Upoważnienie do dokonywania odpraw celnych Korporacja Ago M. WarzechaPobieranie 16.95 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.95 Kb.
UPOWAŻNIENIE do dokonywania odpraw celnychKorporacja Ago M. Warzecha

91-341 Łódź, ul. Św. Teresy 102

REGON 473268779

NIP 726-170-02-43


…………………………… ………………………………

PIECZĄTKA FIRMY MIEJSCOWOŚĆ I DATA

UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA W FORMIE PRZEDSTAWICIELSTWA:

1.BEZPOŚREDNIEGO,

2.POŚREDNIEGO*

*niepotrzebne skreślić

Upoważniam Agencję Celną:

KORPORACJA AGO M.WARZECHA

91-341 ŁÓDŹ UL. ŚW. TERESY 102

TEL.: 042 2121090 FAX: 042 2157403ago.pabianice@ago.pl

Do reprezentowania firmy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i siedziba firmy/ osoby udzielającej upoważnienia)

przed organami celnymi, zgodnie ze Wspólnotowym Kodeksem Celnym, w tym do:


  1. badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonywaniem zgłoszenia celnego,

  2. przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego,

  3. uiszczania należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat,

  4. podejmowania towarów po ich zwolnieniu,

  5. składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego,

  6. wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne, w tym w sprawach podatkowych,

  7. inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych pracujących w KORPORACJI AGO M.WARZECHA, bez względu na rotacje kadrowe.

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami podatku VAT zarejestrowanym pod numerem ........................ i jesteśmy upoważnieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie upoważniamy Korporację AGO do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu.

Jednocześnie wyrażamy zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art.77 Prawa Celnego /DZ.U.nr68/2004,poz.622/.

Niniejsze upoważnienie ma charakter*:

-stały

-terminowy do dnia………………,-jednorazowy.

*niepotrzebne skreślić

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia Pieczątka i podpis upoważniającego

Kontakt/Nazwisko, Tel.,fax,e-mail: ………………………………………………………………………………………………….

1.Jeżeli istnieje konieczność wystąpienia w imieniu mocodawcy w sprawach dotyczących podatku towarów i usług lub podatku akcyzowego , mocodawca udzieli wskazanemu przez KORORACJĘ AGO agentowi celnemu odrębnego pełnomocnictwa do działania w imieniu mocodawcy , zgodnie z przepisem art.137 par 1a ustawy ordynacja podatkowa w zw. Z art.79 prawo celne.

2.W przypadku ograniczenia upoważnienia wyłącznie do wybranych czynności wynikających bądź to z zakresu działania KORPORACJI AGO albo też wg. woli upoważnionego, należy określić czynności , których nie obejmuje niniejsze upoważnienie.

3.O cofnięciu niniejszego upoważnienia mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pełnomocnika oraz właściwe organy administracji celnej. W przeciwnym wypadku KORPORACJA AGO będzie nadal skutecznie działać w imieniu mocodawcy.

4.Złożenie niniejszego upoważnienia oraz jego odpisu , wypisu lub kopii w organach celnych skutkuje obowiązkiem zapłaty opłaty skarbowej w kwocie wynikającej z obowiązujących przepisów.

5.Mocodawca niniejszego upoważnienia oświadcza ponadto, że bierze na siebie odpowiedzialność:

a)za rzetelność tłumaczenia faktury na język polski

b)za faktyczna zgodność towaru z dokumentami co do ilości, wagi, rodzaju i wartości

c)za dotrzymanie terminów ustanowionych w toku postępowania

6.W przypadku udzielenia zabezpieczenia należności celno-podatkowych, zabezpieczone płatności powinny być dokonywane na konto KORPORACJI AGO na podstawie faktury doręczonej w dniu jej wystawienia. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury mocodawca zostanie obciążony ustawowymi odsetkami za zwłokę.

7.W przypadku upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego, a w szczególności przy stosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z normami Wspólnotowego Kodeksu Celnego: celem zabezpieczenia roszczeń KORPORACJI AGO o zapłatę mogących powstać z przyczyn nieleżących po stronie Korporacji Ago należności celno-podatkowych oświadczamy, że zobowiązujemy się należności te zapłacić na pierwsze wezwanie Korporacji AGO a po otrzymaniu takiego wezwania złożymy oświadczenie, że zrzekamy się korzystania z zarzutu przedawnienia roszczeń Korporacji AGO , wynikających w umowy spedycji/ przewozu.

8.Zleceniodawca upoważnia Korporację AGO do lokowania przesyłek w magazynie celnym i do wystawiania faktur VAT bez podpisu.

9.Do oryginału upoważnienia należy dołączyć poświadczone urzędowo kopie dokumentów założycielskich firmy:

a./ Odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

b./REGON


c./NIP

d./nr rachunku bankowego10.Dokumenty wymienione w pkt.9 powinny zawierać aktualne dane (KRS nie starszy jak sprzed trzech miesięcy), a w przypadku zaistnienia zmian winny być zaktualizowane. Po wypełnieniu i podpisaniu prosimy przesłać je na nasz adres tj. Korporacja AGO, ul. Rzgowska 276 a, 95-200 Pabianice.

Pobieranie 16.95 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna