Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach Lekárska fakulta Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa,aab,aba,abb) Počet záznamov: 4Pobieranie 1.19 Mb.
Strona1/8
Data29.04.2016
Rozmiar1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004


Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB,ABA,ABB)

Počet záznamov: 4

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 4Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie (ACA,ACB,BAA,BAB,BCB,BCI,EAI,CAA,CAB, EAJ,FAI)

Počet záznamov: 17

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

vydavateľstvách 2

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 1

BCI Skriptá a učebné texty 8

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie,

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 6


Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC,ADD,AEG,AEH,BDC,BDD,CDC,CDD,AGJ)

Počet záznamov: 97

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných

časopisoch 28

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 9

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v

zahraničných karentovaných časopisoch 60Skupina C – Ostatné recenzované publikácie (ABC,ABD,ACC,ACD,ADE,ADF,AEC,AED,AFA, AFB,AFC,AFD,AFE,AFF,AFG,AFH,BBA,BBB,BCK,BDA,BDB,BDE,BDF,BEC,BED,BFA,BFB,BGH,CDE,CDF)

Počet záznamov: 754

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich

vydavateľstvách 1

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v

domácich vydavateľstvách 2

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných

časopisoch 55

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 113

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých

zborníkoch, monografiách 6

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých

zborníkoch, monografiách 29

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých

konferenciách 21

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých

konferenciách 127

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných

konferencií 1

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 126

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 118

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných

vydavateľstvách 4

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich

vydavateľstvách 1

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 45

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných

časopisoch 12

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 76

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch

(konferenčných aj nekonferenčných) 5

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí

(konferencie..) 3

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí

(konferencie..) 8Počet záznamov spolu: 872
Menný zoznam publikácií:
Skupina A1

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 4

AAB01 Neuronal determinants of breathing, coughing and related motor

behaviours : basics of nervous control and reflex mechanisms / J.

Jakuš, Zoltán Tomori, A. Stránsky. - Martin : Wist, 2004. - 333 s.

- ISBN 80-8049-381-2. - Sign.: M 114052

MSEP 010585

[JAKUŠ, J. - TOMORI, Zoltán - STRÁNSKY, A.]
AAB02 K histórii, o základných znakoch a k súčasnému stavu poznania

bludových porúch / Jozef Kafka, I. Dóci. - Rožňava : Roven, 2004. -

69 s. - ISBN 80-89168-07-8. - Sign.: M 114340

MSEP 010728

[KAFKA, Jozef - DÓCI, Ivan]
AAB03 Ischémia miechy : Morfologická charakteristika a úloha NO / Darina

Kluchová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

2004. - 124 s. + 36 obr. - ISBN 80-7097-553-9. - Sign.: M 114416

MSEP 011069

[KLUCHOVÁ, Darina]
AAB04 Stratégie zdravého starnutia v rámci preventívnej geriatrie :

vedecká monografia / Peter Takáč, Marcela Mgr. Ištocyová. - Rožňava

: Roven Rožňava, 2004. - 132 s. - ISBN 80-89168-08-6. - Sign.: M

114645


MSEP 011289

[TAKÁČ, Peter - IŠTOCYOVÁ, Marcela Mgr.]


Skupina A2

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 2

ACB01 Základy lekárskej chémie / Juraj Guzy...[et al.]. - Prešov :

Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. - 313 s. - ISBN 80-7165-194-X. -

Sign.: M 113049

MSEP 009650

[GUZY, Juraj - CHAVKOVÁ, Zenóbia - KRON, Ivan - KUŠNÍR, Jaroslav -

MAREKOVÁ, Mária - SURŽIN, Ján - DOBROTA, Dušan]
ACB02 Učebnica fyziológie človeka : pre študijný odbor Ošetrovateľstvo /

Pavol Švorc, Štefan Kujaník, Imola Bračoková. - Košice : Mercury -

Smékal, s.r.o. pre Knihy Hanzluvka, 2004. - 247 s. - ISBN

80-89061-98-2. - Sign.: M 114339

MSEP 010404

[ŠVORC, Pavol - KUJANÍK, Štefan - BRAČOKOVÁ, Imola]


BCB Učebnice pre základné a stredné školy

Počet záznamov: 1

BCB01 Chov laboratórnych zvierat / Eva Stecová ... [et al.]. - Bratislava

: PROXIMA PRESS, 2004. - 124 s. + 16 obr. - ISBN 80-85454-77-7. -

Sign.: M 114646

MSEP 011298

[STECOVÁ, Eva - LUKAČÍNOVÁ, Agnesa - NIŠTIAROVÁ, Agnesa - RIEMEROVÁ,

Magdaléna]
BCI Skriptá a učebné texty

Počet záznamov: 8

BCI01 Základy molekulovej medicíny II : vysokoškolské učebné texty /

Roman Beňačka, František Ništiar, Oliver Rácz. - Košice :

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta,

Ústav patologickej fyziológie, 2004. - 84 s. + tab., obr. - ISBN

80-7097-573-3. - Sign.: M 114515

MSEP 011402

[BEŇAČKA, Roman - NIŠTIAR, František - RÁCZ, Oliver]


BCI02 Practical lessons in histopathology and methods in pathology :

vysokoškolské učebné texty / Andrej Böör, Ivan Jurkovič, Marián

Benický, Zuzana Havierová. - 2. vyd. - Košice : Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. - 88 s. - ISBN 80-7097-568-7. -

Sign.: M 114342

MSEP 010823

[BÖÖR, Andrej - JURKOVIČ, Ivan - BENICKÝ, Marián - HAVIEROVÁ, Zuzana]
BCI03 Anestéziológia a intenzívna medicína : vysokoškolské učebné texty /

Jozef Firment...[et al.]. - 2. vyd. - Košice : Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. - 370 s. - ISBN 80-7097-562-8. -

Sign.: M 114341

MSEP 010824

[FIRMENT, Jozef - STUDENÁ, Antigona - BABÍK, Ján - BOHUŠ, Ondrej -

CAPKOVÁ, Judita - FRIŠMAN, Eugen - GAŠPAREC, Peter - GRITTERS, A. -

GROCHOVÁ, Monika - HUDÁK, Vladimír - JANÍKOVÁ, Marta - KÁLIG, Karol

- KALNÁŠOVÁ, Blanka - KOTUSOVÁ, Božena - KOUTUN, Juraj - KOVALČÍK,

Ján - KÖPPL, Jozef - KORENEK, Zdislav - KRÁLIKOVÁ, Ľubica -

KULICHOVÁ, Marta - MÁJEK, Milan - MOROCHOVIČOVÁ, Ildikó -

ONDERČANIN, M. - PETRIĽÁKOVÁ-KUŠNÍRIKOVÁ, Z. - RADZO, Jozef -

ROMANOVÁ, Ľubomíra - ROSOCHOVÁ, J. - SLÁVIK, Ján ml. - SOPKO, Karol

- STERANKOVÁ, Mária - ŠIMÁK, Ladislav - ŠIMONOVÁ, J. - ŠKRIPECKÁ,

Ľubica - TÖRÖK, P. - TRENKLER, Štefan - ZÁHOREC, Roman]
BCI04 Zdravotná starostlivosť : vysokoškolské učebné texty / Miroslav

Gajdoš...[et al.]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, 2004. - 130 s. - ISBN 80-7097-569-5. - Sign.: M 114391

MSEP 010949

[GAJDOŠ, Miroslav - ŠULLA, Igor - VÝROSTKO, Jozef - LUKÁČ, Imrich -

ZAMBORIOVÁ, Mária - NAGY, Vincent - GAJDOŠOVÁ, Beata - ŠULLA, I.

jr.]
BCI05 Selected chapters of plastic and reconstructive surgery :

vysokoškolské učebné texty / Štefan Guzanin, Róbert Sabovčík, P.

Kačmár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

2004. - 86 s. - ISBN 80-7097-557-1. - Sign.: M 114175

MSEP 010758

[GUZANIN, Štefan - SABOVČÍK, Róbert - KAČMÁR, P.]


BCI06 Chémia : podklady na prijímacie skúšky / Jaroslav Kušnír ... [et

al.]. - Košice : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. - 270 s. - ISBN

80-7165-148-6.

[KUŠNÍR, Jaroslav - MAREKOVÁ, Mária - DUBAYOVÁ, Katarína - KRON,

Ivan - CHAVKOVÁ, Zenóbia - GUZY, Juraj]
BCI07 Praktikum z histológie. 2. časť : (Pracovný protokol) : Piate

vydanie / Eva Mechírová, Iveta Domoráková. - Košice : Univerzita

Pavla Jozefa Šafárika, 2004. - 68 s. - Sign.: M 113319

MSEP 009760

[MECHÍROVÁ, Eva - DOMORÁKOVÁ, Iveta]
BCI08 Interná medicína pre štúdium ošetrovateľstvo : vysokoškolské učebné

texty / Viola Mechírová, Mária Tajtáková, Peter Moščovič, Peter

Jarčuška. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

2004. - 176 s. - ISBN 80-7097-548-2. - Sign.: M 113800

MSEP 010510

[MECHÍROVÁ, Viola - TAJTÁKOVÁ, Mária - MOŠČOVIČ, Peter - JARČUŠKA,

Peter]
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Počet záznamov: 6

FAI01 Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR : zborník

príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou, 21. -

23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika / zostavovatelia:

Zuzana Katreniaková, Iveta Rajničová, recenzenti: Oľga Orosová,

Gabriel Guliš. - Košice : SAVEZ, 2004. - 1 elektronický optický

disk (CD-ROM). - ISBN 80-969224-1-6.

SSEP 05175

[KATRENIAKOVÁ, Zuzana (Zostav.) - RAJNIČOVÁ, Iveta (Zostav.) -

OROSOVÁ, Oľga - GULIŠ, Gabriel]


FAI02 Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál pre

študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva / Oliver Rácz a kolektív.

- Košice : Amicus, 2004. - 115 s. - Sign.: M 114420

MSEP 010822

[RÁCZ, Oliver]


FAI03 Základy patologickej fyziológie. I. diel : študijný materiál pre

študentov ošetrovateľstva : doplnkový materiál pre študentov

všeobecného a zubného lekárstva / Oliver Rácz a kolektív. - Košice

: Amicus, 2004. - 98 s. - ISBN 80-967446-2-3. - Sign.: M 114421

MSEP 010821

[RÁCZ, Oliver]


FAI04 Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych fakúlt

/ J. Breza, J. Kliment, L. Valanský a kolektív. - Bratislava :

Univerzita Komenského Bratislava, 2004. - 259 s. - ISBN

80-223-1907-4. - Sign.: M 113934

MSEP 010687

[BREZA, J. - KLIMENT, J. - VALANSKÝ, Ladislav]


FAI05 Celiakia 2004 : sprievodca a pomocník pre osoby zdravotne

postihnuté celiakiou / E. Majorová, Kvetoslava Rimárová. - Košice :

Demarq, 2004. - 79 s. - Sign.: M 114942

MSEP 011319

[MAJOROVÁ, E. - RIMÁROVÁ, Kvetoslava]
FAI06 Informačný bulletin 1/2004 : Združenie rodičov a priateľov detí a

mladistvých s coeliakiou - Košice / Kvetoslava Rimárová. - Košice :

[s.n.], 2004.

MSEP 010311

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava]
Skupina B

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 28

ADC01 Preservation Injury of Jejunal Grafts and Its Modulation by

Custodiol and University of Wisconsin Perfusion Solutions in Wistar

Rats / Peter Baláž...[et al.].

In: European Surgical Research. - ISSN 0014-312X. - Vol. 36 (2004),

p. 192-197.

MSEP 010420

[BALÁŽ, Peter - MATIA, I. - JACKANIN, S. - RYBÁROVÁ, E. - KRON, Ivan

- POMFY, Mikuláš - FRONĚK, J. - RYSKA, M.]
ADC02 Detection of virulence factors in ŕ-haemolytic Escherichia coli

strains isolated from various clinical materials / Eva

Birošová...[et al.].

In: Clinical Microbiology and Infection. - ISSN 1198-743X. - Vol.

10, nu. 6 (2004), p. 569-573.

MSEP 010200

[BIROŠOVÁ, Eva - SIEGFRIED, Leonard - KMEŤOVÁ, Marta - MAKARA, A. -

OSTRÓ, Alexander - GREŠOVÁ, Andrea - URDZÍK, Peter - LIPTÁKOVÁ,

Adriana - MOLOKÁČOVÁ, Mária - BÁRTL, R. - VALANSKÝ, Ladislav]
ADC03 Small mammals (Insectivora, Rodentia) as a potential source of

chlamydial infection in East Slovakia / Lýdia Čisláková ... [et

al.].

In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - ISSN1232-1966. - Vol. 11, no. 1 (2004), p. 139-143.

MSEP 010160

[ČISLÁKOVÁ, Lýdia - STANKO, Michal - FRIČOVÁ, Jana - MOŠANSKÝ,

Ladislav - TRÁVNÍČEK, Milan - HALÁNOVÁ, Monika - MARDZINOVÁ, Sylvia

- ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria]
ADC04 Ubiquitin Activity Following Forebrain Ischemia/Reperfusion in the

Rat / Iveta Domoráková...[et al.].

In: Acta Veterinaria Brno. - ISSN 0001-7213. - Vol. 73 (2004), s.

45-49.


MSEP 010098

[DOMORÁKOVÁ, Iveta - MECHÍROVÁ, Eva - BURDA, Jozef - FERIKOVÁ,

Marianna]
ADC05 Occurrence of Candida Strains in Cases of Paronychia / Erik

Dorko...[et al.].

In: Folia Microbiologica. - ISSN 0015-5632. - Vol. 49, no. 5

(2004), pp. 591-595.

MSEP 010702

[DORKO, Erik - JAUTOVÁ, Jagienka - PILIPČINEC, Emil - TKÁČIKOVÁ, Ľ.]


ADC06 Otomycoses of Candidal Origin in Eastern Slovakia / Erik

Dorko...[et al.].


In: Folia Microbiologica. - ISSN 0015-5632. - Vol. 49, no. 5

(2004), pp. 601-604.

MSEP 010703

[DORKO, Erik - JENČA, Andrej - ORENČÁK, Michal - VIRÁGOVÁ, S. -

PILIPČINEC, Emil]
ADC07 Demonstration of Ubiquitin Following Ischemia and Reperfusion of

Spinal Cord Neurons in the Rabbit / Marianna Feriková, Eva

Mechírová, Iveta Domoráková.

In: Acta Veterinaria Brno. - ISSN 0001-7213. - Vol. 73 (2004), s.

51-54.

MSEP 010097[FERIKOVÁ, Marianna - MECHÍROVÁ, Eva - DOMORÁKOVÁ, Iveta]
ADC08 Effort-Reward Imbalance among Nurses in Stable Countries and in

Countries in Transition / H. M. Hasselhorn, Peter Tackenberg,

Richard Peter, NEXT-Study group Mária Kovářová.

In: International Journal of Occupational and Environmental Health.

- ISSN 1077-3525. - Vol. 10, no. 4 (2004), pp. 401-408.

MSEP 010730

[HASSELHORN, H. M. - TACKENBERG, Peter - PETER, Richard - KOVÁŘOVÁ,

Mária]
ADC09 Serotonin localization and its functional significance during mouse

preimplantation embryo development / Gabriela Iľková ... [et al.].

- Č. projektu: 2/3065/23.

In: Zygote. - 12, August (2004), pp. 205-213.

MSEP 011878

[IĽKOVÁ, Gabriela - REHÁK, P. - VESELÁ, Jarmila - ČIKOŠ, Štefan -

FABIÁN, Dušan - CZIKKOVÁ, Soňa - KOPPEL, Juraj]


ADC10 Electron Microscopic Study of Anterior Lens Capsule Allotransplants

in Chronic Corneal Ulcers / Igor Kozák...[et al.].

In: Cornea. - ISSN 0277-3740. - Vol. 23, no. 8 (2004), pp. 797-803.

MSEP 010576

[KOZÁK, Igor - TRBOLOVÁ, A. - ZIBRÍN, M. - KOMOROVÁ, T. -

KOLODZIEYSKI, L. - JUHÁS, Tomáš]


ADC11 Response of NADPH-Diaphorase-Exhibiting Neurons in the Medullar

Reticular Formation to High Spinal Cord Injury / Karolína

Kuchárová...[et al.].

In: Cellular and Molecular Neurobiology. - ISSN 0272-4340. - Vol.

24, no. 6 (2004), p. 865-872.

MSEP 010870

[KUCHÁROVÁ, Karolína - JALČ, Pavol - RADOŇÁK, Jozef - MARŠALA, Jozef]

ADC12 A linear synthesis of 1-(beta-D-glucopyranosyl)

brassinin,-brassenin A, -brassenin B and 9-(beta-D-glucopyranosyl)-

cyclobrassinin / Peter Kutschy ... [et al.].

In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - ISSN

0010-0765. - Vol. 69, no. 4 (2004), s. 850-866.

SSEP 05239

[KUTSCHY, Peter - SABOL, Marián - MARUŠKOVÁ, Renáta - ČURILLOVÁ,

Zuzana - DZURILLA, Milan - GÉCI, Imrich - ALFÖLDI, Juraj - KOVÁČIK,

Vladimír]


ADC13 Inhibition of Salmonella enterica serovar Dusseldorf by enterocin A

in gnotobiotic Japanese quails / Andrea Lauková...[et al.].

In: Veterinární medicína : Veterinary Medicine - Czech. - ISSN

0375-8427. - Roč. 49, č. 2 (2004), s. 47-51.

MSEP 009677

[LAUKOVÁ, Andrea - GUBA, P. - NEMCOVÁ, Radomíra - MAREKOVÁ, Mária]


ADC14 A family outbreak of haemolytic uraemic syndrome and haemorrhagic

colitis caused by verocytotoxigenic Escherichia coli O157 from

unpasteurised cow's milk in Slovakia / Adriana Liptáková...[et

al.].


In: Clinical Microbiology and Infection. - ISSN 1198-743X. - Vol.

10, nu. 6 (2004), pp. 576-578.

MSEP 010271

[LIPTÁKOVÁ, Adriana - SIEGFRIED, Leonard - ROSOCHA, Ján - PODRACKÁ,

Ľudmila - BOGYIOVÁ, Eva - KOTULOVÁ, Daniela]
ADC15 Ionic hemolysis behavior of erythrocytes in rats of both sexes /

Alexander Marossy...[et al.].

In: Clinical Hemorheology and Microcirculation. - ISSN 1386-0291. -

31 (2004), pp. 75-80.

MSEP 010567

[MAROSSY, Alexander - BRAČOKOVÁ, Imola - DORKO, Erik - ŠVORC, Pavol

- ŠTIMMELOVÁ, Judita]
ADC16 Effect of intravenous corticosteroids on death within 14 days in

10008 adults with clinically significant head injury (MRC CRASH

trial): randomised placebo-controlled trial / Itan Muzha, Nikolin

Filipi, Jozef Firment (spolu 406 autorov).

In: The Lancet. - Vol. 364, October 9 (2004), pp. 1321-1328.

MSEP 010794

[MUZHA, Itan - FILIPI, Nikolin - FIRMENT, Jozef]
ADC17 Vitamin E-Coated Dialyzer and Antioxidant Defense Parameters:

Three-Month Study / Miroslav Mydlík...[et al.].

In: Seminars in Nephrology. - ISSN 0270-9295. - Vol. 24, no. 5

(2004), p. 525-531.

MSEP 011005

[MYDLÍK, Miroslav - DERZSIOVÁ, Katarína - RÁCZ, Oliver - ŠIPULOVÁ,

Anna - LOVÁSOVÁ, Eva - MOLČÁNYIOVÁ, Angela - PETROVIČOVÁ, Jozefína]
ADC18 Sociálna inteligencia, sociálna kompetencia - definície a prístupy

v ich skúmaní / Oľga Orosová ... [et al.].

In: Československá psychologie. - ISSN 0009-062X. - Roč. 48, č. 4

(2004), s. 306-315.

SSEP 05102

[OROSOVÁ, Oľga - SARKOVÁ, Mária - MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea -

KATRENIAKOVÁ, Zuzana]
ADC19 Epithelioid haemangiosarcoma of the thyroid gland. Report of six

cases from a non-Alpine region / Aleš Ryška ... [et al.].

In: Histopathology. - Vol. 44 (2004), p. 40-46.

MSEP 011760

[RYŠKA, Aleš - LUDVÍKOVÁ, Marie - SZÉPE, Peter - BÖÖR, Andrej]
ADC20 Can brain dysfunction be a predisposing factor for metabolic

syndrome? / Ram B Singh, Daniel Pella, Viola Mechírová, Kuniaki

Otsuka.

In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - ISSN 0753-3322. - Vol. 58,suppl. 1 (2004), p. S56-S68.

MSEP 010956

[SINGH, Ram B - PELLA, Daniel - MECHÍROVÁ, Viola - OTSUKA, Kuniaki]
ADC21 Transmission of genome damage from irradiated male rats to their

progeny / Lucia Slovinská, Alica Elbertová, Eva Mišúrová. - Č.

projektu: 1/9025/02.

In: Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental

Mutagenesis. - ISSN 1383-5718. - Vol. 559, no. 1-2 (2004), s. 29-37.

SSEP 05751

[SLOVINSKÁ, Lucia - ELBERTOVÁ, Alica - MIŠÚROVÁ, Eva]
ADC22 Association of metabolic gene polymorphisms with tobacco

consumption in healthy controls / Kim M. Smits...[et al. 70].

In: International Journal of Cancer. - ISSN 0020-7136. - 110

(2004), pp. 266-270.

MSEP 010066

[SMITS, Kim M. - KALINA, Ivan - ŠALAGOVIČ, Ján]


ADC23 Susac Syndrome: Retinocochleocerebral Vasculopathy / Jarmila

Szilasiová, Eleonóra Klímová.

In: Croatian Medical Journal. - Vol. 45, no. 3 (2004), pp. 338-343.

MSEP 010523

[SZILASIOVÁ, Jarmila - KLÍMOVÁ, Eleonóra]
ADC24 Glutathione S-transferase M1 gene polymorphism is related to COPD

in patients with non-small-cell lung cancer / Ružena Tkáčová...[et

al.].

In: Wiener klinische Wochenschrift. - ISSN 0043-5325. - Vol. 116,no. 4 (2004), s. 131-134.

MSEP 009973

[TKÁČOVÁ, Ružena - ŠALAGOVIČ, Ján - ČERIPKOVÁ, Marianna - TKÁČ, Ivan
- ŠTUBŇA, Ján - KALINA, Ivan]
ADC25 Comparison of effect of selected synthetic chalcone analogues on

mitochondrial outer membrane determined by fluorescence

spectroscopy / Vladimíra Tomečková...[et al.].

In: Journal of Biochemical and Biophysical Methods. - ISSN

0165-022X. - 61 (2004), pp. 135-141.

MSEP 010715

[TOMEČKOVÁ, Vladimíra - PERJESI, P. - GUZY, Juraj - KUŠNÍR, Jaroslav

- CHOVANOVÁ, Zuzana - CHAVKOVÁ, Zenóbia - MAREKOVÁ, Mária]


ADC26 Nutritional depletion in relation to mortality in patients with

chronic respiratory insufficiency treated with long-term oxygen

therapy / Štefan Tóth, Ružena Tkáčová, Pavel Matula, Ján Štubňa.

In: Wiener klinische Wochenschrift : the middle european journal of

medicine. - ISSN 0043-5325. - Vol. 116, no. 17-18 (2004), pp.

617-621.


MSEP 010595

[TÓTH, Štefan - TKÁČOVÁ, Ružena - MATULA, Pavel - ŠTUBŇA, Ján]


ADC27 Immune response in mice infected by Encephalitozoon cuniculi and

suppressed by dexamethasone / Alexandra Valenčáková...[et al.].

In: Acta Veterinaria Hungarica. - ISSN 0236-6290. - Vol. 52, no. 1

(2004), pp. 61-69.

MSEP 009568

[VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HALÁNOVÁ, Monika - BÁLENT, P. -

DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - JAMBOROVÁ, Erika - LEŠNÍK, F. - NEUSCHL, J.

- PÁLENÍK, Ľ. - ČISLÁKOVÁ, Lýdia]


ADC28 Serum Level of KL-6 as a Marker of Interstitial Kung Disease in

Patients with Juvenile Systemic Sclerosis / Richard Veselý...[et

al.].

In: Journal of Rheumatology. - ISSN 0315-162X. - Vol. 31, no. 4(2004), pp. 795-800.

MSEP 010059

[VESELÝ, Richard - VARGOVÁ, Veronika - RAVELLI, A. - MASSA, M. -

OLEKŠÁK, Eduard - D'ALTERIO, R. - MARTINI, A. - DE BENEDETTI, F.]


ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 9

ADD01 Effect of quercetin on paracetamol-induced rat liver mitochondria

dysfunction / Juraj Guzy...[et al.].

In: Biologia, Bratislava. - ISSN 0006-3088. - Roč. 59, č. 3 (2004),

s. 397-401.

MSEP 010785

[GUZY, Juraj - CHOVANOVÁ, Zuzana - MAREKOVÁ, Mária - CHAVKOVÁ,

Zenóbia - TOMEČKOVÁ, Vladimíra - MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - KUŠNÍR,

Jaroslav]
ADD02 Combined analysis of polymorphisms in glutathione S-transferase M1

and microsomal epoxide hydrolase in lung cancer patients / Viera

Habalová, Ján Šalagovič, Ivan Kalina, Ján Štubňa.

In: Neoplasma. - ISSN 0028-2685. - Roč. 51, č. 5 (2004), s. 352-357.

MSEP 010512

[HABALOVÁ, Viera - ŠALAGOVIČ, Ján - KALINA, Ivan - ŠTUBŇA, Ján]


ADD03 Effect of Tanakan on postischemic activity of protein synthesis

machinery in the rat brain / M. Hrehorovská ... [et al.].

In: General Physiology and Biophysic. - Vol. 23 (2004), p. 457-465.

MSEP 011053

[HREHOROVSKÁ, M. - BURDA, Jozef - DOMORÁKOVÁ, Iveta - MECHÍROVÁ, Eva]
ADD04 Formal analysis and parallelism in protocols / J. Krivoš-Belluš.

In: Tatra Mountains Mathematical Publications. - ISSN 1210-3195. -

Roč.29, č. (2004), s.137-145.

SSEP 06133

[KRIVOŠ-BELLUŠ, J.]
ADD05 Expression of the multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1)

and the lung resistance-related protein (LRP) in human lung cancer

/ Silvia Rybárová...[et al.]. - Č. projektu: 23/2002/IG4.

In: Neoplasma. - ISSN 0028-2685. - Roč. 51, č. 3 (2004), s. 169-174.

MSEP 010513

[RYBÁROVÁ, Silvia - HAJDUKOVÁ, Monika - HODOROVÁ, Ingrid - KOČIŠOVÁ,

Monika - BÖÖR, Andrej - BRABENCOVÁ, E. - KASAN, P. - BIROŠ, Erik -

MOJŽIŠ, Ján - MIROSSAY, Ladislav]


ADD06 The first evidence of TT virus infection in Slovakia / Ivan

Schréter...[et al.].

In: Biologia, Bratislava. - ISSN 0006-3088. - Roč. 59, č. 3 (2004),

s. 409-412.

MSEP 010841

[SCHRÉTER, Ivan - KRISTIAN, Pavol - BIROŠOVÁ, Eva - SIEGFRIED,

Leonard - JARČUŠKA, Pavol]
ADD07 Characterisation of selected virulence markers in clinical

Escherichia coli strains associated with haemolytic uremic syndrome

and enteritis / Leonard Siegfried...[et al.].

In: Biologia, Bratislava. - ISSN 0006-3088. - Roč. 59, č. 3 (2004),

s. 333-338.

MSEP 010333

[SIEGFRIED, Leonard - LIPTÁKOVÁ, Adriana - KMEŤOVÁ, Marta -

BIROŠOVÁ, Eva - ROSOCHA, Ján - KERESTEŠOVÁ, Anna - SEHNÁLKOVÁ, H. -

KOTULOVÁ, Daniela]
ADD08 Transient ischemia mediates dissimilarities in nitric oxide

synthase activity in the spinal cord regions / M. Silvašiová...[et

al.].

In: Biologia, Bratislava. - ISSN 0006-3088. - Roč. 59, č. 6 (2004),s. 755-761.

MSEP 010871

[SILVAŠIOVÁ, M. - PAVEL, Jaroslav - RADOŇÁK, Jozef - KOLESÁR,

Dalibor - LUKÁČOVÁ, N. - MARŠALA, Jozef]


ADD09 Adrenal myelolipoma. 6 cases and a review of the literature /

Hedviga Wagnerová...[et al.].

In: Neoplasma. - ISSN 0028-2685. - Roč. 51, č. 4 (2004), s. 300-304.

MSEP 010799

[WAGNEROVÁ, Hedviga - LAZUROVÁ, Ivica - BOBER, Juraj - SOKOL,

Ladislav - ZACHAR, Marcel]Pobieranie 1.19 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna