Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział FilologicznyPobieranie 357.93 Kb.
Strona7/8
Data28.04.2016
Rozmiar357.93 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Opis kursuNazwa kursu: Gramatyka historyczna języka angielskiego


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Zaliczenie pisemne


Semestr:

5


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

3


Kod:

02-AAMD-GHA-05
Cel kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami językoznawstwa historycznego oraz z najważniejszymi procesami zaobserwowanymi podczas historycznego rozwoju języka angielskiego.
Program kursu: Zajęcia poświęcone są poznawaniu metod i wybranych zagadnień z zakresu językoznawstwa historycznego (protojęzyk, typologia i rodziny języków, języki martwe) oraz tematyki związanej z historią języka angielskiego (pochodzenie języka angielskiego, najstarsze teksty, alfabet runiczny, gramatyka staroangielska, morfosyntaktyczne i fonologiczne zmiany w języku średnioangielskim, zapożyczenia, pierwsze drukowane teksty, powstanie standardu londyńskiego, wybrane teksty średniowieczne, zmiany w okresie nowoangielskim). Ponadto omawiane są takie tematy jak preskryptywizm, pierwsze gramatyki i słowniki, dialekty i odmiany języka angielskiego, także języki mieszane (pidginy i języki kreolskie); główne różnice między angielszczyzną brytyjską i amerykańską, archaizmy we współczesnej angielszczyźnie, pojęcie ‘International English’, rola języka we współczesnym świecie.
Literatura:

Barber, B. 1993. The English Language. A historical introduction. CUP

Burrow, J.A. Thorlac Turville-Petre. 1994. A Book of Middle English. Oxford:

Blackwell

Bynon, T. 1977. Historical Linguistics. Cambridge University Press

Fisiak, J 1965. A Short Grammar of Middle English. Warszawa: PWN

Fisiak, J. 1993. An Outline History of English. Poznań: SAWW

McCrum, R., W. Cran, R. MacNeil. 1986. The Story of English. Harmondsworth:

Penguin

Mitchell, B. F. C. Robinson. 1986. A Guide to Old English. Oxford: BlackwellPyles,T. J. Algeo. 1982. The Origins and Development of the English Language.

New York: Harcourt, Brace, Jovanovich

Reszkiewicz, A. 1973. A Diachronic Grammar of Old English. Warszawa: PWN

Taitt, D. 1996. The Shaping of English. Tarnów: Progress

Wełna, J. 1996. English Historical Morphology. Warszawa: Wydawnictwo UW
Wymagania wstępne: Zalecana podstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa i historii krajów angielskojęzycznych.


Opis kursuNazwa kursu: Językoznawstwo semickie z elementami językoznawstwa ogólnego


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Egzamin

Semestr:

5 i 6


Ilość godzin w roku :

60


Punkty ECTS :

7


Kod:

02-AAMD-JSO-06
Cel kursu: Zasadniczym celem jest ukazanie wewnętrznej spoistości grupy języków

semickich na wszystkich płaszczyznach języka: fonologicznej, morfologicznej, składniowej i semantycznej.

Cele poboczne:

- zwrócenie uwagi na funkcjonowanie języków semickich w swoistych dla nich kontekstach kulturowych;

- zaakcentowanie odmiennej niż indoeuropejska partycji sensów w formacje fleksyjne i słowotwórcze;

- przedstawienie wzorcowej dla struktury języków semickich roli języka arabskiego klasycznego.


Program kursu:

- zaznajomienie studentów z rudymentami kulturowymi ludów semickich;

- alfabety i sylabariusze semickie;

- podział języków chamito-semickich na grupy; "język protosemicki" jako hipoteza heurystyczno-badawcza;

- systemy fonologiczne; podkreślenie ich swoistości;

- akcent, uwarunkowane kontekstualnie zmiany fonetyczne (asymilacja, dysymilacja itp.)

- morfologia; problem rdzenia i morfemów pobocznych, przegląd kategorii morfologicznych i ich nasemantyzowania;

- nomen; proste i rozwinięte tematy nominalne, rodzaj, liczba, deklinacja, (nie)określoność, zaimki osobowe niezależne i sufigowane;

- verbum; tematy, "koniugacje", tryby, imiesłowy, czasowniki nieregularne.

- zaimki względne, wskazujące, pytające i nieokreślone, liczebniki główne i porządkowe, przysłówki, przyimki, spójniki;

- zasadnicze typy konstrukcji składniowych;

- próby tłumaczenia krótkich tekstów z języka hebrajskiego klasycznego, charakterystyka głównych gatunków biblijnych.


Literatura:

Moscati, S., Spitaler, A., Ullendorff, E., von Soden, W. 1980. An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and Morphology. Porta Linguarum Orientalium - PLO 6. Harrassowitz Verlag.


Wymagania wstępne: Znajomość gramatyki języka polskiego i języka angielskiego, elementarna znajomość gramatyki języka arabskiego oraz zasadnicza umiejętność porozumiewania się w nim.

Opis kursuNazwa kursu: Wstęp do leksykografii


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

zaliczenie na podstawie prezentacji ustnej wybranego zagadnieniaSemestr:

6


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

4


Kod:

02-AAMD-WLK-06
Cel kursu: Teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do leksykografii i leksykologii
Program kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami leksykografii, takimi jak typologia słowników i ich przeznaczenie, zbieranie i selekcja materiału, leksykograficzna prezentacja haseł słownikowych, definicje w słownikach monolingwalnych, ekwiwalencja, etymologia, projekty słownikowe, słowniki elektroniczne, wykorzystywanie słowników w tłumaczeniu.
Literatura:

Burkhanov, I. Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology

Piotrowski, T. Z zagadnień leksykografii

Svensen, . Practical Lexicography


Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony jest dla studentów specjalizacji tłumaczeniowej.
Opis kursu
Nazwa kursu: Wprowadzenie do teorii przekładu


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

zaliczenie na podstawie pisemnego kolokwiumSemestr:

5


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

5


Kod:

02-AAMD-WTP-05
Cel kursu: Celem kursu jest przedstawienie podstawowej problematyki z zakresu teorii tłumaczenia pisemnego i ustnego w kontekście innych dziedzin. Studenci powinni po zakończeniu kursu orientować się w zakresie teorii tłumaczenia, posiadać wiedzę na temat terminologii i wykorzystywać tę wiedzę w rozwiązywaniu konkretnych problemów w trakcie zajęć.
Program kursu: Kurs prezentuje podstawy teorii tłumaczenia i jej konkretne zastosowanie w przekładzie z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski. Do kluczowych zagadnień będących przedmiotem kursu są rodzaje przekładu; elementy składowe procesu tłumaczenia, rodzaje tłumaczenia, sposoby tłumaczenia i procedury przekładu; błędy w tłumaczeniu i ocena jakości przekładu, intertekstualność, narzędzia warsztatu tłumacza.
Literatura:

Baker, M. 1992. In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge.

Jones, R. 1998. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome

Publishing.

Newmark, P.1988. A Textbook of Translation. London: Prentice.

Pisarska,A. & T. Tomaszkiewicz. 1996. Wsp6lczesne tendenc}e przekladoznawcze.

Poznan: UAM.

Steiner, George. 1975. After Babel. Aspects of Language and Translation. OUP:

London.
Wymagania wstępne : Kurs przeznaczony jest dla studentów specjalizacji tłumaczeniowej.
Opis kursu
Nazwa kursu: Praktyczna znajomość języka arabskiego


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Zaliczenie pisemneSemestr:

5 i 6


Ilość godzin w roku :

180


Punkty ECTS :

10


Kod:

02-AGMD-PAR-06
Cel kursu: Rozwijanie umiejętności studentów potrzebnych do dyskutowania tematów związanych z współczesnym społeczeństwem i kulturą; poszerzanie słownictwa związanego z różnymi dziedzinami; rozwijanie umiejętności swobodnego wyrażania własnej opinii w języku arabskim; ustne ćwiczenia gramatyczne; praca nad poprawnością fonetyczną języka arabskiego.
Program kursu: Kurs obejmuje 2 dziewięćdziesięciogodzinne semestry, podczas których studenci konsolidują słownictwo i poznane wcześniej struktury grmatyczne na podstawie różnorakich tekstów. Ponadto uczestnicy kursu przygotowują prezentację, pracują w parach bądż wygłaszają przemówienia przed grupą.
Literatura:

Danecki, J. 1994. Gramatyka języka arabskiego. Dialog, Warszawa.

Kozłowska, J. 1996. Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia. Dialog, Warszawa.
Wright, W. A. 1979. Grammar of the Arabic language. Cambridge University Press.
Abboud, P. i inni. 1971. Modern Standard Arabic. Intermediate level, t.2-3.
Ann Arbor, Michigan.
Wymagania wstępne: Kurs jest przewidziany dla studentów specjalności tłumaczeniowej z językiem arabskim.
Opis kursu
Nazwa kursu: Proseminarium


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

końcowa praca pisemnaSemestr:

5 i 6


Ilość godzin w roku:

60


Punkty ECTS :

8


Kod:

02-AAMD-PRS-06
Cel kursu: Kierowanie pracą studentów piszących pracę semestralną.
Tematy proseminariów: językoznawstwo i studia tłumaczeniowe
Program kursu: Proseminaria zapewniają studentom kierownictwo i ocenę w zakresie pisania ich prac. Studenci przedstawiają poszczególne rozdziały swoich prac. Wymagane jest aktywne uczestnictwo w omawianiu artykułów z obowiązującej listy przedstawionej przez wykładowców.
Literatura:

osobna lista przedstawiona przez poszczególnych wykładowców.


Wymagania wstępne: nie ma

Opis kursuNazwa kursu: Emisja głosu


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

zaliczenie - prezentacje studentówSemestr:

6


Ilość godzin w roku:

30


Punkty ECTS :

2


Kod:

02-AAMD-EGL-06
Cel kursu: Przyswojenie umiejętności posługiwania się prawidłową emisją głosu, zapoznanie z mechanizmami usprawniania aparatu głosowego, kształcenie prawidłowego oddychania, fonacji, artykulacji, dykcji i rezonansu, kształcenie prawidłowej pozycji głosu i nastawienia głosowego, opanowanie tempa i dynamiki mowy i śpiewu.
Program kursu: Celem zajęć jest kształcenie prawidłowej postawy fonacyjnej, eliminowanie zbędnych napięć fonacyjnych, ustalenie prawidłowego nastawienia głosowego, praca nad techniką oddychania ze szczególnym uwzględnieniem podparcia oddechowego, ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, pobudzenie rezonansu i wysokiej pozycji w głosie, opanowanie tempa, dynamiki i ruchliwości głosu.
Literatura:

Bregy, W. 1967. Elementy techniki wokalnej. Warszawa.

Ciołkosz–Łupinowa, A. 1980. Niektóre akustyczne właściwości śpiewu. Warszawa.

Korczak C.W. Higiena. Warszawa 1998.

Mitrinowicz–Modrzejewska, A. 1963. Fizjologia i patologia głosu. Kraków.

Sobierajska, H. 1978. Uczymy się śpiewać. Warszawa.

Sokołowska-Pituchowa J. Anatomia człowieka. Warszawa 1992.

Suchanek A. Powszechne kształcenie głosu jako problem pedagogiczny. Katowice 1994.

Tarasiewicz, B. 2003. Mówię i śpiewam świadomie. Kraków.

Wieczorkiewicz, B. 1998. Sztuka mówienia. Warszawa.

Wierzchowska, B. 1980. Fonetyka i fonologia języka polskiego. Wrocław.
Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony jest dla studentów specjalizacji tłumaczeniowej.
Opis kursu
Nazwa kursu: Stylistyka i gramatyka języka polskiego


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Zaliczenie na podstawie prac pisemnychSemestr:

5


Ilość godzin w roku:

30


Punkty ECTS :

2


Kod:

02-AAMD-SGP-05
Cel kursu: Wyidealizowanym celem kursu jest wykształcenie takiej biegłości posługiwania się polszczyzną i korzystania z zawartych w niej potencji, by pozwalała nie tylko na świadome i pełne zadomowienie w ojczystym porządku kulturowym, lecz także wkraczanie w kultury odległe w czasie i przestrzeni i poruszanie się bez trudu w różnych systemach symbolicznych. Swobodzie tej winna towarzyszyć łatwość zewnątrz- i wewnątrzjęzykowej translacji oraz taka - nierozłączna z wiedzą gramatyczną i stylistyczną - biegłość lingwistyczna, która pozwala czerpać nie tylko z wyraźnej, wyartykułowanej i utrwalonej, lecz i z tzw. milczącej wiedzy. Celem inkluzywnym wobec powyższego, lecz wyeksponowanym w ramach kursu, jest położenie nacisku na umiejętność formułowania i przekazywania myśli, czemu z założenia ma służyć wiedza o funkcjach języka i wypowiedzi, aktach i gatunkach mowy, odmianach języka, stylach i stylizacji oraz zwrócenie uwagi na typy błędów językowych.
Program kursu:

. Miejsce i swoistości języka polskiego w rodzinie języków indoeuropejskich

i słowiańskich.

. Ogólne zagadnienia fonologii, morfologii i składni języka polskiego

. Kryteria poprawności językowej

. Akty mowy, odmiany języka, gatunki; style, stylizacje i podstawowe tropy

. Kompetencja kulturowa, komunikacyjna, lingwistyczna.
Literatura:

Derwojedowa M., Gałczyńska A., Gruszczyński W., /i in./:Język polski.

Kompendium. Warszawa 2005. [tu bibliografia do poszczególnych zagadnień].
Wymagania wstępne: Znajomość kursu "Język polski" w zakresie szkoły średniej. Kurs przeznaczony jest dla studentów specjalizacji tłumaczeniowej.
Opis kursu
Nazwa kursu: Historia literatury angielskiej


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Egzamin


Semestr:

5


Ilość godzin w roku :

15


Punkty ECTS :

3


Kod:

02-AAMD-HLA-05
Cel kursu: Prezentacja przekroju literatury brytyjskiej w XX wieku.
Program kursu: Program kursu obejmuje przegląd najważniejszych wydarzeń literackich w Wielkiej Brytanii od modernizmu do współczesności.
Literatura:
O. Wilde: The Picture of Dorian Gray

R. Kipling: Kim

J.Conrad: Heart of Darkness

T.S.Eliot: "The Love Song of J.Alfred Prufrock"

J.Joyce: Portrait of the Artist as a Young Man

G.M. Hopkins: Poetry

V. Woolf: Orlando

T.E. Lawrence: Seven Pillars of Wisdom

L. Durrell: Alexandria Quartet

E. Said: OrientalismWymagania wstępne: ukończenie kursu Historia literatury angielskiej w semestrze 4

Opis kursu
Nazwa kursu: Historia literatury amerykańskiej


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Egzamin


Semestr:

5


Ilość godzin w roku :

15


Punkty ECTS :

3


Kod:

02-AAMD-HAM-05
Cel kursu: Zapoznanie studentów z rozwojem literatury amerykańskiej XX wieku, z głównymi urtami i twórczością najważniejszych autorów poezji, prozy, dramatu. Szczególny nacisk położony jest na artystyczne i kulturowe aspekty tej twórczości.
Program kursu:
1.Poezja, proza i dramat okresu modernizmu.

2.Ważniejsi autorzy opowiadań. Historia rozwoju gatunku w 20 w.

3.Proza po II wojnie światowej. Realizm i postmodernizm.

4.Pisarze etniczni. Literatura murzyńska i żydowska.

5.Literatura Południa.

6.Poezja: Beatnicy. Poezja konfesjonalna, inne grupy poetyckie.

7.Dramat i teatr drugiej połowy 20 w.

8.Literatura kobieca i feministyczna.

9.Ważniejsze nurty w badaniach literackich w 20 w.

Literatura:
N.Baym et al.,eds.,The Norton Anthology of American Literature, Vol. I-II. New York,1994.

P.Lauter et al., eds.,The Heath Anthology of American Literature, Vol.I-II., Lexington,1990.

(oraz inne antologie poezji, prozy, dramatu, powieści omawianych pisarzy)

A.Kopcewicz, M.Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. T.I-II, Warszawa, 1983.

A.Salska, red.Historia literatury amerykańskiej XX wieku. T.I-II. Kraków, 2003.

E.Elliott, ed., Columbia Literary History of the United States, New York, 1998.

E.Elliott, ed., The Columbia History of the American Novel, New York,1991.
Wykorzystane zostaną filmy edukacyjne z serii Voices, Visions.
Wymagania wstępne: ukończenie kursu Historia literatury amerykańskiej w semestrze 4.
Rok IV
Pobieranie 357.93 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna