UpoważnieniePobieranie 19.89 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar19.89 Kb.
..............................., dnia..................

UPOWAŻNIENIE


- do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego
Upoważniam Agencję Celną Kuehne + Nagel Sp. z o.o. ul. Spedycyjna 1,

62-023 Gądki, do podejmowania przed organem celnym, na rzecz

.......................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

( nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia )

wszelkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą.Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Ustawy Prawo Celne (Dziennik Ustaw nr 68/2004 poz. 622) ¹
Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich

agentów celnych zatrudnionych przez Upoważnionego bez względu na rotacje kadrowe.

Niniejsze upoważnienie ma charakter ² :

- stały


- terminowy do dnia ...................................

- jednorazowy

Jednocześnie przyjmujemy oświadczenie Agencji Celnej Kuehne + Nagel Sp. z o.o., że nie ponosi ona odpowiedzialności prawnej ani finansowej w przypadku niezgodności ze stanem faktycznym, podanych przez naszą firmę danych.

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia :

Gądki, dnia .......................................

......................................................

( podpis osoby działającej w imieniu agencji celnej )

Nr w rejestrze AC ..................../20..

(wypełnia agencja celna)

_____________ ................................................

1 - w przypadku braku zgody proszę skreślić

2- niepotrzebne skreślić ( podpis i pieczęć imienna osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania

upoważniającego )Załącznik do upoważnienia


1.Dane o firmie:

  1. Nr EORI …………………………………….............................

  2. Regon nr .................................................................................

  3. numer NIP ...........................................................................

  4. Adres e-mail do wysyłki komunikatów IE599/PZC ………………………………….

2.Do upoważnienia należy dołączyć kopie następujących dokumentów, potwierdzonych za zgodność

z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania upoważniającego :

a) dokument stwierdzający status prawny firmy (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej , aktualny tj. nie starszy jak 3 miesiące odpis z rejestru handlowego lub sądowego);

b) kopię zaświadczenia o regonie;

c) kopię zaświadczenia o nadaniu nr NIP;3.Upoważnienie podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania firmy :

właściciel, wspólnicy, dyrektor firmy państwowej, etc.4.Do dokonania odprawy niezbędne są faktury na odprawiany towar z dokładną informacją o rodzaju

towaru .


5.Prosimy o podanie z kim należy kontaktować się w razie trudności z odprawą celną :

imię i nazwisko ................................................... e-mail : …………………………

tel /fax ................................................................

6. Do upoważnienia należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00.

Opłatę wnosi się do właściwego, dla miejsca złożenia upoważnienia, organu administracji samorządowej.

Wpłatę od upoważnień rejestrowanych w Poznaniu proszę wykonać na konto :PKO BP S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
7. Jednocześnie osoba udzielająca upoważnienia zobowiązuje się do informowania Agencji Celnej

Kuehne + Nagel Sp. z o.o. o wszelkich zmianach danych firmy i bezzwłocznym nadesłaniu

aktualnych dokumentów.
.......................................................................

(podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy)


Upoważnienie wraz z załącznikiem w oryginałach oraz pozostałe dokumenty prosimy przesłać na adres jak niżej :

Kuehne + Nagel Sp. z o.o. Agencja Celna

ul. Spedycyjna 1

62-023 Gądki
Kontakt :

E-mail: knpoz.sc@kuehne-nagel.com
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna