Unii europejskiejPobieranie 1.57 Mb.
Strona8/18
Data29.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
KATEGORIA 2

PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW

2ASystemy, sprzęt oraz komponenty.

NB.: Dla łożysk bezgłośnych patrz uregulowania dotyczące towarów wojskowych

2A001Łożyska, zespoły łożysk oraz ich części składowe:Uwaga: Pozycja 2A001 nie obejmuje kontrolą kulek o tolerancji, określanej przez producenta zgodnie z normą ISO 3290, klasy 5 lub gorszej.

a. Łożyska kulkowe lub pełne wałeczkowe o tolerancjach, określonych przez producenta zgodnie z normą ISO 492, 4 klasy tolerancji (lub normą ANSI/ABMA Std 20 – klasa tolerancji ABEC 7 lub RBEC 7, albo według innych narodowych odpowiedników) lub lepszej, oraz posiadające pierścienie oraz elementy toczne (ISO 5593) wykonane z monelu lub berylu;Uwaga: Pozycja 2A001.a nie obejmuje kontrolą łożysk z wałeczkami stożkowymi.

b. Inne łożyska kulkowe lub pełne wałeczkowe o tolerancjach, określonych przez producenta zgodnie z normą ISO 492, 2 klasy tolerancji (lub normą ANSI/ABMA Std 20 – klasa tolerancji ABEC 9 lub RBEC 97, albo według innych narodowych odpowiedników) lub lepszej;Uwaga: Pozycja 2A001.b nie obejmuje kontrolą łożysk z wałeczkami stożkowymi.

c. Aktywne zespoły łożysk magnetycznych, wykorzystujące, co najmniej jeden z niżej wymienionych elementów:

1. Materiały o gęstości strumienia 2,0 T lub większej, przenoszące obciążenia większe niż 414 MPa;

2. Całkowicie elektromagnetyczne, trójwymiarowe jednobiegunowe konstrukcje dla siłowników; lub

3. Wysokotemperaturowe (450 K (117 °C) i więcej) czujniki położenia.

2A225Tygle, wykonane z materiałów odpornych na płynne aktynowce, takie jak:

a. Tygle posiadające obydwie z następujących cech charakterystycznych:

1. Pojemność od 150 cm3; do 8000 cm3; oraz

2. Wykonane z jednego z następujących materiałów lub nim powlekane, o czystości wagowej materiału 98 % lub większej:

a. Fluorek wapniowy (CaF2);

b. Cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (CaZrO3);

c. Siarczek ceru (Ce2S3);

d. Tlenek erbowy (erbia) (Er2O3);

e. Tlenek hafnowy (hafnia) (HfO2);

f. Tlenek magnezowy (MgO);

g. Azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (około 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. Tlenek itrowy (itria) (Y2O3); lub

i. Tlenek cyrkonowy (cyrkonia) (ZrO2);

b. Tygle posiadające obydwie z następujących cech charakterystycznych:

1. Pojemność od 50 cm3 do 2000 cm3; oraz

2. Wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czystości wagowej tantalu 99,9 % lub większej;

c. Tygle posiadające wszystkie z następujących cech charakterystycznych:

1. Pojemność od 50 cm3 do 2000 cm3;

2. Wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czystości wagowej tantalu 98 % lub większej; oraz

3. Powlekane węglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu, lub jakąkolwiek ich kombinacją.

2A226Zawory posiadające wszystkie z następujących cech charakterystycznych:

a.'Wymiar nominalny' 5 mm lub większy;

b. Wyposażone w uszczelnienia mieszkowe; orazc. W całości wykonane lub pokryte aluminium, stopem aluminium, niklem lub stopem niklu zawierającym wagowo 60 % lub więcej niklu.

Uwaga techniczna:

Dla zaworów o różnych średnicach otworu wlotowego i wylotowego pojęcie 'wymiar nominalny' w pozycji 2A226 odnosi się do najmniejszych średnic.

2BUrządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

Uwagi techniczne:

1.Pomocnicze, równoległe osie konturowe (np. oś „w” w wiertarkach poziomych, albo pomocnicza oś obrotowa, której linia centralna biegnie równolegle do głównej osi obrotu) nie są zaliczane do całkowitej liczby osi kształtowych. Osie obrotowe nie muszą obracać się o 360°. Oś obrotowa może być napędzana za pomocą urządzenia liniowego (np. śruby albo mechanizmu zębatkowego).

2.Dla celów pozycji 2B za liczbę osi, które mogą być koordynowane jednocześnie w celu "sterowania kształtowego", uznaje się liczbę osi w trakcie obrabiania przedmiotu wzdłuż lub dookoła których wykonywane są ruchy jednoczesne i wzajemnie powiązane pomiędzy obrabianym przedmiotem a narzędziem.

Nie obejmuje to jakichkolwiek dodatkowych osi, wzdłuż lub dookoła których wykonywane są inne ruchy względne maszyny, takich jak:

a.Systemów obciągania ściernic w szlifierkach;

b.Równoległych osi obrotowych, przeznaczonych do mocowania oddzielnych przedmiotów obrabianych;

c.Współliniowych osi obrotowych przeznaczonych do manipulowania tym samym przedmiotem poprzez zamocowanie go w uchwytach z oddzielnych końców.

3.Nazewnictwo osi powinno być zgodne z Międzynarodową Normą ISO 841, "Maszyny sterowane numerycznie - Nazewnictwo osi i ruchów".

4.Dla potrzeb pozycji 2B001 do 2B009 "wrzeciono wahliwe" jest zaliczane do osi obrotowych.

5.Zamiast indywidualnych testów dla każdego modelu obrabiarki można stosować poziomy gwarantowanej dokładności pozycjonowania, ustalone przy pomiarach wykonanych stosownie do ISO 230/2 (1988)1 lub narodowego odpowiednika. Poziom gwarantowanej dokładności pozycjonowania, oznacza wartość dokładności, przyjętą przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter jest zarejestrowany, jako reprezentatywną dokładność modelu maszyny. Określenie gwarantowanej dokładności:

a.Wybrać pięć egzemplarzy modelu maszyny, który ma być oceniany;

b.Zmierzyć liniowe dokładności osi zgodnie z ISO 230/2 (1988)2;

c.Określić wartość A dla każdej osi każdej maszyny. Metoda określania wartości A opisana jest w normie ISO.

d.Określić wartości średnie wartości A dla każdej osi. Oznacza to, że wartość Â staje się gwarantowaną wartością dla każdej osi modelu (Â x, Â y, ...);

e.Ponieważ wykaz Kategorii 2 odnosi się do każdej osi liniowej, wartości gwarantowanych będzie tyle, ile jest osi liniowych.

f.Jeżeli któraś z osi modelu maszyny nieobjętego kontrolą przez podpunkty 2B001.a do 2B001.c lub 2B201 posiada gwarantowaną dokładność Â równą 6 um dla szlifierek i 8 um dla frezarek i tokarek lub lepszą, od producenta powinno się wymagać potwierdzania poziomu dokładności raz na osiemnaście miesięcy.

2B001Obrabiarki, oraz ich różne kombinacje, do skrawania (albo cięcia) metali, materiałów ceramicznych lub "kompozytów" które, według danych technicznych producenta, mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne do "sterowania numerycznego" oraz specjalnie do nich zaprojektowane komponenty, w tym:NB.: Patrz także pozycja 2B201.

Uwaga 1: Pozycja 2B001 nie obejmuje kontrolą obrabiarek do specjalizowanych zastosowań ograniczonych do wytwarzania kół zębatych. Dla takich maszyn patrz pozycja 2B003.

Uwaga 2: Pozycja 2B001 nie obejmuje kontrolą obrabiarek do specjalizowanych zastosowań ograniczonych do wytwarzania dowolnych z następujących części:

a.Wałów korbowych i rozrządowych;

b.Narzędzi lub noży do obrabiarek;

c.Ślimaków do wytłaczarek;

d.Grawerowanych lub szlifowanych części biżuterii.

Uwaga 3: Obrabiarki posiadające, co najmniej dwie z trzech następujących zdolności: toczenia, frezowania lub szlifowania (np. tokarka ze zdolnością do frezowania), muszą być oszacowane stosownie odpowiednio do każdej pozycji 2B001.a, .b lub .c.

a. Tokarki posiadające wszystkie z następujących cech charakterystycznych:

1. Dokładność ustalania położenia, z uwzględnieniem "wszystkich możliwych kompensacji", równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 μm, zgodnie z ISO 230/2 (1988)1 lub równoważną normą narodową, mierzona wzdłuż dowolnej osi liniowej; oraz

2. Dwie lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu "sterowania kształtowego";Uwaga: Pozycja 2B001.a nie obejmuje kontrolą tokarek specjalnie zaprojektowanych do wytwarzania soczewek kontaktowych.

b. Frezarki posiadające dowolne z następujących cech charakterystycznych:

1. Posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

a. Dokładność ustalania położenia, z uwzględnieniem "wszystkich możliwych kompensacji", równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 μm, zgodnie z ISO 230/2 (1988)1 lub równoważną normą narodową, mierzona wzdłuż dowolnej osi liniowej; oraz

b. Trzy lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu "sterowania kształtowego"; lub

2. Pięć lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu "sterowania kształtowego";

3. Dokładność ustalania położenia dla wiertarek współrzędnościowych z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji”, równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 μm, zgodnie z ISO 230/2 (1988)2 lub równoważną normą narodową, mierzona wzdłuż dowolnej osi liniowej;

4. Maszyny do obróbki frezem jednoostrzowym, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

a. Wartość modułu "bicie promieniowego" i "bicie osiowego" wrzeciona mniejsza (lepsza) niż 0,0004 mm; oraz

b. Wartość modułu odchylenia kątowego posuwu (odchyłu, skoku i obrotu) mniejsze niż 2 sekundy kątowe, na 300 mm odcinku ruchu.

c. Szlifierki posiadające dowolne z następujących cech charakterystycznych:

1. Posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

a. Dokładność ustalania położenia, z uwzględnieniem "wszystkich możliwych kompensacji", równa lub mniejsza (lepsza) niż 4 m, zgodnie z ISO 230/2 (1988)3 lub równoważną normą narodową, mierzona wzdłuż dowolnej osi liniowej; oraz

b. Trzy lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu "sterowania kształtowego"; lub

2. Pięć lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu "sterowania kształtowego";

Uwaga: Pozycja 2B001.c nie obejmuje kontrolą następujących szlifierek:

1.Szlifierek do zewnętrznego, wewnętrznego i zewnętrzno-wewnętrznego szlifowania na okrągło, posiadających wszystkie wymienione niżej cechy charakterystyczne:

a.Ograniczenie do szlifowania na okrągło; oraz

b.Ograniczenie do maksymalnych wymiarów przedmiotu obrabianego do 150 mm średnicy zewnętrznej lub długości.

2.Obrabiarek skonstruowanych specjalnie jako szlifierki współrzędnościowe, nie posiadających osi z ani osi w, o dokładności ustalania położenia z uwzględnieniem "wszystkich możliwych kompensacji" wynoszącej mniej (lepszej) niż 4 μm zgodnie z ISO 230/2 (1988) lub odpowiednikami krajowymi.

3.Szlifierek powierzchniowych.

d. Obrabiarki elektroiskrowe (EDM), niedrutowe, posiadające dwie albo więcej osi obrotowych, które można jednocześnie koordynować w celu "sterowania kształtowego";

e. Obrabiarki do obróbki metali, materiałów ceramicznych lub "kompozytowych", posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1. Usuwające materiał za pomocą dowolnego z niżej wymienionych sposobów:

a. Dysz wodnych lub dysz z innymi cieczami roboczymi, w tym z dysz z płynami zawierającymi substancje cierne;

b. Wiązki elektronów; lub

c. Wiązki "laserowej"; oraz

2. Posiadające dwie albo więcej osi obrotowych, które:

a. Można jednocześnie koordynować w celu "sterowania kształtowego"; oraz

b. Posiadają „dokładność ustalania położenia” mniejszą (lepszą) niż 0,003°.

f. Wiertarki do głębokich otworów i tokarki, zmodyfikowane do wiercenia głębokich otworów, posiadające maksymalną zdolność do wiercenia otworów o głębokości przekraczającej 5000 mm, oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty.

2B002Obrabiarki sterowane numerycznie wykorzystujące proces magnetoreologicznej obróbki wykańczającej (MRF), umożliwiające uzyskiwanie powierzchni asferycznych i wykonywanie dowolnej z następujących czynności:

a. Obróbka wykańczająca z tolerancją mniejszą (lepszą) niż 1,0 μm; lub

b. Obróbka wykańczająca pozwalająca na uzyskanie chropowatości mniejszej (lepszej) niż 100 nm (średnia kwadratowa).Uwaga techniczna:

Dla celów pozycji 2B002, MRF oznacza proces obróbki materiału, wykorzystujący ścierny płyn magnetyczny, którego lepkość kontrolowana jest przez pole magnetyczne.

2B003Obrabiarki "sterowane numerycznie" lub ręcznie, oraz specjalnie do nich zaprojektowane komponenty, urządzenia sterujące i oprzyrządowanie, specjalnie opracowane do skrawania, obróbki, wykańczania, szlifowania albo gładzenia hartowanych (Rc = 40 lub więcej), kół zębatych o zębach prostych, kół zębatych śrubowych i daszkowych o średnicy toczonej powyżej 1250 mm i szerokości wieńca wynoszącej 15 % średnicy toczonej lub większej, wykończone do jakości AGMA 14 albo wyższej (równoważnej Klasie 3 normy ISO 1328).

2B004Pracujące na gorąco "prasy izostatyczne" posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne, oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty i akcesoria, takie jak:

NB.: Patrz także pozycje 2B104 i 2B204.

a. Posiadające możliwość regulacji warunków termicznych w zamkniętej formie oraz wyposażone w komorę formy o średnicy wewnętrznej 406 mm albo większej; oraz

b. Posiadają jedną z poniższych właściwości:

1. Maksymalne ciśnienie robocze powyżej 207 MPa;

2. Regulacja warunków termicznych powyżej 1773 K (1500 °C); lub

3. Łatwość nasycania węglowodorami i usuwania powstających gazowych produktów rozkładu;Uwaga techniczna:

Termin wewnętrznego wymiaru oznacza wymiar komory, w którym osiąga się zarówno temperaturę roboczą jak i ciśnienie robocze, termin nie obejmuje osprzętu. Wymiar ten będzie mniejszą ze średnic wewnętrznych komory ciśnieniowej lub izolowanej komory paleniskowej, w zależności od tego, która z tych komór jest umieszczona wewnątrz drugiej.

NB.: W przypadku specjalnie zaprojektowanych matryc, form i oprzyrządowania patrz pozycje 1B003, 9B009 oraz uregulowania dotyczące towarów wojskowych.

2B005Sprzęt specjalnie zaprojektowany do osadzania, przetwarzania i automatycznej kontroli w czasie obróbki pokryć i powłok nieorganicznych oraz modyfikacji warstw powierzchniowych, przeznaczony do wytwarzania podłoży nieelektronicznych, technikami wymienionymi w tabeli oraz dowiązanych uwagach, umieszczonych po pozycji 2E003.f, oraz specjalnie do nich opracowane zautomatyzowane komponenty do obsługiwania, ustalania położenia, manipulowania i sterowania w tym:

a. Sprzęt produkcyjny do chemicznego osadzania warstw z faz gazowych (CVD) posiadający wszystkie niżej wymienione cechy:

NB.: Patrz także pozycja 2B1O5.

1. Modyfikacja procesu do wymienionego poniżej:

a. CVD pulsujące;

b. Rozkład termiczny z regulowaną nukleacją (CNTD); lub

c. CVD intensyfikowane albo wspomagane plazmowo; oraz

2. Posiadające jakąkolwiek z następujących cech:

a. Zawierające wysokopróżniowe (równe lub mniejsze od 0,01 Pa) uszczelnienia wirujące; lub

b. Zawierające wbudowane urządzenia do regulowania grubości powłoki;

b. Sprzęt produkcyjny do implantacji jonów o natężeniu wiązki 5 mA lub większym;

c. Sprzęt produkcyjny do elektronowego naparowywania próżniowego (EB-PVD) zaopatrzony w układy zasilania o mocy powyżej 80 kW, posiadający jakikolwiek z niżej wymienionych podzespołów:

1."Laserowy" system regulacji poziomu cieczy, umożliwiający precyzyjne sterowanie podawaniem materiału wsadowego; lub

2. System kontroli wydajności, sterowany komputerowo, działający na zasadzie fotoluminescencji zjonizowanych atomów w strumieniu odparowanego czynnika, umożliwiający sterowanie wydajnością napylania pokrycia, składającego się z dwóch lub więcej pierwiastków;

d. Sprzęt produkcyjny do napylania plazmowego posiadający jakąkolwiek z niżej wymienionych cech charakterystycznych:

1. Możliwość pracy w atmosferze o regulowanym niskim ciśnieniu (równym lub mniejszym od 10 kPa, mierzonym powyżej i w zakresie 300 mm od wylotu dyszy natryskowej) w komorze próżniowej, w której przed rozpoczęciem napylania można obniżyć ciśnienie do 0,01 Pa; lub

2. Zawierający wbudowane urządzenia do regulowania grubości powłoki;

e. Sprzęt produkcyjny do napylania jonowego zdolny do osiągania prądu o gęstości 0,1 mA/mm2 lub większej przy wydajności napylania 15 μm/h lub wyższej;

f. Sprzęt produkcyjny do napylania łukowo-katodowego zawierający siatki elektromagnesów do sterowania łukiem na katodzie;

g. Sprzęt produkcyjny do powlekania jonowego umożliwiający przeprowadzenie, na miejscu, pomiaru jednego niżej wymienionych parametrów:

1. Grubości powłoki na podłożu i wydajności procesu; lub

2. Właściwości optycznych;Uwaga: Pozycja 2B005 nie obejmuje kontrolą urządzeń chemicznego osadzania warstw z faz gazowych, napylania katodowego, napylania jonowego, jonowego powlekania lub implantacji jonów, specjalnie zaprojektowanych do narzędzi tnących i skrawających.

2B006Systemy, sprzęt oraz "zespoły elektroniczne" do kontroli wymiarowej lub pomiarów, takie jak:

a. Sterowane komputerowo lub "sterowane numerycznie" urządzenia do pomiaru współrzędnych (CMM), posiadające maksymalny dopuszczalny błąd wskazania (MPEE), wzdłuż trzech osi (objętościowy), w dowolnym punkcie zakresu roboczego maszyny (tj. w długości osi) równy lub mniejszy (lepszy) niż (1,7 + L/1000) μm (gdzie L długością, mierzoną w mm), badane stosownie do ISO 10360-2 (2001);

NB.: Patrz także pozycja 2B206.

b. Przyrządy do pomiaru odchylenia liniowego i kątowego:

1. Przyrządy do pomiaru odchylenia liniowego, posiadające jakąkolwiek z niżej wymienionych cech:

Uwaga techniczna:

Dla celów pozycji 2B006.b.1. "odchylenie liniowe" oznacza zmianę odległości pomiędzy czujnikiem a obiektem mierzonym.

a. Bezstykowe systemy pomiarowe o "rozdzielczości" równej lub mniejszej (lepszej) niż 0,2 um w zakresie pomiarowym do 0,2 mm;

b. Liniowe systemy przetworników napięciowych posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1."Liniowość" równą lub mniejszą (lepszą) niż 0,1 %, w zakresie pomiarowym do 5 mm; oraz

2. Dryf równy albo mniejszy (lepszy) niż 0,1 % na dzień w standardowej temperaturze pomieszczenia pomiarowego ± 1 °K; lub

c. Systemy pomiarowe posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1. Zawierające "laser"; oraz

2. Utrzymujące przez co najmniej przez 12 godzin, przy temperaturze wzorcowej z dokładnością ± 1 °K i przy ciśnieniu wzorcowym wszystkie z poniższych parametrów:

a."Rozdzielczość" w pełnym zakresie wynoszącą 0,1 μm lub mniejszą (lepszą); oraz

b."Niepewność pomiarową" równą lub mniejszą (lepszą) niż (0,2 + L/2000) μm (gdzie L jest długością mierzoną w mm);

d."Zespoły elektroniczne" przeznaczone specjalnie do realizacji funkcji sprzężenia zwrotnego w systemach wymienionych w pozycji 2B006.b.1.c:

Uwaga: Pozycja 2B006.b.1 nie obejmuje kontrolą interferometrycznych systemów pomiarowych z automatycznym systemem sterowania nie wykorzystującym technik sprzężenia zwrotnego, zawierających "laser" do pomiaru błędów ruchu posuwistego obrabiarek, urządzeń kontroli wymiarów lub podobnego wyposażenia.

2. Przyrządy do pomiaru przesunięć kątowych o "odchyleniu położenia kątowego" równym lub mniejszym (lepszym) niż 0,00025°;Uwaga: Pozycja 2B006.b.2 nie obejmuje kontrolą przyrządów optycznych, takich jak autokolimatory, wykorzystujących światło kolimowane, (np. światło lasera) w celu wykrycia odchylenia kątowego zwierciadła.

c. Sprzęt do pomiaru nieregularności powierzchni, poprzez pomiar rozproszenia światła w funkcji kąta, o czułości 0,5 nm lub mniejszej (lepszej);Uwaga: Obrabiarki, które można wykorzystać do celów pomiarowych, są objęte kontrolą, jeżeli spełniają lub przewyższają kryteria określone dla funkcji obrabiarki lub funkcji maszyny pomiarowej.

2B007"Roboty" posiadające jakąkolwiek z niżej wymienionych cech charakterystycznych, oraz specjalnie zaprojektowane do nich urządzenia sterujące i "manipulatory", w tym;NB.: Patrz także pozycja 2B207.

a. Posiadające możliwość pełnego trójwymiarowego przetwarzania obrazów lub pełnej trójwymiarowej "analizy obrazów" w czasie rzeczywistym, w celu tworzenia albo modyfikacji "programów" lub tworzenia lub modyfikacji numerycznych danych programowych;Uwaga techniczna:

Ograniczenie dotyczące 'analizy obrazów' nie obejmuje aproksymacji trzeciego wymiaru poprzez rzutowanie pod zadanym kątem, ani stosowanego w ograniczonym zakresie cieniowania według skali szarości, wykorzystywanego do spostrzegania głębi lub tekstury dla określonych zadań (2 1/2 D).

b. Specjalnie zaprojektowane w celu spełniania wymagań narodowych norm bezpieczeństwa, stosowanych do środowiskach środków wybuchowych; oraz

c. Specjalnie zaprojektowane lub odpowiednio wzmocnione przed promieniowaniem, w celu przeciwstawienia się dawce promieniowania wynoszącej 5 × 103 Gy (Si) bez pogorszenia parametrów działania; lub

Uwaga techniczna:

Termin Gy (Si) odnosi się do energii w dżulach na kilogram zaabsorbowanej przez nieekranowaną próbkę krzemu poddaną promieniowaniu jonizującemu.

d. Specjalnie zaprojektowana do działania na wysokościach przekraczających 30000 m.

2B008Zespoły lub podzespoły specjalnie zaprojektowane do obrabiarek, systemów i sprzętu do kontroli wymiarów oraz systemów pomiarowych i sprzętu pomiarowego, takie jak:

a. Podzespoły położenia liniowego ze sprzężeniem zwrotnym (np. urządzenia typu indukcyjnego, z podziałką stopniową, systemy na podczerwień lub "laserowe" posiadające całkowitą "dokładność" mniejszą (lepszą) niż (800 + (600 × L × 10-3)) nm (gdzie L równa się efektywnej długości w mm);NB.: Dla systemów "laserowych", patrz także uwaga do pozycji 2B006.b.1.

b. Podzespoły położenia obrotowego ze sprzężeniem zwrotnym (np. urządzenia typu indukcyjnego, z podziałką stopniową, systemy na podczerwień lub "laserowe" posiadające całkowitą "dokładność" mniejszą (lepszą) niż 0,00025°;NB.: Dla systemów "laserowych", patrz także uwaga do pozycji 2B006.b.1.

c."Stoły obrotowo-przechylne" oraz "wrzeciona wychylne" umożliwiające, stosownie do danych technicznych producenta, polepszenie parametrów obrabiarek do albo ponad poziomy określone w pozycji 2B.

2B009Maszyny do wyoblania i tłoczenia kształtowego, które stosownie do danych technicznych producenta, mogą być wyposażone w zespoły "sterowania numerycznego" lub komputerowego oraz posiadające wszystkie z niżej wymienionych cech:

NB.: Patrz także pozycje 2B109 i 2B209.

a. Dwie lub więcej osi sterowanych, z których przynajmniej dwie mogą być równocześnie koordynowane w celu "sterowania kształtowego"; oraz

b. Nacisk wałka większy niż 60 kN.

Uwaga techniczna:

Maszyny łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są dla potrzeb pozycji 2B009 traktowane jako urządzenia do tłoczenia kształtowego.

2B104"Prasy izostatyczne", różne od wyszczególnionych w pozycji 2B004, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:NB.: Patrz także pozycja 2B204.

a. Maksymalne ciśnienie robocze 69 MPa lub większe;

b. Skonstruowane dla osiągnięcia i utrzymania środowiska o regulowanych parametrach termicznych rzędu 873 °K (600 °C) lub większych; oraz

c. Posiadają komorę o średnicy wewnętrznej 254 mm lub większej;

2B105Piece do CVD (chemical vapour deposition – chemiczne osadzanie warstw z faz gazowych), inne niż wyszczególnione w pozycji 2B005.a., zaprojektowane lub zmodyfikowane dla zagęszczania kompozytów węglowo-węglowych.

2B109Maszyny do tłoczenia kształtowego, różne od wyszczególnionych w pozycji 2B009 oraz specjalnie zaprojektowane komponenty, takie jak:NB.: Patrz także pozycja 2B209.

a. Maszyny do tłoczenia kształtowego posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1. Mogące być wyposażone, według specyfikacji technicznej producenta, w zespoły do "sterowania numerycznego" lub komputerowego, nawet wtedy, kiedy nie są wyposażone w takie zespoły; oraz

2. Posiadają więcej niż dwie osie, które mogą być równocześnie koordynowane w celu "sterowania kształtowego";

b. Specjalnie zaprojektowane komponenty do maszyn tłoczenia kształtowego, wymienionych w pozycjach 2B009 i 2B109.a;

Uwaga: Pozycja 2B109 nie obejmuje kontrolą maszyn nienadających się do produkcji komponentów i sprzętu napędowego (np. osłon silników) do systemów wyszczególnionych w pozycjach 9A005, 9A007.a. lub 9A105.a;

Uwaga techniczna:

Maszyny łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są dla potrzeb pozycji 2B109 traktowane jako urządzenia do tłoczenia kształtowego.

2B116Systemy do badań wibracyjnych, sprzęt i komponenty z nimi związane, z tego:

a. Systemy do badań wibracyjnych, wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierające sterowniki cyfrowe przystosowane do przyspieszenia o wartości 10 g między 20 Hz a 2 kHz, i przekazujące siły równe lub większe niż 50 kN, mierzone na 'nagim stole';

b. Sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem do badań wibracyjnych, cechujące się "pasmem czasu rzeczywistego" powyżej 5 kHz, zaprojektowane do użytku w systemach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w pozycji 2B116.a;

c. Mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone, albo nie, w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania sił 50 kN lub większych, mierzonych na 'nagim stole', używane w systemach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w pozycji 2B116.a;

d. Konstrukcje podtrzymujące próbki do badań oraz urządzenia elektroniczne, zaprojektowane do łączenia wielu wstrząsarek w system umożliwiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN, lub większej, mierzonych na 'nagim stole', i nadające się do użytku w systemach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w pozycji 2B116.a.Uwaga techniczna:

W pozycji 2B116 pojęcie 'nagi stół' oznacza płaski stół lub powierzchnię bez osprzętu i wyposażenia.

2B117Środki do sterowania sprzętem i przebiegiem procesów, różne od wyszczególnionych w pozycjach 2B004, 2B005.a, 2B104 lub 2B105, zaprojektowane lub zmodyfikowane dla zagęszczania i pirolizy kompozytów strukturalnych dysz rakietowych oraz głowic powracających do atmosfery.

2B119Maszyny do wyważania i powiązany z nimi sprzęt, z tego:

NB.: Patrz także pozycja 2B219.

a. Maszyny do wyważania, posiadające wszystkie wymienione niżej cechy charakterystyczne:

1. Nienadające się do wyważania wirników/zespołów o masie większej niż 3 kg;

2. Nadające się do wyważania wirników/zespołów przy prędkościach obrotowych większych niż 12500 obr./min;

3. Nadające się do korekcji niewyważenia w dwu lub więcej płaszczyznach; oraz

4. Nadające się do wyważania resztkowego niewyważenia właściwego wynoszącego 0,2 gmm/kg masy wirnika;Uwaga: Pozycja 2B119 nie obejmuje kontrolą wyważarek zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla urządzeń dentystycznych i innego sprzętu medycznego.

b. Głowice wskaźników zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach wyszczególnionych w pozycji 2B119.a.Uwaga techniczna:

Głowice wskaźników określane są czasami jako oprzyrządowanie wyważające.

2B120Symulatory ruchu lub stoły obrotowe posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

a. Dwie lub więcej osi;

b. Pierścienie ślizgowe do przekazywania zasilania elektrycznego i/lub informacji sygnałowych; oraz

c. Posiadające jakąkolwiek z niżej wymienionych cech charakterystycznych:

1. Posiadającymi dla jakiejkolwiek pojedynczej osi wszystkie niżej wymienione cechy:

a. Zdolność do tempa obracania równą 400 °/s lub większą albo 30 °/s lub mniejsą; oraz

b. Rozdzielczość tempa obracania równą 6 °/s lub mniejszą, z dokładnością równą 6 °/s lub mniejszą.

2. Posiadającymi stabilność dla najgorszego przypadku równą lub większą niż ± 0,05 % uśrednioną w zakresie 10 ° lub większym; lub

3. Dokładność ustawiania położenia równą lub lepszą niż 5 sekund kątowych.Uwaga: Pozycja 2B120 nie obejmuje kontrolą stołów obrotowych przeznaczonych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzętu medycznego. Dla uregulowań dotyczących obrabiarkowych stołów obrotowych patrz pozycja 2B008.

2B121Stoły pozycjonujące (sprzęt zdolny do precyzyjnego określania położenia kątowego w dowolnej osi), inne niż wyszczególnione w pozycji 2B120, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

a. Dwie lub więcej osi;

b. Dokładność wyznaczania położenia równą lub lepszą niż 5 sekund kątowych.Uwaga: Pozycja 2B121 nie obejmuje kontrolą stołów obrotowych przeznaczonych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzętu medycznego. Dla uregulowań dotyczących obrabiarkowych stołów obrotowych patrz pozycja 2B008.

2B122Wirówki umożliwiające nadanie przyśpieszenia ponad 100 g i posiadające pierścienie ślizgowe zdolne do przekazywania zasilania elektrycznego i/lub informacji sygnałowych;

2B201Obrabiarki i wszelkie ich zestawy poza wymienionymi poniżej w pozycji 2B001, do skrawania lub cięcia metali, materiałów ceramicznych lub "kompozytowych", które stosownie do specyfikacji technicznej producenta mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne do jednoczesnej "sterowania kształtowego" w dwóch lub więcej osiach:

a. Frezarki posiadające jakąkolwiek z wymienionych poniżej cech charakterystycznych:

1. Dokładność ustalania położenia, z uwzględnieniem "wszystkich możliwych kompensacji", równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 μm, stosownie do ISO 230/2 (1988)1 lub odpowiedników narodowych, wzdłuż dowolnej osi liniowej; lub

2. Dwie lub więcej konturowe osie obrotowe;Uwaga: Pozycja 2B201.a nie obejmuje kontrolą frezarek posiadających następujące cechy charakterystyczne:

a.Robocza długość osi x większa niż 2 m; oraz

b.Dokładność całkowitego ustalenia położenia wzdłuż osi x więcej (gorzej) niż 0,30 μm;

b. Szlifierki posiadające jakąkolwiek z niżej wymienionych cech charakterystycznych:

1. Dokładność ustalania położenia, z uwzględnieniem "wszystkich możliwych kompensacji", równa lub mniejsza (lepsza) niż 4 μm, stosownie do ISO 230/2 (1988)1 lub odpowiedników narodowych, wzdłuż dowolnej osi liniowej; lub

2. Dwie lub więcej konturowe osie obrotu.Uwaga: Pozycja 2B201.b nie obejmuje kontrolą następujących szlifierek:

a.Szlifierek do zewnętrznego, wewnętrznego i zewnętrzno-wewnętrznego szlifowania cylindrycznego posiadających wszystkie niżej wymienione cechy:

1.Ograniczenie maksymalnych rozmiarów przedmiotu obrabianego do zewnętrznej średnicy albo długości wynoszącej 150 mm; oraz

2.Osie ograniczone do x, z i c;

b.Szlifierek współrzędnościowych nieposiadających osi z albo osi w przy ogólnej dokładności pozycjonowania mniejszej (lepszej) niż 4 μm zgonie z ISO 230/2 (1988)2 lub krajowym odpowiednikiem.

Uwaga 1: Pozycja 2B201 nie obejmuje kontrolą obrabiarek do specjalizowanych zastosowań ograniczonych do wytwarzania dowolnych z następujących części:

a.Koła zębate;

b.Wały korbowe i rozrządowe;

c.Narzędzia lub noże do obrabiarek;

d.Ślimaki do wytłaczarek.

Uwaga 2: Obrabiarki mogące wykonywać co najmniej dwie z trzech funkcji obejmujących: toczenie, frezowanie lub szlifowanie (np. tokarka z możliwością frezowania) podlegają ocenie na podstawie kryteriów dotyczących każdej stosownej pozycji 2B001.a, 2B201.a lub b.

2B204"Prasy izostatyczne", różne od wyszczególnionych w pozycjach 2B004, lub 2B104 i sprzęt z nimi związany, w tym:

a."Prasy izostatyczne" posiadające obydwie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1. Zdolność do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia roboczego równego 69 MPa lub większego; oraz

2. Wnękę komorową o średnicy wewnętrznej przekraczającej 152 mm;

b. Matryce, formy i zespoły sterujące specjalnie zaprojektowane do "pras izostatycznych" wyszczególnionych w pozycji 2B204.a.Uwaga techniczna:

W pozycji 2B204 termin wewnętrznego wymiaru komory oznacza wymiar, w którym osiąga się zarówno temperaturę roboczą, jak i ciśnienie robocze, termin nie obejmuje osprzętu. Wymiar ten będzie mniejszą ze średnic wewnętrznych komory ciśnieniowej lub izolowanej komory paleniskowej, w zależności od tego, która z tych komór jest umieszczona wewnątrz drugiej.

2B206Maszyny, przyrządy oraz systemy do kontroli wymiarowej, różne od wyszczególnionych w pozycji 2B006, takie jak:

a. Sterowane komputerowo lub "sterowane numerycznie " maszyny do kontroli wymiarowej posiadające obie z niżej wymienionych cech charakterystycznych:

1. Dwie lub więcej osi; oraz

2."Niepewność pomiarową" wzdłuż jednej z osi, równą lub mniejszą (lepszą) niż (1,25 + L/1000) μm badaną czujnikiem o "dokładności" równej lub mniejszej (lepszej) niż 0,2 μm (gdzie L jest długością mierzoną w mm) (patrz VDI/VDE 2617 część 1 i 2);

b. Systemy do jednoczesnej liniowo-kątowej kontroli półpowłok, posiadające obie z niżej wymienionych cech charakterystycznych:

1."Niepewność pomiarową" wzdłuż dowolnej osi liniowej, równą lub mniejszą (lepszą) niż 3,5 μm na 5 mm;

2."Odchylenie położenia kątowego" równe lub mniejsze niż 0,02°.Uwaga 1: Obrabiarki, które można wykorzystać do celów pomiarowych, są objęte kontrolą, jeżeli spełniają albo przekraczają kryteria określone dla funkcji obrabiarki lub maszyny pomiarowej.

Uwaga 2: Maszyna wyszczególniona w pozycji 2B206 jest objęta kontrolą, jeżeli jej zakres pracy przekracza w jakikolwiek sposób próg objęcia kontrolą.

Uwagi techniczne:

1.Czujnik używany do określenia "niepewności pomiarowej" systemów do kontroli wymiarowej powinien być opisany w częściach 2, 3 i 4 VDI/VDE 2617.

2.Wszystkie parametry wartości pomiarowych w pozycji 2B206 reprezentują wartości plus/minus, tj. pasmo niepełne.

2B207"Roboty", "manipulatory" i jednostki sterujące, różne od wyszczególnionych w pozycji 2B007, takie jak:

a."Roboty", "manipulatory" specjalnie zaprojektowane przy spełnieniu narodowych norm bezpieczeństwa stosowanych do obsługiwania kruszących materiałów wybuchowych (np. spełniające warunki ujęte w przepisach elektrycznych, stosowanych do kruszących materiałów wybuchowych);

b. Jednostki sterujące, specjalnie zaprojektowane do "robotów" i "manipulatorów" wyszczególnionych w pozycji 2B207.a.

2B209Maszyny do tłoczenia kształtowego, maszyny do wyoblania kształtowego posiadające możliwość realizacji funkcji tłoczenia kształtowego, różne od wyszczególnionych w pozycjach 2B009 lub 2B109, lub trzpienie, z tego:

a. Maszyny posiadające obydwie, niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1. Trzy lub więcej wałki (aktywne lub prowadzące); oraz

2. Mogące, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, być wyposażone w układy "sterowania numerycznego" lub sterowania komputerowego;

b. Trzpienie do formowania wirników zaprojektowane do formowania wirników cylindrycznych o średnicy wewnętrznej pomiędzy 75 mm a 400 mm:

Uwaga: Pozycja 2B209.a. obejmuje maszyny posiadające tylko pojedynczy wałek zaprojektowany do deformowania metalu oraz dwa pomocnicze wałki podtrzymujące trzpień, ale nieuczestniczące bezpośrednio w procesie deformacji.

2B219Odśrodkowe maszyny do wielopłaszczyznowego wyważania, stałe lub przenośne, poziome lub pionowe, z tego:

a. Wyważarki odśrodkowe zaprojektowane do wyważania elastycznego wirników o długości 600 mm lub większej, posiadających wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1. Wychylenie lub średnica czopa powyżej 75 mm;

2. Zdolność do wyważania zespołów o masie od 0,9 do 23 kg; oraz

3. Zdolność do prędkości obrotowych w czasie wyważania powyżej 5000 obr./min.;

b. Wyważarki odśrodkowe zaprojektowane do wyważania cylindrycznych zespołów wirnika, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1. Średnica czopa powyżej 75 mm;

2. Zdolność do wyważania zespołów o masie od 0,9 do 23 kg;

3. Zdolność wyważania z niewyważeniem szczątkowym rzędu 0,01 kg x mm/kg dla jednej płaszczyzny, lub mniejszym; oraz

4. Napęd pasowy.

2B225Zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego oraz w komorach gorących, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

a. Możliwość pokonania ściany komory gorącej o grubości 0,6 m lub większej (dla operacji wykonywanych poprzez ścianę); lub

b. Możliwość zmostkowania ponad szczytem ściany komory gorącej o grubości 0,6 m lub większej (dla operacji wykonywanych ponad ścianą).Uwaga techniczna:

Zdalnie sterowane manipulatory przekształcają działanie człowieka – operatora, na ramię robocze i uchwyt końcowy. Mogą występować jako typu "master/slave" lub posiadać sterowanie przez joystick lub klawiaturę.

2B226Piece indukcyjne z regulowaną atmosferą (próżniowe lub z gazem obojętnym) i instalacje do ich zasilania, takie jak:NB.: Patrz także pozycja 3B.

a. Piece posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1. Zdolność do pracy w temperaturach powyżej 1123 °K (850 °C);

2. Wyposażone w cewki indukcyjne o średnicy 600 mm; lub mniejszej; oraz

3. Zaprojektowane do 5 kW lub większego poboru mocy;

b. Instalacje zasilające, o wydajności nominalnej 5 kW lub większej, specjalnie zaprojektowane do pieców wyszczególnionych w pozycji 2B226.a.Uwaga: Pozycja 2B226.a nie obejmuje kontrolą pieców przeznaczonych do przetwarzania płytek półprzewodnikowych.

2B227Próżniowe oraz posiadające inną regulowaną atmosferę, roztapiające i odlewnicze piece metalurgiczne, oraz sprzęt z nimi związany, w tym:

a. Piece łukowe do przetapiania i odlewania, posiadające obydwie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1. O wydajności elektrody topliwej pomiędzy 1000 cm3 a 20000 cm3, oraz

2. Zdolne do pracy w temperaturach topienia powyżej 1973 °K (1700 °C);

b. Piece do topienia wiązką elektronów oraz plazmowe piece do atomizacji i topienia, posiadające obydwie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1. Moc 50 kW lub większa; oraz

2. Zdolne do pracy w temperaturach topnienia powyżej 1473 °K (1200 °C);

c. Komputerowe systemy do sterowania i śledzenia przebiegu procesów, specjalnie skonfigurowane do jakichkolwiek pieców wyszczególnionych w pozycji 2B227.a lub b.

2B228Sprzęt do wytwarzania, montażu oraz prostowania wirników, trzpienie i matryce do formowania mieszków, w tym:

a. Sprzęt do montażu wirników, przeznaczony do montażu sekcji rurowych wirników odśrodkowych wirówek gazowych, przegród oraz pokryw;

Uwaga: Pozycja 2B228.a. obejmuje precyzyjne trzpienie, zaciski i maszyny do pasowania skurczowego.

b. Sprzęt prostowania wirników, przeznaczony do osiowania sekcji rurowych wirników odśrodkowych wirówek gazowych na wspólnej osi.Uwaga techniczna:

W pozycji 2B228.b. taki sprzęt składa się zazwyczaj z dokładnych czujników pomiarowych, podłączonych do komputera, sterującego następnie pracą, np. pneumatycznego bijaka wykorzystywanego do ustawiania sekcji rurowych wirnika.

c. Trzpienie i matryce do formowania mieszków, służące do wytwarzania mieszków jednozwojowych.Uwaga techniczna:

Mieszki, o których mowa w pozycji 2B228.c, posiadają wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1.Średnica wewnętrzna pomiędzy 75 mm a 400 mm;

2.Długość równą lub większą 12,7 mm;

3.Głębokość pojedynczego zwoju większa niż 2 mm; oraz

4.Wykonane z wysokowytrzymałych stopów aluminium, stali maraging lub wysokowytrzymałych "materiałów włóknistych lub włókienkowych".

2B230"Przetworniki ciśnienia" zdolne do pomiaru ciśnienia bezwzględnego w dowolnym punkcie z przedziału od 0 do 13 kPa, posiadające obydwie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

a. Wyposażone w czujniki ciśnień wykonane z aluminium, stopów aluminium, niklu lub stopów niklu o zawartości wagowej niklu ponad 60 %, lub też zabezpieczone tymi materiałami; oraz

b. Posiadające którąś z niżej wymienionych cech charakterystycznych:

1. Pełny zakres pomiarowy poniżej 13 kPa oraz 'dokładność' lepsza niż ± 1 % (w całym zakresie); lub

2. Pełny zakres pomiarowy wynoszący 13 kPa lub więcej oraz'dokładność' lepsza niż ± 130 kPa.

Uwaga techniczna:

Dla potrzeb pozycji 2B230 pojęcie 'dokładność' obejmuje nieliniowość, histerezę i powtarzalność w temperaturze otoczenia.

2B231Pompy próżniowe posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

a. Gardziel wlotową o średnicy równej lub większej 380 mm;

b. Wydajność pompowania równą lub większą 15 m3/s; oraz

c. Zdolne do wytwarzania próżni końcowej o ciśnieniu lepszej niż 13 mPa.

Uwagi techniczne:

1.Wydajność pompowania jest określona poprzez pomiar z użyciem azotu lub powietrza.

2.Próżnia końcowa jest określana na wlocie do pompy po jego zatkaniu.

2B232Wielostopniowe lekkie działa gazowe lub inne wysokoprędkościowe systemy miotające (cewkowe, elektromagnetyczne, elektrotermiczne lub inne rozwinięte systemy) zdolne do przyspieszania pocisków do prędkości 2 km/s lub większej.

2B350Instalacje do produkcji substancji chemicznych, sprzęt i komponenty, z tego:

a. Zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposażone lub nie wyposażone w mieszadła, o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów) i poniżej 20 m3 (20000 litrów), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanym lub znajdującym się w nich środkiem chemicznym (środkami chemicznymi), wykonane są z jednego z następujących materiałów:

1. Stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. Polimerów fluorowych;

3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4. Niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5. Tantalu lub stopów tantalu;

6. Tytanu lub stopów tytanu; lub

7. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;

b. Mieszadła do zbiorników reakcyjnych lub reaktorów, wyszczególnionych w pozycji 2B350.a, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanym lub znajdującym się w nich środkiem chemicznym (środkami chemicznymi), wykonane są z jednego z następujących materiałów:

1. Stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. Polimerów fluorowych;

3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4. Niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5. Tantalu lub stopów tantalu;

6. Tytanu lub stopów tytanu; lub

7. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;

c. Zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanym lub znajdującym się w nich środkiem chemicznym (środkami chemicznymi), wykonane są z jednego z następujących materiałów:

1. Stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. Polimerów fluorowych;

3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4. Niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5. Tantalu lub stopów tantalu;

6. Tytanu lub stopów tytanu; lub

7. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;

d. Wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powyżej 0,15 m2, oraz poniżej 20 m2, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanym lub znajdującym się w nich środkiem chemicznym (środkami chemicznymi), wykonane są z jednego z następujących materiałów:

1. Stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. Polimerów fluorowych;

3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4. Grafitu lub 'grafitu węglowego';

5. Niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6. Tantalu lub stopów tantalu;

7. Tytanu lub stopów tytanu; lub

8. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;

9. Węglika krzemu; lub

10. Węglika tytanowego;

e. Kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o średnicy wewnętrznej powyżej 0,1 m, oraz rozdzielacze cieczy i par, kolektory cieczy, zaprojektowane do takich kolumn destylacyjnych lub absorpcyjnych, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanym lub znajdującym się w nich środkiem chemicznym (środkami chemicznymi), wykonane są z jednego z następujących materiałów:

1. Stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. Polimerów fluorowych;

3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, albo wykładanych szkłem);

4. Grafitu lub 'grafitu węglowego';

5. Niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6. Tantalu lub stopów tantalu;

7. Tytanu lub stopów tytanu; lub

8. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;

f. Zdalnie sterowany sprzęt napełniający, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanym lub znajdującym się w nich środkiem chemicznym (środkami chemicznymi), wykonane są z jednego z następujących materiałów:

1. Stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu; lub

2. Niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

g. Zawory o wymiarach znamionowych większych niż 10 mm oraz obudowy (korpusy zaworów) lub wstępnie uformowane wkładki doosłonowe, zaprojektowane do takich zaworów, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanym lub znajdującym się w nich środkiem chemicznym (środkami chemicznymi), wykonane są z jednego z następujących materiałów:

1. Stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. Polimerów fluorowych;

3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4. Niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5. Tantalu lub stopów tantalu;

6. Tytanu lub stopów tytanu; lub

7. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;

h. Rury wielościenne, zawierające okna do wykrywania nieszczelności, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanym lub znajdującym się w nich środkiem chemicznym (środkami chemicznymi), wykonane są z jednego z następujących materiałów:

1. Stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. Polimerów fluorowych;

3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4. Grafitu lub 'grafitu węglowego';

5. Niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6. Tantalu lub stopów tantalu;

7. Tytanu lub stopów tytanu; lub

8. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;

i. Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 5 m3/h (w warunkach znormalizowanej temperatury (273 °K (0 °C)) oraz ciśnienia (101,3 kPa)), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanym lub znajdującym się w nich środkiem chemicznym (środkami chemicznymi), wykonane są z jednego z następujących materiałów:

1. Stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. Materiałów ceramicznych;

3. Żelazokrzemu;

4. Polimerów fluorowych;

5. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, albo wykładanych szkłem);

6. Grafitu lub 'grafitu węglowego';

7. Niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

8. Tantalu lub stopów tantalu;

9. Tytanu lub stopów tytanu; lub

10. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;

j. Piece do spopielania, zaprojektowane do niszczenia substancji chemicznych wyszczególnionych w pozycji 1C350, posiadające specjalnie zaprojektowane systemy doprowadzania odpadów, specjalne urządzenia obsługujące oraz przeciętną temperaturę w komorze spalania powyżej 1273 °K (1000 °C), w których wszystkie powierzchnie w systemie doprowadzania odpadów posiadające bezpośredni kontakt z odpadami wykonane są z jednego z następujących materiałów lub nim pokryte:

1. Stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2. Materiałów ceramicznych; lub

3. Niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;Uwaga techniczna:

'Grafit węglowy' jest substancją składającą się z węgla amorficznego i grafitu, w której zawartość wagowa składnika, jakim jest grafit wynosi 8 % lub więcej.

2B351Systemy monitorowania gazów toksycznych; oraz przeznaczone do nich czujniki, w tym:

a. Przeznaczone do ciągłej pracy i wykorzystywane do wykrywania bojowych środków chemicznych lub środków chemicznych wyszczególnionych w pozycji 1C350, w stężeniach poniżej 0,3 mg/m3; lub

b. Przeznaczone do wykrywania aktywności wstrzymującej cholinoesterazę.

2B352Sprzęt zdolny do wykorzystania przy obsługiwaniu materiałów biologicznych, taki jak:

a. Kompletne biologiczne obudowy zabezpieczające dla P3, P4 poziomu zabezpieczenia;Uwaga techniczna:

Poziomy zabezpieczenia P3 lub P4 (BL3, BL4, L3, L4) są wyszczególnione w instrukcji WHO dotyczącej bezpieczeństwa biologicznego laboratoriów (wydanie drugie, Genewa 1993).

b. Kadzie fermentacyjne, pozwalające na namnażanie "mikroorganizmów" chorobotwórczych i wirusów lub umożliwiające produkcję "toksyn", bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające pojemność całkowitą równą 20 litrów lub większą;Uwaga techniczna:

Do kadzi fermentacyjnych zalicza się bioreaktory, chemostaty oraz instalacje o przepływie ciągłym.

c. Separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

1. Natężenie przepływu powyżej 100 l/h;

2. Wykonanie elementów z polerowanej stali nierdzewnej lub tytanu;

3. Jedno lub więcej złącze uszczelniane w obszarze występowania pary wodnej; oraz

4. Zdolne do sterylizacji w stanie zamkniętym na miejscu;Uwaga techniczna:

Do separatorów odśrodkowych zalicza się również dekantery.

d. Sprzęt filtrujący o poprzecznym (stycznym) przepływie oraz komponenty, w tym:

1. Sprzęt filtrujący o poprzecznym (stycznym) przepływie, zdolny do ciągłego rozdzielania chorobotwórczych mikroorganizmów, wirusów, toksyn i kultur komórkowych, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadający obie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

a. Całkowite pole powierzchni filtrujące równej lub większe niż 1 m2; oraz

b. Zdolny do wysterylizowania lub odkażenia na miejscu; oraz;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B352.d.1.b sterylizacja oznacza likwidację wszystkich żyjących mikroorganizmów ze sprzętu poprzez użycie czynnika fizycznego (np. para wodna) lub chemicznego. Odkażenie oznacza zniszczenie potencjalnego zagrożenia mikrobiologicznego sprzętu poprzez użycie czynników chemicznych o właściwościach bakteriobójczych. Odkażenie i sterylizacja różnią się od oczyszczania, które odnosi się do procedur oczyszczenia, zaprojektowanych w celu obniżenia składnika mikrobiologicznego w sprzęcie, bez konieczności dokonania likwidacji wszystkich zagrożeń mikrobiologicznych lub utrzymujących się przy życiu mikroorganizmów.

2. Komponenty do filtracji o poprzecznym (stycznym) przepływie (np. moduły, elementy, kasety, pojemniki, zespoły lub płyty) o powierzchni filtrującej równej lub większej niż 0,2 m2 dla każdego komponentu i zaprojektowane do użycia w sprzęcie do filtracji o poprzecznym (stycznym) przepływie wyszczególnionym w pozycji 2B352.d;Uwaga: Pozycja 2B352.d nie obejmuje kontrolą sprzętu odwracania osmozy, jako określonego przez producenta.

e. Sterylizowany parą wodną sprzęt do liofilizacji o wydajności kondensora przekraczającej 10 kg lodu w ciągu 24 godzin i mniejszej do 1000 kg lodu w ciągu 24 godzin;

f. Sprzęt zabezpieczenia i obudowy, taki jak:

1. Pełne lub częściowe obudowy ochronne lub kołpaki uzależnione od dowiązanego zewnętrznego źródła powietrza, pracującego pod nadciśnieniem;Uwaga: Pozycja 2B352.f.1 nie obejmuje kontrolą kombinezonów zaprojektowanych do noszenia z niezależnym aparatem do oddychania.

2. Komory klasy III bezpieczeństwa biologicznego lub izolatory o podobnych znormalizowanych wymaganiach;Uwaga: W pozycji 2B352.f.2 izolatory obejmują elastyczne pojemniki izolowane, komory suche, komory anaerobowe oraz komory rękawowe (zamknięte z pionowym przepływem).

g. Komory zaprojektowane do testowania tożsamości aerozoli zawierających "mikroorganizmy", wirusy lub "toksyny" oraz posiadające pojemność 1 m3 lub większą.2CMateriały

Żadne.


2DOprogramowanie

2D001"Oprogramowanie" różne od wyszczególnionego w pozycji 2D002, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" urządzeń wyszczególnionych w pozycjach 2A001 lub 2B001 do 2B009.

2D002"Oprogramowanie"urządzeń elektronicznych, nawet rezydujące w elementach elektronicznych urządzenia lub systemu, pozwalające działać tym urządzeniom lub systemom jako jednostki "sterowania numerycznego", umożliwiające jednoczesną koordynację więcej niż czterech osi w celu "sterowania kształtowego".

Uwaga 1: Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolą "oprogramowania" specjalnie zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do użytkowania obrabiarek nie wyszczególnionych w Kategorii 2.

Uwaga 2: Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolą "oprogramowania" do obiektów wyszczególnionych w pozycji 2B002. Patrz pozycja 2D001 dla uregulowań dotyczących "oprogramowania" do obiektów wyszczególnionych w pozycji 2B002.

2D101"Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do "użytkowania" sprzętu wyszczególnionego w pozycjach 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 lub 2B119 do 2B122.NB.: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9D004.

2D201"Oprogramowanie"specjalnie zaprojektowane do "użytkowania" sprzętu wyszczególnionego w pozycjach 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 lub 2B227.

2D202"Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" sprzętu wyszczególnionego w pozycji 2B201.

2ETechnologia

2E001"Technologia" stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do "rozwoju" sprzętu lub "oprogramowania" wyszczególnionego w pozycjach 2A, 2B lub 2D.

2E002"Technologia" stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do "produkcji"sprzętu wyszczególnionego w pozycjach 2A lub 2B.

2E003Inna "technologia", taka jak:

a."Technologia" do "rozwoju" grafiki interakcyjnej jako integralnej części jednostek "sterowanych numerycznie" przeznaczonych do przygotowania lub modyfikacji programów obróbki części;

b."Technologia" do procesów wytwarzania obróbką metali:

1."Technologia" projektowania narzędzi, form lub uchwytów specjalnie zaprojektowanych do jednego z następujących procesów:

a."Formowania w stanie nadplastycznym";

b."Zgrzewania dyfuzyjnego";

c."Bezpośredniego wytłaczania hydraulicznego";

2. Dane techniczne, zawierające metody lub parametry procesu, wykorzystywane do sterowania, takie jak:

a."Formowanie w stanie nadplastycznym" stopów aluminium, stopów tytanu lub "nadstopów":

1. Przygotowanie powierzchni;

2. Właściwości plastyczne;

3. Temperatura;

4. Ciśnienie;

b."Zgrzewanie dyfuzyjne""nadstopów" lub stopów tytanu:

1. Przygotowanie powierzchni;

2. Temperatura;

3. Ciśnienie;

c."Bezpośrednie wytłaczanie hydrauliczne" stopów aluminium lub tytanu:

1. Ciśnienie;

2. Czas cyklu;

d."Izostatyczne zagęszczanie na gorąco" stopów tytanu, aluminium lub "nadstopów":

1. Temperatura;

2. Ciśnienie;

3. Czas cyklu;

c."Technologia" do "rozwoju"lub "produkcji" obciągarek hydraulicznych i form do nich, wykorzystywanych do wytwarzania struktur płatowca;

d."Technologia" do "rozwoju" generatorów instrukcji dla obrabiarek (np. programów do obróbki części) na podstawie danych konstrukcyjnych rezydujących w urządzeniach "sterowanych numerycznie";

e."Technologia" do "rozwoju" zintegrowanego"oprogramowania" do wprowadzania systemów eksperckich do wspomagania procesu decyzyjnego pracy warsztatowej, przeznaczonego do urządzeń "sterowanych numerycznie";

f."Technologia" do stosowania pokryć powłokami nieorganicznymi lub powłokami nieorganicznymi modyfikowanymi powierzchniowo (wyszczególnionymi w kolumnie 3 poniższej tabeli) na podłoża nieelektroniczne (wyszczególnione w kolumnie 2 poniższej tabeli) za pomocą procesów wyszczególnionych w kolumnie 1 poniższej tabeli i zdefiniowanych w uwadze technicznej;

Uwaga: Tabela i uwaga techniczna znajdują się za pozycją 2E3001.

2E101"Technologia" stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do "użytkowania" sprzętu lub "oprogramowania" wyszczególnionego w pozycjach 2B004, 2B104, 2B109, 2B116 2B119 do 2B122 lub 2D101.

2E201"Technologia" stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do "użytkowania" sprzętu lub "oprogramowania" wyszczególnionego w pozycjach 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 do 2B232, 2D201 lub 2D202.

2E301"Technologia" stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do "użytkowania" towarów wyszczególnionych w pozycjach 2B350 do 2B352.Tabela

Techniki powlekania

1. Technika powlekania (1)1

2. Podłoże

3. Powłoka wynikowa

A. Osadzanie z pary lotnej (CVD)

"Nadstopy"

Glinki na kanały wewnętrzne

Podłoża ceramiczne (19) i szkło o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej (14)

Krzemki

Węgliki


Warstwy dielektryczne (15)

Diament


Węgiel diamentopodobny (17)

"Materiały kompozytowe" na "matrycy" węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej

Krzemki

Węgliki


Metale ogniotrwałe

Ich mieszaniny (4)

Warstwy dielektryczne (15)

Glinki


Glinki stopowe (2)

Azotek boruSpiekane węgliki wolframu (16), węglik krzemu (18)

Węgliki

Wolfram


Mieszanki powyższych (4)

Warstwy dielektryczne (15)Molibden i stopy molibdenu

Warstwy dielektryczne (15)

Beryl i stopy berylu

Warstwy dielektryczne (15)

Diament


Węgiel diamentopodobny (17)

Materiały na okienka wziernikowe (9)

Warstwy dielektryczne (15)

Diament


Węgiel diamentopodobny (17)

B. Termiczne naparowywanie próżniowe (TE-PVD)B.1. Naparowywanie próżniowe (PVD): wiązką elektronów (EB-PVD)

"Nadstopy"

Krzemki stopowe

Glinki stopowe (2)

MCrAlX (5)

Zmodyfikowany cyrkon (12)

Krzemki

Glinki


Ich mieszaniny (4)

Podłoża ceramiczne (19) i szkło o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej (14)

Warstwy dielektryczne (15)

Stale odporne na korozję (7)

MCrAlX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)

Ich mieszaniny (4)


"Materiały kompozytowe" na "matrycy" węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej

Krzemki

Węgliki


Metale ognioodporne

Ich mieszaniny (4)

Warstwy dielektryczne (15)

Azotek boruSpiekane węgliki wolframu (16), węglik krzemu (18)

Węgliki

Wolfram


Ich mieszaniny (4)

Warstwy dielektryczne (15)Molibden i stopy molibdenu

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Warstwy dielektryczne (15)

Borki


Beryl

Materiały na okienka wziernikowe (9)

Warstwy dielektryczne (15)

Stopy tytanu (13)

Borki

Azotki


B.2. Napylanie techniką ogrzewania oporowego wspomaganego (PVD) (Pokrywanie jonowe)

Podłoża ceramiczne (19) i szkła o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej (14)

Warstwy dielektryczne (15)

Węgiel diamentopodobny (17)"Materiały kompozytowe" na "matrycy" węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej

Warstwy dielektryczne (15)

Spiekane węgliki wolframu (16), węglik krzemu

Warstwy dielektryczne (15)

Molibden i stopy molibdenu

Warstwy dielektryczne (15)

Beryl i stopy berylu

Warstwy dielektryczne (15)

Materiały na okienka wziernikowe (9)

Warstwy dielektryczne (15)

Węgiel diamentopodobny (17)B.3. Napylanie próżniowe (PVD): "odparowywanie laserowe"

Podłoża ceramiczne (19) i szkła o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej (14)

Krzemki

Warstwy dielektryczne (15)

Węgiel diamentopodobny (17)


"Materiały kompozytowe" na "matrycy" węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej

Warstwy dielektryczne (15)

Spiekane węgliki wolframu (16), węglik krzemu

Warstwy dielektryczne (15)

Molibden i stopy molibdenu

Warstwy dielektryczne (15)

Beryl i stopy berylu

Warstwy dielektryczne (15)

Materiały na okienka wziernikowe (9)

Warstwy dielektryczne (15)

Węgiel diamentopodobny (17)B.4. Naparowywanie próżniowe (PVD): za pomocą łuku katodowego

"Nadstopy"

Krzemki stopowe

Glinki stopowe (2)

MCrAlX (5)


"Polimery" (11) oraz "materiały kompozytowe" na "matrycy" organicznej

Borki

Węgliki


Azotki

Węgiel diamentopodobny (17)C. Osadzanie fluidyzacyjne (patrz A powyżej dla innych technik) (10)

"Materiały kompozytowe" na "matrycy" węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej

Krzemki

Węgliki


Ich mieszaniny (4)

Stopy tytanu (13)

Krzemki

Glinki


Glinki stopowe (2)

Metale i stopy ognioodporne (8)

Krzemki

Tlenki


D. Napylanie plazmowe

Nadstopy

MCrAlX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)

Ich mieszaniny (4)

Materiał ścierny nikiel-grafit

Materiał ścierny Ni-Cr-Al-Bentonit

Materiał ścierny Al-Si-Poliester Glinki stopowe (2)Stopy aluminium (6)

MCrAlX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)

Krzemki

Ich mieszaniny (4)Metale i stopy ognioodporne (8)

Glinki

Krzemki


Węgliki

Stale odporne na korozję (7)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)

MCrAlX (5)

Ich mieszaniny (4)


Stopy tytanu (13)

Węgliki

Glinki


Krzemki

Glinki stopowe (2)

Materiały ścierne nikiel-grafit

Materiały ścierne Ni-Cr-Al

Materiały ścierne Al-Si-Poliester


E. Powlekanie zawiesinowe

Metale i stopy ognioodporne (8)

Krzemki stopione

Glinki stopione z wyjątkiem elementów do nagrzewania oporowego"Materiały kompozytowe" na "matrycy" węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej

Krzemki

Węgliki


Ich mieszaniny (4)

F. Rozpylanie jonowe

"Nadstopy"

Krzemki stopowe

Glinki stopowe (2)

Glinki zmodyfikowane metalem szlachetnym (3)

MCrAlX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)

Platyna


Ich mieszaniny (4)

Materiały ceramiczne i szkła o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej (14)

Krzemki

Platyna


Ich mieszaniny (4)

Warstwy dielektryczne (15)

Węgiel diamentopodobny (17)


Stopy tytanu (13)

Borki

Azotki


Tlenki

Krzemki


Glinki

Glinki stopowe (2)

Węgliki


"Materiały kompozytowe" na "matrycy" węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej

Krzemki

Węgliki


Metale ognioodporne

Ich mieszaniny (4)

Warstwy dielektryczne (15)

Azotek boruSpiekane węgliki wolframu (16), węglik krzemu (18)

Węgliki

Wolfram


Ich mieszaniny (4)

Warstwy dielektryczne (15)

Azotek boru


Molibden i stopy molibdenu

Warstwy dielektryczne (15)

Beryl i stopy berylu

Borki

Warstwy dielektryczne (15)

Beryl


Materiały na okienka wziernikowe (9)

Warstwy dielektryczne (15)

Węgiel diamentopodobny (17)Metale i stopy ognioodporne (8)

Glinki

Krzemki


Tlenki

Węgliki


G. Implantacja jonów

Żarowytrzymałe stale łożyskowe

Dodatki chromu, tantalu lub niobu

Stopy tytanu (13)

Borki

Azotki


Beryl i stopy berylu

Borki

Spiekany węglik wolframu (16)

Węgliki

AzotkiPobieranie 1.57 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna