Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział TeologicznyPobieranie 434.27 Kb.
Strona1/14
Data05.05.2016
Rozmiar434.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Uniwersytet

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Teologiczny

Piotr GrzywaczewskiPOSŁANNICTWO CHRZEŚCIJAN ŚWIECKICH W ŚWIECIE

W PISMACH BŁ. JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER’A

Praca magisterska

z teologii moralnej

napisana pod kierunkiem

ks. prof. dra hab. Ireneusza Mroczkowskiego
Płock 2002

SPIS TREŚCIWYKAZ SKRÓTÓW 3

BIBLIOGRAFIA 4

II.ŹRÓDŁA 5III.OPRACOWANIA 6

WSTĘP 11

ROZDZIAŁ I 20

MORALNE PODSTAWY POSŁANNICTWA ŚWIECKICH 20

§ 1 Wolność dziecka Bożego 20

§ 2 Modlitewna bliskość Boga 28

§ 3 Cnoty ludzkie 37ROZDZIAŁ II 47

SŁUŻBA SPOŁECZNA 47

§ 1 Budowanie ładu społecznego 47

§ 2. Troska o małżeństwo i rodzinę 55

§ 3. Przekazywanie i tworzenie kultury 62ROZDZIAŁ III 72

MISJA ŚWIECKICH W ŻYCIU GOSPODARCZYM I POLITYCZNYM 72

§ 1 Uświęcanie pracy – operatio Dei 72

§ 2 Używanie dóbr doczesnych 80

§ 3 Uczestnictwo w życiu politycznym 87ZAKOŃCZENIE 96

WYKAZ SKRÓTÓWAA - Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich, Apostolicam actuositatem, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1986.

Chl – Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Watykan 1988.

GS - Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1986.

KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

LG - Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1986.

BIBLIOGRAFIA

  1. PISMO ŚWIĘTE I DOKUMENTY URZĘDU NAUCZYCIELSKIEGO KOŚCIOŁA

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań - Warszawa 1990.


Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1986.
Leon XIII, Rerum novarum, Watykan 1891.
Jan XXIII, Mater et magistra, Watykan 1961.
Jan XXIII, Pacem in terris, Watykan 1963.
Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Watykan 1981.

Encyklika Sollicitudo rei socialis, Watykan 1987.

Encyklika Centesimus annus, Watykan 1991.

Adhortacja Familiaris consortio, Watykan 1981.

Adhortacja Christifideles laici, Watykan 1988.
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, Conscientia libertatis, Watykan 1986.
Kongregacja Do Spraw Wychowania Katolickiego, Nauczanie Społeczne Kościoła, Watykan 1988.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994

  1. ŹRÓDŁA

Escriva de Balaguer J., Droga, Katowice 1997.

Escriva de Balaguer J., Różaniec Święty, Katowice 1992.

Escriva de Balaguer J., Rozmowy z Prałatem Escriva, Katowice 1992.

Escriva de Balaguer J., Kobieta w życiu świata i Kościoła, Warszawa 1991.

Escriva de Balaguer J., To Chrystus przechodzi, Katowice 1993.

Escriva de Balaguer J., Przyjaciele Boga, Katowice 1996.

Escriva de Balaguer J., Droga Krzyżowa, Katowice 1991.

Escriva de Balaguer J., Bruzda, Katowice 1998.

Escriva de Balaguer J., Kuźnia, Katowice 1998.

Escriva de Balaguer J., Kochać Kościół, Katowice 1994.

  1. OPRACOWANIA

Bernal Salvador, Szkic biografii Założyciela Opus Dei, Katowice 1991.

Biuro Informacyjne Prałatury Opus Dei, Dokumentacja, Warszawa 2001.

Byrne Andrew, Uświęcanie codziennej pracy. Istota i duch Opus Dei, Katowice 1992.

Czaczkowska Ewa, Opus Dei, czyli jezuici XX wieku, „Rzeczpospolita” 2002, nr 6, s. 7.

Opiłowski Franciszek, Escriva de Balaguer Josemaria, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1983.

Gomez Peres Rafael, Opus Dei – próba wyjaśnienia, Lublin 1998.

Gonrand Fracois, Śladami Boga, Warszawa 2000.

Herran Laurentino Maria, Święty Józef mąż wiary. Św. Józef w nauczaniu bł. Josemarii Escriva, Kraków 1991.

Karaś Hanna, Opus Dei – mistyka codzienności, „Przewodnik katolicki” 2001, nr 19, s. 14 – 15.

Makowski Jarosław, Strzałka Jan, Apostołowie codzienności, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 12, s. 8 – 9.

Messori Vittorio, Śledztwo w sprawie Opus Dei, Warszawa 1998.

Michalik Andrzej, Duszpasterze wczoraj, dziś, jutro. Wielcy Duszpasterze, Tarnów 1997.

Na 26 pytań odpowiada Ks. Prałat Opus Dei – Alvaro del Portillo, broszura, Szczecin 1990.

O’Doherty Jan, Rekolekcje z... Błogosławiony Josemaria Escriva, Kraków 2001.

Prałatura Opus Dei – Biuro do spraw Kanonizacji, Biuletyn informacyjny 2001, nr 13.

Skubiś Ireneusz, Opus Dei, „Niedziela” 1996, nr 35, s. 11 i 17.

Szymała Katarzyna, Jubileusz Opus Dei, „Niedziela” 1998, nr 46, s. 9.

Wasak Anna, Przez pracę do uświęcenia. Rozmowa z Erhardem Gasdą, „Nasz dziennik” 2002, nr 7, s. 11.

Weron Eugeniusz, Życie wedle ducha. Co to jest Opus Dei?, Poznań 1987.

Wicepostulacja Opus Dei w Polsce, Błogosławiony Josemaria Escriva – Założyciel Opus Dei, Biuletyn informacyjny 1996, nr 11.

Wicepostulacja Opus Dei w Polsce, Błogosławiony Josemaria Escriva – Założyciel Opus Dei, Biuletyn informacyjny 2000, nr 12.

Wicepostulacja Opus Dei w Polsce, Czcigodny Sługa Boży J. Escriva de Balaguer, Założyciel Opus Dei, Biuletyn informacyjny 1991, nr 9.

Wicepostulacja Opus Dei w Polsce, W drodze na ołtarze. Josemaria Escriva de Balaguer, Warszawa 1992.

Zuchniewicz Paweł, Świadkowie XX wieku, Warszawa 2000.

Życiński Józef, Nauczyciel stylu, „Rzeczpospolita. Plus – minus” 2002, nr 1, s. 4.

www. opusdei. org, Strona internetowa Prałatury Personalnej Opus Dei w Polsce .

www. opoka. org. pl/ biblioteka/x/xu/inneorganizacje. htm, Katolickie ruchy i wspólnoty w Unii Europejskiej, Opus Dei.  1. LITERATURA POMOCNICZA

Abad Jose, Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, „Ateneum Kapłańskie” 1996, z. 2, s. 242 – 247.

Balthasar H. U., Kim jest laik?, „Communio” 1987, nr 3, s. 36 – 42.

Balter L., Udział świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa i Kościoła, „Roczniki Teologiczno – Kanoniczne” 1988, z. 5, s. 21 – 32.

Biuro Informacyjne Opus Dei w Polsce, Stowarzyszenie kapłańskie Świętego Krzyża, Warszawa 1996.

Charles R., Maclaren D., Kościół w świecie współczesnym. Nauczanie społeczne Kościoła w świetle Soboru Watykańskiego II, Poznań 1995.

Chenu M. D., Chrześcijanin a świat, w: tenże, Wybór pism, Warszawa 1971, s. 260 – 265.

Chenu M. D., Consecratio mundi, „Znak” 1965, nr 132, s. 750 – 761.

Chenu M. D., Wolność i zaangażowanie się chrześcijan, w: tenże, Wybór pism, Warszawa 1971, s. 266 – 292.

Czekański Marek, Chrześcijanin wobec wyborów politycznych – Przewodnik, Kraków 2000.

Jan Paweł II, Przemówienie na spotkaniu z okazji sześćsetlecia Wydziału Teologii UJ w Krakowie, w: Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Przemówienia z pielgrzymki apostolskiej Ojca Świętego do Polski w 1997 roku, Ząbki 1997, s. 143 – 150.

Jan Paweł II, Wiara i kultura, Rzym – Lublin 1988.

Luis Illanes Jose, Historia teologii, Kraków 1991.

Nagórny Janusz, Posłannictwo chrześcijan w świecie, Lublin 1997.

Mazurek F., Kultura, w: Piwowarski W., Red., Słownik KNS, Warszawa 1993, s. 91 – 92.

Michalik Józef, Apostolstwo laikatu, czy posługiwanie świeckich?, „Communio” 1987, nr 3, s. 48 – 59.

Mroczkowski Ireneusz, Christifideles laici – papieska adhortacja poświęcona chrześcijanom świeckim, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1990, nr 2, s. 49 – 57.

Lazzati Giuseppe, Świeccy a chrześcijańskie zaangażowanie w sprawy doczesne, Warszawa 1988.

Martini Carlo Maria, Powołanie świeckich, Kraków 1999.

Weigel George, Świadek nadziei, Kraków 2000.

Weron Eugeniusz, Niebezpieczeństwo klerykalizacji laikatu, „Communio” 1987, nr 3, s. 81 – 92.

Morawska Anna, Sprawa laikatu, „Wieź” 1962, nr 48, s. 66- 67.

Page J. G., Teologiczne podstawy posłannictwa świeckich, „Communio” 1987, nr 3, s. 49 – 63.

Rahner K., Vorgrimler H., Świeccy, w: Rahner K., Vorgrimler H., Mały Słownik Teologiczny, Warszawa 1996.

Pleskaczyński J., Znaki ufności, „Pastores” 2000, nr 9, s. 29 – 34.

Kuc L., Świeccy Chrześcijanie, w: Zuberbier A., Red., Słownik Teologiczny, t. 2, Katowice 1989.

Dufour L. X., Świat, w: Dufour L. X., Słownik Teologii Biblijnej, Poznań 1990.

Dyduch J., Kim jest wierny świecki?, „Ateneum Kapłańskie” 1990, z. 3, s. 365 – 376.

Zuberbier A., Współodpowiedzialność świeckich w zbawczym posłannictwie komunii Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” 1990, z. 3, s. 388 – 396.

Zuberbier A., Świeccy wierni – powołanie i charyzmaty, „Znak” 1965, nr 133 – 134, s. 971 – 985.

Zabłocki J., Świeccy w odnowie porządku doczesnego, „Ateneum Kapłańskie” 1990, z. 3, s. 397 – 406.

Zwoliński A., Posłannictwo katolików świeckich w świecie współczesnym, w: tenże, Katolik i polityka, Kraków 1999, s. 54 – 62.

Żełaniec W., Dobra materialne, w: Piwowarski W., Red., Słownik KNS, Warszawa 1993, s. 40 – 41.Pobieranie 434.27 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna