Urząd Celny w Szczecinie karta usługiPobieranie 37.87 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.87 Kb.

Urząd Celnyw SzczecinieKARTA USŁUGI

Nr 14/2015/UPCR

Ustalenie norm dopuszczalnych ubytków/ dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Data zatwierdzenia:

31.12.2015

/Co chcę załatwić?

Chcę otrzymać decyzję ustalającą: normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych/ dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych


Kogo dotyczy?

Usługa dotyczy:

▪ podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z udziałem wyrobów akcyzowych znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, objętych stawką akcyzy inną niż zerowa,

▪ podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z udziałem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

▪ podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z udziałem wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy i znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy.

Co przygotować?

Wraz z wnioskiem złóż oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów wskazujących na:

▪ specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może dojść

do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;

▪ warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku;

▪ zestawienie wysokości rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia wyrobów akcyzowych w ostatnim okresie obrachunkowym, odrębnie dla każdej czynności, podczas której ubytki te powstają u wnioskodawcy,

▪ receptury produkowanych wyrobów (dot. norm zużycia).


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o ustalenie norm dopuszczalnych ubytków/dopuszczalnych norm zużycia (wzór wniosku znajdziesz w załączniku nr 1 do niniejszej karty).

Jak wypełnić dokumenty?

Przykładowy sposób wypełnienia wniosku znajdziesz w załączniku numer 2 do niniejszej karty.

Pamiętaj, aby wniosek podpisać.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz.

Zapłać opłatę skarbową w kwocie 17 zł, jeżeli działasz przez pełnomocnika (za wyjątkiem pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji udzielonego małżonkowi, wstępnym, zstępnym i rodzeństwu). Możesz tego dokonać: • gotówką w kasach Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (bez dodatkowych opłat, czynna w godz. 730-1530 ) lub

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PEKAO S.A. II/O Szczecin nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429, za pośrednictwem banków i poczty (wg obowiązujących cenników). Opłatę skarbową wraz z pełnomocnictwem koniecznie dołącz do składanych dokumentów.

W tytule wpłaty wpisz „Opłata skarbowa od pełnomocnictwa”.


Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o ustalenie norm dopuszczalnych ubytków/dopuszczalnych norm zużycia złóż w dogodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek w formie pisemnej możesz :

 • wysłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Urząd Celny w Szczecinie ul. Żołnierska 45, 71-210 Szczecin

 • złożyć osobiście w kancelarii Urzędu, mieszczącej się pod wskazanym wyżej adresem, parter – biuro podawcze, pracujemy w godzinach: 7.30-15.30.

Tel : 91 440 65 00,Fax : 91 440 67 50, E-mail : uc.szczecin-kancelaria@szc.mofnet.gov.pl

Wniosek (za wyjątkiem wymaganych w oryginale lub uwierzytelnionej kserokopii załączników) możesz również przesłać w formie elektronicznej - za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem lub profil zaufany na platformie ePUAP ) - adres skrytki odbiorczej Naczelnika UC Szczecin: „skrytka odbiorcza:/u0f34j5xil/skrytka”.

Sprawą zajmie się Referat Przeznaczeń Celnych i Obsługi Przedsiębiorców, tel.: 91 440 65 84

Pamiętaj, że Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie jest właściwy miejscowo do wykonywania zadań


w zakresie akcyzy dla powiatów: polickiego, goleniowskiego, gryfińskiego, choszczeńskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, oraz miasta Szczecina i Świnoujścia.

Co zrobi urząd?

Jeśli złożone przez Ciebie dokumenty będą kompletne i nie będą wymagały uzupełnienia, to wydamy Tobie decyzje ustalającą normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych/dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych na wnioskowanym poziomie.

W przypadku zaś gdy wraz z wnioskiem nie złożyłeś wszystkich wymaganych dokumentów, wystąpimy do Ciebie z wezwaniem o ich nadesłanie w wyznaczonym przez nas terminie.

Gdy wraz z wnioskiem nie złożyłeś wymaganych dokumentów i ich na naszą prośbę nie nadesłałeś, lub nie spełniasz warunków do ustalenia wnioskowanych norm ubytków/norm zużycia, wydamy Tobie decyzję odmawiającą ustalenia norm dopuszczalnych ubytków /dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych bądź też ustalimy je na poziomie innym niż wnioskowany.

Poinformujemy Cię o sposobie rozstrzygnięcia sprawy pocztą na wskazany we wniosku adres, a jeżeli przesłałeś go do nas w formie elektronicznej, albo o taką formę doręczania korespondencji wniosłeś lub wyraziłeś na nią zgodę – prześlemy decyzję na podany przez Ciebie adres elektroniczny – konto na platformie ePUAP.Jaki jest czas realizacji?

Na rozpatrzenie Twojego wniosku mamy miesiąc, a w przypadku gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana – 2 miesiące od dnia wpłynięcia Twojego wniosku.

Jak się odwołać?

Od decyzji rozstrzygającej sprawę możesz się odwołać do Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pamiętaj.

Odwołanie powinno zawierać: • zarzuty przeciw decyzji;

 • określenie istoty i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania;

 • wskazanie dowodów uzasadniających twoje żądanie.

Odwołanie możesz :

 • wysłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Urząd Celny w Szczecinie

ul. Żołnierska 45

71-210 Szczecin lub

▪ złożyć osobiście w kancelarii Urzędu, mieszczącej się pod wskazanym wyżej adresem, biuro podawcze - parter, jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30,

▪ przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePuap) – https://www.epuap.gov.pl, wskazując jednocześnie swój adres elektroniczny na platformie ePUAP (wymagane uwierzytelnienie przesyłanych danych z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego weryfikowanego ważnym certyfikatem lub profilu zaufanego na platformie ePuap). Adres skrytki odbiorczej Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie na platformie ePUAP: ”skrytka odbiorcza:/u0f34j5xil/skrytka”.


Informacje dodatkowe

Pamiętaj.

W przypadku rozpoczęcia przez podatnika działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, do czasu ustalenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków, powstałe ubytki rozlicza się w wysokości równej rzeczywistym stratom wyrobów akcyzowych, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto produkcję, magazynowanie, przerób, zużycie lub przewóz.

W odniesieniu do podmiotów prowadzących skład podatkowy posiadających więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, normy dopuszczalnych ubytków/dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych ustala się odrębnie dla każdego składu podatkowego.

Uwaga:

Normy dopuszczalnych ubytków paliw ciekłych oraz wyrobów węglowych zostały określone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1342). W przypadku tych wyrobów nie ma więc możliwości odrębnego ustalenia poziomu tychże norm w drodze decyzji organu podatkowego

Przesłanie do tut. organu wniosku o ustalenie norm dopuszczalnych ubytków/dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej bądź odwołania od wydanej w tej sprawie decyzji – za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wniesienie żądania doręczania korespondencji drogą elektroniczną lub wyrażenie zgody na taką formę doręczeń spowoduje, że całość naszej korespondencji kierowanej do Ciebie w tej sprawie będzie wysyłana wyłącznie w postaci dokumentów elektronicznych na wskazany przez Ciebie adres elektroniczny (konto ePUAP), a w razie jego braku – na adres elektroniczny, z którego Twój wniosek został wysłany, przy czym w każdym momencie możesz zrezygnować z takiej formy doręczeń.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskasz w:

Informacji celno – podatkowej Służby Celnej i administracji podatkowej

tel.: 801 055 055 lub (22) 330 03 30 (infolinia dostępna w dni robocze w godz. 8 – 16)e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
Karta ma charakter informacyjny, nie stanowi wykładni prawa.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 06 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.),

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz. 1526 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1342).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna