Uniwersytet im. Adama MickiewiczaPobieranie 343.03 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar343.03 Kb.
  1   2   3   4
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1

tel. (0-61) 829 43 92, 829 43 08, 829 43 07, 829 44 04

fax (0-61) 829 44 44

e-mail:rectorof@amu.edu.pl
Władze rektorskie:
Rektor prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Prorektorzy: prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

prof. dr hab. Krzysztof Krasowski

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki


prof. dr hab.Zbigniew Pilarczyk

prof. dr hab. Jacek Witkoś

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest największą uczelnią Poznania i jedną z czołowych w Polsce. Od wielu lat w różnych rankingach plasuje się w pierwszej trójce polskich uniwersytetów (obok Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego) oraz pierwszej czwórce uczelni akademickich (obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej). W 2003 roku UAM zwyciężył w dziesiątej edycji rankingu szkół wyższych zorganizowanego przez tygodnik „Wprost” i zdobył prestiżową nagrodę – Złoty Indeks „Wprost”.

Na sukcesy i renomę UAM wpływa przede wszystkim wspaniała tradycja, osiągnięcia naukowe kadry akademickiej i atrakcyjny program kształcenia studentów. Rozmach i dynamika, z jaką Uniwersytet się rozwija i uczestniczy w życiu akademickim kraju przysparza mu uznania w środowisku i zyskuje szacunek w kontaktach międzynarodowych.

Tradycje Uniwersytetu w Poznaniu sięgają początków XVI wieku, a dokładniej 1519 roku, kiedy to pierwszą szkołę wyższą w tym mieście założył bp Jan Lubrański, którą później nazwano od jego imienia Akademią Lubrańskiego. Akademia przetrwała do roku 1780. Kolejną szkołą wyższą w grodzie nad Wartą było utworzone w roku 1573 Kolegium Jezuitów. Jej organizatorem i pierwszym rektorem był ks. Jakub Wujek.

W dniu 28 października 1611 r. król Zygmunt III Waza podniósł Kolegium Jezuickie do rangi uniwersytetu. Kolegium zostało zamknięte w roku 1773 wraz z kasacją Zakonu Jezuitów.

Tradycję akademicką obu szkół Poznania kontynuowało założone w XIX wieku Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Towarzystwo wykorzystało nowe perspektywy utworzenia uniwersytetu.

7 maja 1919 r., 400 lat po założeniu Akademii Lubrańskiego i 308 lat po formalnym powołaniu uniwersytetu do życia przez króla polskiego, nastąpiła uroczysta inauguracja działalności uniwersytetu w Poznaniu nazwanego Wszechnicą Piastowską. Był on szóstym uniwersytetem polskim po uczelniach utworzonych w Krakowie, Wilnie, Lwowie, Warszawie i Lublinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

W roku 1920 uczelnia otrzymała nazwę Uniwersytetu Poznańskiego.

W okresie międzywojennym uniwersytet kształcił studentów na pięciu Wydziałach w zakresie: prawa i ekonomii, medycyny, humanistyki, matematyki i nauk przyrodniczych oraz rolnictwa i leśnictwa. W roku 1939 okupanci natychmiast pozamykali polskie szkoły wyższe, w tym także Uniwersytet Poznański. Mimo zakazu okupantów, uniwersytet nie zaprzestał działalności. Kontynuował swą akademicką misję z dala od macierzystego miasta, tworząc tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich.

Uniwersytet w Poznaniu wznowił swoją działalność zaraz po ustaniu działań wojennych. Po kilku latach odłączono od Uniwersytetu kilka Wydziałów, z których utworzono odrębne szkoły wyższe.

W 1955 roku nadano mu imię Adama Mickiewicza. Najdynamiczniej uczelnia zaczęła rozwijać się od początku lat 90-tych XX wieku i proces ten trwa do dzisiaj. Ostatnie dziesięciolecie przyniosło ogromny wzrost liczby studentów, znaczne rozszerzenie oferty dydaktycznej i poprawę warunków lokalowych wielu wydziałów. Reagując na potrzeby regionu uczelnia ciągle poszerza swoją ofertę dydaktyczną tworząc nowe kierunki studiów oraz specjalności.

Aktualnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza studiuje 46817 studentów i 2240 słuchaczy studiów podyplomowych oraz zatrudnionych jest 2956 nauczycieli akademickich. Czternaście wydziałów wraz z innymi jednostkami proponuje 223 kierunki i specjalności na studiach jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia.

O sile dydaktycznej uniwersytetu i jego jakości świadczy także 20 akredytowanych (tzn. posiadających najwyższą jakość zgodnie z wymogami komisji akredytacyjnej) kierunków studiów przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i 34 akredytowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza bardzo aktywnie włączył się w realizację programu rozwoju systemów edukacji jaki przyjęły na siebie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej, jak i kandydujące do niej. Od kilku lat na Uniwersytecie w Poznaniu trwają intensywne działania mające na celu dostosowanie programów kształcenia do założeń „Procesu Bolońskiego”, który dąży do stworzenia do roku 2010 zintegrowanego europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

Służyć temu mają wprowadzone na wszystkich wydziałach UAM programy studiów oparte o system punktów kredytowych ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych). Wzbogaciło to studia na UAM o możliwość zdobywania wiedzy przez jeden lub dwa semestry na innych uczelniach europejskich w ramach europejskiego programu Lifelong Learning Programme - ERASMUS (współpraca obejmuje 30 krajów europejskich). Dzięki systemowi ECTS równorzędnie traktowany i zaliczany jest okres studiów np. w Paryżu, Londynie, Lozannie, Berlinie czy Poznaniu. Taką szansę stwarzają swoim studentom tylko uczelnie wysoko notowane w Europie, mające wiele umów międzynarodowych dotyczących współpracy badawczej, do których zalicza się także Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

Od 2000 roku 19 uniwersytetów w Polsce (w tym także UAM) wprowadziło formę kształcenia umożliwiają realizację zainteresowań naukowych studentów uniwersytetów poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów poza macierzystą uczelnią studenta na jednym z uniwersytetów objętych programem. Jest to indywidualny Program Mobilności Studentów zw. MOST. Z programu mogą korzystać studenci jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, po drugim roku studiów. Tryb zaliczania semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.

Także od roku 2000 na mocy porozumień sześciu uniwersytetów polskich (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Katolicki Uniwersytet Lubelski) utworzono Międzyuczelniane Indywidualne Studia Humanistyczne – MISH. Nadano im nazwę: Program Akademia „Artes Liberales”. Równocześnie kontynuowane są na UAM studia indywidualne w ramach Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych oraz Przyrodoznawczych.

W tym samym roku uniwersytet w Poznaniu przystąpił do ogólnopolskiego pilotażowego projektu, nadzorowanego przez agendę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach którego według wzoru wypracowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej, Rady Europy i ONZ, wprowadzony został dodatkowy dokument otrzymywany łącznie z dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Jest nim suplement do dyplomu opracowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji dla lepszego zrozumienia oraz sprawiedliwego uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą.

MISJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu,

będący częścią Wielkopolski, Polski i Europy,

czerpiąc z tradycji patrzy w przyszłość,

silny poziomem oraz jednością badań i kształcenia,

poszerza wiedzę o otaczającym świecie,

tworzy elity życia gospodarczego i społecznego

oraz kształtuje dziedzictwo kulturowe.

Uniwersytet jest jedną z trzech wiodących
i najstarszych uczelni w Polsce.

  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna