Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział FilologicznyPobieranie 357.93 Kb.
Strona8/8
Data28.04.2016
Rozmiar357.93 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Opis kursuNazwa kursu: Praktyczna znajomość języka angielskiego: tłumaczenie ustne i pisemne


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Egzamin pisemny i ustnySemestr:

7 i 8


Ilość godzin w roku :

240


Punkty ECTS :

7+7


Kod:

02-AAMD-GPR-08
Cel kursu: Rozwijanie biegłości porozumiewania się w mowie, poznawanie technik tłumaczenia konsekutywnego w obu kierunkach na poziomie średnio-zaawansowanym, tłumaczenia liaison i symultanicznego. Rozwijanie umiejętności tłumaczenia prozy i poezji.
Program kursu: Studenci doskonalą swe umiejętności tłumaczenia ustnego różnych typów oraz tłumaczenia tekstów literackich z angielskiego na polski i odwrotnie, poznając stylistyczne, pragmatyczne i retoryczne aspekty sztuki translatorskiej.
Literatura:

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing

Autentyczne materiały polskie i angielskie opublikowane w czasopismach naukowych, referaty prezentowane na konferencjach naukowych, przemówienia polskich posłów na Sejm i ministrów, materiały pochodzące z USA.
Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony wyłącznie dla studentów specjalności tłumaczeniowej.
Opis kursu
Nazwa kursu: Wiedza o krajach arabskiego obszaru językowego


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Egzamin


Semestr:

7 i 8


Ilość godzin w roku:

60


Punkty ECTS :

6


Kod:

02-AAMD-WKA-08
Cel kursu: Rozwinięcie umiejętności komunikacji międzykulturowej przez pogłębienie wiedzy i rozumienia realiów obcych krajów i swojego własnego/ rodzimego.
Program kursu: Kurs przedstawi studentom podstawowe zagadnienia z zakresu geografii, kultury i historii krajów arabskiego obszaru językowego. Celem kursu nie jest naszkicowanie całego portretu danych obcych krajów, jako, iż niektóre zagadnienia kursu są omawiane dokładniej, a niektóre bardziej pobieżnie. Kurs ma mieć charakter porównawczy: studenci będą dyskutować związek między obydwoma krajami tak, aby: starać się podzielić różnymi opiniami, rozwinąć zarówno wrażliwość w stosunku do obcych zjawisk kulturowych, jak i umiejętność krytycznej refleksji i tolerancji siebie i innych, oraz by zbudować most łączący obie kultury.

Zagadnienia: sytuacja językowa świata arabskiego: diglosja, wielojęzyczność, język arabski a tożsamość narodowa, panarabizm a ‘nacjonalizy lokalne’; arabscy chrześcijanie: tłumaczenia Biblii w arabszczyźnie standardowej i w dialektach, analiza współczesnych zagadnień społeczno-politycznych w wybranych krajach arabskich.


Literatura:

A. Ayalon 1987, Language and Change in the Arab Middle East. The Evolution of Modern Political Discourse, New York, Oxford, Oxford University Press (in cooperation with The Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, Shiloah Institute Tel Aviv University).

J. Danecki 2001, Arabowie, Warszawa, PIW.

Ch. A. Ferguson 1959, "Diglossia", Word 15, s. 325-340.


"Myths about Arabic" [Languages and Linguistics Monograph Series, Georgetown University, 12 (1959), s. 75-82], [w:] Fishman J. A. (ed.), 1977 (1968), Readings 1983, Language Planning and Language Change, [w:] Cobarrubias J., Fishman J. A. (eds.), Progress in Language Planning, Berlin, New York, Amsterdam, Mouton, s. 29-40.

Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition, 1960-2003, Leiden, Brill (wybrane artykuły).

A. Hourani 1995, Historia Arabów (tłum. J. Danecki), Gdańsk, Marabut.  1. Płonka 2004, L’idée de langue libanaise d’après Sa‘id ‘Aql, Paris, Geuthner.

Y. Suleiman (ed.) 1994, Arabic Sociolinguistics. Issues & Perspectives, Richmond, Curzon Press.

2004, A War of Words. Language and Conflict in the Middle East, Cambridge, Cambridge University Press.


Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony wyłącznie dla studentów specjalności tłumaczeniowej z językiem arabskim.
Opis kursu:
Nazwa kursu: Literatura arabska


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Egzamin


Semestr:

7 i 8


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

6


Kod:

02-AAMD-LAR-08
Cel kursu: Zapoznanie studentów z kanonem dzieł uznawanych powszechnie jako istotne w literaturze arabskiej; uświadomienie roli tych dzieł w rozwoju literatury światowej.
Program kursu: Kurs literatury arabskiej przedstawia zarys historii tej literatury od czasu najdawniejszych po chwilę obecną. Analizowane teksty następują w porządku chronologicznym okresów literackich. Szczególna uwaga poświęcona zostanie literaturze XIX i XX wieku.
Literatura:

Bielawski J.: Historia literatury arabskiej - zarys, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.

Bielawski J.: Klasyczna literatura arabska, Wyd. Dialog, Warszawa 1995.

Brockelmann C.: Geschichte der Arabischen Litteratur, t. 1-2, Weimar 1898-1902, wyd.2. 1943-49.

Danecki J.: Poezja arabska – wiek VI-XIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.

Gibb H.A.R.: Arabic Literature: an Introduction, Londyn 1926, ros. tłum. Moskwa 1960.

Nicholson R.A.: A Literary History of the Arabs, Cambridge 1969.

Sezgin F.: Geschichte des Arabischen Schrifttums, t. 1-9, Leiden 1967-1984.

Bielawski J., Skarżyńska-Bocheńska K., Jasińska J.: Nowa i współczesna literatura arabska 19. i 20. w., Cz.I – Literatura arabskiego Wschodu, Warszawa 1978.

Bielawski J., Kozłowska J., Machut-Mendecka E., Skarżyńska-Bocheńska K.: Nowa i współczesna literatura arabska 19. i 20. w., Cz.II – Literatura arabskiego Maghrebu, Warszawa 1989.

Machut-Mendecka E.: Studies in Arabic Theatre and Literature, Wyd. Dialog, Warszawa 2000.
Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony wyłącznie dla studentów specjalności tłumaczeniowej z językiem arabskim.

Opis kursu
Nazwa kursu: Tłumaczenie w języku arabskim


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

zaliczenie na podstawie oceny postępówSemestr:

7 i 8


Ilość godzin w roku :

60


Punkty ECTS :

6


Kod:

02-AAMD-TAR-08
Cel kursu: Studenci przyswajają wiedzę z zakresu technik przekładu pisemnego i ustnego; ćwiczą przekładanie [tłumaczenie konsekutywne i tłumaczenie tekstu]; unaocznia się im różnice leksykalne między obydwoma językami oraz uświadamia kontekst kulturowy przekładu; doskonalą polską i arabską kompetencję językową zarówno w mowie i w piśmie.
Program kursu: Kurs obejmuje 30 dwugodzinnych zajęć, kiedy studenci, po wprowadzeniu teoretycznym i praktycznych poradach, zaczynają tłumaczyć konsekutywnie tekst mówiony, np. wywiady, dyskusje, przemówienia. Od studentów wymaga się przetłumaczenia długiego tekstu z arabskiego na polski dotyczącego takich dziedzin wiedzy, jak ekonomia, polityka, medycyna, socjologia i historia. Na bazie tych tekstów studenci przygotowują prezentację/ referat. Analizowane są problemy jakie napotkali, ze zwróceniem uwagi na możliwe rozwiązania.
Literatura:

Wybrane fragmenty dawnej i współczesnej prozy arabskiej: powieści, opowiadania, anegdoty, eseje i artykuły prasowe, pochodzące z różnych rejonów świata arabskiego.


Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony jest tylko dla studentów specjalności tłumaczeniowej z jęz. arabskim.

Opis kursuNazwa kursu: Praktyczna znajomość języka arabskiego


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

egzamin pisemnySemestr:

7 i 8


Ilość godzin w roku :

180


Punkty ECTS :

14


Kod:

02-AAMD-PAR-08
Cel kursu: powtórzenie całości gramatyki arabskiej, udoskonalenie kompetencji językowej na poziomie gramatyki i słownictwa.
Program kursu: W skład kursu wchodzą następujące komponenty: konwersacja w jęz. arabskim, kompozycja w jęz. arabskim oraz gramatyka praktyczna. Kurs obejmuje 2 dziewięćdziesięciogodzinne semestry, podczas których rozwiązywane są testy obejmujące całość materiału gramatycznego. Ponadto studenci, na podstawie wcześniej przygotowanych tekstów, konsolidują słownictwo, przygotowują prezentację, pracują w parach bądż wygłaszają przemówienia przed grupą.
Literatura:

Danecki, J. 1994. Gramatyka języka arabskiego. Dialog, Warszawa.

Kozłowska, J. 1996. Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia. Dialog, Warszawa.
Wright, W. A. 1979. Grammar of the Arabic language. Cambridge University Press.
Abboud, P. i inni. 1971. Modern Standard Arabic. Intermediate level" t.2-3. Ann Arbor, Michigan.
Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony tylko dla studentów specjalności tłumaczeniowej z jęz. arabskim.

Opis kursuNazwa kursu: Seminarium magisterskie


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie referatuSemestr:

7 i 8


Ilość godzin w roku :

60


Punkty ECTS :

14


Kod:

02-AAMD-SMG-08
Cel kursu: Przygotowanie studentów do prowadzenia pracy badawczej i pisania pracy magisterskiej. Ponadto zapoznanie studentów z wybranymi dziedzinami współczesnej teorii językoznawczej, zwłaszcza z pragmatyką kontrastywną, których znajomość może okazać się pomocna w dalszym rozwijaniu umiejętności tłumaczenia.

Program kursu: Podczas kursu studenci zaznajamiają się ze współczesnym językoznawstwem jako dziedziną badającą język dla samego języka oraz zajmującą się językiem jako źródłem znaczeń. W szczególności poznają lingwistykę tekstu, która bada tekst jako wydarzenie komunikacyjne i pragmatykę, badającą użycie języka w konkretnych sytuacjach. Kurs pozwala studentom poznać rozmaite modele studiów kontrastywnych, zwłaszcza modele pragmatyki kontrastywnej oraz z rozmaitymi aspektami pojęcia ekwiwalencji, które mogą być pomocne w ich pracy tłumaczeniowej.Wymagania wstępne: kurs przeznaczony dla studentów specjalizacji tłumaczeniowych.

Rok V


Opis kursuNazwa kursu: Praktyczna znajomość języka angielskiego: tłumaczenie ustne i pisemne


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Egzamin pisemny i ustnySemestr:

9 i 10


Ilość godzin w roku :

240


Punkty ECTS :

14


Kod:

02-AAMD-GPR-10
Cel kursu: Rozwijanie płynności w posługiwaniu się językiem angielskim; doskonalenie umiejętności tłumaczenia.

Program kursu: Po wstępnym szkoleniu w zakresie tłumaczenia symultanicznego, studenci starają się sprostać trudniejszym zadaniom translatorskim, polegającym na tłumaczeniu materiału pochodzącego z konferencji specjalistycznych, debat sejmowych, homilii oraz przemówień politycznych. Kurs tłumaczenia ustnego zakończony jest kolejnymi zajęciami z ‘liaison interpreting’. Ponadto studenci tłumaczą teksty literackie z języka polskiego na angielski.
Literatura:

Gentile, A et al. 1996. Liaison Interpreting. A Handbook. .Melbourne University Press.

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Baker, M. 1992. In other words. A coursebook on translation. London: Routlege

Dzierżanowska, H. 1988. Przekład tekstów nieliterackich. Warszawa: PWN

Korzeniowska, A. & Kuhiwczak, P. 1998. Successful Polish-English translation. Tricks of the trade. Warszawa: PWN

Newmark, P. 1988. A textbook of translation. London: Prentice Hall

materiały własne w formie teksów do tłumaczeniaWymagania wstępne: Kurs przeznaczony jest dla studentów specjalności tłumaczeniowej.
Opis kursuNazwa kursu: Tłumaczenie w języku arabskim


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Egzamin pisemnySemestr:

9 i 10


Ilość godzin w roku :

60


Punkty ECTS :

10


Kod:

02-AAMD-TAR-10
Cel kursu: Studenci przyswajają wiedzę z zakresu technik przekładu pisemnego i ustnego; ćwiczą przekładanie [tłumaczenie konsekutywne i tłumaczenie tekstu]; unaocznia się im różnice leksykalne między obydwoma językami oraz uświadamia kontekst kulturowy przekładu.
Program kursu: Kurs obejmuje 30 dwugodzinnych zajęć, kiedy studenci, po wprowadzeniu teoretycznym i praktycznych poradach, zaczynają tłumaczyć konsekutywnie tekst mówiony, np. wywiady, dyskusje, przemówienia. Od studentów wymaga się przetłumaczenia długiego tekstu z arabskiego na polski dotyczącego takich dziedzin wiedzy, jak ekonomia, polityka, medycyna, socjologia i historia. Na bazie tych tekstów studenci przygotowują prezentację/ referat. Analizowane są problemy jakie napotkali, ze zwróceniem uwagi na możliwe rozwiązania.
Literatura:

Wybrane fragmenty dawnej i wspołczesnej prozy arabskiej: powieści, opowiadania, anegdoty, eseje i artykuły prasowe, pochodzące z różnych rejonów świata arabskiego.
Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony jest dla studentów specjalności tłumaczeniowej z jęz. arabskim.

Opis kursuNazwa kursu: Praktyczna nauka języka arabskiego


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Egzamin pisemnySemestr:

9 i 10


Ilość godzin w roku:

90


Punkty ECTS :

10


Kod:

02-AAMD-PAR-10
Cel kursu: powtórzenie całości gramatyki arabskiej, udoskonalenie kompetencji językowej na poziomie gramatyki i słownictwa.
Program kursu: W skład kursu wchodzi konwersacja w jęz. arabskim oraz kompozycja. Kurs składa się z 45 dwugodzinnych zajęć, podczas których studenci, na podstawie wcześniej przygotowanych tekstów, konsolidują słownictwo, przygotowują prezentację, pracują w parach bądż wygłaszają przemówienia przed grupą.
Literatura:

Danecki, J. 1994. Gramatyka języka arabskiego. Dialog, Warszawa.

Kozłowska, J. 1996. Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia. Dialog, Warszawa.
Wright, W. A. 1979. Grammar of the Arabic language. Cambridge University Press.
Abboud, P. i inni. 1971. Modern Standard Arabic. Intermediate level t.2-3. Ann Arbor, Michigan.
Wymagania wstępne: kurs przeznaczony jest dla studentów specjalności tłumaczeniowej z jęz. arabskim.
Opis kursu
Nazwa kursu: Wykład monograficzny


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Uczestnictwo w zajęciachSemestr:

9 i 10


Ilość godzin w roku :

60


Punkty ECTS :

6


Kod:

02-AAMD-WMN-10
Cel kursu: Zapoznanie studentów z wybraną dziedziną badań językoznawczych i literackich.
Program kursu: rozwijanie wiedzy studentów w zależności od ich zainteresowań z dziedziny językoznawstwa i literaturoznawstwa.
Literatura: uzależniona od zainteresowań studentów
Wymagania wstępne: brak

Opis kursuNazwa kursu: Seminarium magisterskie


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Napisanie pracy magisterskiejSemestr:

9 i 10


Ilość godzin w roku :

60


Punkty ECTS :

10+10


Kod:

02-AAMD-SMG-10
Cel kursu: Kierowanie pisaniem pracy magisterskiej przez studentów.
Program kursu: Studenci kończą pisanie swoich prac magisterskich oraz odbywają indywidualne konsultacje z promotorem, podczas których prezentują opracowane przez siebie dane i wynikające z nich wnioski.
Literatura:

Osobna bibliografia do poszczególnych prac magisterskich.


Wymagania wstępne: Zaliczenie seminarium na roku IV.

Pobieranie 357.93 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna