Uniwersytet Medyczny w Lublinie Egzamin testowy z ginekologii i położnictwa – 2008 rPobieranie 121.5 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar121.5 Kb.Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Egzamin testowy z ginekologii i położnictwa – 2008 r.
1. Przerzuty raka jajnika do narządów odległych obserwuje się najczęściej w:
A. układzie kostnym
B. wątrobie i płucach
C. trzustce
D. nerkach
E. ośrodkowym układzie nerwowym

2. Które z niżej wymienionych schorzeń może być przyczyną rozrostu endometrium
A. rak pęcherzyka żółtkowego
B. ziarniszczak
C. włókniak
D. jądrzak
E. rozrodczak

3. W którym z niżej wymienionych schorzeń można stwierdzić podwyższone stężenie

antygenu CA 125 w surowicy krwi ?


A. rak jajnika
B. rak błony śluzowej trzonu macicy
C. ropień okołojajnikowy
D. torbiele endometrioidalne
E. we wszystkich wymienionych
4. Które z podanych niżej metod postępowania zaleca się w leczeniu raka błony śluzowej

trzonu macicy w stopniu Ia G3 ?


A. wycięcie macicy z przydatkami
B. wycięcie macicy z przydatkami i brachyterapia
C. teleterapia
D. amputacja trzonu macicy bez przydatków
E. hormonoterapia

5. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) może mieć wpływ na powstanie:
A. Condylomata acuminata
B. Carcinoma vaginae
C. Carcinoma vulvae
D. Adenocarcinoma cervicis uteri

E. wszystkie wyżej wymienione
6. Który z wymienionych poniżej procesów stanowi najwyższe zagrożenie rozwojem raka

endometrium;


A. Endometrium hyperplasticum
B. Hyperplasia endometrii simplex
C. Hyperplasia endometrii glandularis et cystica
D. Hyperplasia endometrii atypica simplex
E. Hyperplasia endometrii atypica complex7. W systemie Bethesda wprowadzono podział wewnątrznabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN)
A. na dwa stopnie
B. na trzy stopnie

C. na cztery stopnie
D. system Bethesda nie różnicuje zmian wewnątrznabłonkowych
E. na dwie grupy oraz wydzielono raka śródnabłonkowego CIS

8. Najistotniejszym czynnikiem warunkującym skuteczność chemioterapii uzupełniającej po

operacji raka jajnika jest:


A. stopień zaawansowania raka przed operacją
B. radykalność pierwotnej operacji
C. zróżnicowanie histopatologiczne nowotworu (grading)
D. postać histologiczna raka
E. obecność wolnego płynu w jamie otrzewnowej
9. U ciężarnej będącej w 8 tygodniu ciąży podczas badania ginekologicznego stwierdzono

zmianę, która w wykonanym badaniu ultrasonograficznym okazała się być prostą,

jednokomorową torbielą jajnika o średnicy 6 cm. Które postępowanie z niżej wymienionych

uznać należy za najwłaściwsze ?


A. natychmiastowa laparotomia,
B. laparotomia w ciągu 2-ch tygodni od postawienia rozpoznania,
C. laparotomia między 16 - 20 tygodniem ciąży,
D. obserwacja z kontrolą ultrasonograficzną,
E. ewakuacja zawartości torbieli przy użyciu techniki laparoskopowej.
10. Operacja Meigsa stosowana w operacyjnym leczeniu raka szyjki macicy polega na:
A. rozszerzonym usunięciu macicy wraz z blokiem tkankowym węzłów chłonnych miednicy
B. amputacji szyjki macicy
C. rozszerzonym wycięciu macicy bez węzłów chłonnych
D. prostym wyciąciu macicy wraz z mankietem pochwy bez węzłów chłonnych miednicy
E. prostym wycięciu macicy wraz z węzłami okołoaortalnymi
11. Rak jajnika ograniczony do obu jajników, obecne ogniska nowotworu na powierzchni

jednego lub obu jajników, pęknięta torebka, w jamie otrzewnowej obecny płyn z komórkami

nowotworowymi, zgodnie z klasyfikacją wg FIGO klasyfikowany jest jako stopień

zaawansowania klinicznego:


A. Ic
B. Ib
C. IIa
D. III
E. IV
12. Rak szyjki macicy w stopniu Ib2 to:
A. klinicznie stwierdzana zmiana na szyjce macicy większa niż 4cm
B. klinicznie stwierdzana zmiana na szyjce macicy większa niż 2cm
C. klinicznie stwierdzana zmiana na szyjce macicy większa niż 3cm
D. klinicznie stwierdzana zmiana na szyjce macicy większa niż 1cm
E. żadne w powyższych.

13. W leczeniu CIN można zastosować następujące metody:
A. kriochirurgię
B. elektrokoagulację
C. biopsję stożkową (konizację)
D. wycięcie macicy
E. wszystkie wyżej wymienione
14. Odległym powikłaniem po wycięciu macicy jest:
A. wypadanie kikuta pochwy
B. krwawienie do jamy otrzewnowej
C. zwiększony odsetek występowania kamicy nerkowej
D. torbiele limfatyczne
E. żadne z wymienionych
15. Prawidłowym postępowaniem w przypadku nawrotowego ropnia gruczołu przedsionkowego większego w ciąży jest:
A. marsupializacja + antybiotykoterapia
B. wyłuszczenie gruczołu
C. antybiotykoterapia
D. nacięcie ropnia
E. wytworzenie przetoki skórnej

16. W przypadku raka inwazyjnego szyjki macicy w stopniu Ib zalecanym postępowaniem jest:
A. elektrokonizacja
B. amputacja szyjki macicy
C. rozszerzone wycięcie macicy z przydatkami
D. krioterapia
E. wycięcie macicy z przydatkami
17. U 40-letniej kobiety z badalną palpacyjnie litą zmianą w rzucie przydatków o średnicy ok. 8 cm i podwyższonym stężeniem CA-125 prawidłowym postępowaniem jest:
A. laparotomia ze śródoperacyjnym badaniem histopatologicznym
B. jednostronne wycięcie przydatków
C. obustronne wycięcie przydatków
D. wyłuszczenie zmiany
E. amputacja nadpochwowa trzonu macicy z przydatkami

18. Amputacja części pochwowej szyjki macicy nie jest stosowana:
A. w przeroście części pochwowej szyjki macicy
B. przy rozległej erytroplakii
C. przy raku szyjki macicy w stopniu Ib1
D. przy rozległym poporodowym zbliznowaceniu szyjki macicy
E. w CIN III
19. W przypadku rozpoznania stopnia IIb raka jajnika leczeniem uzupełniającym z wyboru jest:
A. brachyterapia
B. brachyterapia i teleterapia
C. chemioterapia
D. hormonoterapia
E. chemioradioterapia
20. Dla prawidłowego przebiegu ciąży u pacjentki z cukrzycą niezbędne jest uzyskanie wartości glikemii na czczo w granicach:
A. 60-100 mg/dL
B. 120-140 mg/dL
C. jedynie wartości glikemii powyżej 160 mg/dL mogą niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży
D. jedynie wartości glikemii powyżej 200 mg/dL mogą niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży
E. poziom glikemii nie ma wpływu na przebieg ciąży
21. W celu pobudzenia dojrzewania płuc płodu w przypadku zagrożenia porodem przedwczesnym stosuje się:

A. betametazon

B. fenoterol

C. siarczan magnezu

D. enkorton

E. nifedypinę
22. Lekiem pierwszego rzutu w leczeniu nadciśnienia w ciąży jest:

A. siarczan magnezuB. metyldopa

C. hydrochlorotiazyd

D. nifedypina

E. diazoksyd


23. Zespół HELLP:

A. najczęściej rozwija się w I połowie ciąży

B. oznacza hematuria, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych i zmniejszenie liczby płytek krwi

C. często występuje razem z nadciśnieniem tętniczym

D. w razie jego rozpoznania nie zaleca się zakończenia ciąży

E. nie stanowi zagrożenia dla życia pacjentki
24. Który z poniższych stanów nie jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę u pacjentki z cukrzycą:

A. ciężka nefropatia

B. niepoddająca się leczeniu retinopatia proliferacyjna

C. choroba niedokrwienna sercaD. wszystkie z powyższych

E. żadne z powyższych


25. W którym tygodniu ciąży należy wykonać u kobiety ciężarnej test obciążenia 50 g glukozy :

A. 12-16 hbd

B. 20-24 hbd

C. 30-32 hbdD. 24-28 hbd

E. niezwłocznie po zajściu w ciążę


26. Kryteria diagnostyczne zespołu antyfosfolipidowego to wymienione z wyjątkiem:

A. zakrzepica

B. powtarzające się straty ciąż

C. trombocytopenia

D. obecność antykoagulantu LA

E. anemia
27. TORCH jest to skrót utworzony z pierwszych liter czynników zakaźnych wywołujących:

A. toksoplazmozę, świnkę, cytomegalię, opryszczkę

B. toksoplazmozę, różyczkę, odrę, kiłę

C. toksoplazmozę, różyczkę, cytomegalię, opryszczkę

D. toksoplazmozę, różyczkę, cytomegalię, rzęsistkowicę

E. toksoplazmozę, opryszczkę, różyczkę, chlamydiozę
28. Sprzężną przekątną ( conjugata diagonalis) wyznacza:

A. odległość miedzy dolnym brzegiem spojenia łonowego a promontorium

B. odległość miedzy górnym brzegiem spojenia łonowego a promontorium

C. najkrótsza odległość miedzy wewnętrznym brzegiem spojenia łonowego a środkiem promontorium

D. najkrótsza odległość miedzy zewnętrznym brzegiem spojenia łonowego a środkiem promontorium

E. odległość miedzy dolnym brzegiem spojenia łonowego a promontorium pomniejszona o 1.5-2.0 cm
29. Następujący opis budowy miednicy:

„wchód miednicy trójkątny, o podstawie zwróconej do kości krzyżowej; kość krzyżowa płaska, nachylona ku przodowi, zagłębienie krzyżowo-biodrowe wąskie; łuk podłonowy ostry ;wystające kolce kulszowe” dotyczy miednicy typu:

A. gynekoidalnego

B. antropoidalnego

C. platypeloloidalnego

D. gynekoidalno-antropidalnego

E. androidalnego
30. Obwód podpotyliczno-cieminiowy główki donoszonego płodu wynosi:

A. 10 cm


B. 22 cm

C. 32cm

D. 40cm


E. 52 cm
31. Do fizjologicznego obniżenia dna macicy dochodzi:

A. 2-3 tygodnie przed porodem

B. 1 tydzień przed porodem

C. 3-4 tygodnie przed porodem

D. 6 tygodni przed porodem

E. dno macicy nie obniża się podczas trwania ciąży
32. Przebyty epizod niedotlenienia stwierdza się w amnioskopie widząc:

A. jasny płyn owodniowyB. zielony płyn owodniowy

C. żółtopomarańczowy płyn owodniowy

D. brunatny płyn owodniowy

E. krwisty płyn owodniowy


33. Okres rozwierania szyjki macicy (I okres porodu) trwa:

A. od wystąpienia skurczów macicy do pęknięcia pęcherza płodowego

B. od wystąpienia skurczów macicy do urodzenia się główki

C. od wystąpienia skurczów macicy do całkowitego rozwarcia szyjki macicy

D. od wystąpienia skurczów macicy przyparcia się części przodującej do wchodu

E. od wystąpienia skurczów macicy do urodzenia się barków
34. Ocena postępu porodu w I okresie porodu polega na ocenie:

A. regularności intensywności skurczy macicyB. skracania się i rozwierania szyjki macicy

C. błon płodowych i odchodzenia płynu owodniowego

D. monitorowaniu czynności serca płodu

E. temperatury i ciśnienia rodzącej35. Drugi zwrot główki rozpoznajemy, gdy:

A. główka w kanale rodnym zrotuje się o 180 stopniB. szew strzałkowy przechodzi z wymiaru poprzecznego do wymiaru prostego

C. szew strzałkowy przechodzi z wymiaru prostego do wymiaru poprzecznego

D. szew strzałkowy przechodzi do wymiaru skośnego

E. główka w kanale rodnym obruci się o 270 stopni


36. Sposób Duncana oddzielenia łożyska to:

A. brzeżny sposób odklejania się łożyska w III okresie porodu

B. centralny sposób odklejania się łożyska w III okresie porodu

C. masowanie macicy po porodzie

D. ręczne wydobycie łożyska podczas porodu drogami natury

E. ręczne wydobycie łożyska podczas cięcia cesarskiego
37. Skala Bishopa służy do:

A. oceny stanu szyjki macicy po konizacji

B. oceny ustępowania zmian szyjki macicy związanych z ciążą i porodem

C. oceny rozległości nadżerki szyjki macicyD. oceny dojrzałości szyjki macicy przed i podczas porodu

E. oceny stopnia niewydolności cieśniowo-szyjkowej


38. Położenie miednicowe zupełne najdokładniej definiuje zdanie:

A. częścią przodującą są pośladki

B. częścią przodującą są stópki, nóżki wyprostowane we wszystkich stawach.

C. częścią przodującą są pośladki, zgięcie nóżek w stawach biodrowychD. częścią przodującą są pośladki z dwiema stópkami, nóżki zgięte we wszystkich stawach

E. częścią przodującą jest miednica.


39. W czasie III okresu porodu łożysko może odklejać się sposobem brzeżnym (Duncana) lub centralnym (Schultzego).

A. korzystniejszy dla rodzącej jest sposób centralny ze względu na mniejszą utratę krwi

B. korzystniejszy dla rodzącej jest sposób brzeżny ze względu na mniejszą utratę krwi

C. oba sposoby wiążą się z taką samą utratą krwi

D. korzystniejszy dla rodzącej jest sposób centralny ze względu na krótszy czas trwania III okresu porodu

E. korzystniejszy dla rodzącej jest sposób brzeżny ze względu na krótszy czas trwania III okresu porodu
40. Cięcie cesarskie obecnie najczęściej wykonuje się przecinając macicę:

A. podłużnie w linii pośrodkowejB. poprzecznie w dolnym odcinku

C. w dolnym odcinku w kształcie litery U

D. w dolnym odcinku w kształcie litery T

E. w dolnym odcinku w kształcie litery J


41. Najczęściej wykonywaną obecnie operacją położniczą jest:

A. poród z użyciem próżniociągu położniczego

B. poród z użyciem kleszczy

C. cięcie cesarskie

D. ręczne wydobycie łożyska

E. obrót wewnętrzny płodu
42. Które ze stwierdzeń dotyczących leczenia kłykcin kończystych nie jest prawdziwe?

A. do leczenia kłykcin kończystych można stosować laseroterapię

B. na niewielkie zmiany można stosować miejscowo 10-25% roztwór podofiliny;

C. chirurgiczne wycięcie kłykcin dotyczy większych zmian;D. w ciąży leczenie kłykcin jest takie same jak u kobiet nie będących w ciąży;

E. do leczenia kłykcin kończystych można stosować kriterapię


43. Co oznacza pojęcie „waginoza bakteryjna”?

A. zapalenie grzybicze pochwy powikłane infekcją rzęsistkową;

B. swoiste zapalenie bakteryjne pochwy;

C. niespecyficzne zakażenie bakteryjne pochwy;

D. zapalenie bezobjawowe pochwy;

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe;
44. Prawidłowe pH pochwy wynosi:

A. poniżej 4,5;

B. 4,5 – 5,5;

C. 5,5 – 7,0;

D. 7,0 – 8,5;

E. powyżej 8,5;
45. Thelarche jest to:

A. rozwój owłosienia na skórze kończyn;B. rozwój gruczołów piersiowych;

C. rozwój owłosienia pachowego;

D. rozwój owłosienia łonowego;

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe;


46. Wiek ginekologiczny:

A. jest równy z wiekiem metrykalnym;

B. jest liczony od momentu pubarche;

C. jest liczony od momentu gonarche;D. jest liczony od momentu menarche;

E. jest liczony od momentu thtelarche;


47. Przedwczesne dojrzewanie płciowe (pubertas praecox) obejmuje pojawienie się trzeciorzędowych cech płciowych:

A. przed 5 rokiem życia;

B. przed 7 rokiem życia;

C. przed 9 rokiem życia;

D. przed 11 rokiem życia;

E. przed 13 rokiem życia;
48. W skład pojęcia norma seksualna nie wchodzi:

A. norma kliniczna

B. norma partnerska

C. norma indywidualnaD. norma socjologiczna

E. norma funkcjonalna


49. Indeks Pearla definiowany jest jako:

A. ilość ciąż na 1000 kobiet stosujących określona metodę antykoncepcji przez 1 rokB. ilość ciąż na 100 kobiet stosujących określoną metodę antykoncepcji przez 1 rok

C. ilość ciąż na 1000 kobiet stosujących określona metodę antykoncepcji przez 1 cykl

D. ilość ciąż na 100 kobiet stosujących określona metodę antykoncepcji przez 1 cykl

E. ilość ciąż na 100 kobiet stosujących określoną metodę antykoncepcji przez 10 cykli


50. Spośród naturalnych metod zapobiegania ciąży metoda kalendarzowa bazuje na:

A. ocenie najdłuższego i najkrótszego cyklu w ciągu ostatnich 3 miesięcyB. ocenie najdłuższego i najkrótszego cyklu w ciągu ostatnich 6 miesięcy

C. ocenie najdłuższego i najkrótszego cyklu w ciągu ostatnich 9 miesięcy

D. ocenie najdłuższego i najkrótszego cyklu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

E. ocenie najdłuższego i najkrótszego cyklu w ciągu ostatnich 18 miesięcy


51. Działanie antykoncepcyjne tabletki hormonalnej warunkowane jest przez zawarty w niej:

A. estrogenB. gestagen

C. androgen

D. antyestrogen

E. antyandrogen


52. Tabletka antykoncepcyjna, która może być stosowana przez kobietę w okresie laktacji zawiera:

A. estrogen i gestagen w bardzo małych dawkach

B. estrogen i androgen w bardzo małych dawkach

C. wyłącznie androgenD. wyłącznie gestagen

E. wyłącznie estrogen53. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych nie jest:

 1. ciąża

 2. krwawienie z dróg rodnych o nierozpoznanej etiologii

 3. nowotwór estrogenozależny

 4. hiperprolaktynemia

 5. aktywna postać zakrzepicy żylnej


54. Po naniesieniu płynu Lugola na tarczę części pochwowej szyjki macicy nabłonek wielowarstwowy płaski zawierający glikogen zabarwia się na kolor:

 1. jasnoczerwony

 2. jasnożółty

 3. ciemnożółty

 4. ciemnobrązowy

 5. fioletowy


55. Po rozpoznaniu dysplazji średniego i dużego stopnia szyjki macicy (CIN2, CIN3, HGSIL) postępowaniem prawidłowym jest:

 1. powtórzenie rozmazu cytologicznego za 3 miesiące

 2. powtórzenie rozmazu cytologicznego za 6 miesięcy

 3. chirurgiczna konizacja szyjki macicy i badanie histopatologiczne

 4. amputacja szyjki macicy i badanie histopatologiczne

 5. wycięcie macicy i badanie histopatologiczne


56. Trwałe lub przejściowe zahamowanie spermatogenezy mogą spowodować:

 1. kortykosteroidy

 2. cytostatyki

 3. cymetydyna

 4. nitrofurantoina

 5. wszystkie powyższe


57. Całkowity brak plemników w ejakulacie to:

 1. oligozoospermia

 2. azoospermia

 3. astenozoospermia

 4. teratozoospermia

 5. izospermia


58. Do faz cyklu endometrialnego nie zaliczamy:

 1. fazy miesiączkowej

 2. fazy proliferacyjnej

 3. fazy folikularnej

 4. fazy owulacyjnej

 5. fazy sekrecyjnej


59. Wtórny brak miesiączki (amenorrhoea secundaria) rozpoznajemy jeżeli stwierdza się brak miesiączki przez okres dłuższy niż:

 1. 3 miesiące

 2. 6 miesięcy

 3. 9 miesięcy

 4. 12 miesięcy

 5. 24 miesiące


60. Najczęstszą przyczyną wtórnego braku miesiączki jest:

 1. zespół policystycznych jajników

 2. guz przysadki mózgowej

 3. niewydolność i zaburzenia czynności podwzgórza

 4. zespół Cushinga

 5. zespół Sheehana


61. Do zaburzeń somatycznych charakterystycznych dla zespołu Turnera nie należy:

 1. wysoki wzrost

 2. płetwiastość szyi

 3. nieprawidłowe osadzenie oczu

 4. koślawość kości

 5. defekt małżowiny usznej


62. Proces zapłodnienia komórki jajowej w warunkach fizjologicznych dokonuje się:

 1. w jamie otrzewnej

 2. w jajniku

 3. w bańce jajowodu

 4. w cieśni jajowodu

 5. w macicy


63. Okres zarodkowy trwa:

 1. od zapłodnienia do końca 1. tygodnia rozwoju

 2. od zapłodnienia do końca 8. tygodnia rozwoju

 3. od początku 2. tygodnia do końca 8. tygodnia rozwoju

 4. od początku 9. tygodnia do końca 38. tygodnia rozwoju

 5. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa


64. Liczba wizyt u lekarza w przypadku ciąży fizjologicznej nie powinna być mniejsza niż (wskaźnik ciągłości opieki):

A. 8

B. 10


C. 12

D. 14


E. w przypadku ciąży fizjologicznej kobieta nie musi zgłaszać się do lekarza
65. Kobiety, które poroniły lub urodziły dziecko z wadami cewy nerwowej powinny otrzymywać kwas foliowy w dawce:

A. 0,4 mg na dobęB. 4 mg na dobę

C. 0,4 ng na dobę

D. 4 ng na dobę

E. nie wymagają suplementacji kwasem foliowym


66. Leczenie tokolityczne jest stosowane:

A. w każdym przypadku wystąpienia nadmiernej czynności skurczowej macicy

B. w przypadku wystąpienia nadmiernej czynności skurczowej przed wyznaczonym terminem porodu

C. w sytuacji porodu przedwczesnego poniżej 38. tygodnia ciążyD. w sytuacji porodu przedwczesnego poniżej 36. tygodnia ciąży

E. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa


67. W różnicowaniu ciąży ektopowej należy wziąć pod uwagę:

A. pękniętą torbiel jajnika

B. krwawiące ciałko żółte

C. zapalenie przydatków

D. zapalenie wyrostka robaczkowego

E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
68. Najczęstszym umiejscowieniem ciąży ektopowej jest:


 1. część bańkowa jajowodu

 2. część cieśniowa jajowodu

 3. strzępki jajowodu

 4. jama brzuszna

 5. jajnik


69. Zaznacz nieprawidłową odpowiedź dotyczącą stężenia ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG):

 1. w większości prawidłowych wczesnych ciąż wewnątrzmacicznych wartość ulega podwojeniu co drugi dzień

 2. w ciąży ektopowej wartość ulega potrojeniu co drugi dzień

 3. przy stężeniu hCG powyżej 1000-1500 mjm./mL i przy zastosowaniu ultrasonografii dopochwowej w jamie macicy powinien być widoczny pęcherzyk ciążowy

 4. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

 5. wszystkie odpowiedzi są fałszywe


70. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych wiążą się często z występowaniem:

 1. cukrzycy

 2. nadczynności tarczycy

 3. nadczynności kory nadnerczy

 4. niedoczynności przytarczyc

 5. wszystkie odpowiedzi są fałszywe


71. Do przecieku płodowo-matczynego może dojść w trakcie:

 1. porodu

 2. poronienia

 3. operacji ciąży ektopowej

 4. zabiegów wewnątrzmacicznych w ciąży

 5. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


72. Ultrasonograficznym objawem ciężkiej postaci choroby hemolitycznej jest:

 1. obrzęk tkanki podskórnej

 2. kardiomegalia

 3. przesięki do jamy ciała

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 5. wszystkie odpowiedzi są fałszywe


73. Kordocenteza polega na pobraniu do badań próbki:

 1. krwi pępowinowej

 2. płynu owodniowego

 3. łożyska

 4. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

 5. wszystkie odpowiedzi są fałszywe


74. Profilaktykę swoistą konfliktu serologicznego należy wdrożyć po porodzie w ciągu:

A. 12 godzin

B. 24 godzin

C. 72 godzin

D. 96 godzin

E. 7 dni
75. Do pewnych objawów ciąży nie zaliczamy:

A. braku miesiączki

B. wysłuchania czynności serca płodu

C. wyczucia ruchów płodu przez badającego

D. wizualizacji płodu w badaniu USG

E. wszystkie powyższe są pewnymi objawami ciąży
76. Poród przedwczesny jest to urodzenie dziecka:

A. przed ukończeniem 37 tyg. ciąży

B. po ukończeniu 21 tygodnia ciąży a przed ukończeniem 36 tyg. ciąży

C. po ukończeniu 23 tyg. ciąży a przed ukończeniem 38 tyg. ciążyD. po ukończeniu 22 tyg. ciąży a przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży

E. żadna z powyższych


77. Typ asymetryczny wewnątrzmacicznego ograniczonego wzrastania płodu (IUGR):

   1. zaczyna się w I trymestrze ciąży

   2. wiąże się z upośledzeniem wzrostu komórek

   3. wiąże się z upośledzeniem zwiększania liczby komórek

   4. prawdziwe A i C

   5. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


78. Do czynników ryzyka przedwczesnego pęknięcia błon płodowych zalicza się:

   1. niski status socjoekonomiczny

   2. choroby przenoszone drogą płciową

   3. poród przedwczesny w wywiadzie

   4. zagrażający poród przedwczesny w aktualnej ciąży

   5. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


79. Osocze krwi w okresie ciąży zwiększa swoją objętość o:

A. 2%


B. 10%

C. 25%


D. 45%

E. 100%
80. Łożysko pokrywające część ujścia wewnętrznego szyjki macicy to: 1. łożysko przodujące całkowicie

 2. łożysko przodujące częściowo

 3. łożysko przodujące brzeżnie

 4. łożysko przodujące bocznie

 5. wszystkie odpowiedzi są fałszywe


81. Diagnostyka zaburzenia (niedomogi) fazy lutealnej opiera się głównie na stwierdzeniu

 1. obniżonego stężenia progesteronu mierzonego 7 dni po domniemanej owulacji

 2. wydłużenia 2 fazy cyklu w pomiarach podstawowej ciepłoty ciała

 3. zaburzonego stosunku LH do FSH

 4. podwyższonego stężenia prolaktyny

 5. zmniejszonej grubości endometrium w badaniu USG w 21 dniu cyklu


82. Ujemne sprzężenie zwrotne zachodzi pomiędzy:

 1. estradiolem a gonadotropinami FSH i LH

 2. gonadotropinami

 3. estradiolem a GnRH

 4. żadne z powyższych - pomiędzy nimi zachodzą dodatnie sprzężenia zwrotne

 5. wszystkimi wymienionymi


83. Siła działania estrogenów (od najsłabiej działającego do najsilniej działającego) prawidłowo przedstawiona jest w podpunkcie:

 1. estradiol - estron - estriol

 2. estron - estriol - estradiol

 3. estriol - estradiol - estron

 4. estriol - estron - estradiol

 5. estradiol - estriol - estron


84. Za podtrzymywanie funkcji ciałka żółtego odpowiedzialny jest w cyklu fizjologicznym:

 1. LH

 2. FSH

 3. progesteron

 4. beta - hCG

 5. estradiol


85. Czynnikami ryzyka wystąpienia wysiłkowego nietrzymania moczu nie jest:

 1. młody wiek

 2. otyłości (BMI powyżej 30)

 3. choroby przewlekłe przebiegające z kaszlem

 4. przewlekłe zaparcia

 5. porody licznych dużych płodów


86. Do cech charakteryzujących operacje podwieszające wykonywane z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu nie należy:

 1. łatwość wykonania

 2. mała skuteczność

 3. krótki czas hospitalizacji

 4. możliwość zastosowania w przypadkach pierwotnego jak i nawrotowego nietrzymania moczu

 5. możliwość skojarzenia z innymi operacjami ginekologicznymi


87. W leczeniu zachowawczym wysiłkowego nietrzymania moczu nie stosuje się:

 1. treningu pęcherza moczowego

 2. kinezyterapii

 3. estrogenów

 4. leków alfa-adrenelgicznych

 5. leków antycholinergicznych


88. Nadmierną pobudliwość mięśnia wypieracza obserwujemy w:

 1. wysiłkowym nietrzymaniu moczu

 2. naglącym nietrzymaniu moczu

 3. nietrzymaniu moczu z przepełnienia

 4. nietrzymaniu moczu z przyczyn zwieraczowych

 5. przejściowym nietrzymaniu moczu


89. Gonadoblastoma to

 1. nowotwór przerzutowy jajnika

 2. wirylizujący nowotwór jajnika zbudowany z elementów komórkowych jądra oraz komórek zrębowych jajnika

 3. niezróżnicowane gonady płodu żeńskiego

 4. wtręty komórkowe w pierwotnych komórkach rozrodczych

 5. nazwa listków zarodkowych płodu


90. Pęcherzyk Graafa to

 1. dojrzały pęcherzyk jajnikowy

 2. pęcherzyk jajnikowy posiadający średnicę 10 mm

 3. każdy pęcherzyk jajnika

 4. pęcherzyk jajnikowy ulegający atrezji

 5. ciałko żółte


91. Ciałko żółte syntetyzuje przede wszystkim

 1. adnrogeny

 2. 17 beta estradiol

 3. progesteron

 4. folikulostymulinę

 5. adrenalinę


92. Zaburzenia statyki narządów płciowych są spowodowane

 1. wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu kolagenu

 2. porodami pochwowymi

 3. wpływem czynników środowiskowych

 4. uszkodzeniem nerwów

 5. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe


93. Operacja polegająca na zawieszeniu szyjki macicy do przymacicz stosowana w leczeniu cystocoele, obniżenia macicy lub/i elongacji szyjki macicy to:

 1. operacja sposobem Burcha

 2. operacja sposobem Fothergilla

 3. operacja sposobem Becka

 4. operacja sposobem McCalla

 5. operacja Marshalla-Marchettiego-Krantza


94. Kryteria rozpoznania ciężkiego stanu przedrzucawkowego zawierają następujące wartości ciśnienia tętniczego i białkomoczu:

 1. RR w spoczynku  140/90; białkomocz dobowy  300 mg

 2. RR w spoczynku  140/90; białkomocz dobowy  1 g

 3. RR w spoczynku  140/90; białkomocz dobowy  2 g

 4. RR w spoczynku  160/110; białkomocz dobowy  1 g

 5. RR w spoczynku  160/110; białkomocz dobowy  2 g


95. Gynatresiae należą do wad narządu płciowego spowodowanych:

 1. nieprawidłowym zanikaniem przylegających do siebie ścian przewodów przyśródnerczowych

 2. zaburzeniem procesu udrażniania pierwotnie litych przewodów Mullera

 3. niezrośnięcia przewodów przyśródnerczowych w odcinkach które przekształcają się w macicę i pochwę

 4. niepełnym rozwojem przewodów przyśródnerczowych

 5. całkowitym lub częściowym niewykształceniem przewodów przyśródnerczowych


96. Hematometra jest patologią polegającą na gromadzeniu się krwi w:

 1. macicy

 2. jajowodach

 3. pochwie

 4. szyjce macicy

 5. wargach sromowych mniejszych


97. Pacjentki z zespołem Mayera-Rokitansky’ego-Kustnera mają następujący kariotyp:

 1. 46 XY

 2. 46 XX

 3. 47XXX

 4. 47XXY

 5. 45X


98. Pacjentki z zespołem niewrażliwości na androgeny nie mają:

 1. jąder

 2. jajników

 3. gruczołów piersiowych typu żeńskiego

 4. warg sromowych mniejszych

 5. lewego nadnercza, nerki i moczowodu


99. Uczucie parcia na pęcherz moczowy i/lub zatrzymanie moczu w pęcherzu moczowym u pacjentek z zarośnięciem błony dziewiczej leczymy:

 1. antybiotykami

 2. lekami antymuskarynowymi

 3. samocewnikowaniem

 4. nefrostomią lub cystotomią nadłonową

 5. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa


100. U noworodków i dziewczynek przed okresem pokwitania zarośnięcie błony dziewiczej może prowadzić do wystąpienia:

 1. Hematocolpos

 2. Haematometra

 3. Haematosalpinx

 4. Mucocolpos

 5. Pseudomyxoma peritonei

Pobieranie 121.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna