezwolenie na eksport” oznacza zezwolenie udzielone jednemu konkretnemu eksporterowi w odniesieniu do typu lub kategorii produktu podwójnego zastosowania, które może być ważne na eksport do co najmniej jednego konkretnego użytkownika końcowego w co najmniej jednym określonym państwie trzecim;

k) „krajowe generalne zezwolenie na eksport” oznacza krajowe zezwolenie opublikowane w dzienniku urzędowym państwa członkowskiego, ważne w odniesieniu do wszystkich eksporterów mających siedzibę w państwie członkowskim, w którym jest opublikowane, spełniających warunki określone w prawie krajowym, które to zezwolenie obejmuje co najmniej jeden określony kraj oraz pewną liczbę produktów podwójnego zastosowania określonych w prawie krajowym i niepodlegających zgłoszeniu zgodnie z art. 9;

l) „dostawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę, która dokonuje transferu produktu podwójnego zastosowania wymienionego w załączniku V do niniejszego rozporządzenia z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego.
 1334/2000


Pobieranie 1.57 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna