Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny



Pobieranie 357.93 Kb.
Strona1/8
Data28.04.2016
Rozmiar357.93 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Filologiczny

Instytut Języka Angielskiego

Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej

Filologia angielska

Program tłumaczeniowy z jęz. arabskim

Studia stacjonarne I stopnia (I, II i III rok)

Studia stacjonarne II stopnia (rok IV i V)



Opisy przedmiotów
Rok I

Opis kursu



Nazwa kursu: Praktyczna znajomość języka angielskiego


Forma zajęć:

Ćwiczenia



Zaliczenie:

Egzamin pisemny i ustny



Semestr:

1 i 2


Ilość godzin w roku:

180


Punkty ECTS:

13


Kod:

02-AAZD-GPR-02




Cel kursu: Doskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie), jak i rozwijanie podsystemów języka (wymowa, słownictwo, gramatyka).
Program kursu: Praktyczna nauka języka angielskiego jest kursem rozwijającym wszystkie podstawowe umiejętności językowe poprzez różnorakie ćwiczenia komunikacyjne oparte na autentycznych materiałach związanych z szeroką tematyką (medycyna, technika, ochrona środowiska, problemy natury etycznej, filozofia, historia, kultura i socjologia). Ponadto studenci doskonalą swą wymowę, utrwalają poznane wcześniej struktury gramatyczne oraz analizują znaczenie i funkcje form językowych w konkretnych kontekstach językowych. Poznają także podstawowe zasady dotyczące formułowania wypowiedzi pisemnej w języku angielskim, rozwijają umiejętności pisania oficjalnej korespondencji, opisywania ludzi, przedmiotów i zdarzeń, a także umiejętności tworzenia krótkich tekstów (akapitów) w języku angielskim.
Literatura:

Alexander, L.G. 1975. Essay and Letter Writing. London: Longman.

O'Connor, J.D. & Fletcher, J.F. 1991. Sounds English. London: Longman.

Orion, G.F. 1990. Pronouncing American English. Rowley, Mass.: Newbury House. Ladouse, G.P. 1993. Language Issues. London: Longman.

Thompson, A.J. & Martinet, A.V. 1986. A Practical English Grammar. Oxford: OUP.

Vince, M. 1994, 2003. Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann.

Mańczak-Wohlfeld, E., Niżegorodcew, A. & Willim, E. 1996. A Practical Grammar of English. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Roach, P. 1991. English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

Graver, B.D. 1986. Advanced English Practice. Oxford: OUP.

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language (or A Grammar of Contemporary English). Longman.

Arabski, J. 1987. Wymowa amerykańska. Warszawa: Wiedza Powszechna.

O’Connor, J.D. 1980. Better English Pronunciation. Cambridge: CUP.

Harrison, M. & Kerr, R. 1994. CAE Practice Tests. Oxford: OUP.

Thomas, B.J. 1999. Intermediate Vocabulary and Idiom. Harlow: Longman.



Wymagania wstępne: nie ma

Opis kursu



Nazwa kursu: Lektorat języka arabskiego


Forma zajęć:

Ćwiczenia



Zaliczenie:

Zaliczenie na podstawie pisemnych testów



Semestr:

1 i 2


Ilość godzin w roku :

120


Punkty ECTS :

10


Kod:

02-AAZD-LJA-02




Cel kursu: Studenci uczą się arabskiego języka literackiego (Modern Standard Arabic). Podczas pierwszego roku nauki kształcą takie umiejętności jak mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie tekstu ze słuchu. Wiele uwagi poświęca się fonetyce i ortografii. Podczas kursu studenci zapoznają się z elementami kultury arabskiej. Celem kursu (I i II rok) jest opanowanie języka w stopniu zapewniającym komfort swobodnego komunikowania się (opanowanie podstawowych struktur gramatycznych i słownictwa z różnych zakresów tematycznych), a także przygotowanie studentów do podjęcia studów w ramach programu tłumaczeniowego po czwartym semestrze.
Program kursu: Podczas zajęć rozwijane są sprawności: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zrozumieniem, pisania oraz poprawnego użycia reguł gramatycznych. Materiał leksykalny i tekstowy ma również na celu przekazanie studentom wiedzy o krajach orientalnego obszaru językowego.
Literatura:

Brustad, K., al-Batal, M. & Abbas al-Tonsi Alif baa. 1995. Introduction to Arabic letters and sounds, Washington.

Wightwick, J. & Gaafar, M. 1990. Mastering Arabic, Basingstoke.

Zahija Al-Qafsi. 1998. Al-arabija al-muasir, Tunis.

Luc-Willy Deheuvels. 2002. Manuel d’arabe moderne t. I, Paris.

Abboud, P. (red.) 1971. Modern Standard Arabic. Intermediate level t.I, Michigan.

Kozłowska, J. 2001. Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia, Warszawa.

Wymagania wstępne: nie ma




Opis kursu



Nazwa kursu: Przedmioty humanistyczne: Historia filozofii


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Egzamin


Semestr:

1


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

3 (łącznie z ćwiczeniami)



Kod:

02-AAZD-HFL-01




Cel kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami z zakresu filozofii oraz z różnorodnymi stanowiskami, jakie w istotnych kwestiach filozoficznych występowały w historii filozofii, a także pojawiają się w filozofii współczesnej.
Program kursu:

 1. Przedmiot filozofii i jej tradycyjne działy.

 2. Filozofia przedsokratejska.

 3. Intelektualizm etyczny Sokratesa.

 4. Idealizm obiektywny Platona.

 5. Realizm umiarkowany Arystotelesa.

 6. Szkoła epikurejska i szkoła stoicka.

 7. Myśl chrześcijańska wobec tradycji platońskiej i arystotelesowskiej.

 8. Filozofia Odrodzenia i początki filozofii nowożytnej.

 9. Filozofia racjonalistyczna XVII wieku.

 10. Tendencje naturalistyczne w filozofii francuskiego Oświecenia.

 11. Empiryzm psychologiczny w tradycji angielskiego Oświecenia.

 12. "Przewrót Kopernikański" I. Kanta.

 13. Dialektyka i historiozofia Hegla.

 14. Przegląd podstawowych stanowisk filozofii współczesnej.


Literatura:

Kuderowicz, Z. Filozofia nowożytnej Europy. Warszawa, 1989.

Kuderowicz, Z., Filozofia współczesna, tom 1-2, Warszawa, 1983.

Legowicz, J., Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Wybrane teksty z historii filozofii. Warszawa, 1970.

Reale, G., Historia filozofii starożytnej. Lublin, 1993.

Tatarkiewicz, W., Historia filozofii, tom 1-3.





Pobieranie 357.93 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna