Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPobieranie 7.57 Mb.
Strona1/86
Data02.05.2016
Rozmiar7.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział lekarski II

Kierunek

Lekarsko-dentystyczny

Przewodnik dydaktyczny

Rok 2015


Spis treści

 1. Ogólne informacje o Uczelni
  1. Rys historyczny ……………………………………………………………….…….........…... 7
  1. Strategia rozwoju kierunku …………………………………………………………………....8
 1. Ważne informacje dla studentów
  1. Adresy uczelniane……………………………………………………………............................9
  1. Adresy sal dydaktycznych……………………………………………………..........................10
  1. Formy zajęć dydaktycznych…………………………………………………...........................12
  1. Skala ocen……………………………………………………………………...........................12
  1. Biblioteka…………………………………………………………………………………..…..12
 1. Kierunek Lekarsko – dentystyczny
  1. Ramowe Programy Nauczania………………………………………………………………...13
  1. Przedmioty obowiązkowe I rok
 • Anatomia prawidłowa człowieka…………………………………………………..20
 • Biofizyka…………………………………………………………………………....27
 • Biologia……………………………………………………………………………..36
 • Chemia ogólna………………………………………………………………………42
 • Epidemiologia……………………………………………………………………….47
 • Etyka i deontologia……………………………………………………………....….52
 • Histofizjologia jamy ustnej………………………………………………………….56
 • Histologia z embriologią i cytologią………………………………………………...61
 • Historia medycyny…………………………………………………………………..72
 • Informatyka………………………………………………………………………….77
 • Język obcy (kontynuowany)…………………………………………………………80
 • Materiałoznawstwo cz.1/2…………………………………………………………...86


 • Pierwsza pomoc medyczna…………………………………………………………..92


 • Podstawy psychologii lekarskiej………………………………………………...….…96
 • Podstawy zdrowia publicznego……………………………………………………….103

 • Szkolenie biblioteczne………………………………………………………………...108

 • Praktyka wakacyjna…………………………………………………………………...111


  1. Przedmioty obowiązkowe II rok
 • Biochemia…………………………………………………………………………....117
 • Farmakologia ogólna………………………………………………………………...136
 • Fizjologia człowieka………………………………………………………………....142
 • Fizjoterapia ogólna…………………………………………………………………..153
 • Język obcy (kontynuowany)…………………………………………………………159
 • Mikrobiologia jamy ustnej…………………………………………………………...165
 • Ginekologia i położnictwo w stomatologii………………………………………......170

 • Mikrobiologia…………………………………………………………………….…..174

 • Ergonomia w stomatologii…………………………………………………………...178
 • Biostatystyka………………………………………………………………………....185
 • Endodoncja przedkliniczna…………………………………………………………..189
 • Fizjologia narządu żucia………………………………………………………….…..194
 • Immunologia……………………………………………………………………….....199
 • Materiałoznawstwo cz. 2/2…………………………………………………………...203
 • Medyczne czynności ratunkowe……………………………………………………...210
 • Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego …………………………….....214
 • Periodontologia przedkliniczna……………………………………………...…….…221
 • Radiologia stomatologiczna cz. ½…………………………………………………....225
 • Radiologia ogólna………………………………………………………………….....231
 • Stomatologia zachowawcza przedkliniczna…………………………………………..235
 • Praktyka wakacyjna………………………………………………………………...…240


  1. Przedmioty obowiązkowe III rok
 • Patomorfologia……………………………………………………………………….244
 • Patofizjologia…………………………………………………………………………248
 • Patologia jamy ustnej…………………………………………………………………252
 • Farmakologia kliniczna……………………………………………………………….256
 • Choroby wewnętrzne………………………………………………………………….261
 • Chirurgia ogólna………………………………………………………………………266
 • Pediatria……………………………………………………………………………….270
 • Onkologia…………………………………………………………………………......276
 • Choroby zakaźne……………………………………………………………………...279
 • Anestezjologia i reanimacja…………………………………………………………..286
 • Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego………………………………...291
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją……………………………………………301
 • Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna………………………………310
 • Protetyka stomatologiczna……………………………………………………………316

 • Ortodoncja…………………………………………………………………………….320

 • Chirurgia stomatologiczna……………………………………………………………328

 • Radiologia stomatologiczna cz. 2/2…………………………………………………..332

 • Stomatologia społeczna cz.1/2……………………………………………………......337

 • Stomatologia społeczna cz. 2/2……………………………………………………….354

 • Ratownictwo i medycyna katastrof…………………………………………………...360

 • Psychologia kliniczna…………………………………………………………………365

 • Praktyka wakacyjna…………………………………………………………………...369


  1. Przedmioty obowiązkowe IV rok
 • Choroby wewnętrzne………………………………………………………………….. 373


 • Pediatria…………………………………………………………………….................. 377
 • Dermatologia z wenerologią…………………………………………………………. 383
 • Otolaryngologia……………………………………………………………………… 390
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją…………………………………………… 401
 • Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna………………………………. 409
 • Chirurgia stomatologiczna…………………………………………………………….. 414
 • Protetyka stomatologiczna…………………………………………………………….. 418
 • Ortodoncja……………………………………………………………………………… 423
 • Choroby przyzębia……………………………………………………………………... 427
 • Okulistyka……………………………………………………………………………… 431

 • Neurologia……………………………………………………………………………… 434

 • Medycyna sądowa……………………………………………………………………… 439

 • Pulmonologia…………………………………………………………………………… 442

 • Dysfunkcje układu stomatognatycznego……………………………………………….. 454

 • Psychiatria……………………………………………………………………………… 460

 • Praktyka wakacyjna…………………………………………………………………….. 464


  1. Przedmioty obowiązkowe V rok
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją……………………………………………… 469
 • Choroby przyzębia……………………………………………………………………… 477
 • Choroby błony śluzowej jamy ustnej…………………………………………………… 483
 • Chirurgia stomatologiczna……………………………………………………………… 487
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa z onkologią……………………………………………… 491
 • Protetyka stomatologiczna………………………………………………………………… 496
 • Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna………………………………….. 500
 • Ortodoncja………………………………………………………………………………… 504
 • Otolaryngologia…………………………………………………………………………… 508
 • Anestezjologia i reanimacja………………………………………………………………. 518
 • Gerostomatologia…………………………………………………………………………. 525
 • Radiologia stomatologiczna………………………………………………………………. 530
 • Podstawy zdrowia publicznego…………………………………………………………… 535

 • Ćwiczenia zintegrowane………………………………………………………………….. 539


 1. Ogólne informacje o Uczelni

  1. Rys historyczny

W XIX wieku w Poznaniu podejmowano usilne starania o utworzenie Uniwersytetu. Powstał on jednak dopiero w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Pierwszym rektorem Uniwersytetu został prof. Heliodor Święcicki – znany polski ginekolog. Nowy uniwersytet utworzył Wydziały: Filozoficzny, Prawny, Rolniczo-Leśny i Lekarski. Na Wydziale Filozoficznym powstało Studium Farmaceutyczne, które przekształciło się wkrótce w Oddział Farmaceutyczny.

Zajęcia na Wydziale Lekarskim rozpoczęły się w 1920 roku; pierwszym dziekanem Wydziału został prof. Adam Wrzosek. W 1929 roku na Wydziale utworzono Katedrę i Klinikę Stomatologiczną.
W okresie międzywojennym na Wydziale powstały – jako pierwsze i przez długi czas jedyne w kraju – katedry, zakłady i kliniki: radiologii, ortopedii, fizyki medycznej, chemii fizjologicznej, teorii wychowania fizycznego i higieny szkolnej. Ukształtowały się szkoły kliniczne: ortopedii i rehabilitacji, chirurgii, pediatrii, chorób wewnętrznych, neurologii, okulistyki i otolaryngologii. Oddział Farmaceutyczny należał do największych i najlepszych w kraju ze względu na swoje osiągnięcia badawcze i dydaktyczne.

Podczas II wojny światowej Uniwersytet zamknięto. Wielu polskich profesorów z Uniwersytetu Poznańskiego od 1940 roku kontynuowało nauczanie studentów na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie (dziekan Wydziału Lekarskiego – prof. Adam Wrzosek) i na polskim Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie w Edynburgu (dziekan prof. A. Jorasz).

Wraz z końcem wojny, w 1945 roku, ponownie uruchomiono studia na Uniwersytecie Poznańskim.
W roku 1950 z Uniwersytetu wydzielono, jako samodzielną szkołę wyższą, Akademię Medyczną. Miała ona Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii oraz Wydział Farmaceutyczny. W 1975 roku utworzono Wydział Pielęgniarstwa, który obecnie nosi nazwę Wydział Nauk o Zdrowiu.

W roku 1979 na Wydziale Farmaceutycznym powstał Oddział Analityki Medycznej, natomiast w 1993 roku utworzono Wydział Lekarski II z Oddziałami Stomatologii, Kształcenia Podyplomowego oraz Kształcenia w Języku Angielskim dla studentów z zagranicy.

W 1984 roku Uczelni nadano imię Karola Marcinkowskiego – zasłużonego w XIX wieku lekarza poznańskiego, społecznika i organizatora Towarzystwa Pomocy Naukowej w Poznaniu.

W lutym 2007 roku Akademia Medyczna została przekształcona w Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.  1. Strategia rozwoju kierunku

Strategia rozwoju kierunku lekarsko-dentystycznego odbywa się na różnych płaszczyznach. Ważną rolę

odgrywa tu przygotowanie absolwentów do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej. W tym

celu studenci w trakcie swojej edukacji zdobywają podstawową wiedzę z zakresu medycyny, nauk

przyrodniczych i zaawansowaną wiedzę z zakresu stomatologii.


Aby zapewnić wysoki poziom kształcenia studenci zapoznawani są w trakcie studiów

z wiedzą w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych.


Najważniejsze aspekty kształcenia studenta na kierunku lekarsko-dentystycznym w tym zakresie to:

- przygotowanie studenta do wykonywania profesjonalnej opieki dentystycznej,

- przekazanie informacji na temat planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego, również z zakresu promocji zdrowia oraz edukacji prozdrowotnej,

- przygotowanie studenta do prowadzenia postępowania klinicznego opartego na wiedzy i zasadach etyki lekarskiej,

- przygotowanie przyszłego lekarza dentysty do prowadzenia badań i rozpowszechniania uzyskanych wyników.

Aby osiągnąć cel kształcenia, studentów w trakcie studiów zapoznaje się z wiedzą w zakresie takich przedmiotów jak: periodontologia stomatologiczna, endodoncja, materiałoznawstwo, periodontologia przedkliniczna, stomatologia zachowawcza, protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna, ortodoncja, chirurgia szczękowo-twarzowa, radiologia stomatologiczna, stomatologia wieku rozwojowego, gerostomatologia. Żeby zapewnić odpowiednią bazę do nauki Uczelnia rozbudowuje i unowocześnia bazę dydaktyczną w postaci np. Centrum Symulacji Medycznej. W celu dostosowania poziomu kształcenia do obowiązujących standardów

przeprowadzany jest próbny egzamin praktyczny OSCE (Objective Structured Clinical Examination) – egzamin kliniczny, standaryzowany sprawdzający umiejętności kliniczne nabyte w trakcie praktycznego nauczania stomatologii dla studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego z udziałem aktorów, którzy symulują wybrane jednostki chorobowe. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego mogą znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Nauczanie studentów w obszarze nauk medycznych ma na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pozwalającymi na podnoszenie jakości świadczonych usług zdrowotnych w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w szkolnictwie, instytucjach prowadzących poradnictwo z zakresu edukacji prozdrowotnej. Po uzyskaniu uprawnień przygotowywani są do prowadzenia praktyki w prywatnym gabinecie stomatologicznym.

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają pięć lat (dziesięć semestrów) i są oparte na Europejskim Systemie Punktów Kredytowych(ECTS), umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza dentysty w krajach UE na zasadzie uznania dyplomu. Na koniec studiów obowiązuje w ciągu najbliższych dwóch lat zdanie egzaminów z większości przedmiotów stomatologicznych, odbycie rocznego stażu, po którym absolwent otrzymuje prawo ograniczonego wykonywania zawodu. Po zdaniu egzaminu LDEK-(Lekarsko-dentystyczny Egzamin Państwowy) absolwent uzyskuje pełne prawo wykonywania zawodu. Od roku akademickiego 2016/2017 w miejsce egzaminów stomatologicznych student piątego roku studiów przystąpi do obowiązkowego egzaminu OSCE, sprawdzającego jego wiedze teoretyczną jak i praktyczną.

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym zmiany w systemie kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym nacisk na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza zostanie położony już na etapie studiów – w szczególności poprzez wprowadzenie praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna