Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo TechnologicznyPobieranie 80.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar80.12 Kb.


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo - Technologiczny
Wrocław, 24 maja 2013 r.Protokół nr 6

posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 21 maja 2013 r.

PORZĄDEK OBRAD:


 1. Uroczystość 90 urodzin prof. dr. hab. Jana Ludwiczaka Dziekana Wydziału Rolniczego w latach 1987 -1993
 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 16 kwietnia 2013 r.


SPRAWY OSOBOWE


 1. Wniosek zespołu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, powołanie recenzentów

- dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw.

 1. Powołanie zespołu w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

- dr hab. Adam Bogacz, prof. nadzw.

- dr hab. Zdzisław Klukowski

- dr hab. Elżbieta Pląskowska, prof. nadzw.

 1. Podanie w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego, powołanie Zespołu

- dr inż. Krzysztof Lejman

 1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej

- dr hab. inż. Andrzej Białowiec

 1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

- dr Irmina Ćwieląg-Piasecka

 1. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

- mgr inż. Daniel Pruchniewicz

 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora

- mgr inż. Oskar Bojko (dyscyplina: agronomia)

- mgr inż. Łukasz Górnik (dyscyplina: inżynieria rolnicza)

- mgr Łukasz Kuta (dyscyplina: inżynieria rolnicza)

- mgr inż. Adam Zych (dyscyplina: agronomia)

 1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej

- mgr inż. Karolina Falińska (dyscyplina: inżynieria rolnicza)

- mgr inż. Hubert Prask (dyscyplina: inżynieria rolnicza)
SPRAWY DYDAKTYCZNE


 1. Sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich w latach 2012/2013

 2. Zatwierdzenie programu studiów doktoranckich w języku angielskim na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym w roku akademickim 2013/2014

 3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania kierunku międzywydziałowego Podstawy dla rolnictwa tropikalnego afiliowanego przy Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym realizowanego w języku angielskim dla obcokrajowców

 4. Zaopiniowanie zmian w planie i programie kształcenia dla studiów podyplomowych: „Niemiecko-Polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym”

 5. Powołanie studiów podyplomowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, zatwierdzenie planu studiów i programu kształcenia

 6. Zatwierdzenie zasad rekrutacji w roku akademickim 2014/2015


SPRAWY ORGANIZACYJNE


 1. Zaopiniowanie kandydatów na dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

 2. Zatwierdzenie regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

 3. Zatwierdzenie zmian w uchwale Rady Wydziału w sprawie przyznawania środków finansowych

 4. Sprawozdanie z działalności studenckich kół naukowych w roku akademickim 2011/2012


SPRAWY RÓŻNE/WOLNE WNIOSKI

Rozpoczynają posiedzenie Rady Wydziału Dziekan, prof. dr hab. Adam Szewczuk, przywitał i złożył gratulację z okazji 90 urodzin Dziekanowi Wydziału Rolniczego w latach 1987-1993, prof. dr hab. Janowi Ludwiczakowi.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Barbara Kutkowska, która przybliżyła sylwetkę Pana Profesora Jana Ludwiczaka.
Dziekan potwierdził praworządność obrad.
Przed zatwierdzeniem porządku obrad, Dziekan poinformował członków Rady Wydziału
o usunięciu z porządku obrad punktu 8:

Opinia w sprawie rozwiązania stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi na stanowisku adiunkta na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, którzy otrzymali negatywną ocenę za lata 2009-2012

- dr inż. Andrzej Dyszewski

- dr inż. Anna Gierula

- dr inż. Rafał Kuriata

- dr Paweł Misiak

- dr inż. Joanna Pokorny

- dr inż. Roman Andrzej Śniady

- dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska
Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła zmieniony porządek obrad.
p. 1.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdziła protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 16 kwietnia 2013 r.


p. 2.

Dziekan, prof. dr hab. Adam Szewczuk poinformował, że Zespół powołany w sprawie postępowania o nadanie dr. hab. Henrykowi Bukajowi, prof. nadzw. tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk rolniczych, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym kandydata stwierdził zasadność wszczęcia postępowania i zaproponował recenzentów


w osobach:

- Prof. dr hab. Maria Moś, dziedzina nauki rolnicze, dyscyplina agronomia, specjalność hodowla roślin, nasiennictwo, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

- Prof. dr hab. Józef Tworkowski, dziedzina nauki rolnicze, dyscyplina agronomia, specjalność nasiennictwo roślin rolniczych i alternatywnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek Zespołu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. Henrykowi Bujakowi, prof. nadzw. tytułu naukowego profesora i zatwierdzenia w/w recenzentów.
Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podjęła uchwałę
o wszczęciu postępowania
o nadanie dr. hab. Henrykowi Bujakowi, prof. nadzw. tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk rolniczych i zatwierdzeniu recenzentów
w osobach: prof. dr hab. Maria Moś, prof. dr hab. Józef Tworkowski.

p. 3 a.

Dziekan poinformował o podaniu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk rolniczych dr. hab. Adamowi Bogaczowi, prof. nadzw.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołała zespół, w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Adamowi Bogaczowi, prof. nadzw. w składzie:
Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołała Zespół
w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych dr. hab. Adamowi Bogaczowi, prof. nadzw.


p. 3 b.

Dziekan poinformował członków Rady Wydziału o podaniu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk rolniczych dr. hab. Zdzisławowi Klukowskiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołała zespół, w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Zdzisławowi Klukowskiemu, prof. nadzw. w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Pietr

Członkowie: prof. dr hab. Anita Biesiada

prof. dr hab. Eugeniusz Kołota

prof. dr hab. Marcin Kozak

prof. dr hab. Zofia Spiak

Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołała Zespół
w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych dr. hab. Zdzisławowi Klukowskiemu, prof. nadzw.

p. 3 c.

Następnie Dziekan poinformował o podaniu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk rolniczych dr hab. Elżbiecie Pląskowskiej, prof. nadzw.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołała zespół, w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Elżbiecie Pląskowskiej, prof. nadzw. w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Hurej

Członkowie: prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska

prof. dr hab. Eugeniusz Kołota

prof. dr hab. Adam Szewczuk

prof. dr hab. Lesław Zimny

Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołała Zespół
w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych dr hab. Elżbiecie Pląskowskiej, prof. nadzw.

p. 5.

Dziekan, przedstawił Radzie Wydziału podanie w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Kszysztofowi Lejmanowi, na zasadach obowiązujących przed


1 października 2011 r.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołała zespół w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego, w składzie:


Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Szlachta

Członkowie: prof. dr hab. Adam Szewczuk

prof. dr hab. Marian Wiercioch

dr hab. Adam Figiel, prof. nadzw.

dr hab. Bogdan Stępień, prof. nadzw.
Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołała zespół
w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr inż. Krzysztofa Lejmana.

p. 6.

Dziekan przedstawił Radzie Wydziału wniosek komisji konkursowej o zatrudnienie dr. hab. Andrzeja Białowca na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, bez głosów w dyskusji, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o zatrudnieniu dr. hab. Andrzeja Białowca na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej., zgodnie z zapisami Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dnia 24 lutego 2012 r.
p. 7

Dziekan przedstawił Radzie Wydziału wniosek komisji konkursowej o zatrudnienie dr Irminy Ćwieląg-Piaseckiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, bez głosów w dyskusji, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o zatrudnieniu dr Irminy Ćwieląg-Piaseckiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. ze zmianami, na okres dwóch lat.
p. 8.

Dziekan poddał pod głosowanie tajne sprawę nadania mgr. inż. Danielowi Pruchniewiczowi stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

Przewodniczący komisji doktorskiej, dr hab. Józef Sowiński, prof. nadzw. poinformował członków Rady Wydziału, że praca mgr. inż. Daniela Pruchniewicza, została przedstawiona do wyróżnienia przez obu recenzentów, jednak mgr. inż. Daniel Pruchniewicz nie spełnia wymagań ustalonych przez Radę Wydziału do wyróżnienia pracy doktorskiej.

Głosów w dyskusji nie było.


Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podjęła uchwałę
o nadaniu mgr. inż. Danielowi Pruchniewiczowi stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.


p. 9 a.

Dziekan poinformował Radę Wydziału o wpłynięciu podania mgr. inż. Oskara Bojko


o wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, na zasadach obowiązujących po 1 października 2011 r. Pan mgr. inż. Oskar Bojko prowadzi badania w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska pod kierunkiem prof. dr. hab. Cezarego Kabały.
Został ustalony następujący temat pracy:
Zasoby węgla organicznego w glebach Sudetów – zróżnicowanie przestrzenne
i prognozowane zmiany”

Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek o wszczęcie mgr. inż. Oskarowi Bojko przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy oraz wyznaczenie promotora w osobie

prof. dr. hab. Cezarego Kabały i promotora pomocniczego w osobie dr inż. Katarzyny Szopki.


Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podjęła uchwałę
o wszczęciu mgr. inż. Oskarowi Bojko przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia, zatwierdzeniu tematu pracy i wyznaczeniu prof. dr. hab. Cezarego Kabały jako promotora i dr inż. Katarzyny Szopki jako promotora pomocniczego.

p. 9 b.

Dziekan poinformował Radę Wydziału o wpłynięciu podania mgr. inż. Łukasza Górnika o wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych


w dyscyplinie inżynieria rolnicza, na zasadach obowiązujących przed 1 października 2011 r. Mgr. inż. Łukasz Górnik prowadzi badania w Instytucie Inżynierii Rolniczej pod kierunkiem dr. hab. Franciszka Molendowskiego.

Po krótkiej dyskusji, w której udział wzięli prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Kotecki, prof. dr hab. Barbara Kutkowska, dr hab. Adam Figiel, prof. nadzw. i dr hab. Franciszek Molendowski, ustalony został temat pracy:


Polioptymalizacyjna metoda doboru maszyn dla gospodarstwa rolniczego”
Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukaszowi Górnikowi oraz o zatwierdzenie promotora.

Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podjęła uchwałę
o wszczęciu mgr. inż. Łukaszowi Górnikowi przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza, zatwierdzeniu tematu pracy
i wyznaczeniu promotora w osobie dr. hab. Franciszka Molendowskiego.


p. 9 c.

Dziekan poinformował Radę Wydziału o wpłynięciu podania mgr. inż. Łukasza Kuty


o wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza, na zasadach obowiązujących przed 1 października 2011 r. Mgr. inż. Łukasz Kuta prowadzi badania w Instytucie Inżynierii Rolniczej pod kierunkiem dr. hab. Józefa Cieża.

Po dyskusji, w której udział wzięli prof. dr hab. Stanisław Pietr, prof. dr hab. Andrzej Kotecki


i dr hab. Józef Cież, ustalony został temat pracy:
Wpływ stopnia obciążenia dynamicznego rolników wybranymi pracami na poziom bezpieczeństwa pracy”
Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukaszowi Kucie oraz o zatwierdzenie promotora.
Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podjęła uchwałę
o wszczęciu mgr. inż. Łukaszowi Kucie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza, zatwierdzeniu tematu pracy
i wyznaczeniu promotora w osobie dr. hab. Józefa Cieża.


p. 9 d.

Kontynuując obrady, Dziekan poinformował Radę Wydziału o wpłynięciu podania mgr. inż. Adama Zycha o wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, na zasadach obowiązujących przed 1 października 2011 r. Mgr. inż. Adam Zych prowadzi badania w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni pod kierunkiem prof. dr. hab. Lesława Zimnego.

Ustalony został temat pracy:
Warunki wzrostu i plonowanie buraka cukrowego w różnych systemach uprawy”
Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Adamowi Zychowi oraz o zatwierdzenie promotora.
Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podjęła uchwałę
o wszczęciu mgr. inż. Adamowi Zychowi przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia, zatwierdzeniu tematu pracy i wyznaczeniu promotora w osobie prof. dr. hab. Lesława Zimnego.


p. 10 a.

Dziekan przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek prof. dr hab. Jerzego Bieńka, promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Falińskiej, o zmianę tematu pracy doktorskiej.

Obecny temat pracy:

Analiza łańcucha logistycznego na przykładzie grupy producentów rolnych”

Proponowany temat pracy:

Wpływ integracji poziomej na przepływy produktów rolniczych


w gospodarstwach w ramach wybranych procesów logistycznych”

Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Falińskiej.


Rada Wydziału Przyrodniczo Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraziła zgodę na zmianę tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Falińskiej na zaproponowany przez promotora.

p. 10 b.

Dziekan przedstawił wniosek prof. dr hab. Józefa Szlachty, promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Huberta Praska, o zmianę tematu pracy doktorskiej.

Obecny temat pracy:

Wpływ stopnia rozdrobnienia substratów oraz sposobu ich podawania do komory fermentacyjnej na efektywność uzysku biogazu”


Proponowany temat pracy:
Wpływ stopnia rozdrobnienia wybranych substratów oraz sposobu prowadzenia fermentacji beztlenowej na efektywność uzysku biogazu”
Po krótkiej dyskusji w której udział wzięli prof. dr hab. Stanisław Pietr i prof. dr hab. Józef Szlachta, Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej mgr. inż. Huberta Praska.
Rada Wydziału Przyrodniczo Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraziła zgodę na zmianę tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Hubertowi Praskowi na zaproponowany przez promotora.

p. 11.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, bez głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich w latach 2012/2013p. 12.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, bez głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, zatwierdziła program studiów doktoranckich w języku angielskim w roku akademickim 2012/2013.p. 13.

Dziekan przedstawił wniosek w sprawie powołania międzywydziałowego kierunku, Podstawy dla rolnictwa tropikalnego, afiliowanego przy Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym oraz poprosił Prodziekana dr. hab. Józefa Sowińskiego, prof. nadzw.


o przybliżenie członkom Rady Wydziału wniosku w powyższej sprawie.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, bez głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie powołania międzywydziałowego kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego, afiliowanego przy Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, realizowanego w języku angielskim, adresowanego dla obcokrajowców. Jednocześnie Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała plan studiów oraz efekty kształcenia.p. 14.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, bez głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym, przy dwóch głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała zmiany w planie


i programie studiów podyplomowych Niemiecko-Polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym.
p. 15.

Dziekan przedstawił Radzie Wydziału wniosek o powołanie studiów podyplomowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz plan i program studiów podyplomowych. Dziekan wyjaśnił członkom Rady Wydziału, że Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskał dofinansowanie na projekt „Ustawiczne all inclusive” w ramach, którego realizowane mają być studia podyplomowe Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Po dyskusji, w której udział wzięli prof. dr hab. Józef Szlachta, prof. dr hab. Leszek Romański i prof. dr hab. Andrzej Kotecki, Dziekan poddał pod głosowanie jawne wniosek
o powołanie studiów podyplomowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz zatwierdzenie planu i programu studiów.
Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek o utworzenie studiów podyplomowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz zatwierdziła plan i program studiów.
p. 16.

Dziekan przedstawił Radzie Wydziału propozycję zasad rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.

Prof. dr hab. Marcin Kozak złożył wniosek o dodanie do zasad i wymagań wstępnych na studia II stopnia informacji, że w przypadku kierunku Ochrona środowiska wymagane jest również uzyskanie tytułu inżyniera na studiach I stopnia.

W dyskusji udział wzięli prof. dr hab. Marcin Kozak, dr hab. Piotr Sobkowicz, prof. nadzw. oraz dr hab. Józef Sowiński, prof. nadzw.

Dziekan poddał pod głosowanie jawne zatwierdzenie zasad rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 z uwzględnieniem wniosku prof. dr. hab. Marcina Kozaka.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy jednym głosie wstrzymującym się, zatwierdziła zasady rekrutacji
w roku akademickim 2014/2015.

p. 17.

Dziekan przedstawił członkom Rady Wydziału kandydatów na dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, w osobach:

.

1.

Prof. dr hab. Barbara Kutkowska

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

2.

Prof. dr hab. Jerzy Weber

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

3.

Dr hab. Adam Figiel, prof. nadzw.

Instytut Inżynierii Rolniczej

4.

Dr hab. Ludwik Żołnierz

Katedra Botaniki i Ekologii Roślin

5.

Prof. dr hab. Halina Kleszczyńska

Katedra Fizyki i Biofizyki

6.

Dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw.

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa

7.

Prof. dr hab. Leszek Kordas

Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni

8.

Prof. dr hab. Michał Hurej

Katedra Ochrony Roślin

9.

Prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska

Katedra Ogrodnictwa

10.

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

11.

Prof. dr hab. Zofia Spiak

Katedra Żywienia Roślin

Głosów w dyskusji nie było.


Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała wszystkich zaproponowanych przez Dziekana dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału.
p. 18

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, bez głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, zatwierdziła regulamin Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.p. 19.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, bez głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła zmiany w uchwale nr 76/2012 Rady Wydziału w sprawie przyznania środków finansowych.p. 20.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, bez głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności kół naukowych w roku akademickim 2011/2012.


Dziekan poinformował członków Rady Wydziału o.

- międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin”, w ramach której 18 maja 2013 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się impreza pod hasłem „ Rośliny też mogą chorować”. Dziekan podziękował również wszystkim osobom zaangażowanym


w organizację imprezy.

- przyznaniu Laurów Ekoprzyjaźni 2012 miesięcznika „Ekonatura prof. dr hab. Leszkowi Romańskiemu za wybitne zasługi na rzecz ekologii

- zakończonej zbiórce książek dla Litwy, dziękując wszystkim biorącym udział w zbiórce.

Dziekan przypomniał również, że do 30 września 2013 roku można otworzyć przewód doktorski, habilitacyjnych oraz postępowanie o nadanie tytułu profesora według przepisów obowiązujących przed 1 października 2011 r.

Kończąc obrady Dziekan zaprosił obecnych na kolejne posiedzenie Rady Wydziału
w dniu 18 czerwca 2013 roku

Przebieg dyskusji Rady Wydziału na płycie CD./

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo – Technologiczny

Pl. Grunwaldzki 24 a, 50 – 363 WrocławTel. 071 320 15 38, tel./fax. 071 320 15 35

www.wpt.up.wroc.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna