Upgow uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na WiedzyPobieranie 0.51 Mb.
Strona3/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Chemia teoretyczna


Forma zajęć:

wykład + laboratorium

Semestr:

letni (2)

Liczba godzin:

30 + 45 = 75Wykładowca:

prof. dr hab. Stanisław Kucharski

Forma egzaminu:

ustny


Treści merytoryczne:

Metody przybliżonego rozwiązywania równania Schroedingera. Podstawy teoretyczne metod ab initio (metoda pola samouzgodnionego (SCF), Moeller Plesset (MPn), oddziaływanie konfiguracji (CI), sprzężone klastery (CC)) i półempirycznych (NDDO, INDO, CNDO, AM1, PM3). Podział na metody wariacyjne i perturbacyjne. Granice przybliżenia jednoelektronowego. Pojęcie korelacji elektronowej. Konieczność wyjścia poza przybliżenie jednoelektronowe. Teoria funkcjonału gęstości elektronowej. Definicja funkcji gęstości. Twierdzenie Hohenberga-Kohna. Równania Kohna-Shama. Funkcjonał i potencjał wymienno-korelacyjny. Ważniejsze funkcjonały (przybliżenie lokalnej gęstości (LDA), przybliżenie lokalnej gęstości spinowej (LSDA), przybliżenie nielokalne (NLDA), przybliżenie gradientowe (GGA), przybliżenie hybrydowe (B3LYP)). Oddziaływania międzycząsteczkowe na gruncie chemii kwantowej – niespecyficzne i specyficzne – elektronowo-donorowo-akceptorowe oraz wiązania wodorowe. Kwantowo-mechaniczny opis układów o symetrii translacyjnej. Funkcja Blocha. Dynamika molekularna – określanie struktury oraz zmian konformacyjnych makrocząsteczek. Równania ruchu Newtona. Modelowanie molekularne. Symulacje komputerowe. Mechanika molekularna (MM). Wirtualny eksperyment. Metoda FFM (Force Field Method). Termodynamika statystyczna w opisie zachowania układów gazowych i krystalicznych. Termodynamika i kinetyka reakcji chemicznych na gruncie chemii kwantowej. Teoria pasmowa i jej zastosowanie praktyczne (m.in. przy badaniu i wyjaśnianiu struktury molekularnej i wiązań chemicznych). Krzywe energii potencjalnej cząsteczek w stanach podstawowych i wzbudzonych. Przewidywanie charakterystyk widmowych metodami chemii kwantowej. Zastosowania teorii grup w chemii kwantowej i spektroskopii molekularnej. Operacje symetrii, elementy symetrii, grupy punktowe, reprezentacje i bazy reprezentacji. Rola symetrii i jej konsekwencje dla atomów i cząsteczek. Reguły wyboru w spektroskopii molekularnej z zastosowaniem teorii grup. Klasyfikacja drgań.Cele przedmiotu: umiejętności posługiwania się metodami chemii kwantowej, termodynamiki statystycznej oraz mechaniki i dynamiki molekularnej.

Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu student powinien opanować wiedzę z zakresu podstaw chemii teoretycznej w stopniu pozwalającym na jej praktyczne zastosowanie w określaniu struktury, charakterystyk spektralnych, właściwości oraz zachowania związków chemicznych w różnych stanach skupienia jak również opisu reakcji chemicznych na gruncie chemii teoretycznej.

Zalecana literatura:

  1. L. Piela, Idee Chemii Kwantowej, PWN, Warszawa, 2003.

  2. A. Gołębiewski, Elementy mechaniki i chemii kwantowej, PWN, Warszawa, 1982.

  3. K. Gumiński, Elementy Chemii Teoretycznej, PWN, Warszawa, 1964.

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Numer w siatce studiów:

4

Kod przedmiotu:

0310-2.03.2.003/0310-2.03.2.009

ECTS:

4

Spektroskopia


Forma zajęć:

wykład + laboratorium

Semestr:

zimowy (1)

letni (2)Liczba godzin:

30 + 30 = 60Wykładowca:

prof. UŚ., dr hab. Henryk Flakus

Forma egzaminu:

ustny


Pobieranie 0.51 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna