UroczystośĆ objawienia pańskiego epiphania domini komentarz wprowadzający w liturgięPobieranie 35.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.08 Kb.
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

EPIPHANIA DOMINI
KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY W LITURGIĘ

„Od początku swego istnienia nasze Pobożne Zjednoczenie corocznie w sposób uroczysty celebruje Oktawę Objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawiera bowiem ona w sobie jedną z najdonioślejszych tajemnic naszej świętej wiary i przypomina pierwsze powołanie pogan do świętej wiary. Jak bardzo wielkie znaczenie dla wiernego ludu posiada religijny obchód tej Tajemnicy świętej, ukazuje to nam nasza święta Matka-Kościół za pośrednictwem swej świętej liturgii całej Oktawy, Oficjum Bożego, swej Niekrwawej Ofiary oraz in­nych nabożeństw, jakie są odprawiane w tych dniach.

Pokłon świętych Mędrców jest bez wątpienia aktem religijnym, ewan­gelicznym i godnym, aby akt ten naśladowali wszyscy wierni. Święci Mędrcy bowiem, otrzymawszy cudowny znak, dany za pośrednictwem gwiazdy, bez zwło­ki i nie oglądając się na ludzi, udali się wspólnie z dalekiego Wschodu do groty w Betlejem, aby narodzonemu Odkupicielowi złożyć pokłon i dary. Czyn ten jest wezwaniem skierowanym do wszystkich katolików, a więc i my winniśmy naśladować świętych Mędrców”.

Tymi oto słowami św. Wincenty Pallotti zaprasza nas na Uroczystość Objawienia Pańskiego – Epiphania Domini, zwanego u nas świętem Trzech Króli. Św. Wincenty widział w tej uroczystości możliwość ożywienia wiary, rozpalenia miłość wśród wierzących i aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego tą uroczystość rozciągnął na kolejne 8 dni, aby ukazać poprzeć celebracje liturgiczne w różnych rytach wschodnich Kościoła Katolickiego i obfitość słowa Bożego głoszonego w różnych językach europejskich, powszechność Kościoła oraz konieczność głoszenia Ewangelii we wszystkich zakątkach świata.

Dziś nasi bracia z obrządku Wschodniego przezywają Boże Narodzenie a w nim podkreślają objawienie się - epifanię Boga, który stał się człowiekiem. To ukazanie się Boga w Jezusie widzą także w objawieniu się Jezusa Mędrcom, podczas chrztu w Jordanie i na godach w Kanie Galilejskiej. To zbawcze wydarzenie, które chrześcijanie tradycji wschodniej czczą wyraża dziś nasza Liturgia Godzin w antyfonach „W tym dniu tak świętym trzy cuda wysławiamy: dziś gwiazda przywiodła mędrców do żłóbka; dziś podczas godów woda stała się winem; dziś Chrystus dla naszego zbawienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie”. Nieodzownym symbolem Epifanii dla św. Wincentego stała się figurka Dzieciątka Jezus, którą ze czcią kapłani błogosławili wiernych a oni jak Mędrcy oddawali pokłon i cześć całując stopy Dzieciątka Jezus.

Jesteśmy dziś zaproszeni, aby oddać Panu pokłon i uznać w Dziecięciu Jezus nasze światło, które poprowadzi nas przez życie.MSZA ŚWIĘTA

1. Uroczyste wejście

Uroczyste procesyjne wejście z figurką Dzieciątka Jezus, którą należy ustawić przed ołtarzem lub w innym odpowiednim miejscu w prezbiterium, jeśli żłóbek jest poza prezbiterium.

2. Obrzędy wstępne

Chwała

3. Liturgia słowa
KOMENTARZ DO CZYTAŃ

Iz 60,1-6 Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

Ef 3,2-3a.5-6 Poganie są uczestnikami zbawienia

Mt 2,1-12 Pokłon Mędrców ze Wschodu
Każdy z nas musi w życiu pokonać drogę, jaką przebyli Mędrcy, o których opowiada dzisiejsza Ewangelia. Jest nią nieustanne, cierpliwe i czasem żmudne poszukiwanie Boga. Zawiera się to w Bożym planie zbawienia, jak możemy usłyszeć w drugim czytaniu. Gwiazda towarzysząca Mędrcom jest symbolem wewnętrznego światła wiary, która prowadzi do Chrystusa. Ukazuje jednocześnie na realizację proroctwa Balaama, które słyszeliśmy w Adwencie: Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. W Jezusie wypełniają się obietnice Starego Testamentu, a Jego światło, zgodnie z tym, co przepowiada prorok Izajasz w pierwszym czytaniu, rozprzestrzenia się na wszystkie narody.

Przyjmijmy zatem i my to Boże światło płynące z Jego Słowa.W Uroczystość Objawienia Pańskiego, po zakończeniu Ewangelii, diakon lub kapłan stojąc przy ambonie starożytnym zwyczajem potwierdzonym przez Kościół, ogłasza święta ruchome bieżącego roku według poniższej formuły:
Ogłoszenie daty Świąt Wielkanocnych.
Drodzy Bracia i Siostry! Tak jak zakosztowaliście radości narodzenia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, tak i dziś oznajmiamy wam radość najbliższej Paschy – Zmartwychwstania naszego Pana i Boga.

Chwała Pana objawiła się wśród nas i będzie się objawiała zawsze, aż do Jego powtórnego przyjścia. W zmiennych kolejach naszego życia wspominamy wciąż na nowo i przeżywamy tajemnice naszego Zbawienia.

Centrum całego roku liturgicznego jest Święte Triduum Paschalne naszego Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego, a kulminacją jest Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego-Wielkanoc, którą z radością będziemy celebrować 20 kwietnia 2014 roku.

W każdą niedzielę, Paschę tygodnia, Kościół święty uobecnia to wielkie wydarzenie, w którym Chrystus zwyciężył grzech i śmierć. Wiedzcie, najmilsi Bracia, że dzięki miłosierdziu Bożemu od Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wypływają wszystkie dni święte:
5 marca będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.

1 czerwca będzie Wniebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

8 czerwca dzień Zesłania Ducha Świętego.

19 czerwca uroczysty obchód Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

30 listopada będzie pierwsza niedziela Adwentu.
Także w świętach ku czci Matki Bożej, Apostołów, Świętych i we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, Kościół pielgrzymujący na ziemi głosi Paschę naszego Pana.

Chrystusowi, który był, który jest i który przychodzi, Panu czasu i historii, cześć i chwała na wieki wieków.

W. Amen.
Po ogłoszeniu dat świąt zgromadzenie wykonuje hymn: Chrystus wczoraj i dziś i na wieki lub inną odpowiednia pieśń.

Następnie rozpoczyna się homilia a po niej wyznanie wiary.
Modlitwa wiernych

Oddając dzisiaj cześć Jezusowi objawiającemu się jako Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na ten świat, ośmielamy się zanosić do Niego nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół, aby objawiał światu Jezusa Chrystusa poprzez głoszenie Ewangelii i świadectwo życia.

2. Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, naszego biskupa …., kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, aby ich wiara była dla ludzi przewodnikiem w drodze do Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata.

3. Módlmy się za obojętnych religijnie, tych którzy zwątpili w istnienie Boga i stracili nadzieję na odnalezienie drogi do Niego, aby zajaśniało przed nimi światło Boga – miłości i miłosierdzia.

4. Módlmy się za chorych i niosących krzyż cierpienia, aby jeśli pod nim upadną, mieli łaskę powstania.

5. Módlmy się za misyjne dzieło Kościoła – misjonarzy, wolontariusz i dobroczyńców, za dzieło św. Wincentego Pallottiego - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, oraz za naszą wspólnotę parafialną, aby Jezus obecny w naszych sercach uczynił z nas pełnych entuzjazmu świadków Jego miłości i zbawczej mocy.

6. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za śp. …., za zmarłych parafian, aby miłosierdzia Boże otworzyło im bramy światłości wiekuistej.

7. Módlmy się za nas tu zgromadzonych i ludzi, z którymi spotykamy się codziennie, abyśmy wzajemnie się utwierdzali w wierze i miłości.Jezu Chryste, nasz Boże i Panie, w dniu dzisiejszym gwiazda objawiła Twoje przyjście na świat ludziom, którzy Ciebie nie znali. Spraw, niech zajaśnieje ona także dzięki naszej wierze wobec współczesnego nam świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.
4. Liturgia Eucharystyczna
Proponuję, żeby wzięły w procesji różne wspólnoty i ruch kościelne aby pokazać zjednoczoną wspólnotę wokół Chrystusa. Dobrze żeby w darach ołtarza oprócz tego co jest w tej celebracji niezbędne, wspólnoty zakupiły dla parafii opakowanie hostii, komunikantów, butelkę wina mszalnego, opakowanie kadzidła i węgielków oraz świecę. Proponuję taki komentarz, który należy dostosować do miejscowych warunków.
Procesja z darami

Do ołtarza zbliża się procesja z darami, które składamy ze czcią u stóp Jezusa. W nich wyrażamy naszą miłość i gotowość bycia Jego światkami.


1. Rodzice składają świece jako wyraz przyjęcia Chrystusa do swoich rodzin.

2. Dzieci (ze wspólnoty misyjnej) składają Bożej Dziecinie tak jak ongiś Mędrcy ze Wschodu: kadzidło i kredę, które poświęcone zabierzemy do naszych domów, jako wyraz miłości, modlitwy i wiary. (Jeśli to możliwe dzieci ubrane w stroje mędrców)

3. Członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego ofiarują kadzidło i węgielki, które będą używane podczas celebracji liturgicznych w naszej świątyni.

4. Żywy Różaniec przynosi wodę, którą na zakończenie Mszy św. pobłogosławioną zaniesiemy do naszych domów, aby przypominała nam godność dzieci Bożych.

5. Rada Parafialna przynosi do ołtarza chleb i wino, które podczas Eucharystii staną się Ciałem i Krwią Jezusa, który pragnie nas sobą posilać.
Następnie liturgia przebiega według zwyczajnego porządku.
Błogosławieństwo kredy, kadzidła i wody
Po modlitwie po Komunii celebrans mówi tymi lub podobnymi słowami:

Mędrcy ze Wschodu, którzy za przewodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę. Złoto oznaczało godność Jezusa jako Króla, kadzidło – Najwyższego Kapłana, mirra zaś – używana do uśmierzania bólu i do namaszczania ciał zmarłych – była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu.

Zgodnie z dawnym zwyczajem w czasie dzisiejszej Mszy świętej błogosławimy kredę, aby nią oznaczyć drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego.

Błogosławimy również kadzidło, aby jego wonią napełnić nasze mieszkanie na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga.

Błogosławimy w tym uroczystym dniu wodę, którą pokropimy członków rodzin oraz ich domy i mieszkania, aby zaznaczyć, że przez obmycie wodą chrztu świętego należymy do Chrystusa i Jego Kościoła.

Modlitwa BłogosławieństwaPo chwili modlitwy w milczeniu celebrans rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Boże, jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary.

Pobłogosław † tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy się stawali coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają.

Pobłogosław † to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi modlitwami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy napełnione dzisiaj wonią kadzidła będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawić nam Ciebie.

Pobłogosław † tę wodę, którą zostaniemy pokropieni na znak pokuty i którą będziemy skrapiać nasze mieszkania i znaczyć nasze czoła. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, przez który zostaliśmy zanurzeni z Chrystusem w Jego śmierci i powstaliśmy z Nim do nowego życia. Ojcze, wspomagaj nas swoją łaską, abyśmy wierni Duchowi Świętemu, żyli zawsze jako Twoje przybrane dzieci, w których masz upodobanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.Celebrans kropi wodą święconą obecnych oraz kredę i kadzidło. W tym czasie wszyscy śpiewają odpowiednią pieśń.
5. Uroczyste błogosławieństwo
Uroczyste błogosławieństwo poprzedza modlitwa do Dzieciątka Jezus. Figurką Dzieciątka celebrans błogosławi na słowa „Niech was błogosławi…”. Po błogosławieństwie wierni mogą oddać cześć Chrystusowi przez ucałowanie figurki Dzieciątka Jezus.
Modlitwa przed błogosławieństwem figurką Dzieciątka Jezus
Jezu Chryste, Odwieczne Słowo Boga, które stało się człowiekiem, w którym Twoja miłość nieskończona narodziła się jako Dziecko w ubogim żłóbku w Betlejem i ogłosiłeś to przez gwiazdę Królom – Mędrcom. W tym orędziu osiąga się życie wieczne odczuwając konieczność poznania prawdziwego Boga i Ciebie Jego Jednorodzonego Syna. W Twoim pełnym miłości posłuszeństwie woli Ojca stałeś się dla nas wszystkich wzorem doskonałego życia taką wiarą, która wyraża się w dziełach miłości i miłosierdzia. Ciebie uznajemy jako naszego prawdziwego Boga, naszego Króla, naszego Zbawiciela i razem z Mędrcami padamy przed Tobą w głębokiej adoracji w duchu i prawdzie i przez łączność w miłości, którą Ty nam pokazujesz i dajesz, my dajemy Ci dziś i zawsze wszystko. Jak Królowie ofiarujemy Ci złoto miłości, kadzidło modlitwy pokornej, ufnej i wytrwałej oraz mirrę chrześcijańskiego umartwienia.
Błogosławieństwo
Pan z wami.

I z duchem twoim.

Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości.

W. Amen.

Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, † z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci.

W. Amen.

Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, † niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, * który jest Światłością ze Światłości.

W. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn † i Duch Święty. Amen.Możliwość ucałowania figurki Dzieciątka Jezus.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna