Upstream Intermediate B2 wrzesień 2012 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 297.5 Kb.
Strona1/9
Data07.05.2016
Rozmiar297.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Magdalena Kębłowska

Plan wynikowy


 • opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013)


Upstream Intermediate B2wrzesień 2012

Wstęp

1. Czym jest plan wynikowy

Powtarzając za H. Komorowską, za podstawową zmianę, jaka powinna dokonać się


w systemie edukacji w Polsce, należy uważać „ukierunkowanie działań dydaktycznych
za osobę ucznia, a nie na osobę nauczyciela” (2000:5)1. Plan wynikowy, który określa
o c z e k i w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w po przerobieniu danej partii materiału, znakomicie spełnia ten warunek i pozostaje w zgodzie z postulatem podejścia skoncentrowanego na uczniu (learner-centeredness). Tak skonstruowany stanowi nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy nauczyciela. Po pierwsze, pozwala zaplanować zajęcia, przygotować dodatkowe materiały i ćwiczenia, pomoce wizualne, tematy prac projektowych itp. zarówno na najbliższy tydzień, jak i na koniec roku szkolnego, a nawet na koniec danego etapu edukacyjnego. W ten sposób przyczynia się do bardziej spójnego i lepiej zorganizowanego procesu dydaktycznego. Po drugie, jest szczególnie przydatny przy opracowywaniu testów i kartkówek, ponieważ pomaga wyznaczyć właściwe kryteria oceny. Dzięki temu może się również okazać pomocny w kontaktach nauczyciela z rodzicami, dla których jasno sformułowane w planie wynikowym umiejętności i wiedza są bardziej czytelne niż spis treści w języku obcym w podręczniku. Rodzice mogą się także zainteresować planem wynikowym, by wiedzieć, jak pracować z dzieckiem w domu czy jakie materiały
mu dostarczyć, by wspomóc pracę nauczyciela, a tym samym przyczynić się do większej niezależności ucznia. Sami uczniowie, zwłaszcza na wyższych poziomach mogą docenić plan wynikowy przy wytyczaniu i realizowaniu swoich celów. Wreszcie będzie plan wynikowy wskazówką dla nauczycieli innych przedmiotów w procesie integracji wiedzy i umiejętności, a w szczególności w trakcie realizacji prac projektowych czy ścieżek międzyprzedmiotowych.
2. Struktura planu wynikowego do podręcznika Upstream Intermediate (Podręcznik ucznia i Zeszyt ćwiczeń)

Poniższa propozycja planu wynikowego składa się z dwóch zasadniczych części: • tabeli zawierającej oczekiwane osiągnięcia uczniów oraz

 • tabeli ukazującej realizowanie wytycznych Podstawy Programowej w danej części podręcznika.


2.1. Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Podział pierwszej z tabel na wiedzę (czyli Uczeń zna) i umiejętności (czyli Uczeń potrafi) jest istotnym elementem planowania wynikowego oraz ustalania kryteriów oceny. Pamiętać należy, że we współczesnej szkole w i e d z a, a więc opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych, nie jest już ostatecznym celem procesu nauczania/uczenia się, a jedynie pomocnym narzędziem w osiągnięciu właściwego celu czyli u m i e j ę t n o ś c i. Dlatego też znajomość słownictwa i materiału gramatycznego należy traktować jako punkt wyjściowy lub p o z i o m p o d s t a w o w y wystarczający jedynie na ocenę dostateczną. Dopiero to, co uczeń potrafi powiedzieć czy napisać w języku obcym powinno stanowić bazę dla wyższej oceny.

W kolumnie Słownictwo znalazły się kategorie leksykalne proponowane w każdym dziale (Unit) podręcznika wraz z konkretnymi przykładami wyrazów, zwrotów czy wyrażeń. Z przyczyn technicznych lista słów nie jest kompletna, zawiera natomiast wystarczającą liczbę przykładów, które pozwalają na rozpoznanie danej kategorii. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż na poziomie początkującym każde nowopoznane słowo powinno zazwyczaj znaleźć się w aktywnym repertuarze ucznia. Na wyższych poziomach, gdzie pojawia się coraz więcej nowego słownictwa – jak to ma miejsce w podręczniku Upstream Intermediate – nauczyciel, biorąc pod uwagę różne kryteria (np. przydatności dla ucznia, zainteresowań ucznia itp.), będzie często decydował, które słowa uczeń musi znać aktywnie (a więc używać), a które biernie (a więc jedynie rozpoznawać i ogólnie orientować się w znaczeniu).

Materiał gramatyczny to lista struktur gramatycznych wraz z przykładami, które uczeń powinien znać, a więc powinien być w stanie prawidłowo zrobić na przykład zadania typu wypełnianie luk (fill-in-the-blank) czy transformacje. Dla przykładu, jeśli uczeń zna czas Present Simple, potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w tym czasie w odpowiedniej formie:

Jenny .......... (cook) dinner every day.

Jenny cooks dinner every day.

lub ułożyć pytanie w tym czasie na podstawie zdania twierdzącego:Jenny cooks dinner every day.

How often does Jenny cook dinner?

To, że uczeń zna daną strukturę nie oznacza jednak, że potrafi ją używać. Ostatnia kolumna tabeli to właśnie umiejętności ucznia, czyli to, jak potrafi opanowane słownictwo


i gramatykę stosować w komunikacji. Posługując się poprzednim przykładem, uczeń potrafi używać czasu Present Simple, jeśli na przykład umie rozmawiać z kolegą na temat jego
i swoich czynności dnia codziennego:

A: How often do you exercise?

B: I exercise once a week.

A: Do you ever do the shopping?

B: I do the shopping on Saturdays.

lub napisać kartkę do kolegi z wakacji o tym jak wygląda typowy wakacyjny dzień,


a co wyjątkowo robi teraz:

We go to the beach every afternoon, but this afternoon

we are writing letters at the hotel.
Ponadto plan proponuje rozwój umiejętności na poziomie podstawowym, a więc odpowiednim dla przeciętnego ucznia, oraz oddzielnie wyszczególnionym poziomie ponadpodstawowym, skierowanym do ucznia bardziej samodzielnego, znajdującego się
na poziomie wyższym niż przeciętny.
2.2 Realizowanie wytycznych Podstawy Programowej

Tabela z wytycznymi Podstawy Programowej zawiera szereg istotnych elementów postulowanych przez Reformę, elementów, dzięki którym proces nauczania/uczenia się staje się bardziej aktualny dla ucznia i bardziej na uczniu skoncentrowany. Kategorie w niej zawarte pomogą nauczycielowi uświadomić sobie, które aspekty pracy dydaktycznej należy podkreślić i dlaczego.

Kategorie Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia oraz Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia pozwalają najpełniej realizować postulat umieszczenia ucznia w centrum działalności nauczyciela. Uczeń ma możliwość odniesienia tego, o czym mowa na lekcji do własnych doświadczeń, zainteresowań, ma możliwość wyrażenia własnych opinii i upodobań.

Kategoria Interdyscyplinarność odnosi się do integracji międzyprzedmiotowej,


a więc powiązania tematycznego z innymi przedmiotami szkolnymi. Takie podejście nie tylko poszerza horyzonty ucznia, ale może odegrać ważną rolę motywującą, gdyż język obcy postrzegany jest wtedy jako użyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy, a nie jedynie jako cel sam w sobie.

Kolejny aspekt to Rozwijanie szeroko pojętej kompetencji interkulturowej, która obejmuje wpajanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między kulturą własnego kraju a kulturą innych narodów, oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów


z cudzoziemcami. Można więc w tej kategorii znaleźć informacje o tym, jakie miejsca warto zwiedzić w krajach anglojęzycznych, jak wypełnić formularz bankowy w Wielkiej Brytanii, jak interpretować teksty autentyczne (np. napisy w środkach komunikacji publicznej, nagłówki gazet, oferty pracy, reklamy itp.), czy też jakie są typowe powiedzenia (idiomy, przysłowia) w języku angielskim dotyczące danego tematu.

Rozwijanie samodzielności to istotny, jeśli nie najistotniejszy, postulat Podstawy realizowany przy pomocy podręcznika. W ramach tej kategorii na uwagę zasługuje trening strategii, a więc wskazywanie uczniowi, w jaki sposób uczyć się słownictwa, pisania itp. Uczeń ma okazję do samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz możliwość samooceny własnego postępu. Wreszcie podręcznik zachęca do sięgania po literaturę w języku angielskim (lub jej uproszczone wersje w postaci tzw. graded readers) dzięki lekturze fragmentów dzieł pisarzy anglojęzycznych.

Kolejnym elementem rozwijającym samodzielność ucznia, uczącym współpracy


w grupach, zapewniającym integrację międzyprzedmiotową oraz używanie języka obcego jako narzędzia jest Projekt. Tematyka poruszana w podręczniku umożliwia przeprowadzenie wielu projektów interdyscyplinarnych, dzięki którym uczniowie zarówno rozwiną umiejętności językowe, jak i zdobędą nową wiedzę z różnych dyscyplin.

Jako ostatnią wyróżniono realizację Ścieżek międzyprzedmiotowych (które mogą, choć nie muszą, być realizowane w formie projektów) przewidzianych dla czwartego etapu edukacyjnego, między innymi edukację zdrowotną i edukację ekologiczną.UPSTREAM INTERMEDIATE – Plan wynikowy


Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 1

People & Homes
Unit 1

My Home is My Castle

 • nazwy domów (np. hut, cottage, terraced house, (semi)detached house, villa);

 • przymiotniki opisujące domy (np. cosy, comfortable, luxurious, overpriced, economical, airy);

 • części domu i domostwa (np. cellar, driveway, chimney, patio, attic, fence);

 • meble i sprzęty domowe (np. sofa, coffee table, cushions, built-in wardrobes, fitted kitchen, central heating, fireplace);

 • prace domowe
  (np. wash the dishes, iron the clothes, vacuum the carpets, mow the lawn, mop the floors);

 • cechy charakteru
  (np. active,relaxed, isolated, talkative, confident, withdrawn);

 • słowa łączące podobieństwa (both,

 • przyimki miejsca
  (in front of, next to,
  in the middle of, behind, on, opposite, between, above
  );

 • różnice w użyciu
  i znaczeniu między czasami teraźniejszymi: Present Simple,
  Present Continuous, Present Perfect
  i Present Perfect Continuous
  ;

 • czasowniki statyczne (np. believe, forget, see, taste, want, appear, hate, love)

Poziom podstawowy

 • na podstawie podanych informacji opisać domy na ilustracji (np. House A is economical to maintain because it doesn’t cost very much to heat and control. It has got a thatched roof and wooden stairs up to the front door. It’s cramped but probably quite airy.);

 • powiedzieć, w którym z podanych domów (nie) chciałby mieszkać i dlaczego;

 • zrozumieć ogólnie tekst o różnych rodzajach domów i odpowiedzieć na pytania;

 • opisać swój wymarzony dom;

 • opisać dom/mieszkanie, w którym mieszka, sprzęty i meble, które się w nim znajdują itp.;

 • na podstawie ofert sprzedaży z pomocą nauczyciela rozmawiać przez telefon
  z agentem nieruchomości, pytając o szczegóły dotyczące podanych domów;

 • porównać dwa domy na ilustracji (np. Both house A and B have got a driveway. House A has got a chimney, but house B hasn’t got one.);

 • napisać ofertę sprzedaży domu;

 • powiedzieć, jakie prace domowe wykonuje, które z nich lubi, a których nie
  (np. I sometimes wash the dishes.);

 • opisać pokój na ilustracji stosując przyimki miejsca (np. There is a glass coffee table
  in front of the sofa
  .);

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć, na jaki kolor pomalowałby różne pokoje w swoim domu i dlaczego (np. I’d paint the dining room orange because
  it stimulates the appetite
  .);

 • na podstawie podanych informacji mówić o domach w Wielkiej Brytanii (np. British homes always have running water. British homes usually have a garden or yard.),
  a następnie o domach w swoim kraju;

 • z pomocą nauczyciela powiedzieć koledze, co robi a czego nie robi w wolnym czasie, co będzie robił w nadchodzący weekend oraz co już zrobił dzisiaj stosując czas Present Simple, Present Continuous, Present Perfect;

 • z pomocą nauczyciela powiedzieć, jak się zmienił odkąd skończył pięć lat
  (np. I’ve grown my hair long.);
as well as, also)
i przeciwieństwa (but, whereas, however, although);

 • przysłówki częstotliwości
  (np. often, always, usually, never, sometimes);

 • czasowniki break i bring z różnymi przyimkami (np. break down, break in, break out, break up, bring back, bring up);

 • wyrażenia i zwroty stosowane w udzielaniu wskazówek, jak dojść do danego miejsca
  (np. go along, turn left, across from);

 • słownictwo opisujące zamki (np. spiral staircase, well-kept grounds, fortress);

 • idiomy z użyciem kolorów (np. once
  in a blue moon
  .)
 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o swoich doświadczeniach stosując czas Present Perfect i Past Simple (np. A: Have you ever visited a castle?
  B: Yes, I have. A: Really? When was that? B: Two years ago.);

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o tym, co właśnie (z)robił używając czasu Present Perfect i Present Perfect Continuous (np. A: You look exhausted. What have you been doing? B: I’ve been working in the garden. A: What have you done? B: I’ve planted some flowers.);

 • na podstawie podanych informacji mówić o zagrożeniach dla małych dzieci oraz
  o tym, jak sprawić, by dom był dla nich bezpieczniejszy (np. Electrical sockets are very dangerous because children can be electrocuted. Safety covers should be put on.);

 • na podstawie ilustracji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o tym, jakich zmian powinna dokonać w swoim domu inna osoba (np. A: I think she should add a second bathroom. B: Yes, she’s got a big family so another bathroom would be very useful.);

 • z pomocą nauczyciela w rozmowie telefonicznej zgłosić rzemieślnikowi usterkę
  w domu (np. źle działający zamek w drzwiach);

 • wyrazić współczucie, ubolewanie (np. A: Oh, no, I locked myself out. B: That’s too bad.);

 • zrozumieć ogólnie tekst o nietypowym hotelu i odpowiedzieć na pytania;

 • wypełnić formularz-wniosek o pożyczkę;

 • na podstawie mapy udzielić koledze wskazówek, jak dojść do danego miejsca;

 • zrozumieć ogólnie teksty o znanych zamkach na Wyspach Brytyjskich i odpowiedzieć na pytania;

 • powiedzieć, który z opisanych zamków chciałby zwiedzić i dlaczego;

 • opisać dom do wynajęcia w liście nieoficjalnym


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o różnych rodzajach domów;

na podstawie ofert sprzedaży samodzielnie rozmawiać przez telefon z agentem nieruchomości pytając o szczegóły dotyczące podanych domów;

 • samodzielnie powiedzieć koledze, co robi, a czego nie robi w wolnym czasie, co będzie robił w nadchodzący weekend oraz co już zrobił dzisiaj stosując czas Present Simple, Present Continuous, Present Perfect;

 • samodzielnie powiedzieć, jak się zmienił odkąd skończył pięć lat (np. I’ve grown my hair long.);


 • na podstawie ilustracji samodzielnie rozmawiać z kolegą o tym, jakich zmian powinna dokonać w swoim domu inna osoba (np. A: I think she should add a second bathroom. B: Yes, she’s got a big family so another bathroom would be very useful.);

 • w rozmowie telefonicznej samodzielnie zgłosić rzemieślnikowi usterkę w domu
  (np. źle działający zamek w drzwiach);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o nietypowym hotelu;

 • zrozumieć szczegółowo teksty o znanych zamkach na Wyspach Brytyjskich;

 • opowiedzieć i napisać o zamkach w swoim kraju

Realizowanie wytycznych Podstawy

Programowej


Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • dom/mieszkanie ucznia, sprzęty domowe i meble w nim;

 • wymarzony dom ucznia;

 • prace domowe wykonywane przez ucznia;

 • zajęcia ucznia w wolnym czasie;

 • plany na weekend;

 • czynności, które wykonał w danym dniu;

 • zmiany w życiu ucznia odkąd skończył pięć lat;

 • zamki w kraju ucznia
Interdyscyplinarność

 • sławne historyczne budowle w Wielkiej Brytanii (Blarney Castle, Dunnottar Castle) i zamki w kraju ucznia (historia, sztuka)
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • oferty sprzedaży domów;

 • sławne historyczne budowle w Wielkiej Brytanii (Blarney Castle, Dunnottar Castle);

 • sławne zamki w kraju ucznia;

 • powiedzenia sławnych ludzi dotyczące domu (np. Strength of character may be learned at work, but beauty of character is learned at home. – Henry Drummond)
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. brand new, sculpture);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. security system, to clean the windows);

 • definiowanie (np. calm – rarely gets stressed or angry);

 • podawanie synonimów (np. harsh – severe);

 • podawanie antonimów (np. spacious – cramped);

 • odnajdowanie słów podobnych w języku angielskim i polskim (np. history, legend);

 • grupowanie wyrazów (np. sink, cooker, dishwasher – kitchen);

 1. czytanie – opis strategii, jak czytać tekst, by odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru;

 2. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak opisać dom do wynajęcia
  w liście nieoficjalnym oraz jak napisać ofertę sprzedaży domu;

 3. słuchanie – opis strategii, jak dopasować podane informacje do rozmówcy;

 4. zadania typu English in Use – opis strategii, jak budować wyrazy od podanych w kontekście (word formation) i transformacje ze słowem kluczowym (key word transformations) oraz jak znaleźć błędne lub zbędne wyrazy w tekście (error correction);

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach
  Grammar Reference Unit 1 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 1 (w Zeszycie ćwiczeń)

Projekt

 • sławne zabytki w krajach anglojęzycznych
: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp

Pobieranie 297.5 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna