Upgow uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy


GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCHPobieranie 0.51 Mb.
Strona2/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Numer w siatce studiów:

1

Kod przedmiotu:

0310-2.03.1.001

ECTS:

7

Analiza instrumentalna


Forma zajęć:

wykład + laboratorium

Semestr:

zimowy (1)

Liczba godzin:

45 + 45 = 90Wykładowca:

prof. UŚ, dr hab. Ewa John

Forma egzaminu:

ustny


Treści merytoryczne:

Charakterystyka metod instrumentalnych i ich podział. Metody spektroskopowe, podstawy teoretyczne: widma absorpcyjne i emisyjne, prawa absorpcji. Monochromatyzacja, detekcja i rejestracja widm. Spektrofotometria cząsteczkowa, turbidymetria, nefelometria, polarymetria, refraktometria – podstawy teoretyczne, aparatura i przykłady oznaczeń. Spektroskopia atomowa: emisyjna i absorpcyjna – podstawy teoretyczne, techniki pomiarowe i zastosowania analityczne. Spektrometria rentgenowskiej fluorescencji i spektrometria mas. Metody elektroanalityczne – podstawy fizykochemiczne i zastosowania. Potencjometria, elektrograwimetria, polarografia, woltamperometria i konduktometria, elektroforeza oraz metody radiometryczne. Precyzja i dokładność pomiaru w technikach instrumentalnych. Efekty interferencyjne, kalibracje. Czułość, selektywność i specyficzność metod instrumentalnych. Analiza specjacyjna i wieloskładnikowa. Techniki łączone.Cele przedmiotu: Opanowanie najważniejszych technik instrumentalnych: podstawy teoretyczne, aparatura, zastosowania analityczne.

Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu student powinien posiąść umiejętność wyboru metod i aparatury do wykonania określonego zadania analitycznego, posługiwania się wybranym sprzętem, poprawnego wykonania analizy i interpretacji otrzymanych wyników. Powinien także umieć uzasadnić wybór metody pod względem wymogów analitycznych i ekonomicznych.

Zalecana literatura:

  1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2002.

  2. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 2002.

  3. A. Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych, WNT, Warszawa 1999.

Numer w siatce studiów:

2

Kod przedmiotu:

0310-2.03.1.002

ECTS:

6

Chromatografia


Forma zajęć:

wykład + konwersatorium + laboratorium

Semestr:

zimowy (1)

Liczba godzin:

15 + 15 + 30 = 60Wykładowca:

prof. dr hab. Teresa Kowalska

Forma egzaminu:

pisemny


Treści merytoryczne:

Podstawy teoretyczne chromatografii. Ogólna charakterystyka układu chromatograficznego oraz poszczególnych jego składników. Definicja procesu retencji. Mechanizm rozdziału chromatograficznego - chromatografia adsorpcyjna, podziałowa, jonowa itp. Podział technik chromatograficznych: chromatografia planarna, chromatografia kolumnowa. Podział ze względu na fazę ruchomą. Detekcja w różnych technikach chromatograficznych ze szczególnym uwzględnieniem technik sprzężonych LC/MS i GC/MS. Dobór warunków rozdziału chromatograficznego. Metody identyfikacji związków chemicznych – analiza jakościowa. Zastosowanie technik chromatograficznych do analizy ilościowej. Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie próbek środowiskowych, farmaceutycznych, biologicznych i żywności.Cele przedmiotu: Przedstawienie podstawowych procesów zachodzących w rozdziale chromatograficznym. Omówienie możliwości zastosowania technik chromatograficznych we współczesnych laboratoriach chemicznych.

Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu student powinien posiąść odpowiednią wiedzę teoretyczną z zakresu chromatografii. Powinien również wykazać się umiejętnościami samodzielnego rozdziału chromatograficznego prostych mieszanin związków chemicznych.

Zalecana literatura:

  1. F. Geiss, Fundamentals of Thin-Layer Chromatography (Planar Chromatography), Dr Alfred Hűthig Verlag, Heidelberg, 1987.

  2. L. R. Snyder, J.J. Kirkland, Introduction to Modern Liquid Chromatography, Wiley, New York, 1979.

  3. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT, 2005.

Numer w siatce studiów:

3

Kod przedmiotu:

0310-2.03.1.008

ECTS:

7


Pobieranie 0.51 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna