Upgow uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy


PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE CHLPobieranie 0.51 Mb.
Strona6/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE CHL

Numer w siatce studiów:

8a

Kod przedmiotu:

0310-2.05.3.025

ECTS:

5

Chemia medyczna


Forma zajęć:

wykład + laboratorium + konwersatorium

Semestr:

zimowy (1)

Liczba godzin:

15 + 15+ 15 = 45Wykładowca:

prof. dr hab. inż. Jarosław Polański

dr Robert MusiołForma egzaminu:

pisemny


Treści merytoryczne:

Przedmiot badań i podstawowe pojęcia chemii medycznej. Chemia leków vs. Chemia medyczna. Makromolekularne miejsca działania leków. Enzymy. Receptory. Agonista. Antagonista. Rodziny receptorów. Kwasy nukleinowe. Problemy poszukiwania, projektowania i wdrażania nowych leków. Struktura wiodąca. Metody modyfikacji strukturalnych: wymiana podstawników, powiększanie cząsteczki, grupy izosteryczne. Upraszczanie struktury cząsteczki. Usztywnianie struktury cząsteczki. Analiza rentgenostrukturalna. Modelowanie molekularne. Projektowanie i badania metodą fragmentów molekularnych. Projektowanie w oparciu o strukturę znanych leków. Koncepcja ADMET (Adsorption, Distribution, Metabolism, Excretion, Toxicity). Reguła Lipinskiego. Metody instrumentalne NMR, MS w poszukiwaniu nowych leków. Chemia kombinatoryczna. Dynamiczna chemia kombinatoryczna. Nieoczekiwane i racjonalne odkrycia leków. Cymetydyna. Metody chemoinformatyczne w chemii leków. Farmakokinetyka. Badania i testy biologiczne. Podstawowe klasy leków. Leki przeciwwirusowe, przeciwdepresyjne, cholinergiczne, antycholinergiczne, inhibitory acetylocholinoesterazy. Adrenergiczny układ nerwowy. Narkotyczne leki przeciwbólowe. Leki i terapie przeciwnowotworowe. Fotodynamiczna terapia nowotworów. Badania kliniczne. Patenty. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. Pojęcie produktu kosmetycznego. Chemiczne problemy budowy skóry oraz uwarunkowania kinetyki transportu przez skórę. Formy leków i kosmetyków.Cele przedmiotu: Przedstawienie przedmiotu i podstawowych pojęć chemii medycznej, chemii leków oraz chemii kosmetycznej. Zapoznanie studentów z problemami projektowania, testowania i otrzymywania preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych.

Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu student powinien posiadać wiedzę na temat współczesnych metod organizacji i prowadzenia badań oraz komercjalizacji wyników badań w zakresie chemii leków i kosmetyków.

Zalecana literatura:

  1. G. Patrick, Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

  2. G. Patrick, Chemia leków, PWN, Warszawa, 2004.

  3. M. C. Martini, Kosmetologia i farmakologia skóry, PZWL, Warszawa, 2007.

Numer w siatce studiów:

8b

Kod przedmiotu:

0310-2.05.3.032

ECTS:

5

Biochemia z elementami genetyki


Forma zajęć:

wykład + konwersatorium

Semestr:

letni (2)

Liczba godzin:

30 + 15 = 45Wykładowca:

prof. dr hab. Sylwia Łabużek

dr Izabela GreńForma egzaminu:

pisemny


Treści merytoryczne:

Przemiany białek, cukrów i tłuszczy - integracja i regulacja metabolizmu. Mechanizmy działania enzymów. Blokery enzymatyczne. Regulacja działania enzymów. Wpływ leków na działanie enzymów. Enzymy o działaniu terapeutycznym. Procesy wolnorodnikowe w organizmach. Biochemia witamin. Metabolizm nienasyconych kwasów tłuszczowych, eikozanoidów i sterydów. Biochemia i farmakologia błony biologicznej. Mechanizmy transportu substancji do/z komórki. Budowa i rodzaje receptorów. Rodzaje ligandów. Mechanizmy molekularnego przekazywania sygnałów w komórce. Leki jako ligandy. Procesy genetyczne u pro- i eukariota. Leki działające na kwasy nukleinowe. Leki spokrewnione z kwasami nukleinowymi. Chemia antybiotyków. Genetyczne podstawy i mechanizmy oporności na antybiotyki. Biochemiczne i genetyczne podłoże choroby (mutacje, zaburzenia chromosomowe, terapia genowa). Molekularne podstawy procesów nowotworzenia, onkogeny, czynniki wzrostowe, geny supresorowe. Leki stosowane w chemioterapii nowotworów. Biochemiczne podstawy procesów starzenia się komórek. Biochemiczne i genetyczne podstawy apoptozy.Cele przedmiotu: Zapoznanie z biochemicznymi i genetycznymi podstawami działania leków. Wykazanie współzależności pomiędzy podstawowymi szlakami i cyklami metabolicznymi a zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu.

Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu student powinien opanować wiedzę dotyczącą metabolizmu komórkowego i jego powiązań z procesami chorobowymi, jako niezbędnego aspektu we właściwym projektowaniu leków. Opanowanie wiedzy z biochemii i podstaw genetyki pozwoli studentowi na zrozumienie mechanizmów działania leków.

Zalecana literatura:

  1. R.K Murray. i in., Biochemia Harpera, PZWL, Warszawa, 2004.

  2. A. Chmiel, S. Grudziński, Biotechnologia i chemia antybiotyków, PWN, Warszawa, 1998.

  3. G.L. Patrick, Chemia medyczna, WNT, Warszawa, 2001.

Numer w siatce studiów:

8c

Kod przedmiotu:

0310-2.05.3.038

ECTS:

5

Chemoinformatyka


Forma zajęć:

wykład + laboratorium

Semestr:

zimowy (3)

Liczba godzin:

15 + 30 = 45Wykładowca:

prof. dr hab. inż. Jarosław Polański

dr Rafał GieleciakForma egzaminu:

ustny


Treści merytoryczne:

Chemoinformatyka przedmiot badań i źródła. Chemoinformatyka i chemometria. Dane. Informacja. Model. Przestrzeń chemiczna. Przestrzeń biologiczna. Informatyka a chemia. Kodowanie cząsteczek chemicznych. Reprezentacja i przeszukiwanie struktur chemicznych. Topologia (konektywność) molekularna. Notacja liniowa. Kody SMILES. Edytory molekularne. Kodowanie reakcji chemicznych. Notacja B+R=E Dugundji-Ugi’ego. Generowanie nazw związków chemicznych. Operatory: od struktury do nazwy oraz od nazwy do struktury. Modelowanie molekularne. Generatory struktur chemicznych 2D i 3D. Modelowanie struktur 3D. Mechanika molekularna. Semiempiryczne metody chemii kwantowej. Dynamika molekularna. Bazy danych chemicznych. Przeszukiwanie struktur i podstruktur. Grafika molekularna. Synteza i retrosynteza chemiczna (rozłączenia). Nomenklatura syntonów. Operacje na syntonach. Modyfikacje syntonów, umpolung, synton i reagent. Komputerowo wspomagane projektowanie molekularne. Drzewo syntez. Komputerowo wspomagane projektowanie syntez chemicznych (CASD). CHMTRN (chemistry translator). LHASA. WODCA. Symulacje reakcji chemicznych. EROS. Komputerowo wspomagana identyfikacja struktur chemicznych. Przeszukiwanie baz danych chemicznych i eksploracja danych (knowledge discovery). Synteza chemiczna zorientowana na określone właściwości związku. Metody kombinatoryczne w technologiach nowych leków. Metody z wykorzystaniem docelowego białka. Projektowanie leków oparte na strukturze liganda i receptora. Modelowanie QSAR. Model Hanscha. Deskryptory molekularne. Wielowymiarowość QSAR, od 1D do 6D QSAR. Problemy analizy danych w QSAR. Porównawcza analiza pola cząsteczkowego (COMFA). Porównawcza analiza energii wiązania (COMBINE). Koncepcje drug-likeness, druggability oraz molecular diversity. Bioinformatyka. Farmakogenomika. Genetyka chemiczna genetyka. Proteomika oraz inne koncepcje –omik. Chemiczne zasoby w internecie.Cele przedmiotu: Przedstawienie przedmiotu i podstawowych pojęć chemoinformatyki. Zapoznanie studentów z problemami kodowania cząsteczek i reakcji chemicznych, modelowania oraz projektowania molekularnego in silico.

Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu student powinien rozumieć podstawowe operacje kodowania danych chemicznych oraz prowadzenia i interpretowania wyników symulacji chemii in silico.

Zalecana literatura:

  1. J. Gasteiger, T. Engel (Eds.), Chemoinformatics. A Textbook, Wiley-VCH, 2003.

  2. J. Polański, Chemoinformatics, in: Comprehensive Chemometrics, S. Brown, R. Tauler, B. Walczak (Eds.), Elsevier, 2008.

  3. R. Kudowski (red.) Informatyka medyczna, PWN, Warszawa, 2003.


Pobieranie 0.51 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna