Uniwersytet rolniczy im. Hugona kołŁĄtaja w krakowie 31 – 120 krakóW, al. Mickiewicza 21Pobieranie 134.21 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar134.21 Kb.


UNIWERSYTET ROLNICZY

IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

31 – 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21

tel. (12) 662-44-33

fax. (12) 662-44-10


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na
DOSTAWĘ I INSTALACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W KRAKOWIE

Nr zamówienia: DZP- 291/2450/2012


Wspólny Słownik Zamówień CPV – 30.23.60.00-2 (sprzęt komputerowy),

30.21.30.00-5 (komputery osobiste), 30.21.31.00-6 (komputery przenośne),

30.23.21.10.8 (drukarki), 30.23.13.00-0 (monitory)

Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie w zakresie zadania nr 8 jest realizowane w ramach projektu PO IG 6602 Opracowanie Innowacyjnych Technologii Magazynowania Energii w Produkcyjnych Tunelach Foliowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Załączniki:

1. Druk „Oferta” – załącznik nr 1.

2. Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1A.

3. Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2.

4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –

załącznik nr 3.

5. Dokument Gwarancyjny – załącznik nr 4.

6. Wykaz dostaw – załącznik Nr 5.

7. Istotne Postanowienia Umowy – załącznik nr 6.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 1. Zamawiający:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

NIP 675-000-21-18, REGON 000001815. 1. Tryb przeprowadzenia postępowania:

Przetarg nieograniczony.

Podstawa prawna: postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych


w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -
Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.


 1. Przedmiot zamówienia

 1. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, zwanego dalej „sprzętem”.
 1. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na 10 zadań.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w tabeli „Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia - stanowiącym  załącznik nr 1A do specyfikacji;

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy.

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, w szczególności w zakresie zadania nr 22.

6. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu „równoważnego” w stosunku do określonego przez zamawiającego w SIWZ, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Przez sprzęt „równoważny” zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez zamawiającego.

Składając ofertę, wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu, typ, producenta, który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny (pełny) opis techniczny oferowanych zamienników i zawierający wszystkie parametry techniczne określone
w załączniku nr 1A do SIWZ.

Złożenie oferty niezgodnej z powyższym zapisem będzie skutkować jej
odrzuceniem.

Do opisu zamienników i udowodnienia równoważności sprzętu komputerowego


wykonawca powinien podać niżej wymienione parametry.

 • płyta główna:

dostosowana do zaoferowanego procesora, posiadająca: gniazdo procesora, chipset, mostek południowy ,magistrala FSB, typ obsługiwanej pamięci, ilość gniazd pamięci

maks. pojemność pamięci, złącza PCI-E (liczba slotów), ilość złączy PCI, karta sieciowa

karta dźwiękowa, LAN, porty zewnętrzne: LPT, LAN, USB, PS/2, eSATA


 • procesor: zgodny z architekturą x86, pamięć cache L2 o pojemności co najmniej 6 MB,

możliwość współpracy z dwukanałowymi pamięciami typu DDR1lub DDR2 FSB co najmniej 1333 MHz, Osiągający wynik wg testu

 • pamięć RAM: wielkość GB, częstotliwość MHz, rodzaj pamięci DDR, DDR2, DDR3

 • grafika: procesor graficzny , pamięć obrazu – VideoRAM, pamięć ROM ,

DAC interfejs PCI, AGP, PCI-Express, interfejs na slocie karty graficznej - P&D, DFP, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort

Framegrabber – układ zamieniający zewnętrzny, analogowy sygnał wideo na postać


cyfrową, procesor wideo, układ chłodzenia.

czas reakcji, kąt widzenia, złącza np.: D-sub, DVI-D, VESA

regulacja: wysokości, pochylenia i obrotu, kolor obudowy • napędy optyczne

odczyt z nośników: CD (-R, -RW), DVD (-R, -RW, +R, +RW) lub najnowszych Blu-ray
Disc.

zapis na nośnikach: CD (-R, -RW), DVD (-R, -RW, +R, +RW), Blu-ray Disc.


gniazda: ATA, SATA, SCSI , prędkość odczytu MB/s, prędkość zapisu MB/s


 • klawiatura - układ np.: qwerty, azerty, klawiatura Dworaka, ilość klawiszy

znaki diakrytyczne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) uzyskuje się poprzez: układ programisty

 • mysz - rodzaj: mechaniczna, diodowa, laserowa, przewodowa, bezprzewodowa, do obsługi gier, wertykalna, ilość: przycisków, rolek, interfejs

 • obudowa- wielkość - przystosowana do zamontowania wszystkich elementów komputera, wentylacja obudowy: mechaniczna – ilość wentylatorów, poziom hałasu

grawitacyjna, ilość i rodzaj złączy wyprowadzonych na zewnątrz

 • zasilacz- zasilacz zgodny z normami ATX, moc Wat, napięcie Volt, poziom hałasu wentylatora zasilacza, redudancja, ilość złączy i ich rodzaj.

7. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

   1. oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, aktualnie wyprodukowany,

   2. sprzęt musi być kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi itp.), gotowy do pracy, o parametrach nie niższych niż wymagane przez zamawiającego,

   3. wszystkie zaoferowane podzespoły komputerowe mają ze sobą współpracować oraz z system operacyjnym Windows.

   4. wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia Deklaracji Zgodności (CE) przy dostawie każdego sprzętu;

   5. wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego sprzętu karty gwarancyjnej zgodnej z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

   6. wykonawca wraz z każdym sprzętem dostarczy instrukcję jego obsługi w języku polskim;

8. Wymagania w zakresie instalacji:

Wykonawca będzie zobowiązany do instalacji skonfigurowania z oferowanym oprogramowaniem lub z posiadanymi przez zamawiającego programami (system operacyjny + Office), okablowania i uruchomienia sprzętu w siedzibie zamawiającego w ramach ceny oferty.

9. Wymagania zamawiającego dotyczące warunków gwarancji i serwisu:

a) wymagana przez zamawiającego długość okresu gwarancji wynosi:


 • komputery stacjonarne – minimum 36 miesięcy

 • komputery przenośne:

- zadanie nr 10 – minimum 38 miesięcy

- pozostałe zadania – minimum 24 miesiące • monitory:

- zadanie nr 4 –minimum 60 miesięcy

- pozostałe zadania – minimum 36 miesięcy • urządzenia wielofunkcyjne - minimum 12 miesięcy

 • nośniki programów – 6 miesięcy

Wszystkie terminy gwarancji winny być liczone od daty dostawy i instalacji w siedzibie
zamawiającego.


  1. gwarancja winna obejmować: bezpłatne naprawy, regulacje, koszt transportu sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem,

  2. czas reakcji na zgłoszoną usterkę: do 3 godzin, w godzinach pracy zamawiającego,

  3. czas naprawy: do 14 dni roboczych,

  4. w przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 3 dni – wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć sprzęt zastępczy na okres naprawy.

  5. jeżeli w okresie gwarancji oferowane nośniki oprogramowania okażą się wadliwe
   wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnej wymiany na nośniki nieuszkodzone
   do 10 dni od daty zgłoszenia wady.

  6. w przypadku trzech napraw tego samego głównego modułu w okresie gwarancji wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy; liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez zamawiającego oraz przypadków losowych niezależnych od wykonawcy.

  7. każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu,

  8. transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko wykonawcy,

  9. wykonawca ponosi odpowiedzialność za udzielone warunki serwisu i gwarancji.

Spełnienie powyższych wymagań winno zostać potwierdzone przez wykonawcę poprzez złożenie oświadczenia w druku „Dokument Gwarancyjny” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

10. Dodatkowe wymagania dotyczące usług serwisowych:

a) wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych
uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych,

b)   wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych


cząstkowych w trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych sprzętu,

c)  części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji

zamawiającego,

d)   w przypadku awarii dysków twardych wykonawca zobowiązany jest do wymiany


dysków na wolne od wad. Uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego,
11. Wymagania zamawiającego dotyczące wystawianych faktur za dostarczany sprzęt:

Na wystawianych fakturach muszą być bezwzględnie wyszczególnione wszystkie


składowe i ich ilość (np.: monitor, oprogramowanie, jednostka centralna, drukarka) z
podanymi wartościami, np.


Sprzęt

Ilość szt.

Cena

Zestaw komputerowy – konfiguracja

(procesor, płyta, RAM- ilość, napęd optyczny, FDD i inne)

Monitor (model/typ)


System operacyjnyDodatkowe oprogramowanieInne: UPS, głośniki zewnętrzne itp. 1. Termin realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi:

 • do 1 tygodnia od uzyskania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  w Warszawie zgody na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0%
  - komputery stacjonarne [w tym z systemem operacyjnym], monitory.

 • do 1 tygodnia od daty zawarcia umowy - komputery przenośne, urządzenia wielofunkcyjne.

2. O uzyskaniu zgody z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie


zamawiający poinformuje niezwłocznie wykonawcę.


 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,


 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,


Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,


W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowania co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie niższej niż:

 • Zadanie nr 1 – 1500,00 zł

 • Zadanie nr 2 – 4200,00 zł

 • Zadanie nr 3 – 3600,00 zł

 • Zadanie nr 4 – 8000,00 zł

 • Zadanie nr 5 – 12 000,00 zł

 • Zadanie nr 6 – 3900,00 zł

 • Zadanie nr 7 – 3100,00 zł

 • Zadanie nr 8 – 3200,00 zł

 • Zadanie nr 9 – 6100,00 zł

 • Zadanie nr 10 – 3500,00 zł.

W przypadku składania oferty na kilka zadań – „minimalna wartość zrealizowanej dostawy sprzętu komputerowego” musi być równa co najmniej sumie cen brutto tych zadań.


Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- wykazu wykonanych dostaw,

- dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujący warunek dotyczący sytuacji finansowej i ekonomicznej: • w szczególności posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

 • Zadanie nr 1 – 1500,00 zł

 • Zadanie nr 2 – 4200,00 zł

 • Zadanie nr 3 – 3600,00 zł

 • Zadanie nr 4 – 8000,00 zł

 • Zadanie nr 5 – 12 000,00 zł

 • Zadanie nr 6 – 3900,00 zł

 • Zadanie nr 7 – 3100,00 zł

 • Zadanie nr 8 – 3200,00 zł

 • Zadanie nr 9 – 6100,00 zł

 • Zadanie nr 10 – 3500,00 zł.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie kwota posiadanego zabezpieczenia finansowego nie może być mniejsza niż suma cen brutto zadań.


Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają wykonawcy dołączyć do oferty.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu:


 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

Uwaga: Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć wspólnie Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 ustawy oraz udokumentować w ofercie ich spełnianie.
 1. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku przez wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów przez jednego z nich. 1. Wykaz wykonanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu wykazania spełnienia przez oferowany sprzęt wymagań Zamawiającego.

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt VII wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert.

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Uwaga: Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt. 1 1. ppkt. 2-4 i ppkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

 1. ppkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII 2 pkt 1a) i c) oraz pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdziale VII 2 pkt 1b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII. 2 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.


 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia łącznie powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu. Ponadto każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w Rozdziale VII SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 2. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt.1.

 3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

 1. określenie celu gospodarczego

 2. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia

 3. oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

 4. zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

 1. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

 1. Oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale VI i VII SIWZ do oferty należy załączyć:

  1. Wypełniony druk „Oferta” – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

  2. Wypełnioną Tabelę „Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia” będącą załącznikiem nr 1A do SIWZ – stanowiącą integralną część oferty.

  3. Wypełniony „Dokument Gwarancyjny” – stanowiący załącznik nr 1B do SIWZ.

4. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa albo inny dokument (np. kopia aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) dla osoby/osób
podpisującej/podpisujących ofertę, upoważniający do podejmowania zobowiązań
w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów do niej załączonych.

W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona „za zgodność


z oryginałem” notarialnie. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy dla poszczególnych czynności.

5. Dowód wniesienia wadium – zaleca się dołączenie kopii przelewu, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.    1. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wysokość wadium.

  1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 1192,00 PLN

  2. Zamawiający informuje, że w związku z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych kwoty wadium przedstawiają się następująco:
Numer zadania

Kwota wadium w PLN

1

37,00

2

102,00

3

89,00

4

190,00

5

290,00

6

95,00

7

76,00

8

78,00

9

150,00

10

85,00

Suma zadań

1192,00


  1. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


2. Forma wadium.

 1. Wadium może być wniesione w następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

 1. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

 1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

 2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

 3. kwotę gwarancji lub poręczenia,

 4. termin ważności gwarancji lub poręczenia,

 5. zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające Oświadczenie, iż:

  • Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

  • Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

  • z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

 6. gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;

 7. gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293

Przelew powinien wskazywać numer postępowania, nazwę postępowania, w którym składana jest oferta.

2) Do Oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną „za zgodność


z oryginałem” przez wykonawcę.

3) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz


z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku głównym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza nr 21, pok. nr 37 - Dział Zamówień Publicznych, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500 .

4. Termin wniesienia wadium.

 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

 2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 3. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, wyklucza się z udziału w postępowaniu.

5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci wadium:

1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:  1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

  2. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  3. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

    1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

 1. Wszelkie zapytania, wnioski lub informacje dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy przesyłać za pośrednictwem faksu na numer 12/662-44-10, lub pismem przesłanym na adres pocztowy: Uniwersytet Rolniczy
  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, al. Mickiewicza 21,
  31-120 Kraków.

 2. Oświadczenia woli należy składać w formie pisemnej. Dla zachowania terminów zamawiający dopuszcza ich przesyłanie za pośrednictwem faksu, jednakże następnie ich treść należy niezwłocznie potwierdzić pismem przesłanym na adres pocztowy wskazany w pkt. 1 z zastrzeżeniem pkt 2a

2a. Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa należy złożyć w formie pisemnej w wyznaczonym terminie.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron prześle pisemnie lub za pomocą faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Informacje i wyjaśnienia w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami w sprawach proceduralnych:

mgr Elżbieta Kapłańska, Dział Zamówień Publicznych, tel. 12/ 662-44-33,

Kraków, al. Mickiewicza 21, pok. nr 36 (w godz.9.00 -15.00). 1. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji:

 1. Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składnia ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie ww. terminu, lub jeżeli wniosek dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6a.

 4. Pytania powinny być formułowane na piśmie i przesłane na adres zamawiającego lub faksem na nr 12 / 662-44-10.

 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wykonawcom, którym przekazał SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania) oraz zamieści na stronie internetowej na której zamieszczona jest SIWZ.

 6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może wprowadzić zmianę do treści SIWZ. Każda zmiana wprowadzona do treści SIWZ staje się jej częścią. O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowna informację na swojej stronie internetowej (www.ar.krakow.pl), na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia i zmiana ta będzie dla wykonawców wiążąca.

 7. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. W  takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną, z wyjątkiem sytuacji opisanej w Rozdziale XVII pkt.1 SIWZ.

 2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.


XII. Termin związania ofertą.

       1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

       2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia będzie dotyczył jedynie wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.


XIII . Opis sposobu przygotowania ofert.

A. Sposób przygotowania oferty:

   1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

   2. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona według postanowień niniejszej specyfikacji.

   3. Druk „Oferta” wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinien zostać wypełniony przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.

   4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna być czytelna.
    W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty ich tłumaczenie na język polski.

   5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione przy badaniu ofert.

   6. Zamawiający określił wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1A do SIWZ „Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia”. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnego określenia parametrów oferowanego sprzętu, zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w SIWZ, poprzez wypełnienie wszystkich wierszy w kolumnie nr 3 ww. załącznika „Parametry oferowane”, podając oferowane przez siebie parametry – nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, model i typ oferowanego sprzętu, wyposażenia, typu oprogramowań i ich wersji (nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”).

W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie w kolumnie nr 2 ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

   1. Jeżeli wykonawca składa zastrzeżenie, że część informacji zawartych w ofercie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z czym nie mogą być one udostępnione, wówczas informacje te muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie, opatrzonej stosowną klauzulą,
    np.: „Zastrzeżona część oferty”. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

   2. Wykonawca powinien ponumerować wszystkie strony oferty oraz wpisać liczbę stron w druku „Oferta”.

   3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione, przy czym co najmniej na ostatniej stronie oferty i załącznika muszą być opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę.

   4. Dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.)
    w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

   5. Ofertę należy złożyć w trwale zaklejonej, nienaruszonej kopercie z napisem: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

„Oferta na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.

Nr zamówienia: DZP- 291/2450/2012, nie otwierać przed dniem 12.12.2012 r.godz.13:00”na kopercie należy zamieścić nazwę i dokładny adres wykonawcy, wraz z numerem telefonu i numerem faksu.

Zamawiający informuje, że wszelkie skutki z tytułu niedostarczenia oferty w wyznaczonym terminie i pod adres wskazany w rozdziale XIII pkt. 11 niniejszej SIWZ
z powodu niewłaściwego opisania koperty ponosi wykonawca.


   1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składnia ofert pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

B. Forma dokumentów.

Wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy upoważnionego do reprezentowania firmy, zgodnie ze wskazaniem zawartym w załączonym do oferty dokumencie upoważniającym wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów, wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


 1. Ofertę należy złożyć w budynku głównym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza nr 21, pok. nr 37 - Dział Zamówień Publicznych, w terminie do dnia 12.12.2012 r. do godz. 11:00.

 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2012 r. o godz. 13:00 w siedzibie Uniwersytetu

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21 - pok. nr 35 - Dział Zamówień Publicznych.

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Otwarcie ofert poprzedzone zostanie podaniem kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwierania kopert z ofertami zostaną podane:

 • nazwy (firmy) oraz adres wykonawców,

 • cena każdej oferty.


XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 1. Cena oferty winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w zakresie każdego zadania, na które wykonawca składa ofertę.

 2. Cena ofertowa musi uwzględniać:

 1. koszt dostawy - transportu sprzętu (na miejsce do jednostki zamawiającego);

 2. koszt instalacji oraz uruchomienia sprzętu w siedzibie jednostki zamawiającego,

 3. koszt przeszkolenia personelu,

 4. podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert,

 5. koszt transportu sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji.

3. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

4. Cenę oferty obejmującą całość zamówienia lub wybrane zadanie wykonawca poda


w druku „OFERTA”.
XVI. Kryteria oceny ofert.

   1. Ocena ofert dokonywana będzie oddzielenie dla każdego z zadań.

   2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie:

Cena = 100%

Ilość punktów, jaką uzyska oferta zostanie wyliczona według wzoru:


Cxc = Cn / Cx x 100 x 100%

gdzie: Cxc – ilość punktów badanej oferty

Cn – najniższa cena brutto z pośród badanych ofert

Cx – cena brutto badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Oferta wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 1. Wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod kątem spełnienia wymogów ustawy i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający poprawi w tekście oferty:

 1. oczywiste omyłki pisarskie

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
  dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 1. Zgodę na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy należy wyrazić w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

 3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert,
  z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy.

 4. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy.

 5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

  2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie prawne i faktyczne,

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 10 a na stronie internetowej www.ur.krakow.pl., a także na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu (lub drogą elektroniczną – w przypadku, gdy przesłanie zawiadomienia faksem nie będzie możliwe), albo 15 dni jeżeli

zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób (gdy przesłanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną nie będzie możliwe), jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w pkt. 1, jeżeli

w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

3. Wykonawca, który prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie doręczyć zamawiającemuaktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie zostało ono załączone do oferty.

  1. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzić będą przesłanki do unieważnienia postępowania.XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie wymagane.

XIX. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.


 1. Istotne Postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

 2. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postawień oferty i SIWZ.

 3. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:

 1. gdy sprzęt, którego dostarczenie stanowi przedmiot umowy nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji, pod warunkiem, że sprzęt zamienny spełni wymagania zawarte w SIWZ dotyczące przedmiotu zamówienia oraz pod warunkiem, że cena nie ulegnie zmianie.

 2. zmiany adresu, pod który sprzęt ma być dostarczony, pod warunkiem, że zmiana obejmować będzie granice administracyjne miasta Krakowa oraz pod warunkiem, że cena nie ulegnie zmianie.

 3. zmiany miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego pod warunkiem, że lokalizacja będzie bliżej siedziby zamawiającego.

 4. zmiany terminu wykonania umowy pod warunkiem, że wykonanie umowy w terminie nie było możliwe z powodu siły wyższej, strajków itp.

 1. Zmiana osób przewidzianych do współpracy nie wymaga aneksu lecz pisemnej notyfikacji.XX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcą w toku postępowania.


 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną).

 5. Terminy składania odwołań:

 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

 4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  • 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

  • 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w Dziale VI.

XXI . Ustalenia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Kraków, dnia ……………..……………………………………

pieczęć i podpis Zamawiającego

Pobieranie 134.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna