Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach Lekárska fakulta Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa,aab,aba,abb) Počet záznamov: 4


AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferenciíPobieranie 1.19 Mb.
Strona6/8
Data29.04.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Počet záznamov: 118

AFH01 Koincidencia dysplastických zmien krčka maternice a sexuálne

prenosných ochorení v bežnej populácii / Jozef Adam...[et al.].

In: XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej

spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou

účasťou : Banská Bystrica, 27.-29.5.2004. - Banská Bystrica, 2004.

- S. 1.

MSEP 010731[ADAM, Jozef Jr. - LEŠNÍK, F. - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - OSTRÓ, Alexander

- TOPORCEROVÁ, Silvia]


AFH02 Experimental small bowel autotransplantation - a histological study

/ Peter Baláž...[et al.].

In: 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with

International Participation. New Approaches in Morphology : June

28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice,

2004. - S. 1.

MSEP 010807

[BALÁŽ, Peter - MATIA, I. - JACKANIN, S. - ROKOŠNÝ, S. - KIŠŠ, J. -

WOHLFAHRT, P. - POMFY, Mikuláš]
AFH03 Vplyv génových polymorfizmov na hladinu Apo - B u pacientov s

diabetes mellitus 2. typu alebo metabolickým syndrómom / L.

Baldaufová ... [et al.].

In: XIV. diabetologické dni : s medzinárodnou účasťou : Martin,

26.-28. mája 2004 : abstrakty. - Martin, 2004.

MSEP 010145

[BALDAUFOVÁ, L. - JAVORSKÝ, M. - ŠALAGOVIČ, Ján - KOZÁROVÁ, Miriam -

TKÁČ, Ivan]


AFH04 Je kontrola hypertenzie u detí a adolescentov dostatočná? / Tatiana

Baltesová...[et al.].

In: Kvalita starostlivosti o nefrologického, dialyzovaného a

transplantovaného pacienta : odborné sympózium s medzinárodnou

účasťou : Zemplínska Šírava, Hotel Chemes, 16.9.-19.9.2004 (2004),.

- S. 20.


MSEP 010386

[BALTESOVÁ, Tatiana - PODRACKÁ, Ľudmila - TREJBALOVÁ, K. - HEDVIG,

J. - FILKOVÁ, Oľga - SÁDOVÁ, E. - TLUČÁKOVÁ, M. - KURCINOVÁ,

Hedviga]
AFH05 Zmeny na nechtoch u pacientov s diabetes mellitus / Zuzana

Baranová, Soňa Švická.

In: DERMA : interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a

príbuzné odbory. - ISSN 1335-7360. - Roč. IV, č. 4 (2004).

MSEP 010708

[BARANOVÁ, Zuzana - ŠVICKÁ, Soňa]
AFH06 Zriedkavá lokalizácia pityriasis versicolor / Zuzana Baranová.

In: Slovenský dermatovenerologický kongres s medzinárodnou účasťou

Slovak Dermatovenereological Congress with International

Participation : 4.6.-6.6.2004, Bratislava, Slovenská republika :

druhé oznámenie a žiadosť o abstrakty : June 4-6, 2004, Bratislava,

Slovak Republic : Second Annoncement and Call for Abstracts. -

Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2004. - S. 44.

MSEP 010710

[BARANOVÁ, Zuzana]
AFH07 Metódy revitalizácie pri korekcii prejavov starnutia kože /

Michaela Bilá, Jagienka Jautová.

In: DERMA 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie,

estetickej dermatológie a kozmetiky. - Roč. IV, č. 4 (2004), s. 15.

MSEP 011056

[BILÁ, Michaela - JAUTOVÁ, Jagienka]


AFH08 Najčastejšie mykózne kmene prenášané zo psov a mačiek na ľudskú

populáciu / Ján Bílek...[et al.].

In: DERMA : interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a

príbuzné odbory. - ISSN 1335-7360. - Roč. IV, č. 4 (2004), s. 24-25.

MSEP 010745

[BÍLEK, Ján - KOZÁK, M. - KYSEĽOVÁ, J. - BELADIČOVÁ, Katarína -

BARANOVÁ, Zuzana]
AFH09 Immunohistochemical study of LRP protein in human lung alveolar

macrophages at fatal carbon monoxide poisoning / N. Bobrov, Silvia

Rybárová, František Longauer.

In: Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry : June

28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice,

2004. - S. 3.

MSEP 010565

[BOBROV, N. - RYBÁROVÁ, Silvia - LONGAUER, František]


AFH10 Nová metodika kvantifikácie parametrov poranení pri smrteľných

dopravných úrazoch chodcov / N. Bobrov...[et al.].

In: IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou

účasťou : Martin, 8. - 10. júna 2004 : zborník prednášok. - Martin

: Slovenská súdnolekárska spoločnosť, 2004. - S. 46.

MSEP 010771

[BOBROV, N. - LONGAUER, František - MANDELÍK, J. - MANDELÍKOVÁ,

Zuzana]
AFH11 Štandardizácia parametrov poranení - cesta k unifikácii slovenského

traumaregistra / N. Bobrov, Radoslav Morochovič, František

Longauer.

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR :

zborník príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou,

21. - 23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice :

SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6. - S. 3.

MSEP 010783

[BOBROV, N. - MOROCHOVIČ, Radoslav - LONGAUER, František]


AFH12 Trénovateľnosť - možnosti testovania / Branislav Bohuš, Ján Hunčár.

In: II. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2nd Visegrad

Congress on Sports Medicine : 9. - 11. septembra 2004, Trenčianske

Teplice, Slovensko : program a abstrakty. - ., 2004.

MSEP 010926

[BOHUŠ, Branislav - HUNČÁR, Ján]


AFH13 Sarkomatoidný karcinóm pažeráka / Andrej Böör...[et al.].

In: Zborník vedeckých prác : 12. kongresu Slovenskej a Českej

spoločnosti patológov s medzinárodnou účasťou : 8. - 10. IX. 2004,

Bratislava. - Bratislava, 2004. - S. 26.

MSEP 010933

[BÖÖR, Andrej - BENICKÝ, Marián - GMITTER, František - BELÁK, Jozef

- VAJÓ, Július]
AFH14 Výskyt á-laktamáz typu AmpC a ESBL u G baktérií izolovaných od

pacientov vybraných pracovísk FNsP / M. Bubanová...[et al.]. - Č.

projektu: VEGA 1/9317/02 a 1/1203/04.

In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roč. IV, č.

SC (2004), s. 49.

MSEP 010692

[BUBANOVÁ, M. - HAVRIŠOVÁ, Katarína - GOMBOŠOVÁ, L. - FIRMENT, Jozef

- SIEGFRIED, Leonard]


AFH15 Hypericin in photodynamic therapy of malignant tumours: In vivo

experimental study / Ivan Čavarga...[et al.].

In: Slovak Biophysical Symposium : Herľany, September 12-15, 2004 :

Book of Abstracts. - ., 2004. - S. 41.

MSEP 010632

[ČAVARGA, Ivan - BREZÁNI, Peter - FEDOROČKO, Peter - MIŠKOVSKÝ,

Pavol - BOBROV, N. - LONGAUER, František - RYBÁROVÁ, Silvia -

MIROSSAY, Ladislav - ŠTUBŇA, Ján]


AFH16 Autofluorescenčná bronchoskopia. Technické princípy a klinické

aplikácie / Ivan Čavarga...[et al.].

In: Respiro : časopis pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a

ftizeológii. - ISSN 1335-3985. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 5.

MSEP 010633

[ČAVARGA, Ivan - HRITZ, Jozef - ŽÁK, V. - MIŠKOVSKÝ, Pavol -

BREZÁNI, Peter - FEDOROČKO, Peter - JENČA, Andrej - ŠTUBŇA, Ján]
AFH17 Xenotransplantácie a ich riziká / Lýdia Čisláková.

In: Správy klinickej mikrobiológie : časopis Sekcie klinickej

mikrobiológie MES-SLS. - ISSN 1335-8219. - Roč. IV, č. SA (2004),

s. 35.


MSEP 010148

[ČISLÁKOVÁ, Lýdia]


AFH18 Vyšetrenie gynekologických pacientiek na Chlamydia trachomatis PCR

metódou / Lýdia Čisláková...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR č.

1/9279/02.

In: Správy klinickej mikrobiológie : časopis Sekcie klinickej

mikrobiológie MES-SLS. - ISSN 1335-8219. - Roč. IV, č. SB (2004),

s. 75.


MSEP 010384

[ČISLÁKOVÁ, Lýdia - DAXNEROVÁ, Zuzana - DANKOVČÍK, Róbert - ADAM,

Jozef Jr. - MIKULOVÁ, Jana - HULJAKOVÁ, Mária]
AFH19 Glivec v liečbe CML v 3 centrách Slovenskej republiky / E.

Demečková...[et al.].

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. S4 (2004), s.

52S.


MSEP 010723

[DEMEČKOVÁ, E. - TÓTHOVÁ, Elena - DEMITROVIČOVÁ, Ľ. - KIRSCHNEROVÁ,

G. - MISTRÍK, M.]
AFH20 Je intenzívna intravenózna inzulínová liečba prínosom u kriticky

chorých pacientov? / Viera Doničová...[et al.].

In: XIV. diabetologické dni : s medzinárodnou účasťou : Martin,

26.-28. mája 2004 : abstrakty. - Martin, 2004.

MSEP 010261

[DONIČOVÁ, Viera - FIRMENT, Jozef - ČERHYTOVÁ, A. - ILLÉŠOVÁ, A. -

JAKUBOVOVÁ, M. - MÜLLEROVÁ, J. - ULIANOVÁ, M.]
AFH21 Kandidové infekcie a diabetes mellitus / Erik Dorko, Jagienka

Jautová, Andrej Jenča.

In: Správy klinickej mikrobiológie : časopis Sekcie klinickej

mikrobiológie MES-SLS. - ISSN 1335-8219. - Roč. IV, č. SC (2004),

s. 44.

MSEP 010627[DORKO, Erik - JAUTOVÁ, Jagienka - JENČA, Andrej]
AFH22 Candida species izolované pri infekciách respiračného traktu / Erik

Dorko, S. Virágová.

In: Správy klinickej mikrobiológie : časopis Sekcie klinickej

mikrobiológie MES-SLS. - ISSN 1335-8219. - Roč. IV, č. SC (2004),

s. 45.

MSEP 010628[DORKO, Erik - VIRÁGOVÁ, S.]
AFH23 Candida species - etiologický agens paronychií? / Erik Dorko,

Jagienka Jautová.

In: DERMA : interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a

príbuzné odbory. - ISSN 1335-7360. - Roč. IV, č. 4 (2004), s. 25.

MSEP 011054

[DORKO, Erik - JAUTOVÁ, Jagienka]


AFH24 Náhla smrť po liposukcii / Daniel Farkaš, Silvia Iannaccone, M.

Szabo.


In: IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou

účasťou : Martin, 8. - 10. júna 2004 : zborník prednášok. - Martin

: Slovenská súdnolekárska spoločnosť, 2004. - S. 38.

MSEP 010769

[FARKAŠ, Daniel - IANNACCONE, Silvia - SZABO, M.]
AFH25 Temporal profile of neuronal mitochondrial calcium sequestration

and ultrastructural damage after global cerebral ischemia and

reperfusion injury / Ján Franko, Mikuláš Pomfy, Štefan Tóth. - Č.

projektu: VEGA 1/2299/95.

In: 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with

International Participation. New Approaches in Morphology : June

28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice,

2004. - S. 21.

MSEP 010810

[FRANKO, Ján - POMFY, Mikuláš - TÓTH, Štefan]


AFH26 Kostrové nálezy vo Vysokých Tatrách / A. Gavel...[et al.].

In: IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou

účasťou : Martin, 8. - 10. júna 2004 : zborník prednášok. - Martin

: Slovenská súdnolekárska spoločnosť, 2004. - S. 43.

MSEP 010770

[GAVEL, A. - NIEZŇANSKÝ, S. - ZAJAC, H. - ŠTULLER, F. - LONGAUER,

František]
AFH27 Diferenciálna diagnostika osobitnej melanocytovej lézie typu

pigmentového vretenobunkového névu / František Gmitter...[et al.].

In: Zborník vedeckých prác : 12. kongresu Slovenskej a Českej

spoločnosti patológov s medzinárodnou účasťou : 8. - 10. IX. 2004,

Bratislava. - Bratislava, 2004. - S. 38.

MSEP 010929

[GMITTER, František - BENICKÝ, Marián - DUDRÍKOVÁ, Katarína -

KRAJCÁR, R. - JURKOVIČ, Ivan - BÖÖR, Andrej]


AFH28 Karcinóm endometria v spojení s dysplastickými - atypickými zmenami

cervikálnej sliznice / Zuzana Havierová...[et al.].

In: Zborník vedeckých prác : 12. kongresu Slovenskej a Českej

spoločnosti patológov s medzinárodnou účasťou : 8. - 10. IX. 2004,

Bratislava. - Bratislava, 2004. - S. 17.

MSEP 010935

[HAVIEROVÁ, Zuzana - BABJAKOVÁ, Ľ. - JURKOVIČ, Ivan - DUDRÍKOVÁ,

Katarína - KRAJCÁR, R. - BÖÖR, Andrej]


AFH29 Dôkaz iucC a ipaH génov u kmeňov E. coli izolovaných z bioptických

materiálov hrubého čreva / Katarína Havrišová ... [et al.]. - Č.

projektu: VEGA 1/1203/04 a 1/9317/02.

In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roč. IV, č.

SC (2004), s. 51.

MSEP 010688

[HAVRIŠOVÁ, Katarína - KMEŤOVÁ, Marta - GOMBOŠOVÁ, L. - SIEGFRIED,

Leonard]
AFH30 Results of the clinical trial of Czech Myeloma Group (CMG) using

autologous transplantation (4W, CMG2002) or autologous

retransplantation / R. Hájek...[et al.].

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. S4 (2004), s.

32S.


MSEP 010726

[HÁJEK, R. - MISTRÍK, M. - ŠČUDLA, V. - TÓTHOVÁ, Elena - SCHÜTZOVÁ,

M. - MAISNAR, M. - GREGORA, E. - ŠPIČKA, I. - STRAUB, J. - KREJČÍ,

Marta - BAČOVSKÝ, J. - VYTRASOVÁ, M. - POUR, L. - BUCHLER, T. -

ADAM, Z.]
AFH31 Ročné obdobia, BMI a koncentrácia vitamínu C v populácii dospelých

na východnom Slovensku / Emília Hijová, Darina Petrášová, Izabela

Bertková, Milan Kuchta.

In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 10 (2004), s. 544.

MSEP 010582

[HIJOVÁ, Emília - PETRÁŠOVÁ, Darina - BERTKOVÁ, Izabela - KUCHTA,

Milan]
AFH32 Content of Heavy Metals in System "River Water - Sediment - Fish" /

G. Holéczyová...[et al.].

In: XVIIth Slovak Spectroscopic Conference : september 5-9, 2004,

The High Tatras - Tatranské Zruby, Slovakia : Programme and Book of

Abstracts. - ., 2004. - S. 27.

MSEP 007534

[HOLÉCZYOVÁ, Gabriela - HUDÁK, Alexander - VOJTEKOVÁ, Viera -

RIMÁROVÁ, Kvetoslava]


AFH33 Monitoring of Selected Elements in Waters / G. Holéczyová, A.

Hudák, K. Rimárová.

In: XVIIth Slovak Spectroscopic Conference : september 5-9, 2004,

The High Tatras - Tatranské Zruby, Slovakia : Programme and Book of

Abstracts. - ., 2004. - S. 52.

MSEP 009456

[HOLÉCZYOVÁ, Gabriela - HUDÁK, Alexander - RIMÁROVÁ, Kvetoslava]
AFH34 Využitie metódy M27-A na určenie citlivosti kvasiniek izolovaných

od onkologických pacientov / V. Hrabovský...[et al.].

In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roč. IV, č.

SC (2004), s. 52.

MSEP 010691

[HRABOVSKÝ, V. - SABOL, Marián - TÓTHOVÁ, Elena - SIEGFRIED, Leonard]


AFH35 Leukocytospermia u infertilných mužov s atypickou infekciou /

Martin Hrivňák...[et al.].

In: Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN

1335-3071. - Roč. X, č. 2 (2004), s. 15.

MSEP 010738

[HRIVŇÁK, Martin - BOBÁK, Ladislav - KLADEKOVÁ, Zuzana - HÉJJ,

Rastislav - VALANSKÝ, Ladislav]
AFH36 Diferenciálna diagnostika flebedému a zásady liečby / Darina

Jarčušková ... [et al.].

In: Slovenský dermatovenerologický kongres s medzinárodnou účasťou

Slovak Dermatovenereological Congress with International

Participation : 4.6.-6.6.2004, Bratislava, Slovenská republika :

druhé oznámenie a žiadosť o abstrakty : June 4-6, 2004, Bratislava,

Slovak Republic : Second Annoncement and Call for Abstracts. -

Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2004. - S. 11.

MSEP 011058

[JARČUŠKOVÁ, Darina - JAUTOVÁ, Jagienka - FICOVÁ, Marta - RAJCZYOVÁ,

Jana]
AFH37 Diagnostika, diferenciálna diagnostika a terapia pemfigov /

Jagienka Jautová, Milada Kovaľová, Soňa Švická.

In: Slovenský dermatovenerologický kongres s medzinárodnou účasťou

Slovak Dermatovenereological Congress with International

Participation : 4.6.-6.6.2004, Bratislava, Slovenská republika :

druhé oznámenie a žiadosť o abstrakty : June 4-6, 2004, Bratislava,

Slovak Republic : Second Annoncement and Call for Abstracts. -

Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2004. - S. 5.

MSEP 011059

[JAUTOVÁ, Jagienka - KOVAĽOVÁ, Milada - ŠVICKÁ, Soňa]


AFH38 Komplikácie počas extrakcie a po extrakciách zubov / Andrej Jenča.

In: 34. Topoľčianske stomatologické dni : 28.5.-29.5.2004, Dom

kultúry v Topoľčanoch : abstraktá. - ., 2004. - S. 4.

MSEP 010116

[JENČA, Andrej]
AFH39 Ošetrenie rizikových pacientov / Andrej Jenča.

In: 34. Topoľčianske stomatologické dni : 28.5.-29.5.2004, Dom

kultúry v Topoľčanoch : abstraktá. - ., 2004. - S. 5.

MSEP 010117

[JENČA, Andrej]
AFH40 Vzťah I/D génového polymorfizmu angiotenzín-konvertujúceho enzýmu k

pľúcnej hypertenzii u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou

pľúc / Pavol Joppa...[et al.].

In: Respiro : časopis pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a

ftizeológii. - ISSN 1335-3985. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 16.

MSEP 010266

[JOPPA, Pavol - TKÁČOVÁ, Ružena - STANČÁK, Branislav - TREJBALOVÁ,

Adriana - ŠALAGOVIČ, Ján - KALINA, Ivan - ŠTUBŇA, Ján]


AFH41 Gynekologický cytologický skríning: naše zistenia vyplývajúce z

retrospektívnej analýzy zameranej na kontrolu kvality / Ivan

Jurkovič...[et al.].

In: Zborník vedeckých prác : 12. kongresu Slovenskej a Českej

spoločnosti patológov s medzinárodnou účasťou : 8. - 10. IX. 2004,

Bratislava. - Bratislava, 2004. - S. 15.

MSEP 010930

[JURKOVIČ, Ivan - BABJAKOVÁ, Ľ. - HAVIEROVÁ, Zuzana - BÖÖR, Andrej -

KOSORÍNOVÁ, J.]
AFH42 Effect and tolerability of combine therapy fludarabine plus

cyclophosphamide in patients with B-chronic lymphocytic leukemia /

A. Kafková...[et al.].

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. S4 (2004), s.

38S.

MSEP 010724[KAFKOVÁ, A. - TÓTHOVÁ, Elena - GUMAN, T. - FRIČOVÁ, M. - ŠTECOVÁ,

N. - ŠVORCOVÁ, E. - HLEBAŠKOVÁ, M.]


AFH43 Šikanovanie, psychická pohoda a hodnotenie celkového zdravia

adolescentov / Zuzana Katreniaková, Mária Sarková. - Č. projektu:

APVT-20-028802.

In: Medzi modernou a postmodernou : zborník abstraktov z

medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 4.-5.november 2004. -

Košice : Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2004. - ISBN

80-89040-22-5. - S. 61.

SSEP 05173

[KATRENIAKOVÁ, Zuzana - SARKOVÁ, Mária]
AFH44 Effect of cadmium on histological changes of Japanase quail's

kidney / Tatiana Kimáková ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA

1/0564/03.

In: 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with

International Participation. New Approaches in Morphology : June

28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice,

2004. - S. 43.

MSEP 010172

[KIMÁKOVÁ, Tatiana - KORÉNEKOVÁ, B. (Anot.) - SKALICKÁ, M. - NAĎ,

Pavol]
AFH45 Imunoablácia s autológnou transplantáciou periférnych kmeňových

hematopoetických buniek u pacientov s refraktérnym priebehom

sclerosis multiplex / Eleonóra Klímová...[et al.].

In: Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592. - Č. 2 (2004), s. 13.

MSEP 010070

[KLÍMOVÁ, Eleonóra - RAFFAČ, Š. - ROSOCHA, Ján - TÓTHOVÁ, Elena]
AFH46 Sledovanie vybraných parametrov bunkovej imunity a expresie

intracelulárnych cytokínov u pacientov so sclerosis multiplex,

liečených interferónom beta / Eleonóra Klímová...[et al.].

In: 1. dni demyelinizačných ochorení : 15.-16. apríla 2004, Rajecké

Teplice : konferenčné abstrakty. - ., 2004. - S. 50-51.

MSEP 010071

[KLÍMOVÁ, Eleonóra - SZILASIOVÁ, Jarmila - ELBERTOVÁ, Alica -

BARLOVÁ, Erika - ROSOCHA, Ján]


AFH47 Úloha faktorov virulencie E. coli v patogenéze zápalových a

nádorových ochorení hrubého čreva / Marta Kmeťová...[et al.]. - Č.

projektu: VEGA MŠ SR 1/1203/04.

In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roč. IV, č.

SC (2004), s. 39.

MSEP 010689

[KMEŤOVÁ, Marta - BIROŠOVÁ, Eva - LIPTÁKOVÁ, Adriana - SABOL, Marián

- HAVRIŠOVÁ, Katarína - KERESTEŠOVÁ, Anna - SIEGFRIED, Leonard]


AFH48 Variabilita lipoproteinu (a), efekt iba génového polymorfizmu? /

Jozef Kollár, Judita Koprovičová, Viera Rozdobuďková.

In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 62-63.

MSEP 009948

[KOLLÁR, Jozef - KOPROVIČOVÁ, Judita - ROZDOBUĎKOVÁ, Viera]
AFH49 Obezita v korelácii s koncentráciou apolipoproteínov a vitamínu C u

mužov stredného veku / Judita Koprovičová, Darina Petrášová, Jozef

Kollár.

In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 63.MSEP 009949

[KOPROVIČOVÁ, Judita - PETRÁŠOVÁ, Darina - KOLLÁR, Jozef]


AFH50 Aký je benefit alternatívnej výživy na koncentráciu LP(a) a

apolipoproteínov u dospelých? / Judita Koprovičová, Milan Kuchta,

Darina Petrášová, Jozef Kollár.

In: Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov

diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Roč. IX, č. 1

(2004), s. 19.

MSEP 011010

[KOPROVIČOVÁ, Judita - KUCHTA, Milan - PETRÁŠOVÁ, Darina - KOLLÁR,

Jozef]
AFH51 Nitrogen deficiency, free amino acid and coumarins accumulation in

the leaves of Matricaria chamomilla / J. Kováčik, Miroslav Repčák,

Ivan Kron. - Č. projektu: VEGA 1/0444/03.

In: Xth Days of Plant Physiology : Bratislava, 5 - 9 September 2004

: Book of Abstracts. - Bratislava, 2004. - S. 106.

MSEP 010923

[KOVÁČIK, J. - REPČÁK, Miroslav - KRON, Ivan]
AFH52 Prvé poznatky o infekcii SEN vírusom na Slovensku / P.

Kristian...[et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/9330/02.

In: Racionálna diagnostika, prevencia a liečba v hepatológii : 32.

májové hepatologické dni : Bratislava, 3. - 4. júna 2004 :

abstrakty. - Bratislava, 2004. - S. 7-8.

MSEP 010962

[KRISTIAN, P. - SCHRÉTER, Ivan - JARČUŠKA, Pavol - BIROŠOVÁ, Eva -

SIEGFRIED, Leonard - ONDREJKOVIČOVÁ, Vladimíra]


AFH53 Vplyv probiotík na metabolizmus lipidov a ostatných metabolických

parametrov u batoliat / Milan Kuchta...[et al.]. - Č. projektu:

1/0520/03.

In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 63.

MSEP 001047

[KUCHTA, Milan - PETRÁŠOVÁ, Darina - KUCHTOVÁ, Natália - MEDEROVÁ,

M.]
AFH54 Effects of some probiotics on selected parameters of metabolism in

dystrophic children / Milan Kuchta...[et al.].

In: New perspective of probiotics : Conference proceedings :

Košice, Slovakia, 15th - 19th September 2004. - Košice, 2004. - S.

119.

MSEP 010532[KUCHTA, Milan - PETRÁŠOVÁ, Darina - ŠIPULOVÁ, Anna - MOJŽIŠOVÁ,

Gabriela - KOPROVIČOVÁ, Judita]


AFH55 Probiotics and milk products in the food of university students - a

pilot study / Milan Kuchta...[et al.].

In: New perspectives of probiotics : Conference proceedings :

Košice, Slovakia, 15th - 19th September 2004. - Košice, 2004. - S.

120.

MSEP 010533[KUCHTA, Milan - IGRINIOVÁ, M. - KALETOVÁ, Viera - HORVÁTOVÁ, N. -

HREHOVÁ, D. - PETRÁŠOVÁ, Darina]


AFH56 Liečba kongenitálnej hydronefrózy u detí / Zuzana Kurcinová,

Ladislav Valanský, Richard Bartl, E. Sádová.

In: Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN

1335-3071. - Roč. X, č. 2 (2004), s. 29.

MSEP 010908

[KURCINOVÁ, Zuzana - VALANSKÝ, Ladislav - BARTL, Richard - SÁDOVÁ, E.]


AFH57 Papilárny mikrokarcinóm - variant papilárneho karcinómu štítnej

žľazy. Niektoré naše skúsenosti za 10-ročné obdobie / Elena

Kvičová, Katarína Dudríková, R. Krajcár, Andrej Böör.

In: Zborník vedeckých prác : 12. kongresu Slovenskej a Českej

spoločnosti patológov s medzinárodnou účasťou : 8. - 10. IX. 2004,

Bratislava. - Bratislava, 2004. - S. 45.

MSEP 010932

[KVIČOVÁ, Elena - DUDRÍKOVÁ, Katarína - KRAJCÁR, R. - BÖÖR, Andrej]


AFH58 Komplikácie a výsledky operačnej liečby stresovej inkontinencie

moču u žien pomocou suburetrálnej pásky v porovnaní s klasickou

operačnou liečbou / Ľubomír Lachváč...[et al.].

In: Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN

1335-3071. - Roč. X, č. 2 (2004), s. 36.

MSEP 010906

[LACHVÁČ, Ľubomír - VALANSKÝ, Ladislav - NAGY, Vincent - VARGOVČÁK, M.]
AFH59 Porovnanie metformínu a komplexného redukčného režimu v liečbe

hyperinzulinémie u žien s chronickou anovuláciou / Ivica Lazurová,

Ingrid Dravecká, M. Palko, Vladimír Kraus.

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. S3 (2004), s.

23S.

MSEP 010775[LAZUROVÁ, Ivica - DRAVECKÁ, Ingrid - PALKO, M. - KRAUS, Vladimír]
AFH60 Dilema profesionálnej rinitídy / Ľubomír Legáth, Marek Varga, J.

Labus.


In: VIII. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie so

zahraničnou účasťou : 22. - 23. októbra 2004, Martin : súhrny prác.

- Martin, 2004.

MSEP 010988

[LEGÁTH, Ľubomír - VARGA, Marek - LABUS, J.]
AFH61 28th ESCMID Postgraduate Education Course Mechanisms of

Antimicrobial Resistance / Adriana Liptáková.

In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roč. IV, č.

SC (2004), s. 47.

MSEP 010693

[LIPTÁKOVÁ, Adriana]


AFH62 Rozvoj malígneho ochorenia v asociácii s familiárnym výskytom

pericentrickej inverzie chromozómu 12 / K. Marková...[et al.].

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. S4 (2004), s. 49S.

MSEP 010727

[MARKOVÁ, K. - ILENČÍKOVÁ, Denisa - ŠUJANOVÁ, M. - ŽÁKOVIČOVÁ, A. -

TÓTHOVÁ, Andrea - KIRSCHNEROVÁ, G. - KRIŽAN, Peter - KAFKOVÁ, A. -

TÓTHOVÁ, Elena]
AFH63 Postavenie významu ústneho zdravia v kontexte verejného

zdravotníctva / Neda Markovská, Zuzana Veselinyová.

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR : 1.

konferencia s medzinárodnou účasťou, 21. - 23. október 2004,

Košice, Slovenská republika : zborník abstraktov. - Košice : SAVEZ,

2004. - S. 22.

MSEP 010720

[MARKOVSKÁ, Neda - VESELINYOVÁ, Zuzana]


AFH64 Úmrtia spojené s nedovoleným prekročením štátnej hranice SR v

rokoch 1999-2004 / Tibor Mátyás...[et al.].

In: IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou

účasťou : Martin, 8. - 10. júna 2004 : zborník prednášok. - Martin

: Slovenská súdnolekárska spoločnosť, 2004. - S. 4.

MSEP 010765

[MÁTYÁS, Tibor - SZABO, M. - GROCHOVÁ, Z. - LONGAUER, František -

LÁBAJ, Peter - VYHNÁLKOVÁ, Vlasta - FARKAŠ, Daniel - DANDÁROVÁ, M.]


AFH65 Prevalencia urogenitálnej infekcie Chlamydia trachomatis u

ambulantne liečených gynekologických pacientiek / Jana

Mikulová...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR č. 1/9279/02.

In: XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej

spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou

účasťou : Banská Bystrica, 27.-29.5.2004. - Banská Bystrica, 2004.

- S. 11.

MSEP 010732

[MIKULOVÁ, Jana - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - OSTRÓ, Alexander - MIKULOVÁ,

Mária - HULJAKOVÁ, Mária - JACINOVÁ, Anna - SZÖVÉNYIOVÁ, Zuzana]


AFH66 Porovnanie metabolizmu aminokyselín a ďalších faktorov u pacientov

s urátovou a Ca-oxalátovou uroliziázou / Igor Milichovský, Ivan

Kron, Ladislav Valanský.

In: Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN

1335-3071. - Roč. X, č. 2 (2004), s. 16.

MSEP 010907

[MILICHOVSKÝ, Igor - KRON, Ivan - VALANSKÝ, Ladislav]
AFH67 Vplyv skrátenia pasívnej fázy na senzitivitu nitroglycerínom

stimulovaného head-up tilt testu / Peter Mitro, Mikuláš Szakács.

In: Kardiológia. Cardiology : Oficiálny časopis Slovenskej

kardiologickej spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej

spoločnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology

and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roč. 13,

(Suppl. 1) (2004), s. 22S.

MSEP 010611

[MITRO, Peter - SZAKÁCS, Mikuláš]
AFH68 RT-PCR v detekcii expresie génov UP-II a EGFR ako markerov v

cirkulujúcich urotelových bunkách s maligným potenciálom / Vincent

Nagy...[et al.].

In: Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN

1335-3071. - Roč. X, č. 2 (2004), s. 22.

MSEP 010557

[NAGY, Vincent - BOHUŠ, P. - ROSOCHA, Ján - ŠALAGOVIČ, Ján -

ŠARIŠSKÝ, Marek]


AFH69 Nové ventilačné postupy v liečbe akútneho respiračného zlyhania /

M. Orolín...[et al.].

In: Respiro : časopis pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a

ftizeológii. - ISSN 1335-3985. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 26-27.

MSEP 010265

[OROLÍN, M. - JOPPA, Pavol - ŠTUBŇA, Ján - TKÁČOVÁ, Ružena]


AFH70 Ďalšie ochorenia u pacientov s dokumentovanou komorovou

tachykardiou ako podkladom straty vedomia a negatívnym EFV / Marián

Palinský, Jozefína Petrovičová, Branislav Stančák, Silvia Mišíková.

In: Kardiológia. Cardiology : Oficiálny časopis Slovenskej

kardiologickej spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej

spoločnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology

and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roč. 13,

(Suppl. 1) (2004), s. 24S.

MSEP 010816

[PALINSKÝ, Marián - PETROVIČOVÁ, Jozefína - STANČÁK, Branislav -

MIŠÍKOVÁ, Silvia]
AFH71 Stanovenie niektorých parametrov lipidového a antioxidačného

statusu u detí rómskeho etnika z vsl. regiónu / Darina

Petrášová...[et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/1201/04.

In: Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov

diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Roč. IX, č. 1

(2004), s. 57-58.

MSEP 010500

[PETRÁŠOVÁ, Darina - SANITRÍKOVÁ, Z. - ŠIPULOVÁ, Anna - KOPROVIČOVÁ,

Judita - BERTKOVÁ, Izabela - KUCHTA, Milan]
AFH72 On the classification of musical objects / Jozefína Petrovičová,

Beloslav Riečan, Peter Šidlík.

In: Abstracts : The Seven International Conference On Fuzzy Sets

Theory and its Applications. FSTA 2004 : January 26 - 30, 2004,

Liptovský Ján, the Slovak Republic. - ., 2004. - S. 88.

MSEP 009620

[PETROVIČOVÁ, Jozefína - RIEČAN, Beloslav - ŠIDLÍK, Peter]
AFH73 Cyklosporín a verzus cyclophosphamid v liečbe nefrotického syndrómu

/ Ľudmila Podracká...[et al.].

In: Kvalita starostlivosti o nefrologického, dialyzovaného a

transplantovaného pacienta : odborné sympózium s medzinárodnou

účasťou : Zemplínska Šírava, Hotel Chemes, 16.9.-19.9.2004 (2004),.

- S. 36.


MSEP 010388

[PODRACKÁ, Ľudmila - ŠAŠINKA, Anton Miroslav - BÖÖR, Andrej]


AFH74 Kardiovaskulárne komplikácie u chorých s analgetickou nefropatiou v

preddialyzačnej fáze / Alojz Rajnič, P. Mizla.

In: Kvalita starostlivosti o nefrologického, dialyzovaného a

transplantovaného pacienta : odborné sympózium s medzinárodnou

účasťou : Zemplínska Šírava, Hotel Chemes, 16.9.-19.9.2004 (2004),.

- S. 19.


MSEP 010385

[RAJNIČ, Alojz - MIZLA, P.]


AFH75 "Vahadlový" efekt vzťahu medzi glykovaným hemoglobínom a glykémiami

/ Oliver Rácz, Peter Dombrovský.

In: XIV. diabetologické dni : s medzinárodnou účasťou : Martin,

26.-28. mája 2004 : abstrakty. - Martin, 2004.

MSEP 010942

[RÁCZ, Oliver - DOMBROVSKÝ, Peter]


AFH76 Regenerácia tkanív prostredníctvom kmeňovej bunky / Ján Rosocha,

Eleonóra Klímová.

In: 1. dni demyelinizačných ochorení : 15.-16. apríla 2004, Rajecké

Teplice : konferenčné abstrakty. - ., 2004. - S. 48.

MSEP 010091

[ROSOCHA, Ján - KLÍMOVÁ, Eleonóra]


AFH77 Použitie autológnych mezenchymálnych kmeňových buniek v reparácii

kostných defektov / Ján Rosocha...[et al.].

In: Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013. - Roč. 14,

č. 1 (2004), s. 35.

MSEP 010218

[ROSOCHA, Ján - VAŠKO, Gabriel - VARGA, Gabriel - JENČA, Andrej -

CIBUR, Peter - KITKA, Miroslav]
AFH78 Použitie autológnych mezenchymálnych kmeňových buniek v reparácii

kostných defektov / Ján Rosocha, Gabriel Vaško, Gabriel Varga,

Andrej Jenča, Peter Cibur, Miroslav Kitka.

In: Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013. - Roč. 14,

č. 1 (2004), s. 35.

MSEP 010224

[ROSOCHA, Ján - VAŠKO, Gabriel - VARGA, Gabriel - JENČA, Andrej -

CIBUR, Peter - KITKA, Miroslav]


AFH79 Somatický a funkčný profil pilotov 2. triedy východoslovenského

regiónu / Jozef Sabo...[et al.].

In: II. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2nd Visegrad

Congress on Sports Medicine : 9. - 11. septembra 2004, Trenčianske

Teplice, Slovensko : program a abstrakty. - ., 2004.

MSEP 010925

[SABO, Jozef - BOHUŠ, Branislav - TIMKANIČOVÁ, B. - HORVÁT, Pavol -

PLATOVÁ, J.]


AFH80 Adherence of E.coli isolated from patients with precancerous

processes of colon / Marián Sabol...[et al.]. - Č. projektu: VEGA

1/1203/04, 1/9317/02.

In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roč. IV, č.

SC (2004), s. 40.

MSEP 010690

[SABOL, Marián - KMEŤOVÁ, Marta - LAZUROVÁ, Ivica - GOMBOŠOVÁ, L. -

BIROŠOVÁ, Eva - HAVRIŠOVÁ, Katarína - HOROVČÁK, Ľubomír - DUDÁŠOVÁ,

A. - STAROSTOVÁ, M. - VOJTEKOVÁ, M. - PAULÍKOVÁ, Edita - SIEGFRIED,

Leonard]
AFH81 Stimuluje svetlom neaktivovaný hypericín proliferáciu nádorových

buniek? / V. Sačková ... [et al.].

In: Zborník 2. rádiobiologickej konferencie : venovanej 55. výročiu

založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva : 24.6.2004 Košice. -

Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 2004. -

ISBN 80-8077-004-2. - S. 165-170.

SSEP 06224

[SAČKOVÁ, Veronika - SZILÁRDIOVÁ, Beáta - KLEBAN, Ján - MIKEŠ,

Jaromír - REGENSBOGENOVÁ, Martina - BREZÁNI, Peter - FEDOROČKO,

Peter]
AFH82 Miera spolupatričnosti k škole, sebaúcta a psychická pohoda

adolescentov / Mária Sarková ... [et al.].

In: Medzi modernou a postmodernou : zborník abstraktov z

medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 4.-5.november 2004. -

Košice : Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2004. - ISBN

80-89040-22-5. - S. 60.

SSEP 05177

[SARKOVÁ, Mária - KATRENIAKOVÁ, Zuzana - NAGYOVÁ, Iveta - OROSOVÁ,

Oľga - DIJK VAN, Jitse P.]
AFH83 Vrodené anomálie obličiek a UPT z pohľadu detského nefrológa - 5

ročné sledovanie / E. Sádová...[et al.].

In: Kvalita starostlivosti o nefrologického, dialyzovaného a

transplantovaného pacienta : odborné sympózium s medzinárodnou

účasťou : Zemplínska Šírava, Hotel Chemes, 16.9.-19.9.2004 (2004),.

- S. 29.


MSEP 010387

[SÁDOVÁ, E. - KURCINOVÁ, Zuzana - PODRACKÁ, Ľudmila - MRÁZ, M. -

BALTESOVÁ, Tatiana]
AFH84 Antrax na Slovensku opäť po 26 rokoch / Ivan Schréter, Pavol

Jarčuška, C. Klement, Ladislav Virág, M. Huňár, Pavol Kristian, L.

Dókušová, P. Sirági.

In: Konzultačný deň národných referenčných centier pre Surveillance

infekčných ochorení v SR : Bratislava, 13.10.2004 : program a

zborník abstraktov. - Bratislava, 2004.

MSEP 010955

[SCHRÉTER, Ivan - JARČUŠKA, Pavol - KLEMENT, C. - VIRÁG, Ladislav -

HUŇÁR, M. - KRISTIAN, Pavol - DÓKUŠOVÁ, L. - SIRÁGI, P.]
AFH85 Prevalencia TTV infekcie v rôznych rizikových skupinách / Ivan

Schréter, P. Kristian, Leonard Siegfried, Eva Birošová, Š.

Porubčin. - Č. projektu: VEGA 1/9330/02.

In: Racionálna diagnostika, prevencia a liečba v hepatológii : 32.

májové hepatologické dni : Bratislava, 3. - 4. júna 2004 :

abstrakty. - Bratislava, 2004. - S. 9.

MSEP 010961

[SCHRÉTER, Ivan - KRISTIAN, P. - SIEGFRIED, Leonard - BIROŠOVÁ, Eva

- PORUBČIN, Š.]
AFH86 Innervation of the spleen in rabbits: A histochemical study / Mária

Siroťáková, I. Škardová. - Č. projektu: 1/0581/03.

In: 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with

International Participation. New Approaches in Morphology : June

28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice,

2004. - S. 84.

MSEP 010413

[SIROŤÁKOVÁ, Mária - ŠKARDOVÁ, I.]


AFH87 Adrenergic innervation of the atrioventricular valves and

epicardium in the chickens and pheasants / Mária Siroťáková...[et

al.]. - Č. projektu: 1/0581/03.

In: 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with

International Participation. New Approaches in Morphology : June

28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice,

2004. - S. 83.

MSEP 010414

[SIROŤÁKOVÁ, Mária - STOPEK, Dušan - ŠVORC, Pavol - ŠKARDOVÁ, I.]
AFH88 Adrenergic innervation of the epididymis in the rats / Mária

Siroťáková, J. Danko, I. Maraček. - Č. projektu: 1/0613/03.

In: Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry : June

28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice,

2004. - S. 40.

MSEP 010415

[SIROŤÁKOVÁ, Mária - DANKO, J. - MARAČEK, I.]
AFH89 Problém hypertenzie u starších osôb a jej liečba. Niektoré výsledky

klinicko-epidemiologickej štúdie hypertenzie a ostatných rizikových

faktorov KVO v rokoch 2001 - 2003 v SR / Marián Sninčák, I.

Balažovjech, E. Macháčová.

In: Kardiológia. Cardiology : Oficiálny časopis Slovenskej

kardiologickej spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej

spoločnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology

and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roč. 13, č.

3 (2004), s. 68-69.

MSEP 011061

[SNINČÁK, Marián - BALAŽOVJECH, I. - MACHÁČOVÁ, E.]
AFH90 Skúsenosti s diagnostikou a liečbou PADAM / Roman Sokol, Martin

Hrivňák, Igor Bartl.

In: Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN

1335-3071. - Roč. X, č. 2 (2004), s. 25.

MSEP 011942

[SOKOL, Roman - HRIVŇÁK, Martin - BARTL, Igor]


AFH91 Difúzne alveolárne poškodenie a pľúcna alveolárna proteinóza:

bioptické nálezy v nozologických jednotkách výnimočných v detskom

veku / Lýdia Stoláriková...[et al.].

In: Zborník vedeckých prác : 12. kongresu Slovenskej a Českej

spoločnosti patológov s medzinárodnou účasťou : 8. - 10. IX. 2004,

Bratislava. - Bratislava, 2004. - S. 43-44.

MSEP 010931

[STOLÁRIKOVÁ, Lýdia - KRAJCÁR, R. - BABJAKOVÁ, Ľ. - BÖÖR, Andrej -

SPIŠÁK, Branislav - PODRACKÁ, Ľudmila]
AFH92 Stanovenie koncentrácie sekrečnej fosfolipázy A2 u pacientov s

ischemickou CMP / Rudolf Sudzina...[et al.]. - Č. projektu:

14/2002/IG4.

In: Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592. - Č. 2 (2004), s. 18.

MSEP 010877

[SUDZINA, Rudolf - KOHÚT, Anton - SUDZINOVÁ, S. - HAFFNEROVÁ, I.]


AFH93 Možnosti využitia moderných zobrazovacích metód v znaleckej

činnosti / M. Szabo...[et al.].

In: IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou

účasťou : Martin, 8. - 10. júna 2004 : zborník prednášok. - Martin

: Slovenská súdnolekárska spoločnosť, 2004. - S. 29.

MSEP 010768

[SZABO, M. - LONGAUER, František - BOBROV, N. - DRAHOVSKÁ, Ivica]
AFH94 Význam sluchových kognitívnych evokovaných potenciálov v

diagnostike sclerosis multiplex / Jarmila Szilasiová...[et al.].

In: Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592. - Č. 2 (2004), s. 11-12.

MSEP 010073

[SZILASIOVÁ, Jarmila - KLÍMOVÁ, Eleonóra - NOVOSADOVÁ, Zuzana -

KOZÁKOVÁ, Dana - SKIČKA, Ľuboš]


AFH95 Susacov syndróm - retinocochleocerebrálna mikroangiopatia, popis

prípadu / Jarmila Szilasiová, Eleonóra Klímová, Edita Kahancová.

In: 1. dni demyelinizačných ochorení : 15.-16. apríla 2004, Rajecké

Teplice : konferenčné abstrakty. - ., 2004. - S. 42.

MSEP 010074

[SZILASIOVÁ, Jarmila - KLÍMOVÁ, Eleonóra - KAHANCOVÁ, Edita]


AFH96 Diagnostika Chlamydia trachomatis Clearview Chlamydia testom a

ELISA metódou / Zuzana Szövényiová...[et al.]. - Č. projektu: VEGA

MŠ SR 1/9279/02.

In: Správy klinickej mikrobiológie : časopis Sekcie klinickej

mikrobiológie MES-SLS. - ISSN 1335-8219. - Roč. IV, č. SC (2004),

s. 61.


MSEP 010626

[SZÖVÉNYIOVÁ, Zuzana - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - MIKULOVÁ, Jana - OSTRÓ,

Alexander - MIKULOVÁ, Mária - HULJAKOVÁ, Mária - JACINOVÁ, Anna]
AFH97 Kyselina močová, obličky a hypertenzia / K. Šebeková, Ľudmila

Podracká.

In: Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov

diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Roč. IX, č. 1

(2004), s. 30.

MSEP 010092

[ŠEBEKOVÁ, K. - PODRACKÁ, Ľudmila]
AFH98 Celková antioxidačná kapacita plazmy a extracelulárne antioxidanty

u detí rómskeho etnika / Anna Šipulová, Darina Petrášová, Z.

Sanitríková, Izabela Bertková, Milan Kuchta. - Č. projektu: VEGA

1/2001/04.

In: Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov

diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Roč. IX, č. 1

(2004), s. 62-63.

MSEP 011060

[ŠIPULOVÁ, Anna - PETRÁŠOVÁ, Darina - SANITRÍKOVÁ, Z. - BERTKOVÁ,

Izabela - KUCHTA, Milan]


AFH99 An attempt for explanation of unsatisfactory outcomes after

operations for cauda equina syndrome / I. Šulla, jr. ... [et al.].

In: 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with

International Participation. New Approaches in Morphology : June

28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice,

2004. - S. 87.

MSEP 008247

[ŠULLA, I. jr. - MARŠALA, Jozef - DANKO, J. - ŠULLA, Igor]


AFH00 Syndroma caudae equinae - klinická a experimentálna štúdia / Igor

Šulla...[et al.].

In: Mechanizmy poškodenia a možnosti regenerácie v CNS : zborník

prác z vedeckej konferencie venovanej vedecko-výskumnej a

pedagogickej činnosti prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. pri

príležitosti jeho životného jubilea : Košice 16. februára 2004. -

Košice, 2004. - ISBN 80-969143-2-4. - S. 81-83.

MSEP 010082

[ŠULLA, Igor - ORENDÁČOVÁ, Judita - ŠULLA, I. jr. - DANKO, J.]
AFH01 Sérové hladiny vybraných hormónov u jedincov s endotelovou

dysfunkciou a inzulínovou rezistenciou / Mária Tajtáková, Peter

Spurný, Marek Pytliak, Jozefína Petrovičová, Darina Petrášová, E.

Žemberová.

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. S3 (2004), s.

22S.


MSEP 010836

[TAJTÁKOVÁ, Mária - SPURNÝ, Peter - PYTLIAK, Marek - PETROVIČOVÁ,

Jozefína - PETRÁŠOVÁ, Darina - ŽEMBEROVÁ, E.]
AFH02 Vplyv probiotického multivitamínového preparátu na vybrané

biochemické a imunologické parametre.

In: XXI. Dni živočíšnej fyziológie : Košice, 23. - 24. septembra

2004. - Košice, 2004. - S. 32.

MSEP 010546

[TIMKO, J. - KMEŤOVÁ, Marta - KMEŤ, Vladimír]


AFH03 Návykové látky a ich užívanie adolescentmi / Libuša Tirpáková,

Renáta Suchanová, Mária Sováriová Soósová.

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR : 1.

konferencia s medzinárodnou účasťou, 21. - 23. október 2004,

Košice, Slovenská republika : zborník abstraktov. - Košice : SAVEZ,

2004. - S. 37.

MSEP 010713

[TIRPÁKOVÁ, Libuša - SUCHANOVÁ, Renáta - SOVÁRIOVÁ SOÓSOVÁ, Mária]


AFH04 Chronic Nocturnal Cough in Patients with Sleep-Related Breathing

Disorders / Ružena Tkáčová.

In: 19th Martin days of respiration : June 29-30, 2004 : programme

and abstracts. - Martin, 2004. - S. 39-40.

MSEP 010169

[TKÁČOVÁ, Ružena]


AFH05 Nízky plazmatický cholesterol ako prognostický faktor u pacientov s

CHOCHP liečených dlhodobou domácou oxygenoterapiou / Ružena

Tkáčová.

In: Respiro : časopis pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a

ftizeológii. - ISSN 1335-3985. - Roč. 6, č. 1 (2004), s. 36-37.

MSEP 010187

[TKÁČOVÁ, Ružena]
AFH06 Mezonefrické zvyšky a mezonefrická hyperplázia - relatívne častá

nádoru podobná lézia krčka maternice / T. Torday, Andrej Böör,

Katarína Dudríková.

In: Zborník vedeckých prác : 12. kongresu Slovenskej a Českej

spoločnosti patológov s medzinárodnou účasťou : 8. - 10. IX. 2004,

Bratislava. - Bratislava, 2004. - S. 18.

MSEP 010934

[TORDAY, T. - BÖÖR, Andrej - DUDRÍKOVÁ, Katarína]


AFH07 Imatinib mesylate (Glivec) for Philadelphia chromosome-positive,

chronic phase myeloid leukemia after failure of interferon alfa /

Elena Tóthová...[et al.].

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. S4 (2004), s.

40S-41S.

MSEP 010725

[TÓTHOVÁ, Elena - FRIČOVÁ, M. - KAFKOVÁ, A. - BEŇOVÁ, B. -

KIRSCHNEROVÁ, G. - TÓTHOVÁ, Andrea]


AFH08 Vplyv hyperaktívneho mechúra na výsledky operačnej liečby stresovej

inkontinencie moču u žien / Ladislav Valanský, Ľubomír Lachváč, M.

Vargovčák.

In: Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN

1335-3071. - Roč. X, č. 2 (2004), s. 36.

MSEP 010909

[VALANSKÝ, Ladislav - LACHVÁČ, Ľubomír - VARGOVČÁK, M. -

MILICHOVSKÝ, Igor]


AFH09 Záťažové testy v diagnostike profesionálnej astmy / Marek Varga,

Ľubomír Legáth, J. Labus.

In: VIII. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie so

zahraničnou účasťou : 22. - 23. októbra 2004, Martin : súhrny prác.

- Martin, 2004.

MSEP 010989

[VARGA, Marek - LEGÁTH, Ľubomír - LABUS, J.]
AFH10 Histomorphological study of the rat skin wound healing / Boris

Vidinský...[et al.]. - Č. projektu: 21/2002/IG4.

In: Lojda symposium on progress in basic, applied and diagnostic

histochemistry : June 28. - July 1. 2004, Košice : programme and

abstracts. - Košice, 2004. - S. 9.

MSEP 010869

[VIDINSKÝ, Boris - GÁL, Peter - LAKYOVÁ, Lucia - TOPORCER, T. -

ŠPAKOVÁ, T. - RYBÁR, D. - KILÍK, Róbert - SABO, Ján - LONGAUER,

František]
AFH11 Strelné poranenia z bezprostrednej blízkosti pri použití rôznych

typov ručných palných zbraní / Vlasta Vyhnálková...[et al.].

In: IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou

účasťou : Martin, 8. - 10. júna 2004 : zborník prednášok. - Martin

: Slovenská súdnolekárska spoločnosť, 2004. - S. 18.

MSEP 010766

[VYHNÁLKOVÁ, Vlasta - IANNACCONE, Silvia - HANO, T. - JÁNOŠÍK, J. -

ŠKRINÁR, M.]


AFH12 Prehľad úmrtí pri strelných poraneniach za posledných 10 rokov na

ÚSL v Košiciach / Vlasta Vyhnálková, Silvia Iannaccone.

In: IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou

účasťou : Martin, 8. - 10. júna 2004 : zborník prednášok. - Martin

: Slovenská súdnolekárska spoločnosť, 2004. - S. 20.

MSEP 010767

[VYHNÁLKOVÁ, Vlasta - IANNACCONE, Silvia]
AFH13 Analýza výsledkov reoperácií driekových medzistavcových platničiek

pacientami / Jozef Výrostko, Igor Šulla, Miroslav Gajdoš, T.

Cicholesová.

In: IV. sympózium neurológov a neurochirurgov v Michalovciach 26. a

27. novembra 2004. - Jovsa : Ján Buraľ, 2004.

MSEP 010586

[VÝROSTKO, Jozef - ŠULLA, Igor - GAJDOŠ, Miroslav - CICHOLESOVÁ, T.]
AFH14 Primárny hyperaldosteronizmus: analýza súboru 30 chorých / Hedviga

Wagnerová, Ivica Lazurová, P. Schwartz, Zlatica Tomková, E.

Žemberová.

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. S3 (2004), s.

44S.

MSEP 010835[WAGNEROVÁ, Hedviga - LAZUROVÁ, Ivica - SCHWARTZ, P. - TOMKOVÁ,

Zlatica - ŽEMBEROVÁ, E.]


AFH15 Endothelisation and trombogenicity of parietal peritoneum in the

venous system of a dog / P. Wohlfahrt, S. Rokošný, J. Kišš, D.

Leško, Štefan Tóth, Peter Baláž, I. Matia, P. Tošenovský, M.

Rojtáš, Mikuláš Pomfy.

In: 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with

International Participation. New Approaches in Morphology : June

28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice,

2004. - S. 99.

MSEP 010808

[WOHLFAHRT, P. - ROKOŠNÝ, S. - KIŠŠ, J. - LEŠKO, D. - TÓTH, Štefan -

BALÁŽ, Peter - MATIA, I. - TOŠENOVSKÝ, P. - ROJTÁŠ, M. - POMFY,

Mikuláš]
AFH16 Reconstruction of the venou wall using peritoneal tubules / P.

Wohlfahrt...[et al.].

In: 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with

International Participation. New Approaches in Morphology : June

28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice,

2004. - S. 98.

MSEP 010809

[WOHLFAHRT, P. - LEŠKO, D. - PINGOROVÁ, S. - TÓTH, Štefan - POMFY,

Mikuláš - BALÁŽ, Peter - MATIA, I. - ROKOŠNÝ, S.]


AFH17 Raritný prípad popálenia vnútorných partií stehien a genitálií u

členov športového klubu, alebo kam až vedie láska k športu / Hana

Zelenková, Júlia Stracenská, Jagienka Jautová.

In: DERMA 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie,

estetickej dermatológie a kozmetiky. - Roč. IV, č. 4 (2004), s.

20-21.


MSEP 011055

[ZELENKOVÁ, Hana - STRACENSKÁ, Júlia - JAUTOVÁ, Jagienka]


AFH18 Non-neuronal degeneration of skeletal muscle fibers in congenital

unilateral cleft lip: Light and electron microscopoc observations /

M. Zibrín ... [et al.].

In: 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with

International Participation. New Approaches in Morphology : June

28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice,

2004. - S. 102.

MSEP 011875

[ZIBRÍN, M. - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - JENČA, Andrej - KOMOROVÁ, T. -

HOLOVSKÁ, K. - TOMAJKOVÁ, E. - PIVKO, J.]Pobieranie 1.19 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna