Urbana V. Pierwotnie kościół wolski znajdował się w okolicy, gdzie obecnie stoi kościół św Wawrzyńca. Jak zapisano w raporcie wizytacji z 1603 r., był drewniany, szczupły, tarcicami pokryty I stary. Samodzielna parafia pwPobieranie 36.36 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar36.36 Kb.


Najstarsza wzmianka na temat kościoła we wsi Wielka Wola Warszawska pochodzi z 1367 r. -z dokumentu papieża Urbana V. Pierwotnie kościół wolski znajdował się w okolicy, gdzie obecnie stoi kościół św. . Wawrzyńca. Jak zapisano w raporcie wizytacji z 1603 r., był drewniany, szczupły, tarcicami pokryty i stary.

Samodzielna parafia pw. Św. Stanisława BM została erygowana w 1611 r. przez bp. Andrzeja Opalińskiego. Podczas potopu szwedzkiego (1655 r.) kościół spłonął. Po wojnie, dzięki staraniom królowej Marysieńki Sobieskiej, wybudowano murowany kościół pw. św. Wawrzyńca. Świątynia znajdowała się w pobliżu pola elekcji królów polskich.

W czasie Powstania Listopadowego, kościół św. Wawrzyńca był świadkiem śmierci gen. Józefa Sowińskiego. W ramach represji po Powstaniu, kościół został odebrany katolikom i zamieniony w świątynię prawosławną. Przywrócony został parafii św. Stanisława w 1919 r., kiedy istniały w niej już dwa nowo zbudowane kościoły: kościół św. Stanisława (ul. Bema) i kościół św. Stanisława (ul. Wolska).

The oldest information about the church at the village Wielka Wola Warszawska comes from the pope Urban V document dated back to 1367. Originally Wola Church was situated near the place where presently St. Wawrzyniec Church is placed. As it has been written in the visitation report dated from 1603: the church was wooden, small, covered with wooden planks and old.

Independent Parish of St. Stanislaw Bishop and Martyr was founded in 1611 by bishop Andrzej Opaliński. During The Swedish Deluge (1655) the church was burnt. After the war, thanks to the Queen Marysieńka Sobieska efforts stone church dedicated to St. Wawrzyniec was built. The church was situated near the field of the Polish kings’ elections.

During The November Uprising (1830), St. Wawrzyniec Church witnessed the death of gen. Józef Sowiński. As part of the repressions after the Uprising the church was taken away from the catholics and turned into an orthodox church. The church was restored to St. Stanislas Parish in 1919 when already existed two newly built churches: St. Stanislas Church (Bema Street) and  St. Stanislas Church (Wolska Street).Kościół zbudowany został według projektu architekta Józefa Orłowskiego, w stylu neoromańskim. Była to świątynia jednonawowa, z czworoboczną wieżą od frontu i półokrągłą absydą w prezbiterium. Wykończenie zewnętrzne murów wykonano w stylu rohbau (ściany ceglane, nieotynkowane).

Kościół został poświęcony 14 października 1860 r.

W latach 1928 – 1932, ks. prał. Seweryn Popławski dobudował dwie nawy boczne. W prawej nawie umieszczono drewniany ołtarz, a na nim obraz Matki Bożej Elekcyjnej. W tym czasie pojawiły się także organy firmy Wacława Biernackiego.

W latach 1931-33 zbudowano plebanię, która po kilku latach została zburzona. W 1935 r. ks. Franciszek Gąsiorowski zbudował kaplicę Matki Bożej Elekcyjnej oraz zastąpił drewniany ołtarz stiukowym. W 1918 r. posługę duszpasterską w parafii objęli Ojcowie Redemptoryści. Dzięki pomocy rodziny Biernackich, udało im się wybudować przy ul. Karolkowej własny kościół, gdzie przenieśli się w 1925 r. Podczas pobytu przy tutejszym kościele OO. Redemptoryści świętowali Jubileusz 100 rocznicy śmierci św. Klemensa Dworzaka. Sumę jubileuszową 15 marca 1920 r. celebrował ówczesny Nuncjusz Apostolski Ks. Abp Achilles Ratti, późniejszy Papież Pius XI, obecnie błogosławiony.

The church was built according to the design of the architect Józef Orłowski in Neo-Roman style. It was one-nave church with four-sided tower in front and semicircular apse in the chancel. The outside finish of the walls was made in rohbau style (not plastered brick walls). The church was consecrated on the 14th of October 1860. In years1928-1932, Fr. Prelate Seweryn Popławski added two side aisles. At the right hand side one wooden altar was placed with the painting of Our Lady of Elections. At that time the organ was installed by Waclaw Biernacki.

In years 1931-1933 a presbytery was built. It was destroyed after a few years. In 1935, Fr. Franciszek Gąsiorowski built a chapel dedicated to Our Lady of Elections and replaced the wooden altar with the stucco one. In 1918 Redemptorist Fathers began to minister to the parish. Thanks to the help of The Biernacki family the Fathers succeeded in building their own church at Karolkowa Street, where they moved in 1925. During the stay in the local church Redemptorist Fathers celebrated the 100th Anniversary of the St. Klemens Dworzak’s death. The Jubilee High Mass was celebrated on the 15th of March by the apostolic nuncio at that time, Fr. Abp Achilles Ratti, later Pope Pius XI, now blessed.Obrazy

W prawej nawie znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia, zwanej Elekcyjną z ok. 1621 r. Wizerunek Maryi towarzyszył wyborom królów polskich. Był on wystawiany w specjalnym namiocie na polu elekcyjnym. Kiedy kościół został zamieniony na cerkiew prawosławną, obraz był przechowywany przez rodzinę hr. Biernackich. Po wybudowaniu kościoła św. Stanisława BM, obraz przekazano parafii. W 2000 r. kopię obrazu Matki Bożej Elekcyjnej parafia ofiarowała do kaplicy parlamentarnej w Sejmie.

W ołtarzu głównym znajdują się obrazy: Św. Stanisław wskrzeszający PiotrowinaPrzemienienie Pańskie. W ołtarzu bocznym – obraz Niepokalane Poczęcie. Malowidła są autorstwa prawdopodobnie Aleksandra Kamińskiego.

Po lewej stronie znajduje się obraz św. Józefa. Czas namalowania i autor nieznani.

Ignacy Gierdziejewski namalował dwa tonda (obrazy w kształcie koła), przedstawiające św. Kazimierza i św. Elżbietę, znajdujące się u szczytu ściany tęczowej.

W nawie głównej, pod chórem, znajdują się dwa obrazy nieznanych malarzy: postacie świętych biskupów i obrazy współczesne: św. Franciszka i pierwszy projekt obrazu Jezusa Miłosiernego

The Paintings

There is a painting of Our Lady of Comfort called also of Elections in the right aisle. It dates from around 1621. The picture of Our Lady accompanied elections of Polish kings. It was displayed at the election field in a special tent. When the catholic church was turned into orthodox church the painting was entrusted with the family of count and countess Biernacki. After the Saint Stanislas Bishop and Martyr Church had been built, the painting was handed over to the parish. In 2000, the parish gave a copy of the painting of Our Lady of Elections to the chapel in the parliament building.

In the high altar, there are paintings of Saint Stanislas Resurrecting Piotrowin and the Transfiguration. In a side altar – the painting of the Immaculate Conception. Aleksander Kamiński was probably the author of both paintings.

At the left side, there is a painting of Saint Joseph. The date and the author are not known.

Ignacy Gierdziejewski painted two tondi (tondo – painting in a shape of a circle) depicting St. Casimir and St. Elisabeth situated at the top of the rainbow wall.

In the central nave, under the organ gallery, there are two paintings by unknown painters: figures of saint bishops as well as modern paintings: St. Francis and the first project of Merciful Jesus.Ołtarze

W nawach bocznych znajdują się marmurowe ołtarze: Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Antoniego Padewskiego. Postać Pana Jezusa wyrzeźbiona została przez Jana Radwana, natomiast figura św. Antoniego padewskiego rozpoczęta została przez Bonieckiego, ucznia Jana Matejki, a ukończona przez Radwana.

Ołtarz św. Teresy (w lewej nawie) wykonany jest z marmuru. Nad mensą ołtarzową znajduje się fresk przedstawiający św. Teresę, autorstwa Edwardy Przeorskiej.

Freski

Na ścianach po obu stronach ołtarzy znajdują się freski malarki Edwardy Przeorskiej z lat 1941-42, pt.: Dobry Pasterz, Powszechny Pokój, Nawrócenie heretyka, Kazanie św. Antoniego do ryb.

The altars

IN the aisles, the marble altars are situated: the Sacred Heart and St. Anthony’s of Padua. The statue of Jesus was carved by Jan Radwan, while the statue of St. Anthony began by Boniecki, the student of Jan Matejko, was finished by Radwan.

St. Theresa’s Altar (in the left aisle) was made out of marble. Over the altar mensa the fresco depicting St. Theresa by Edwarda Przeorska is situated.

The frescos

On the walls, at both sides of the altars the frescos by Edwarda Przeorska are situated. They date back to years 1941-1942. They are entitled: The Good Shepherd, Universal Peace, Conversion of a Heretic, The Sermon of St. Anthony to the fish.NAFigury

fasadzie kościoła umieszczone są dwa posągi Faustyna Ceglera - wykonane z piaskowca: św. Stanisław Biskup i Męczennik i św. Jan Nepomucen.

W przedsionku znajdują się dwa posągi Zajferta: św. Jana Złotoustego i św. Rocha.

Po prawej stronie, tuż za bramą kościelną, znajduje się figura Matki Bożej wykonana z piaskowca. Pod nim widnieje napis: Matko Boża, Pocieszycielko Strapionych – módl się za nami. Jest to dar małżonków Safarzyńskich z 1860 r.

KL Warschau

W związku z niemieckimi planami stopniowej redukcji, a właściwie likwidacji stolicy Polski, w czasie II wojny światowej na terenie parafii stworzono obóz koncentracyjny zagłady składający się z 5 lagrów w których zamordowano łącznie ok. 200 000 Polaków. W ścianę kościoła wmurowana jest tablica upamiętniająca ofiary KL Warschau z lat: 1942-44.

W czasie wojny kościół był zamieniony na magazyn i stajnię dla koni. Zniszczony był jedynie dach. Dzięki staraniom proboszcza, ks. Jana Podbielskiego, kościół wyremontowano i w 1949 r. był ponownie konsekrowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Do dzisiaj 9. dnia każdego miesiąca odprawiane są Msze św. w intencji ofiar KL Warschau.The statues

On the facade two statues made out of sandstone by Faustyn Cegler are situated: St. Stanislas Bishop and St. John of Nepomucene.

In the porch there are two statues by Zajfert: St. John Chrysostom and St. Roch (Rock/Rocco).

At the right side, right behind the church’s gate, there is the statue of Our Lady made out of sandstone. Under the statue you can see an inscription: Our Lady, The Comforter of Distressed – pray for Us. It is a donation of the husband and wife Sfarzyński from 1860.

KL Warschau

Due to German plans of gradual reduction or in fact liquidation of the Capital of Poland during the Second World War within the parish boundaries the concentration camp consisting of five lagers was set up where in total 200 000 Polish people were murdered. On the wall of the church a plaque has been placed to commemorate the victims of KL Warschau from years 1942-1944.

During the War the church had been turned into a storehouse and a stable. Only the roof was destroyed. Thanks to Fr. Jan Podbielski efforts, the church had been repaired and in 1949 it was consecrated again by Cardinal Stefan Wyszyński, The Primate of the Millennium. To this day every ninth day of the month the Holy Mass for the victims of KL Warschau is celebrated.

Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi

W 1997 r., z inicjatywy ks. Sylwestra Jeża, przy wsparciu proboszcza, ks. prał. Janusza Godzisza, powstało Liceum Ekonomiczne, a następnie liceum handlowe. W 2002 r., w miejsce obu liceów, powołano Katolicki Zespół Edukacyjny, w skład którego wchodziła szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Kilka lat później utworzono również przedszkole Kwiatki Św. Franciszka.Dotychczasowi Księża Proboszczowie

1959 – 1864 Ks. Leopold Rzeczycki1864 – 1869 Ks. Józef Wojno

1869 – 1871 Ks. Piotr leszczyński

1871 – 1895 Ks. Ignacy Habielski

1896 – 1901 Ks. Władysław Siewierski

1901 – 1908 Ks. hr. Zygmunt Łubieński

1909 – 1920 Ks. Feliks Puchalski

1920 – 1935 Ks. Seweryn Popławski

1935 – 1939 Ks. Franciszek Gąsiorowski

1939 – 1967 Ks. Jan Podbielski

1967 – 1985 Ks. Kazimierz Ignaczuk

1985 – 2009 Ks. prał. Janusz Godzisz

od 2009 Ks. Arkadiusz WójtowiczFr. Piotr Skarga Catholic schools
In 1997 on the initiative of Fr. Sylwester Jeż with the support of the parish priest Fr. prelate Janusz Godzisz Senior High School of Economics was established and subsequently Senior High School of Trade. In 2002, the two catholic schools were turned into Catholic Educational Group comprising a primary school, junior and senior high school. A few years later also kindergarten was organised named Flowers of St. Francis.

Parish priests to date

1859-1864 Fr. Leopold Rzeczycki

1864-1869 Fr. Józef Wojno

1869-1871 Fr. Piotr Leszczyński

1871-1895 Fr. Ignacy Habielski

1896-1901 Fr. Władysław Siewierski

1901-1908 Fr. count Zygmunt Łubieński

1909-1920 Fr. Feliks Puchalski

1920-1935 Fr. Sweryn Popławski

1935-1939 Fr. Franciszek Gąsiorowski

1939-1967 Fr. Jan Podbielski

1967-1985 Fr. Kazimierz Ignaczuk

1985-2009 Fr. prelate Janusz Godzisz

from 2009 Fr. Arkadiusz Wójtowicz
Dar dla Ks. Proboszcza Jana Podbielskiego od Towarzystwa Męskiego Św. Wincentego a Paulo w Królestwie Polskim, Warszawa 1913

The gift for the parish priest Fr. Jan Podbielski from The Men’s Society of St. Vincent de Paul in Polish Kingdom, Warsaw 1913


© Tłumaczenie: Marta Michnowska-DoboszXmasTerpieceSwashes

Pobieranie 36.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna