Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowicePobieranie 449.56 Kb.
Strona1/4
Data06.05.2016
Rozmiar449.56 Kb.
  1   2   3   4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – BZP 025/05004/15
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

Biuro Zamówień Publicznych

ul. 1 Maja 47, bud. „E” pok. nr 6

40-287 Katowice

Znak sprawy: BZP 025/05004/15

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu ...............................


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dostawa w prenumeracie czasopism zagranicznych

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz. U. z 9.08.2013r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp

Zatwierdzona w dniu......................... 2015 r.


........................................................................................

Kierownik Zamawiającego lub osoba upełnomocniona 1. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

tel./fax: 0-32 257-71-08

tel.: 0-32 257-74-99

e-mail: bzp@ue.katowice.pl;http://www.bzp.ue.katowice.pl

NIP: 634 000 88 25; REGON: 000001548

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp w procedurze przewidzianej dla dostaw o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w prenumeracie czasopism zagranicznych w wersji tradycyjnej /na nośniku papierowym/ do zbiorów Biblioteki Głównej oraz Bibliotek Wydziałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jeśli w cenie wersji papierowej czasopisma zawarty jest także dostęp do jego wersji elektronicznej to Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności związanych z dostępem do tej wersji.

  2. Zamawiający informuje, że wszystkie publikacje zamawiane za pośrednictwem Wykonawcy przeznaczone są do użytku wewnętrznego dla celów naukowo badawczych i dydaktycznych.

  3. Alfabetyczny wykaz zamawianych tytułów czasopism stanowi Formularz nr 3 SIWZ (Kalkulacja ceny ofertowej).

  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Formularzach 3, 5, 6 oraz w Formularzu nr 7 stanowiącym projekt umowy.

  5. Kody CPV: 22 20 00 00-2 – gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny.

  6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych tytułów pod poniższe adresy:

3.6.1 Czasopisma podane w Formularzu nr 5 SIWZ– CINiBA Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. Bankowa 11A, 40-007 Katowice.

3.6.2. Czasopisma podane w Formularzu nr 6 SIWZ – Biblioteki Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu dostaw określonego dla poz. 3.6. na inny obiekt Zamawiającego zlokalizowany w Katowicach przy ul. Bogucickiej.  1. Wykonawca zobowiązany jest do lokowanie zamówień u właściwych kontrahentów zagranicznych w celu obniżenia ceny zakupu czasopism.

  2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania formalności celnych (również w wypadku zatrzymania przesyłki w urzędzie celnym).

  3. Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania reklamacji dotyczących realizacji prenumeraty oraz prowadzenie całej korespondencji związanej z realizacją zamówień.

  4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania odbiorcy o wszelkich zmianach wydawniczych zamówionych tytułów.

  5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia w ciągu 3 dni od daty otrzymania reklamacji złożonej przez Odbiorcę oraz do dołożenia wszelkich niezbędnych starań celem załatwienia każdej otrzymanej reklamacji.

  6. Wykonawca w przypadku niedostarczenia egzemplarzy będących przedmiotem reklamacji zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą na kwotę równą wartości reklamacji.

  7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, dotychczasowemu Wykonawcy dostaw o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

  8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

  12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  13. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

  14. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).

  15. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  16. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, zobowiązany jest wskazać tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. W tym celu zobowiązany jest do odpowiedniego wypełnienia pkt. 9 Formularza nr 1 SIWZ (Druk oferty). W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

  17. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, o ile wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 2a ustawy Pzp, chyba że Wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, TERMIN PŁATNOŚCI

  1. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, z zastrzeżeniem iż Importer zobowiązuje się do dostarczenia w ciągu 3 dni roboczych czasopism od dnia podpisania Umowy, wydanych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do daty podpisania Umowy.

  2. Zapłata za zamówioną prasę będzie dokonywana na podstawie faktur wystawianych na koniec każdego kwartału za faktycznie dostarczone czasopisma. Termin płatności wynosił będzie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

   1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego formularz nr 2A SIWZ.

   1. Posiadania wiedzy i doświadczenia rozumianych jako wykazanie się wykonaniem z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, których przedmiotem była/jest dostawa czasopism zagranicznych o wartości co najmniej 70 000,00 złotych brutto każde.

   2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego formularz nr 2A SIWZ.

   1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego formularz nr 2A SIWZ.

  1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


  1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

   1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym formularz nr 2A SIWZ;

   2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

    1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru Formularz nr 4 SIWZ,

    2. dowody, że wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Dowodami, o których mowa w pkt. 6.2.2 są:

 • poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń o których mowa powyżej.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

   1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym formularz nr 2A SIWZ;

   2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym formularz nr 2A SIWZ;

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia spełnienie powyższych warunków Wykonawcy mogą wykazać łącznie)

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest, załączyć do oferty następujące dokumenty:

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców niżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców)

   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym formularz nr 2B SIWZ;

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   3. Oświadczenie, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp (Formularz nr 8). W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą również listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powyższe oświadczenie i odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie..

  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału zawierającego podpis osoby zobowiązującej się oddać Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

  1. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 6.4 SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, do oferty musi dołączyć dokumenty określone w pkt. 6.3.1-2 SIWZ dotyczące tego podmiotu.

  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.3.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem:

   1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz nr 2A SIWZ,

   2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Formularz nr 2B SIWZ),

   3. oświadczenie, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Pzp (Formularz nr 8 SIWZ).

   4. dokumentów o których mowa w pkt. 6.4. SIWZ, które dostarczyć należy w oryginale.

  6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

  7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  9. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie: spełnia/ nie spełnia. 1. KONSORCJUM WYKONAWCÓW

  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinni spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5 SIWZ oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z pkt. 6 SIWZ.

  4. Ponadto zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zawarli umowę konsorcjum, w której winny być, co najmniej:

   1. Dokładnie określony cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,

   2. Dokładne określenie działania, które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu gospodarczego oraz zadania konsorcjantów – zaleca się wskazanie, które dostawy będzie wykonywał każdy z konsorcjantów,

   3. Oznaczony czas trwania konsorcjum,

   4. Zawarte stwierdzenie o solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego,

   5. Określony sposób prowadzenia spraw konsorcjum- niezbędne jest, aby członkowie konsorcjum upełnomocnili jednego spośród siebie do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

  5. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.

  6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38).

  2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

  3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

   1. W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Stanisław Król - Kierownik Biura Zamówień Publicznych, tel.: (32) 257-7502,

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych, tel./faks.: (32) 257-7108; (32) 257-7499;e-mail: bzp@ue.katowice.pl

   1. W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Antonina Pietrowska-Ratuszny – Oddział Gromadzenia Opracowania i Uzupełniania Zbiorów tel.: (32) 786-50-52

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  3. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, zgodną z przepisami prawa
   i niniejszą SIWZ, sam lub jako partner konsorcjum.

  2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  3. Wszystkie komórki tabeli kalkulacji ceny ofertowej (Formularz nr 3 SIWZ) muszą być wypełnione.

  4. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty muszą być sporządzone w języku polskim, a oferta napisana na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dodatkowo odpisy lub kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

  5. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa, (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności).

  6. Pełnomocnictwo, (które należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), jest wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik.

 • W przypadku, kiedy osoba składająca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest osobą upoważnioną do Jego reprezentowania, wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

 • W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  1. Druk Oferty (Formularz nr 1), jak również pozostałe dokumenty (Formularze) wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ, powinny być opieczętowane pieczęcią firmową oraz imiennymi pieczęciami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
   w imieniu Wykonawcy.

  2. Wzory wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dołączone do niniejszej SIWZ muszą zostać przez Wykonawcę odpowiednio wypełnione (bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z treścią SIWZ), podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i załączone do oferty.

  3. Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
   w imieniu Wykonawcy.

  4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający zmianę zawartości oferty.

  5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

  6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie wypełniając odpowiednio pkt. 10 Formularza nr 1 SIWZ oraz odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.

  7. Wykonawca zastrzegając informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest nie później, niż w terminie składania ofert do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przedkładając uzasadnienie okoliczności skorzystania z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa.

  8. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp.

  9. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

Lp

Opis wymaganego dokumentu:

Formularz

1

Formularz - Druk oferty

Formularz nr 1

2

Formularz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Formularz nr 2A

3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Formularz nr 2B

3

Kalkulacja ceny ofertowej

Formularz nr 3

4

Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych dostaw

Formularz nr 4

5

Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wykazanych w Formularzu nr 4
6

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7

Oświadczenie Wykonawcy

o braku lub przynależności do grupy kapitałowejW przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą również listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

Formularz nr 8

8

   1. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (patrz pkt 6.4. SIWZ) - dołączyć, jeżeli wymagane.

   2. Dokumenty określone w pkt 6.3.1-2 SIWZ dotyczące podmiotu, z którego zasobów Wykonawca będzie miał zamiar skorzystać przy realizacji zamówienia (patrz pkt 6.5. SIWZ) - dołączyć, jeżeli wymagane.
10

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisem punktu 7 oraz 11.6. niniejszej SIWZ – dołączyć, jeżeli wymagane.


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna