Upoważnienie (authorisation)Pobieranie 15.14 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar15.14 Kb.
GENCJA ELNA

SPÓŁKA CYWILNA

NOWAK”e-mail: acnowak@skg.pl MODŁA KRÓLEWSKA DN. ...............................

UPOWAŻNIENIE (AUTHORISATION)Do działania w formie przedstawicielstwa 1. bezpośredniego, 2. pośredniego*


(to act as a: 1. direct, 2. indirect representative*)
Upoważniamy Agencję Celną (we authorise the Customs Agency)
„Nowak” Zenon Nowak, Teresa Konieczka

62-571 Stare Miasto Modła Królewska

ul. Skandynawska 5

tel/fax +48 63 2458250, tel. 2458251the statistical number REGON : 310216007 the tax-payer number NIP: 665-15-44-678

Do podejmowania na rzecz (to undertake on the behalf of):


.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienie)

(name and registered office of the company giving authorisation)
czynności związanych z dokonaniem obrotu towarowego z krajami trzecimi - spoza Unii Europejskiej zgodnie z art. 78 ust. 1,

Ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo Celne , dotyczących zgłoszeń celnych towarów , oraz art.137 z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ustawy

Ordynacja Podatkowa dotyczącego pełnomocnictwa w sprawach podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów

i art. 99 ust. 2, Ustawy z dnia 19 marca 2004r. Prawo Celne ,dotyczącego zgłoszeń INTRASTAT .

(activities within the foreign trade with all countries from outside of UE according to article 78 paragraph 1 of Polish Customs Law from 19.03.2004

concerning the customs declarations of goods and according to article 137 of Polish Tax Code from 29.08.1999 concerning the VAT and excise

tax authority and article 99 paragraph 2 of Polish Customs Law from 19.03.2004 concerning INTRASTAT declarations).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Ustawy Prawo Celne z dn. 19. marca 2004 r.*

(simultaneously we are giving one’s consent to continuation of this authorisation according to article 77 of Polish Customs Law from 19.03.2004*).


Niniejsze upoważnienie ma charakter * (this authorisation is*):

  • stały (permanent),

  • terminowy, do dnia.........................(temponary, valid until ..................),

  • jednorazowy (single).

...................................

(podpis upoważniającego)

(signature of the giving authorisation)

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:

(authorisation receipt confirmation)

............................................................................................................

(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)

(date and signature of the customs agent acting on behalf of the customs agency) OPŁATA SKARBOWA(FISCAL CHARGE) 15 ZŁ

*niepotrzebne skreślić (delete as necessary)


BIURO OBSŁUGI KLIENTA (CUSTOMER’S SERVICE OFFICE)

Stare Miasto Modła Królewska

ul. Skandynawska 5tel. / fax ( 0-63) 245-82-50

tel. ( 0-63) 245-82-51

Pobieranie 15.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna