Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30Pobieranie 262.91 Kb.
Strona3/4
Data07.05.2016
Rozmiar262.91 Kb.
1   2   3   4
Rozdział 2


Formularz oferty
i formularze załączników do oferty

Formularz Oferty

Formularz 2.1.(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)OFERTA


Do: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 30
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę i montaż fabrycznie nowego chromatografu gazowego (GC) oraz chromatografu cieczowego (HPLC) na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”


MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

   1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

   2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania

   3. OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

3.1. Chromatograf gazowy (GC):

wartość netto ........………………………………………………………………………….złwartość brutto .............................................................................................zł

3.2. Chromatograf cieczowy (HPLC):

wartość netto ........………………………………………………………………………….złwartość ofertowa brutto .............................................................................................zł
3.3. Wartość zamówienia netto ........………………………………………………………………………….zł

Wartość zamówienia brutto (pkt. 3.1. +pkt. 3.2.)...........................................................................zł

słownie .......................................................................................................................................................
* podać wartość za wszystkie części łącznie w przypadku różnych stawek VAT wpisać tylko kwotę brutto. zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku   1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 22 grudnia 2014 r.

   2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji i rękojmi na okres: ………….. (min. 24 miesiące)

   3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   4. AKCEPTUJEMY projekt umowy.

7. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami w następującym zakresie*:_______________________________ ________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

9.OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

______________________________________________________________________(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:

Adres:

tel. ________________ fax ____________________ e-mail: _____________________


13. OFERTĘ składamy na ____ stronach.
14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________
15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:


    1. __________________________________________________________________
 1. __________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________


__________________ dnia __ __ 2014 roku


_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreśli
Rozdział 3
Formularze dotyczące zdolności Wykonawców
do wykonania zamówienia

Formularz 3.1.1.


(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Dostawę i montaż fabrycznie nowego chromatografu gazowego (GC) oraz chromatografu cieczowego (HPLC) na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, pod rygorem wykluczenia z postępowania oraz świadomy (-mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1 K.K.:

ja/my (imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem** ……….……………………………………….................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej **;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:

1. nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 cyt. Ustawy.


__________________ dnia __ __ 2014 roku


_____________________________

(podpis Wykonawcy)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


Formularz 3.1.2.


(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i montaż fabrycznie nowego chromatografu gazowego (GC) oraz chromatografu cieczowego (HPLC) na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, pod rygorem wykluczenia z postępowania oraz świadomy (-mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1 K.K.:

ja/my (imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem* ……….……………………………………….................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej *;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że spełniam(-y) warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
_________________ dnia __ __ 2014 roku
_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców


Formularz 3.2.


WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę i montaż fabrycznie nowego chromatografu gazowego (GC) oraz chromatografu cieczowego (HPLC) z akcesoriami na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy, należycie, co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż fabrycznie nowego chromatografu gazowego (GC) oraz chromatografu cieczowego (HPLC) o wartości min. 150.000,00 zł brutto
Lp.

Przedmiot dostawy

Wartość dostawy brutto

Data wykonania dostawy

Podmiot na rzecz którego została wykonana dostawa


UWAGA:

Do wykazu dostaw Wykonawca winien załączyć dowody, czy zostały one wykonane należycie.

__________________ dnia __ __ 2014 roku


____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)Formularz 3.3. a


(nazwa firmy)


ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązuję się do oddania swojej wiedzy i doświadczenia do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………..

przy wykonywaniu zamówienia na: Dostawę i montaż fabrycznie nowego chromatografu gazowego (GC) oraz chromatografu cieczowego (HPLC) z akcesoriami na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy wiedzę i doświadczenie nabytą przy realizacji dostaw wyszczególnionych w formularzu „Wiedza i Doświadczenie”


b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą jest/będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………

(np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………

(np. podwykonawstwo)


d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………


__________________ dnia __ __ 2014 roku

_____________________________

(podpis)


Formularz 3.3.b

(nazwa firmy)


ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

POTENCJAŁ KADROWY

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązuję się do oddania swojego potencjału kadrowego do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………..

przy wykonywaniu zamówienia na: Dostawę i montaż fabrycznie nowego chromatografu gazowego (GC) oraz chromatografu cieczowego (HPLC) na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy następujące osoby zdolne do wykonania zamówienia:


Imię i nazwisko: …………….……………………. – na stanowisku: ……………………………………

Imię i nazwisko: …………….……………………. – na stanowisku: ……………………………………


b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą jest/będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………

(np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)
c) okres udziału osób wymienionych w pkt. a) przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………

__________________ dnia __ __ 2014 roku

_____________________________

(podpis)
Formularz 3.4INFORMACJA -

o braku przynależności do grupy kapitałowej

(nazwa Wykonawcy)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:Dostawę i montaż fabrycznie nowego chromatografu gazowego (GC) oraz chromatografu cieczowego (HPLC) na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”

informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331, z póź. zm.).
__________________ dnia __ __ 2014 roku
_____________________________

(podpis Wykonawcy)

UWAGA: niniejszą „Informację o braku przynależności do grupy kapitałowej” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.5


(nazwa Wykonawcy)
INFORMACJA -

o przynależności do grupy kapitałowej


Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wykazuję podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.):Lp.

Nazwa podmiotu, adres

…………………..………, dnia ………………… r. …………………………………….

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

*w przypadku ofert wspólnych - każdy z Wykonawców składa listę.
Tom II
Projekt umowy

Umowa nr …… – Projekt

zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy: 1. ZAMAWIAJĄCYM: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, NIP 5542647568, REGON 340057695, , reprezentowanym przez:

 • mgr Renatę Malak – p.o. Kanclerza UKW,

przy kontrasygnacie mgr Arletty Szyińskiej – Kwestor,

a


 1. WYKONAWCĄ: …………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu własnym kosztem i staraniem oraz przenieść na Zamawiającego własność oraz zamontować we wskazanym przez niego miejscu fabrycznie nowe:

 1. chromatograf gazowy (GC)

 2. chromatograf cieczowy (HPLC)

w ilości i konfiguracji określonej w SIWZ,


 1. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie:

 1. spełniał wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego w SIWZ ,

 2. posiadał wszystkie ważne certyfikaty, atesty, polskie normy i inne dokumenty wymagane przepisami prawa, zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy posiadający oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami).

 2. Montaż, o którym mowa w ust.1 obejmuje dostarczenie do miejsc instalacji, rozpakowanie, instalację wraz z podłączeniem do instalacji gazowej i elektrycznej budynku, uruchomienie, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi, użytkowania i konserwacji przedmiotu zamówienia.

 3. Wykonawca ma obowiązek sprawować prawidłowy montaż chromatografów. Wykonawca nie może powołując się na niewłaściwy montaż urządzeń i uchylać się od udzielenia na nie gwarancji.


§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy


 1. Wykonanie umowy, to jest czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 10 (dziesięć ) tygodni od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż dnia 22 grudnia 2014 r.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania umowy w przypadku gdyby uległ wydłużeniu termin realizacji robót budowlanych w budynku, w którym mają być zamontowane urządzenia stanowiące przedmiot umowy.

 3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu umowy nie później niż na 7(siedem) dni przed dostawą.

 4. Po zainstalowaniu, uruchomieniu i przetestowaniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona jego odbioru, który nastąpi poprzez podpisanie przez Strony- bez zastrzeżeń – protokołu.

 5. Podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu umowy.

 6. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zakończenia jego montażu i podpisania przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 3

Odpowiedzialność Wykonawcy

 1. W przypadku stwierdzenia szkód podczas prac montażowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia.

 2. Niedotrzymanie warunków z ust 1. spowoduje usunięcie wad lub szkód przez Zamawiającego we własnym zakresie i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami.

 3. Montażu dokonają przeszkoleni pracownicy Wykonawcy w pomieszczeniach Zamawiającego.

§ 4

Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................(……………….) złotych + podatek od towarów i usług ( VAT ) w wysokości ...................(…………..) złotych. Łączne wynagrodzenie brutto wyniesie .......................... zł (słownie: ................................................................................................) złotych.

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie całości przedmiotu umowy wymienionego w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w Tomie III SIWZ, transport do miejsca montażu, montaż, podłączenie do istniejących mediów (instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i gazowej) wraz z niezbędnymi elementami łączącymi, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przez Zamawiającego zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT , w terminie 30 ( trzydziestu) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

4. Podstawą doręczenia Zamawiającemu faktury, o której mowa w ust. 3 jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 4.

5. Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 .§ 5

Gwarancja

 1. Wykonawca udziela na cały przedmiot dostawy gwarancji na okres ................. miesięcy, liczonej od następnego dnia po podpisaniu- bez zastrzeżeń – protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 4.

 2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad jakościowych lub montażowych przedmiotu umowy, w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

 3. W przypadku nie dokonania usunięcia wady w terminie, o którym mowa w ust. 2 , Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad.

 4. Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanego przedmiotu zamówienia w okresie udzielonej gwarancji.

 5. Wykonawca zobowiązuje się dokonać przynajmniej jednego przeglądu serwisowego rocznie polegającego na sprawdzeniu poprawności działania urządzeń, oraz ewentualnie zakwalifikowanie do naprawy. Ewentualna naprawa i wymiana nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu wynikającemu z eksploatacji oraz uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.

 6. Koszty związane z przeglądami serwisowymi oraz uszkodzeń nie spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

 7. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi w ten sposób, bieg rękojmi rozpoczyna się po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w ust.1

1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna