Unii europejskiej


ROZDZIAŁ IV Aktualizacja wykazu produktów podwójnego zastosowaniaPobieranie 1.57 Mb.
Strona4/18
Data29.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ROZDZIAŁ IV

Aktualizacja wykazu produktów podwójnego zastosowania

Artykuł 11

Wykaz produktów podwójnego zastosowania określony w załączniku I i IV jest aktualizowany ð zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2 oraz ï zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami i obowiązkami i oraz wszystkimi ich modyfikacjami, które każde Państwo Członkowskie przyjęło ð państwa członkowskie przyjęły ï jako członek ð członkowie ï odpowiednich międzynarodowych reżimów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli eksportu, lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów międzynarodowych.


 1334/2000 (dostosowany)

1 2432/2001 Art. 1. lit. a) nowy

ROZDZIAŁ V

Procedury celne

Artykuł 12

1. Przy dokonywaniu formalności w zakresie eksportu produktów podwójnego zastosowania w urzędzie celnym odpowiedzialnym za obsługę deklaracji eksportowej, eksporter dostarcza dowód, że uzyskał konieczne zezwolenie na eksport.

2. Od eksportera może być wymagane tłumaczenie dostarczonych jako dowód dokumentów na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym złożona jest deklaracja eksportowa.

3. Bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych na mocy lub w zastosowaniu Wspólnotowego Kodeksu Celnego, państwo członkowskie może także na okres nie przekraczający okresów określonych w ust. 4, zawiesić eksport ze swojego terytorium produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I, które zostały objęte ważnym zezwoleniem, lub jeżeli to konieczne, w inny sposób zapobiec opuszczeniu przez te produkty terytorium Wspólnoty poprzez swoje terytorium, przez produkty podwójnego zastosowania wymienione w załączniku I, które zostały objęte ważnym zezwoleniem, jeżeli są uzasadnione podejrzenia, że:

a) przy udzielaniu zezwolenia nie zostały wzięte pod uwagę stosowne informacje; lub

b) od czasu udzielenia zezwolenia okoliczności w znaczący sposób uległy zmianie.

4. W przypadku określonym w ust. 3, należy niezwłocznie zasięgnąć opinii właściwych organów państwa członkowskiego, które udzieliło zezwolenia na eksport, w celu ewentualnego podjęcia przez nie działań na podstawie art. 9 ust. 2. Jeżeli takie właściwe organy podejmą decyzję o utrzymaniu zezwolenia, udzielają odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych, który, na ich wniosek może być przedłużony do 30 dni roboczych w wyjątkowych okolicznościach. W takim przypadku, bądź jeżeli nie udzielono odpowiedzi w ciągu 10 lub (w opisanym powyżej wyjątkowym przypadku) jak wyżej, 30 dni roboczych, produkty podwójnego zastosowania zostają natychmiast zwolnione. Państwo członkowskie, które udzieliło zezwolenia, poinformuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję.

Artykuł 13

1. Państwo członkowskie może ustanowić, że formalności celne w zakresie eksportu produktów podwójnego zastosowania mogą być dokonywane tylko w uprawnionych do tego celu urzędach celnych.

2. Państwo członkowskie, korzystające z możliwości określonej w ust. 1, informuje Komisję, które urzędy celne zostały należycie upoważnione. Komisja opublikuje informacje w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich  Unii Europejskiej Õ .

Artykuł 14

Przepisy art. 843 i 912a–912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93  mają zastosowanie do ograniczeń odnoszących się do wywozu, powrotnego wywozu i opuszczania obszaru celnego przez produkty podwójnego zastosowania, w przypadku wywozu których wymagane jest zezwolenie na mocy niniejszego rozporządzenia.ROZDZIAŁ VI

Współpraca administracyjna

Artykuł 15

1. Działając w porozumieniu z Komisją, państwa członkowskie podejmą odpowiednie środki w celu ustanowienia bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami, w szczególności, w celu wyeliminowania ryzyka, że ewentualne rozbieżności możliwy brak równowagi w stosowaniu kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania mogą może prowadzić do zakłóceń w handlu, co może powodować trudności dla jednego lub kilku państw członkowskich.

2. Państwa członkowskie podejmują wszystkie odpowiednie środki w celu ustanowienia bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami w sprawie wrażliwych końcowych użytkowników, mając na względzie zapewnienie podobnego poziomu informacji dla eksporterów, których niniejsze to rozporządzenie dotyczy. Zakres takich informacji obejmuje: ï
 nowy

a) skazanie za przestępstwa związane z eksportem;

b) w uzasadnionych przypadkach – inne informacje, dane dotyczące wrażliwych pośredników, tras i odbiorców.
 1334/2000

3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego1, w szczególności, przepisy dotyczące poufności informacji, stosuje się są stosowane z uwzględnieniem niezbędnych zmian mutatis mutandis, bez uszczerbku dla art. 18 niniejszego rozporządzenia.


 nowy

4. Na potrzeby wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi, a także, w uzasadnionych przypadkach, między państwami członkowskimi a Komisją, można stworzyć bezpieczny, szyfrowany system na warunkach, które zostaną uzgodnione zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 19 ust.3.

5. Zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 19, można podjąć środki konieczne dla ułatwienia współpracy, określonej w ust. 1–4 niniejszego artykułu.
 1334/2000

ROZDZIAŁ VII

Środki kontroli

Artykuł 16
 nowy

1. Eksporterzy produktów wymienionych w załączniku I oraz osoby fizyczne i prawne lub spółki zamierzające świadczyć usługi pośrednictwa w odniesieniu do tych produktów podwójnego zastosowania w państwach trzecich, jak również osoby fizyczne lub prawne zamierzające wysyłać produkty podwójnego zastosowania wymienione w załączniku V wewnątrz Wspólnoty, zgłaszają swój zamiar eksportowania takich produktów lub świadczenia takich usług właściwym organom krajowym określonym w art. 6. Państwa członkowskie otrzymujące tego rodzaju rejestracje powiadamiają o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję.
 1334/2000

 nowy

-1. 2. (i) Eksporterzy ð materialnych produktów podwójnego zastosowania ï przechowują szczegółowe rejestry lub zapisy transakcji eksportowych zgodnie z praktyką obowiązującą w poszczególnych państwach członkowskich. Takie rejestry lub zapisy obejmują w szczególności dokumenty handlowe, takie jak faktury, deklaracje oraz dokumenty transportowe i wysyłkowe zawierające wystarczające informacje umożliwiające identyfikację następujących danych:

a) opisu produktów podwójnego zastosowania,

b) ilośćci produktów podwójnego zastosowania,

c) nazway i adresu eksportera i odbiorcy,

d) i jeżeli jest znane - końcowego użyciea i końcowyego użytkownika produktów podwójnego zastosowania, jeśli dane te są znane.
 nowy

(ii) Dostawcy produktów podwójnego zastosowania  wymienionych w załączniku V, dokonujący ich transferu na wspólnym rynku, przechowują szczegółowe rejestry lub zapisy ich wysyłek zgodnie z praktyką obowiązującą w poszczególnych państwach członkowskich. Takie rejestry lub zapisy obejmują w szczególności dokumenty handlowe, takie jak faktury, deklaracje oraz dokumenty transportowe i wysyłkowe oraz informacje zawarte w powiadomieniach poprzedzających transfer, zdefiniowanych w części II załącznika V.

(iii) W odniesieniu do eksportu określonego w art. 2 lit. b) ppkt (iii), w celu świadczenia usług pośrednictwa, eksporterzy/pośrednicy przechowują rejestry lub zapisy umożliwiające udowodnienie, na żądanie, charakteru produktów, technologii lub oprogramowania podwójnego zastosowania, które były przedmiotem transferu lub świadczenia usług pośrednictwa, okresu, w którym produkty były przedmiotem transferu lub świadczenia usług pośrednictwa, oraz przeznaczenia takich transferów.
 1334/2000 (dostosowany)

 nowy

2. 3. Zapisy i rejestry oraz dokumenty określone w ust. 1 ð i 2 ï są przechowywane co najmniej przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym miał miejsce eksport ð lub transfer bądź świadczenie usług pośrednictwa ï . Są one okazywane na żądanie właściwym organom państwa członkowskiego, w którym eksporter ð lub dostawca bądź pośrednik ï ma siedzibę.

Artykuł 17

W celu zapewnienia właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie podejmą wszelkie niezbędne środki dla umożliwienia właściwym organom:

a) gromadzenia informacji o zamówieniach i transakcjach dotyczących produktów podwójnego zastosowania;

b) ustalenia, że ustanowienia, aby środki kontroli eksportu były właściwie stosowane, co może obejmować w szczególności prawo do wejścia do pomieszczeń osób, które mają interes w transakcji eksportowej.ROZDZIAŁ VIII

 Pozostałe Õ pPrzepisy ogólne i końcowe  oraz współpraca międzynarodowa Õ

Artykuł 18

1. Zostanie powołana Grupa Koordynacyjna ð ds. Produktów Podwójnego Zastosowania ï pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji. Każde państwo członkowskie wyznaczy przedstawiciela do Grupy Koordynacyjnej przedstawiciela.

Grupa Koordynacyjna bada wszelkie kwestie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, które mogą być podnoszone przez przewodniczącego lub przedstawicieli państw członkowskich, oraz między innymi  w szczególności Õ :

a) a) środki, jakie powinny zostać podjęte przez państwa członkowskie w celu poinformowania eksporterów ð lub innych właściwych zainteresowanych stron ï o ich obowiązkach wynikających z niniejszego rozporządzenia;

b) informacje dotyczące formularzy zezwoleń na eksport. optymalne praktyczne sposoby i procedury administracyjne wykonywania i egzekwowania rozporządzenia; ï
 nowy

c) względy techniczne dotyczące alternatywnych sposobów dokonania poprawek legislacyjnych w celu rozwiązania trudności w wykonaniu przepisów;

d) wspólne wytyczne dotyczące przekazania eksporterom w przystępny sposób odpowiednich informacji dotyczących systemu kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania we Wspólnocie oraz sposobów jego stosowania przez państwa członkowskie.

Grupa składa Radzie sprawozdania o wynikach swoich posiedzeń.
 1334/2000 (dostosowany)

 nowy

2. ð Przewodniczący ï Grupya Koordynacyjneja ð ds. Produktów Podwójnego Zastosowania ï może, jeśli uzna to za konieczne, zasięgnąć ð zasięga ï opinii organizacji reprezentujących eksporterów ð oraz innych właściwych zainteresowanych stron ï w sprawach dotyczących rozporządzenia, jeśli uzna to za konieczne.


 nowy

Artykuł 19

Komitet ds. Produktów Podwójnego Stosowania

1. Komisję wspomaga komitet (zwany dalej „Komitetem ds. Produktów Podwójnego Zastosowania”).

2. Procedurę, o której mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, stosuje się do przyjęcia środków, które mogą być niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia w obszarach innych, niż objęte zakresem art. 21 i 23, a także do przyjęcia poprawek do załączników do niniejszego rozporządzenia.

3. W przypadku odesłań do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

4. Komitet ds. Produktów Podwójnego Zastosowania przyjmuje swój regulamin.

Artykuł 20

Przewodniczący Komitetu ds. Produktów Podwójnego Zastosowania może, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z przedstawicieli państw członkowskich, zasięgać opinii Komitetu ds. Produktów Podwójnego Zastosowania we wszelkich innych kwestiach dotyczących działania lub stosowania niniejszego rozporządzenia.
 1334/2000

 nowy

Artykuł 1921

Każde państwo członkowskie podejmujie odpowiednie środki, aby zapewnić właściwe egzekwowanie wykonanie wszystkich przepisów niniejszego rozporządzenia. W szczególności, ustanawia kary stosowne do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia, lub przepisów przyjętych w celu jego wykonania. Kary takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające zniechęcające.  Obejmują one sankcje karne przynajmniej za poważne naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak celowy eksport z przeznaczeniem do wykorzystania w programie rozwoju lub produkcji broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej bądź pocisków mogących służyć do ich przenoszenia bez uzyskania zezwolenia wymaganego w niniejszym rozporządzeniu, bądź też fałszowanie lub zatajanie informacji w celu uzyskania zezwolenia w sytuacji, w której ujawnienie prawdziwych informacji prowadziłoby do odmowy udzielenia zezwolenia. ï


 nowy

Artykuł 22

Współpraca międzynarodowa

Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących uzgodnień w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej lub protokołów w sprawach celnych, zawieranych pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi, Komisja może prowadzić negocjacje z państwami trzecimi w sprawie umów dotyczących wzajemnego uznawania kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, w szczególności w celu eliminacji wymogu uzyskania zezwolenia na powrotny wywóz wewnątrz terytorium Wspólnoty Europejskiej. Negocjacje takie prowadzone są zgodnie z procedurami ustanowionymi w art. 133 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz odpowiednio Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Artykuł 23

W uzasadnionych przypadkach, gdy w grę wchodzą projekty finansowane przez Wspólnotę, Komisja może w odpowiednich ramach prawnych Unii Europejskiej lub w ramach uzgodnień z państwami trzecimi składać propozycje dotyczące powołania doraźnego komitetu z udziałem wszystkich właściwych organów państw członkowskich, uprawnionego do podejmowania decyzji o udzieleniu koniecznych zezwoleń na eksport w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania tych projektów wykorzystujących produkty lub technologie podwójnego zastosowania.
 1334/2000 (dostosowany)

 nowy

Artykuł 2024

Każde państwo członkowskie poinformuje Komisję o przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych przyjętych w celu wykonania niniejszego rozporządzenia, włącznie ze środkami określonymi w art. 1921. Komisja przesyła te informacje do pozostałych państw członkowskich. Co trzy lata Komisja ð dokonuje przeglądu wykonania niniejszego rozporządzenia i ï składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze  jego Õ stosowania niniejszego rozporządzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ð wraz z ewentualnymi propozycjami jego zmian ï . Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich stosownych informacji dla przygotowania tego sprawozdania ð , np. informacji o liczbie eksporterów korzystających z zezwoleń dostępnych w danym państwie członkowskim, o liczbie różnych zezwoleń udzielonych eksporterom, o rejestrach spółek korzystających z generalnego wspólnotowego zezwolenia na eksport lub o liczbie konsultacji dwustronnych przeprowadzonych zgodnie z rozmaitymi artykułami niniejszego rozporządzenia ï .Artykuł 2125

1. W odniesieniu do transferu wewnątrzwspólnotowego produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku IV wymagane jest zezwolenie. Produkty wymienione w części 2 załącznika IV nie zostają objęte zezwoleniem generalnym.

2. a) Państwo Członkowskie może nałożyć wymaganie uzyskania zezwolenia w przypadku transferu innych produktów podwójnego zastosowania ze swojego terytorium do innego Państwa Członkowskiego w przypadkach gdy w czasie przesyłania:

  • operator wie, że końcowe miejsce przeznaczenia danych produktów jest poza Wspólnotą,

  • eksport tych produktów do miejsca końcowego przeznaczenia podlega wymogowi uzyskania zezwolenia na podstawie art. 3, 4 lub 5 w Państwie Członkowskim, z którego produkty mają być transferowane, a taki eksport bezpośrednio z terytorium nie jest dozwolony na podstawie zezwolenia generalnego lub globalnego,

  • w Państwie Członkowskim, do którego mają być transferowane dane produkty, nie bedzie wykonywana ich obróbka lub przetwarzanie określone w art. 24 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

b) O zezwolenie na transfer należy ubiegać się w Państwie Członkowskim, z którego produkty podwójnego zastosowania mają być przesyłane.
 nowy

1. Transfer produktu podwójnego zastosowania wymienionego w załączniku V do innego państwa członkowskiego musi zostać zawczasu zgłoszony przez dostawcę właściwym organom krajowym państwa członkowskiego, w którym dany produkt się znajduje 8 dni roboczych przed datą wysyłki; organy te przekazują informację państwu członkowskiemu, w którym dostawca ma siedzibę.

2. Zgłoszenie poprzedzające transfer musi zawierać informacje wymienione w części II załącznika V.

3. Właściwe organy krajowe państw członkowskich, których sprawa dotyczy, mogą zawiesić transfer, w wypadku gdy:

a) dostawca nie dokonał rejestracji w organach krajowych państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, lub nie przedstawił w pełni informacji wymaganych zgodnie z częścią II załącznika V;

b) mają one poważne powody podejrzewać, że transfer taki byłby sprzeczny z zasadniczymi interesami UE lub państwa członkowskiego w zakresie bezpieczeństwa.

W takim wypadku właściwy krajowy organ, który otrzymał powiadomienie o transferze, zasięga opinii państw członkowskich, których sprawa dotyczy. Jeśli w wyniku rozpatrywania sprawy dane państwo członkowskie utrzyma swoją początkową decyzję o zawieszeniu transferu, państwa członkowskie, których sprawa dotyczy, mogą zwrócić się do Komisji oraz pozostałych państw członkowskich w celu przeprowadzenia szerszych konsultacji. Ostateczna decyzja zostanie przedstawiona państwom członkowskim i Komisji wraz z uzasadnieniem.
 1334/2000 (dostosowany)

 nowy

c) ð Właściwe organy krajowe nie mogą zawiesić transferu ï wW przypadkach, gdy gdzie kolejny eksport produktów podwójnego zastosowania został już zaakceptowany podczas procedur konsultacyjnych określonych w art. 7 przez państwo członkowskie, z którego produkty mają być transferowane, zezwolenie na transfer zostaje wydane operatorowi niezwłocznie, o ile jeżeli okoliczności nie zmieniły się znacząco.

d) Państwo Członkowskie, które przyjmuje ustawodawstwo nakładające takie wymaganie, informuje Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o środkach jakie podjęto. Komisja opublikuje te informacje w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

3.4. Środki przyjęte na podstawie ust. 1 i 2 nie obejmują stosowania nie mają na celu tworzenia wewnętrznych kontroli granicznych we Wspólnocie, ale wyłącznie kontrole, którea są przeprowadzane jako część normalnych procedur kontrolnych stosowanych w sposób niedyskryminujący na całym terytorium Wspólnoty.

4.5. Stosowanie środków na podstawie art. 1, i 2 ð i 3 ï nie może w żadnym wypadku powodować tego, że nakładania na transfery z jednego państwa członkowskiego do innego podlegały bardziej restrykcyjnychm warunkówom, niż te, nałożone na eksport tych samych produktów do państw trzecich.

5. Dokumenty i rejestry transferów wewnątrzwspólnotowych produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I, należy przechowywać przez co najmniej trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce transfer i należy je okazywać na żądanie właściwym organom Państwa Członkowskiego, z którego były przesyłane.

6. Państwo członkowskie może w drodze krajowego ustawodawstwa, może wymagać aby, w przypadku transferów wewnątrzwspólnotowych z tego państwa członkowskiego, produktów wymienionych w kategorii 5 części 2 załącznika I, które nie są wymienione w załączniku V IV, właściwym organom tego państwa członkowskiego dostarczone zostały dodatkowe informacje dotyczące tych produktów.

7. Stosowne dokumenty handlowe dotyczące transferów wewnątrzwspólnotowych produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I, zawierają wyraźną informację jasno wskazują, iż produkty podlegają kontroli w przypadku eksportu ze Wspólnoty. Stosowne dokumenty handlowe obejmują w szczególności: umowy sprzedaży, potwierdzenia zamówień, faktury lub zawiadomienia o wysyłce.

Artykuł 2226

Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na narusza:  • stosowaniea art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

  • stosowania Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Artykuł 2327

Rozporządzenie (WE) nr 3381/94  1334/2000 Õ traci moc uchyla się  ze skutkiem od dnia […] Õ .

Jednakże, w przypadku wniosków o wydanie zezwoleń na eksport złożonych przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mają nadal zastosowanie stosowne przepisy rozporządzenia (WE) nr 3381/94  1334/2000 Õ .
 nowy

Odesłania do uchylonego rozporządzenia rozumiane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytywane są zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku […].
 1334/2000 (dostosowany)

 nowy

Artykuł 2428

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 90 dni dziewięćdziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich  Unii Europejskiej Õ .

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 czerwca 2000 r. ð w Brukseli, dnia […] r. ïW imieniu Rady

Przewodniczący
ê 394/2006

ZAŁĄCZNIK I


Pobieranie 1.57 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna