Urząd Gminy OsielskoPobieranie 140.07 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar140.07 Kb.
Urząd Gminy Osielsko


86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A

tel. 052 32418 00, fax. 052 32418 03, e-mail: gmina@osielsko.pl www.bip.osielsko.pl & www.osielsko.pl

Obsługę bankową budżetu wykonuje Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Osielsko,

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Osielsko: 37 8142 1033 0002 8248 2000 0002,
Nr R-ku do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 70 8142 1033 0302 8248 2000 0122


Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy Osielsko na rok 2013
S z a n o w n i P a ń s t w o !
Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, powołana jest do realizacji zadań, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców. To dla nas budowane są drogi, obiekty kulturalne, sportowe, urządzenia wodociągowe, kanalizacja czy szkoły. Każdego roku władze gminy zobowiązane są do opracowania budżetu gminy. W nim opisane są wszystkie źródła pozyskiwania pieniędzy, czyli dochody oraz wskazuje się na co zostaną one wykorzystane, czyli wydatki. Dzięki niemu możemy poznać przeznaczenie każdej złotówki w budżecie.

Radni, przedstawiciele sołectw i mieszkańcy mogą składać swoje propozycje do projektu budżetu. Na podstawie tych materiałów oraz założeń wieloletnich planów wójt opracowuje do 15 listopada projekt budżetu na rok następny i przekazuje go radzie gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania. Budżet rada gminy uchwala najpóźniej do 31 stycznia każdego roku. W trakcie wykonywania budżetu dokonuje się jego zmian w niezbędnym zakresie np. w wyniku rynkowych zmian kosztów realizacji inwestycji,


pojawienia się nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania nowych zadań, a także wskutek pozyskania dodatkowych dochodów.

Budżet Gminy Osielsko na bieżący rok zatwierdzony został 18 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/85/2012 i kilkukrotnie nowelizowany.

W związku z tym, że gospodarka finansowa gminy jest jawna, każdy z nas ma prawo poznać budżet. W tym celu treść budżetu umieszczona jest w Internecie na stronie www.bip.osielsko.pl. Niniejsza publikacja jest uproszczonym opracowaniem budżetu, aby dokument ten stał się bardziej czytelny dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dane pochodzą z budżetu Gminy na rok 2013
wg stanu na 30 czerwca 2013 r. oraz sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2003 - 2012.
BUDŻET GMINY OSIELSKO wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.:
DOCHODY WYDATKI

chair1Dochody budżetu - czyli skąd otrzymujemy pieniądze?

Na realizację wszystkich planowanych zadań potrzebne są środki finansowe. Gmina może je dostać lub „zarobić”. Sporo środków finansowych wraca do gminy z budżetu centralnego. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje i dotacje celowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT) stanowią największe źródło dochody naszej gminy.


Dochody własne – 37.239.206 zł

Podatki i opłaty składające się na dochody własne są podstawowym źródłem zasilania budżetu gminy. Ich wielkość odzwierciedla m.in. stan majątkowy mieszkańców, aktywność gospodarczą, a także skuteczność ściągania należności. Sami, poprzez urząd gminy, gromadzimy na podstawie ustaw podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty adiacenckie i z tytułu renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (tzw. PIT i CIT), podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno prawnych przekazywane są nam odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe. Dochodami własnymi są również dochody z majątku gminy.
Subwencje – 10.612.183

Subwencje stanowią formę bezzwrotnego zasilania finansowego i stanowią sposób wyrównywania niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami i nie musi się z nich rozliczać. Gmina Osielsko w roku 2013 otrzyma tylko część oświatową subwencji ogólnej, wyniesie ona 10.612.183 zł.Dotacje celowe – 3.598.936 zł

Otrzymujemy je m.in. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej będących naszym ustawowym obowiązkiem


i wymagających zachowania jednakowych standardów. Np. na załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodów osobistych, zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, różne świadczenia pomocy społecznej, czy organizację wyborów przekazywane nam są środki z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody i Krajowego Biura Wyborczego. Na realizację zadań własnych możemy na podstawie zawartych porozumień i umów otrzymać środki od innych jednostek samorządu terytorialnego, a z budżetu państwa np. na stypendia dla uczniów, na niektóre wydatki na pomoc społeczną i inne na podstawie ustaw. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i trzeba się z nich dokładnie rozliczać, a niewykorzystane kwoty dotacji należy zwrócić.

Planowane źródła dochodów własnych budżetu gminy:Udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT – 21.200.000 zł

 • od osób fizycznych (PIT) – 20.945.000 zł,

 • od osób prawnych (CIT) – 255.000 zł,

Podatki i opłaty w całości zasilające budżet gminy – 10.771.300 zł

 • od nieruchomości – 6.500.000 zł,

 • rolny – 203.000 zł,

 • leśny – 81.000 zł,

 • od środków transportowych – 123.000 zł,

 • od posiadania psów – 17.300 zł,

 • opłata targowa – 23.000 zł,

 • opłata skarbowa – 40.000 zł,

 • od czynności cywilnoprawnych – 1.200.000 zł,

 • od spadków i darowizn – 50.000 zł,

 • za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 204.000 zł,

 • różne opłaty, w tym: z tytułu wzrostu wartości gruntów w związku z uchwaleniem planów zagospodarowania, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami - 2.330.000 zł

Pozostałe dochody – 3.616.906 zł, w tym:

 • odsetki za zwłokę – 76.000 zł,

 • odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i oprocentowanie lokat terminowych - 92.000 zł,

 • wpływy z mandatów i kar porządkowych – 18.000 zł,

 • opłata produktowa – 15.000 zł,

 • opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 43.000 zł,

 • pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze, zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty zaliczek alimentacyjnych, za pobyt w domach pomocy społecznej – 15.150 zł,

 • pobierane przez szkoły, w tym: odpłatność za dożywianie w szkołach i za wypoczynek dzieci organizowany przez szkoły w okresie wakacji, – 513.900 zł,

 • dochody pobierane przez GOSiR z głównie tytułu usług basenowych – 596.200 zł,

 • zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 397.000 zł,

 • dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na usuwanie azbestu
  i nasadzenie drzew na terenie Gminy Osielsko 162.970 zł

 • dochody niewykorzystane w związku z realizacją zadań – 5.000 zł,

 • niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające – 1.646.682 zł,

 • pozostałe – 36.004 zł

Dochody z majątku gminy – 1.651.000 zł

 • z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego - 1.000.000 zł,

 • opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 70.000 zł,

 • dochody z najmu i dzierżawy budynków i gruntów mienia komunalnego – 301.000 zł,

 • czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 280.000 złDotacje celowe – 3.598.936 zł

a). dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wyniesie 2.173.459 zł, w tym: • na realizację zadać z zakresu rolnictwa – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 42.016 zł,

 • na realizację zadań z zakresu administracji publicznej -113.000 zł,

 • na bieżące uaktualnianie rejestru wyborców – 2.360 zł,

 • na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej (w tym świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne) – 2.016.083 zł,

b). dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniesie 619.477 zł, w tym:

 • na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej ( tj. wypłata zasiłków, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 576.331 zł,

 • na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy – 43.146 zł,

c). ponadto dotacje:

 • na utrzymanie mogił i cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie gminy Osielsko – 1.000 zł,

 • od innych gmin za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Osielsko – 260.000 zł,

 • dotacja z budżetu państwa na budowę ul. Krakowskiej w Jarużynie – 540.000 zł,

 • dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na budowę ul. Krakowskiej w Jarużynie – 5.000 zł,Każda pozycja w dochodach własnych budżetu gminy ma znaczenie,
ale warto zwrócić uwagę na kilka większych.

Dochody budżetu gminy są w znacznej mierze zależne od dochodów jej mieszkańców. W roku 2013 aż 37,42 % podatku dochodowego (PIT), pobieranego przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy trafia z powrotem do budżetu gminy. Planuje się, że będzie to kwota 20.945.000 zł. Ministerstwo Finansów przekazuje gminie te udziały w ratach miesięcznych. Planowany na ten rok dochód z rozliczenia PIT– ów jest większy o 16,6 % od osiągniętego dochodu w roku 2012.


Subwencja oświatowa wyniesie 10.612.183 zł. Są to pieniądze na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów. W praktyce jest ona niewystarczająca i gmina musi do niej dokładać ze swoich dochodów.

Z podatków pobieranych przez urząd gminy należy wyróżnić przede wszystkim podatek od nieruchomości. Planujemy, że do gminnej kasy wpłynie z tego tytułu 6.500.000 zł. Naliczany jest za każdy metr kwadratowy gruntów oraz budynków mieszkalnych, gospodarczych i wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także od wartości budowli służących działalności gospodarczej. Podatek płacą właściciele (osoby fizyczne i firmy) gruntów i budynków na terenie gminy.


3,2 % budżetu gminy w roku 2013 to planowane dochody z majątku gminy. Jest to kwota 1.651.000 zł. Szacuje się, że z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego wpłynie na konto gminy 1.000.000 zł.
W roku 2003 dochody wynosiły 15 941 277 zł.

W roku 2004 – 16 649 671 zł i były większe o 4,4 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2005 – 22 298 125 zł i były większe o 33,9 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2006 – 26 553 789 zł i były większe o 19,1 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2007 – 30 821 086 zł i były większe o 16,1% od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2008 – 35 908 352 zł i były większe o 16,5 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2009 – 38 169 023 zł i były większe o 6,3 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2010 – 41 794 891 zł i były większe o 9,0 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2011 – 45 212 402 zł i były większe o 8,2 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2012 – 47 684 371 zł i były większe o 5,5 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2013 – 51 450 325 zł o 7,9 % więcej niż w roku 2012

Na dzień 31 grudnia 2003 r. w gminie zameldowanych było na pobyt stały 7 133 mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2004 r. – 7 771 osób, na dzień 31 grudnia 2005 r. – 8 288 osób, na dzień 31 grudnia 2006 r. – 8 961 osób, na dzień 31 grudnia 2007 r. – 9 604 osób, na dzień 31 grudnia 2008 r. – 10 061 osób, na dzień 31 grudnia 2009 r. – 10.547 mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2010 r. – 10.868 mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2011 r. – 11.247 osób, na dzień 31 grudnia 2012 r. – 11.598 osób, a na dzień 30 czerwca 2013 r. – 11.788 osób.Dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

 • w roku 2003 - 2 235 zł,

 • w roku 2004 - 2 143 zł,

 • w roku 2005 - 2 690 zł,

 • w roku 2006 - 2 963 zł,

 • w roku 2007 - 3 209 zł,

 • w roku 2008 - 3 569 zł,

 • w roku 2009 - 3 619 zł,

 • w roku 2010 - 3 846 zł,

 • w roku 2011 - 4.020 zł

 • w roku 2012 – 4.111 zł,

 • w roku 2013 - szacunkowy dochód – 4.365 zł,Wydatki budżetu – czyli na co wydajemy pieniądze?


Wydatki są realizowane przez Urząd Gminy i gminne jednostki budżetowe. Inaczej mówiąc gminne pieniądze ujęte w budżecie i przeznaczone na realizację zadań gminy wydawane są przez podmioty, które na swoją działalność otrzymują wszystkie środki z budżetu gminy a wszystkie swoje dochody muszą do tego budżetu odprowadzić. Te podmioty to obok urzędu gminy takie jednostki budżetowe jak:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Osielsku, ul. Centralna 6, www.bip.osielsko.pl/?cid=108

 • Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie, www.spmax.edupage.org

 • Szkoła Podstawowa w Niemczu, www.sp-niemcz.edu.pl/

 • Zespół Szkół w Osielsku, www.zsosielsko.edupage.org

 • Gimnazjum w Żołędowie nr 1, www.zoledowo.ehost.pl

 • Zespół do spraw oświaty z siedzibą w Urzędzie Gminy,

 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Osielsku, ul. Tuberozy 2, www.gosir.osielsko.pl


Ponadto w gminie Osielsko funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy oraz dwie instytucje kultury. Te podmioty otrzymują z budżetu dotacje na działalność i uzupełniają je swoimi dochodami. Są to:

 • Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, ul. Jastrzębia 56, który świadczy usługi komunalne dla mieszkańców i firm z terenu

gminy oraz jest zarządcą dróg w gminie, www.gzk-zoledowo.pl/

 • Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57, www.gok-osielsko.eu

 • Biblioteka Publiczna w Osielsku, ul. Centralna 6 z filią w Żołędowie ul. Wierzbowa 6.Placówki oświatowe


Planowane wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wynoszą 16.247.248 zł – 29,5% ogółu wydatków budżetu Gminy Osielsko w tym roku. Zadania te są realizowane przez jednostki oświatowe (szkoły, zespół do spraw oświaty) i Urząd Gminy.
W trzech szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i dwóch gimnazjach w roku szkolnym 2012-2013 uczyło się 1.393 dzieci (wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.). W roku 2011-2012 – 1.394 dzieci, w roku 2010 -2011 – 1.317 dzieci, w roku 2009 – 2010 - 1.300 dzieci, 2008 – 2009 - 1.241 dzieci, 2007 – 2008 - 1.238 dzieci, w roku szkolnym 2006-2007 – 1.219 dzieci, 2005-2006 – 1.157 dzieci, a w roku szkolnym 2004-2005 uczyło się 1.108 dzieci.

Dzieci w wieku przedszkolnym są objęte opieką przedszkolną. Na mocy porozumienia z Prezydentem Bydgoszczy dzieci objęte są opieką przedszkolną w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Bydgoszczy. Do miasta przekazywana jest co kwartał dotacja na pokrycie kosztów pobytu każdego naszego dziecka w tych przedszkolach.

Do 6 przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy w czerwcu bieżącego roku uczęszczało 357 dzieci. Na każde dziecko jest przekazywana do tych przedszkoli co miesiąc dotacja z budżetu gminy.
W nawiasach podano wartości w złotych.

* w tym: fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników w szkołach i zespole do spraw oświaty, fundusz socjalny dla emerytów i rencistów,


W roku 2013 wydatki na zadania z zakresu oświaty, edukacji i wychowania wyniosą 16.247.248 zł, w tym wydatki bieżące 16.184.248 zł i wydatki inwestycyjne 63.000zł. Wydatki są pokrywane z subwencji oświatowej, która wyniesie 10.612.183 zł i wystarczy na pokrycie 65,3 % wydatków, z dotacji w wysokości 303.146 zł – 1,9 % wydatków oraz środków własnych gminy, które wyniosą 5.331.919 zł i pokrywają 32,8 % wydatków z zakresu oświaty i wychowania.

W roku 2012 wydatki wynosiły 15.231.098 zł, w tym wydatki bieżące 15.064.466 zł i wydatki inwestycyjne 166.632 zł. Subwencja oświatowa wyniosła 10.375.488 zł i pokrywa 68,1 % wydatków, dotacje wynosiły 281.465 zł – 1,8 % wydatków, środki gminy stanowiły 4.526.828 zł – 29,7 % wydatków, środki z Unii Europejskiej 47.317 zł – 0,3 % wydatków.

W roku 2011 wydatki wynosiły 19.017.255 zł, w tym wydatki bieżące 14.449.382 zł i wydatki inwestycyjne 4.567.873 zł. Subwencja oświatowa wyniosła 9.260.346 zł i pokrywa 48,7 % wydatków, dotacje wynosiły 244.340 zł – 1,3 % wydatków, środki gminy stanowiły 9.212.569 zł – 48,4 % wydatków, środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji – budowy basenu w Osielsku 300.000 zł – 1,6% wydatków.

W roku 2010 wydatki wynosiły 16.217.486 zł, w tym wydatki bieżące 12.086.855 zł i wydatki inwestycyjne 4.130.631 zł. Subwencja oświatowa wyniosła 8.281.954 zł i pokrywa 51,1 % wydatków, dotacje wynosiły 1.272.553 zł – 7,8 % wydatków, środki gminy stanowiły 6.662.979 zł – 41,1 % wydatków.

W roku 2009 wydatki wynosiły 17.671.184,28 zł, w tym wydatki bieżące 11.124.744,49 zł i wydatki inwestycyjne 6.546.439,79 zł. Subwencja stanowiła 43,1 % wydatków, dotacje – z budżetu państwa, z gminy Bydgoszcz i ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę basenu – 7 % wydatków, środki gminy – 49,9 % wydatków;

W roku 2008 wydatki wynosiły 10 721 610,16 zł, w tym wydatki bieżące 9 288 337,45 zł i wydatki inwestycyjne 1 433 272,71 zł. Subwencja stanowiła 64,3 % wydatków, dotacje z budżetu państwa, z budżetu miasta Bydgoszcz – 1,2 % wydatków, środki gminy - 34,5 % wydatków.

W roku 2007 wydatki wynosiły 14 104 070,62 zł. Subwencja oświatowa pokrywała 41,3% wydatków, środki z budżetu Unii Europejskiej na rozbudowę szkoły w Maksymilianowie – 5,6%, dotacje – 2% wydatków, środki gminy – 51,1% wydatków.

W roku 2006 wydatki wynosiły 9 851 165 zł. Subwencja oświatowa stanowiła 50% wydatków, dotacje 0,5%, środki gminy 49,5%.

W roku 2005 wydatki wynosiły 6 376 860 zł. Subwencja oświatowa stanowiła 70,2% wydatków, dotacje 1%, środki gminy 28,8%.

W roku 2004 wydatki wynosiły 5 446 868 zł. Subwencja oświatowa stanowiła 74,7% wydatków, dotacje 0,9%, środki gminy 24,4%.Pomoc społeczna


Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy. Wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną powinny wynieść 3.939.746 zł, co stanowi 7,2 % ogółu wydatków. Są to wydatki nie tylko na świadczenia dla osób kwalifikujących się do pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ale także na świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia funduszu alimentacyjnego i inne wydatki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania, na które przeznaczono 3.828.771 zł, podczas gdy Urząd Gminy wyda na ten cel 110.975 zł.

Z budżetu państwa dostaniemy na pomoc społeczną dotacje w wysokości 2.592.414 zł. Stanowi to 65,8 % wydatków na pomoc społeczną. Ze środków własnych gmina wyda w bieżącym roku na ten cel 1.347.332 zł, co stanowi 34,2 % wydatków.


W roku 2003 wydatki na pomoc społeczną wynosiły 1 163 416 zł, w roku 2004 – 1 493 468 zł, o 28,4% więcej jak w roku 2003, w roku 2005 – 2196475 zł, o 47 % więcej jak w roku 2004. Wydatki w roku 2006 wynosiły 2 777 096 zł o 26,4 % więcej niż w roku 2005. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2007 wyniosły 2.870.187 zł i były większe od wydatków w roku 2006 o 3,3%. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2008 wyniosły 3.018.425 zł, więcej o 5,1 % więcej niż w roku 2007. Wydatki w roku 2009 wynosiły 3.121.574 zł, więcej o 3,4 % niż w roku poprzednim. W 2010 r. wydatki wynosiły 3.558.061 zł, więcej o 14,0% niż w roku poprzednim. W 2011 r. wydatki wynosiły 3.547.312 zł, a więc kształtowały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. W 2012 r. wydatki wynosiły 3.820.880 zł, więcej o 7,7% niż w roku poprzednim. W 2013 r. wydatki na pomoc społeczną powinny wynieść 3.939.746 zł, czyli o 3,1% niż w roku poprzednim.


Urząd Gminy w swoim planie finansowym na pomoc społeczną ma ujęte wydatki na kwotę – 110.975 zł, w tym:

 • opłata za pobyt niepełnosprawnych mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia- 60.600 zł,

 • dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 18.000 zł,

 • świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 28.904 zł.

 • Pozostałe (zwroty świadczeń z pomocy społecznej) – 3.471 zł.


Od stycznia 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przejął realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj. realizuje zadania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na przeciwdziałanie narkomanii wydatki zaplanowano na 2013 r. w kwocie – 34.000 zł, na profilaktykę przeciwalkoholową – w kwocie 170.000 zł, w tym dotacja z urzędu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 15.000,00 zł.


Kultura fizycznaW dniu 14.06.2010 roku utworzony został Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Tuberozy 2 w Osielsku. GOSiR jest jednostką budżetową gminy. Podstawowym zadaniem GOSiR jest prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu
i rozwojowi kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w szczególności:

 • tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej;

 • organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

 • rozwijanie usług w zakresie rekreacji i rehabilitacji ruchowej;

 • zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie GOSiR;

 • propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i kultury fizycznej;

 • prowadzenie działalności promocyjnej z zakresu działalności GOSiR.

Gmina oddała GOSiRowi w zarząd istniejące wcześniej oraz nowopowstałe obiekty sportowe. W tej chwili jest ich dziesięć:

 1. stadion w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej (wraz z obiektem typu „Orlik”),

 2. boisko sportowe w Niemczu, przy ul. Czesława Miłosza

 3. zespół boisk sportowych w Jarużynie przy ul. Prodnia,

 4. boisko do baseball’a w Osielsku przy ul. Centralnej,

 5. hala sportowa w Osielsku przy ul. Tuberozy

 6. basen w Osielsku przy ul. Tuberozy

 7. boisko sportowe w Niemczu przy ul. Ks. Henryka Mrossa,

 8. zespół boisk sportowych „Orlik” przy ul. Słonecznej w Żołędowie

 9. Gminna Baza Wypoczynkowa w Bożenkowie

 10. boisko sportowe w Osielsku przy ul. Wierzbowej.

GOSiR organizuje różnorakie zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne. W 2013 r. jest gospodarzem zawodów w ramach Pucharu Polski Nordic Walking, które jednocześnie będą  zawodami Pucharu Świata w tej dyscyplinie.

W 2013 r. wydatki na kulturę fizyczną powinny wynieść 2.322.036 zł, co stanowi 4,2% ogółu wydatków. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania, na które przeznaczono 1.923.836 zł, podczas gdy Urząd Gminy wyda na ten cel 398.200 zł.

Wydatki Urzędu Gminy obejmują ; • dotacje dla klubów sportowych – 266.000 zł,

 • nagrody dla sportowców zrzeszonych w klubach sportowych na terenie gminy – 79.200 zł,

 • wydatki na inwestycje związane z obiektami sportowymi – 53.000 zł,
Urząd Gminy

Przez Urząd Gminy realizowane są te zadania, których nie przekazano do realizacji innym jednostkom organizacyjnym gminy. Urząd zrealizuje w bieżącym roku wydatki na kwotę 35.506.242 zł co stanowi 64,4 % planowanych wydatków.


Rolnictwo i łowiectwo – 4.337.016 zł – 7,9 % planowanych wydatków budżetu, w tym:

 • budowa infrastruktury wodociągowej – 4.240.000 zł,

 • utrzymane, remonty urządzeń melioracyjnych, dotacja dla spółki wodnej, składki na rzecz izb rolniczych, zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie ON – 97.016 zł.

Transport i łączność – 11.574.820 zł – 21,0 % wydatków, w tym:

 • modernizacja dróg wojewódzkich – 516.920 zł,

 • utrzymanie, budowa i modernizacja dróg gminnych – 10.907.900 zł,

 • dofinansowanie transportu zbiorowego – 75.000 zł,

 • modernizacja dróg powiatowych – 75.000 zł,

Gospodarka mieszkaniowa – 3.961.052 zł – 7,2 % wydatków, w tym:

 • gospodarka gruntami i nieruchomościami, w szczególności wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych pod drogi i wykupy gruntów pod drogi gminne – 3.145.102 zł,

 • utrzymanie, remonty, modernizacja gminnych budynków mieszkalnych – 815.950 zł,

Działalność usługowa – 126.000 zł – 0,2 % wydatków, w tym:

 • opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 125.000 zł,

 • utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy – 1.000 zł.

Administracja publiczna – 5.350.270 zł – 9,7% wydatków, w tym:

 • pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na prowadzenie w Osielsku Filii Wydziału Komunikacji – 54.890 zł,

 • realizacja zadań zleconych gminie– 275.130 zł,

 • rada gminy – 132.000 zł,

 • urząd gminy – 4.717.550 zł,

 • promocja gminy – 58.000 zł,

 • egzekucja administracyjna należności pieniężnych 32.000 zł,

 • pozostałe – 80.700 zł.

Prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.360 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 363.511 zł – 0,7% wydatków:

 • ochrona przeciwpożarowa – 10.000 zł,

 • straż gminna – 314.700 zł, (Rada Gminy podjęła uchwałę w dniu 08.05.2013 r. w sprawie likwidacji straży gminnej),

 • monitoring miejsc publicznych -38.811 zł

Obsługa długu – 1.280.000 zł* – 2,3% wydatków (przedtem 1.325.000 zł)

Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę oraz od emitowanych w 2009 r. obligacji.

*Uchwała nr VI/41/2013 Rady Gminy z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2013-2018 uchwalonej uchwałą nr VII/86/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Różne rozliczenia – 1.269.491 zł – 2,3 % wydatków, w tym:


 • wpłata do budżetu państwa na zasilenie subwencji ogólnej– 834.063 zł,

 • rezerwy ogólne i celowe – 435.428 zł.

Rezerwami dysponuje Wójt. Może ją przeznaczyć na zwiększenie wydatków na zadania ujęte w budżecie.

Ochrona zdrowia – 166.200 zł – 0,3 % wydatków, z tego:

 • środki dla Gminnej Przychodni w Osielsku na remonty i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu - 25.000 zł,

 • realizacja programów zdrowotnych ( w tym finansowanie rehabilitacji leczniczej) - 103.700 zł,

 • pozostałe (w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia) – 37.500 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 109.300 zł – 0,2 % wydatków,

(finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w żłobkach w Bydgoszczy)Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.283.838 zł – 4,1 % wydatków, w tym:

 • oświetlenie ulic, dróg i placów, budowa i utrzymanie – 925.000 zł,

 • opłata za usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt i dostarczanie zwierząt z terenu gminy do schroniska – 25.000 zł,

 • gospodarka odpadami 1.116.670 zł, w tym:

wydatki związane z ochroną środowiska (utrzymanie czystości w miejscach zbiórki odpadów w pierwszym półroczu 2013 r., dotacja dla GZK w Żołędowie na likwidację gminnego wysypiska odpadów w Żołędowie, zapłata za odbiór nieczystości od mieszkańców od 01 lipca 2013 r., budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie),

 • pozostała działalność ( w tym – utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, utrzymanie i remonty obiektów gminnych) – 217.168 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.508.209 - 2,7 % wydatków, w tym dotacje dla:

 • Gminnego Ośrodka Kultury – 1.192.084 zł,

 • Gminnej Biblioteki Publicznej – 201.500 zł,

 • Dotacje dla właścicieli zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy- 114.625 zł.

Informatyka - 25.000 zł

Kultura fizyczna i sport – 398.200 zł - 0,7 % wydatków

Pomoc społeczna – 110.975 zł - 0,2 % wydatków

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 2.595.000 zł – 4,7 % wydatków
W roku 2003 wydatki budżetu wynosiły 16 131 437 zł,

w roku 2004 – 16 588 664 zł i były większe o 2,8% od wydatków w roku poprzednim,

w roku 2005 – 22 428 969 zł i były większe o 35,2% od wydatków w roku poprzednim,

w roku 2006 – 29 974 518 zł i były większe o 33,6% od wydatków w roku poprzednim,

w roku 2007 – 34 232 247 zł i były większe o 14,2% od wydatków roku poprzednim,

w roku 2008 – 35 000 917 zł i były większe o 2,2% od wydatków w roku 2007,

w roku 2009 – 44 856 264 zł – o 28,2% więcej niż w roku 2008,

w roku 2010 – 49 312 126 zł – o 9,9% więcej niż w roku 2009,

w roku 2011 – 47 953 447 zł – o 2,8% mniej niż w roku 2010,

w roku 2012 – 46 181 019 zł – o 3,7% mniej niż w roku 2011,

w roku 2013 – planowane wydatki wyniosą 55.115.097 zł
Wydatki budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły:

 • w roku 2003 – 2 261 zł

 • w roku 2004 – 2 135 zł

 • w roku 2005 – 2 706 zł

 • w roku 2006 – 3 345 zł

 • w roku 2007 – 3 564 zł

 • w roku 2008 – 3 479 zł

 • w roku 2009 – 4 253 zł

 • w roku 2010 – 4 539 zł

 • w roku 2011 – 4 263 zł

 • w roku 2012 – 3 982 zł

 • w roku 2013 – wg danych szacunkowych wyniosą 4 676 zł.


Rok 2003 Rok 2004

Dochody: 15 941 277 zł Dochody: 16 649 671 zł

Wydatki: 16 131 437 zł Wydatki: 16 588 664 zł

Różnica: - 190 160 zł DEFICYT Różnica: + 61 007 zł NADWYŻKA
Rok 2005 Rok 2006

Dochody: 22 298 125 zł Dochody: 26 553 789 zł

Wydatki: 22 428 969 zł Wydatki: 29 974 518 zł

Różnica: - 130 844 zł DEFICYT Różnica: - 3 420 729 zł DEFICYT
Rok 2007 Rok 2008

Dochody: 30 821 086 zł Dochody: 35 908 352 zł

Wydatki: 34 232 246 zł Wydatki: 35 000 917 zł

Różnica: - 3 411 160 zł DEFICYT Różnica: + 907 435 zł NADWYŻKA
ROK 2009 ROK 2010
Dochody: 38 169 023,31 zł Dochody: 41 794 891 zł

Wydatki: 44 856 264,31 zł Wydatki: 49 312 126 zł

Różnica: - 6 687 241 zł DEFICYT Różnica: - 7 517 235 zł DEFICYT
Rok 2011 Rok 2012

Dochody: 45 212 402 zł Dochody: 47 684 371 zł

Wydatki: 47 953 447 zł Wydatki: 46 181 019 zł

Różnica: - 2 741 045 zł DEFICYT Różnica: +1 503 352 zł NADWYŻKA
Rok 2013

Dochody: 51 450 325zł

Wydatki: 55 115 097 zł

Różnica: -3 664 772 zł DEFICYT
Jak łatwo zauważyć zamierzamy więcej wydać niż planujemy zgromadzić dochodów. Różnica pomiędzy planowanymi na rok 2013 dochodami i wydatkami nosi nazwę deficytu. Deficyt wynosi – 3.664.772 zł. Planowany deficyt pokryty będzie przychodami z pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.
W budżecie obok dochodów i wydatków występują jeszcze przychody i rozchody.

Przychody

Przychody wyniosą 9.536.135 zł. Będą to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągów i kanalizacji, kredyty na inwestycje ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013 oraz wolne środki z lat ubiegłych. Łącznie z dochodami w ciągu 2013 roku wydamy na realizację zadań gminy 60.986.460 zł.


Rozchody

Większość pieniędzy zgromadzonych w roku 2013, bo 55.115.097 zł jest przeznaczona na wydatki, jednak nie wszystkie. W poprzednich latach gmina również zaciągała pożyczki i kredyty i trzeba spłacić raty przypadające na rok 2013. Spłaty rat pożyczek i kredytów wyniosą 5.871.363 zł. Są to rozchody budżetu.


Dochody 51.450.325 zł Wydatki 55.115.097 zł Przychody 9.536.135 zł Rozchody 5.871.363 zł
Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody

60.986.460 zł = 60.986.460 zł

Planowane zadłużenie naszej gminy na koniec roku 2013 stanowi kwotę 22.059.212 zł*. Będzie ono wynosiło tyle


w przypadku, gdy skorzystamy ze wszystkich planowanych pożyczek i kredytów oraz zaciągniemy je w zaplanowanej wysokości. Planowane zadłużenie wynosi 42,88 % prognozowanych dochodów. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza zadłużenie do 60% dochodów w danym roku. Jak widać jest to zadłużenie mieszczące się w dozwolonych limitach. Planowane na rok 2013 spłaty długu wynoszą 5.871.363 zł, koszty obsługi długu 1.280.000 zł*. Stanowi to 13,90 % planowanych dochodów.

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków jest otwarty. Dobrze jest, gdy dochody, które wpływają na rachunek bankowy są wyższe od planowanych. Można wtedy przeznaczyć je na dodatkowe wydatki, czyli zrobić coś więcej. Można ograniczyć przychody z tytułu pożyczek i kredytów, czyli zmniejszyć dług gminy. Z drugiej strony, wydatki nie mogą być wyższe od planowanych. Naruszyłoby to równowagę w przypadku, gdyby niemożliwe były do osiągnięcia dodatkowe dochody. Najpierw muszą wpłynąć dodatkowe dochody, następnie można przeznaczyć je na realizację dodatkowych zadań. W ciągu roku uchwała budżetowa jest zmieniana


w niezbędnym zakresie, np. z chwilą wzrostu dochodów własnych, otrzymania dodatkowych dotacji albo subwencji z budżetu państwa, zwiększenia przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, zmiany spłat zadłużenia, czy wskutek rynkowych zmian kosztów realizacji inwestycji w stosunku do wartości planowanych wydatków.

*Uchwała nr VI/41/2013 Rady Gminy z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2013-2018 uchwalonej uchwałą nr VII/86/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.


30,3% wydatków budżetu gminy Osielsko w roku 2013 przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych – 16.690.831 zł


Wydatki na inwestycje w roku 2003 wynosiły 5 748 289 zł. Stanowiło to 35,6 % wydatków ogółem.

W roku 2004 – 4 491 906 zł, co stanowiło 27,1%,

w roku 2005 – 7 925 538 zł, co stanowiło 35,3%,

w roku 2006 – 13 894 957 zł, co stanowiło 46,4%,

w roku 2007 – 17 083 977 zł, co stanowi 49,8%,

w roku 2008 – 14 192 796 zł, co stanowi 40,5 %,

w roku 2009 – 21.457.217 zł, co stanowi 47,8 %,

w roku 2010 – 22.181.605 zł, co stanowi 45,0 %.

w roku 2011 – 15.139.495 zł, co stanowi 31,6 %,

w roku 2012 – 12.548.082 zł, co stanowi 27,2%,

w roku 2013 – 16.690.831 zł, co stanowi 30,3 % planowanych wydatków ogółem.
Wydatki na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych latach wynosiły:

 • w roku 2003 - 806 zł,

 • w roku 2004 - 578 zł,

 • w roku 2005 – 956 zł,

 • w roku 2006 – 1.551 zł,

 • w roku 2007 – 1.779 zł (9 604 osoby),

 • w roku 2008 – 1.411 zł ( 10 061 osób),

 • W roku 2009 – 2.034 zł ( 10.547 osób),

 • w roku 2010 – 1.544 zł (10.864 osoby),

 • w roku 2011 – 1.346 zł (11.247 osób),

 • w roku 2012 – 1.082 zł (11.598 osoby),

 • w roku 2013 – wg danych szacunkowych wyniosą 1.416 zł (11.788 osoby).
Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2013:

 1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 3 655 000 zł, w tym:

 • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niwach, ul. Bocheńska 70 000 zł

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niemczu, ul. Olszynki, Leśnego Runa, Matejki 175 000 zł

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żołędowie, ul. Jastrzębia 225 000 zł

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do ul. Osiedlowej 280 000 zł

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku, ul. Krabowa 230 000 zł

 • Przebudowa sieci wodociągowej w Osielsku, ul. Sokola 60 000 zł

 • Niemcz ul. Urocza – przebudowa przepompowni ścieków 100 000 zł

 • Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod kan oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko 350 000 zł

 • Modernizacja Stacji Uzgadniania Wody Żołdowo 1 380 000 zł

 • Sieć wod kan Osielsko ul. Leśna 500 000 zł

 • Prace projektowe 285 000 zł

 1. Budowa chodnika i przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 244 ul. Koronowskiej w Maksymilianowie – pomoc finansowa 516 920 zł

 2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1508C – ul. Centralnej w Osielsku – pomoc finansowa 75 000 zł

 3. Drogi gminne - 9 627 900 zł, w tym:

 • Budowa ul. Okoniowej w Niemczu 300 000 zł

 • Budowa ok. 30 mb chodnika przy ul. Mrossa w Niemczu wraz z organizacją ruchu 25 000 zł

 • Budowa ul. Wyspiańskiego w Niemczu ok. 200 mb wraz z oświetleniem 295 000 zł

 • Budowa ul. Myśliwskiej w Niemczu – ok. 200 mb 200 000 zł

 • Budowa ul. Leśnego Runa w Niemczu – ok. 280 mb wraz z odwodnieniem 400 000 zł

 • Budowa ul. Buhla i ul. Walasiewiczówny w Niemczu 210 000 zł

 • Budowa ul. Olszynki w Niemczu z oświetleniem na odcinku od Al. Mickiewicza do Kasprowicza – ok. 340 mb 420 000 zł

 • Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie na odcinku od Polnej do Jagodowej – ok. 600 mb wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego 850 000 zł

 • Przebudowa ul. Krakowskiej w Jarużynie – II etap ok. 880 mb 1 950 000 zł

 • Przebudowa ul. Puckiej w Niwach – ok. 150 mb 170 000 zł

 • Budowa ul. Deszczowej w Bożenkowie – od Zielonej Doliny do stacji wodociągów z oświetleniem – w tym uzupełnione oświetlenia na Zielonej Dolinie 460 000 zł

 • Budowa ul. Długiej wraz z chodnikiem i oświetleniem w Osielsku – ok. 550 mb 700 000 zł

 • Budowa ul. Kruszyny i Trzmieliny w Osielsku 335 000 zł

 • Odwodnienie ul. Storczykowej w Osielsku 100 000 zł

 • Budowa ul. Zacisze w Osielsku, kontynuacja 335 000 zł

 • Projekt ul. Przepiórczej i Jaskółczej w Osielsku z oświetleniem 35 000 zł

 • Budowa ul. Sportowej w Żołędowie – ok. 200 mb 215 000 zł,

 • budowa ul. Daglezjowej w Żołędowie 135 000 zł

 • Przebudowa ul. Krakowskiej w Jarużynie – I etap 1 598 900 zł

 • Projekt ul. Borówkowej w Niemczu 30 000 zł

 • Projekt chodnika ul. Smukalska z oświetleniem 25 000 zł

 • Projekt ul. Lipowej w Maksymilianowie 20 000 zł

 • Projekt ul. Gronostajowej i Borsuczej z oświetleniem w Osielsku 25 000 zł

 • Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osielsku tzn. Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi 60 000 zł

 • Projekty z lat ubiegłych 60 000 zł

 • Organizacja ruchu i drobne przebudowy dróg 25 000 zł

 • Projekt ul. Wiśniowej i Miodowej w Maksymilianowie 30 000 zł

 • Projekt przebudowy ul. Brzozowej i Bocznej w Żołędowie 30 000 zł

 • Projekt ul. Giżyckiej w Niwach 25 000 zł

 • Budowa rurociągu na drodze – działka nr 138 w Niwach w celu wykonania dojazdu 135/2 – 74 000 zł

 • Odwodnienie terenów wzdłuż ulic Kolonijna, Słoneczna, Chabrowa, Blacharska 190 000 zł

 • Zakup równiarki drogowej 300 000 zł

 1. Wykup gruntów 300 000 zł

 2. Mieszkania komunalne 330 000 zł, w tym:

 • Termomodernizacja budynku w Maksymilianowie ul. Szkolna 1 i Szkolna 5 – 105 000 zł

 • Zakup mieszkań w Bożenkowie ul. Osiedlowa z WAM 75 000 zł

 • Przebudowa ogrzewania budynku w Osielsku ul. Centralna 6 – 150 000 zł

 1. Informatyzacja w Urzędzie Gminy – e Administracja 25 000 zł

 2. Przebudowa budynku Urzędu Gminy 1 100 000 zł

 3. Monitoring miejsc publicznych 38 811 zł

 4. Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku 63 000 zł

 5. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie 400 000 zł

 6. Budowa oświetlenia ulicznego 330 000 zł, w tym:

 • Niwy ul. Sudecka i Beskidzka 15 000 zł

 • Niwy ul. Karpacka – projekt oświetlenia i budowa 15 000 zł

 • Wilcze ul. Szczecińska – budowa oświetlenia 25 000 zł

 • Projekt i budowa oświetlenia w Osielsku ul. Na Skarpie oraz ul. Narcyzowa 40 000 zł

 • Niemcz ul. Krzyszkowiaka 35 000 zł

 • Projekty 20 000 zł

 • ul. Olszynowa w Osielsku 20 000 zł,

 • ul. Chabrowa i ul. Żonkilowa w Osielsku 35 000 zł

 • Bożenkowo – łącznik do ul. Osiedlowej 25 000 zł

 • Maksymilianowo ul. Nowa i Kącik 30 000 zł

 • Żołędowo ul. Leszczynowa, ul. Jastrzębia na odcinku od Klonowej do przedszkola 50 000 zł

 • Jarużyn ul. Radosna 20 000 zł

 1. Boiska gminne 98 000 zł, w tym:

 • Boisko w Bożenkowie ul. Osiedlowa 33 000 zł

 • Urządzenie skateparku w Niemczu ul. Kusocińskiego 20 000 zł

 • Jarużyn - nawodnienie boiska ul. Prodnia 15 000 zł

 • Stadion w Żołędowie, zakup i montaż trybun 30 000 zł

 1. Budowa trasy Nordic Walking w Żołędowie 10 000 zł

 2. Zakup maszyny czyszczącej do GOSiR-u 20 000 zł

 3. Place zabaw 24 200 zł, w tym:

 • Doposażenie placów zabaw w Jarużynie 14 200 zł

 • Urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwy Wilcze – działka 139/2 – 10 000 zł

 1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 000 zł.

Droga od pomysłu do jego realizacji nie zawsze jest krótka. Fazy koncepcji i projektu to już inwestycje. Abyśmy w następnych latach mogli jeździć po nowych drogach, korzystać z nowych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w bieżącym budżecie są zaplanowane wydatki na prace projektowe wielu zadań.

Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu i treścią uchwały budżetowej na rok 2013, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2013-2018 zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bip.osielsko.pl do katalogu
„FINANSE I MAJĄTEK GMINY”.
Na temat planowania i wykonywania budżetu gminy można mówić i pisać bardzo wiele. Staraliśmy się Państwu przybliżyć te zagadnienia w sposób jak najbardziej przystępny. Są one na tyle ważne, że mają wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców gminy Osielsko.Urząd Gminy Osielsko


86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A

tel. 052 3241800 fax. 052 3241803
e-mail: gmina@osielsko.pl


www.bip.osielsko.pl & www.osielsko.pl

Obsługę bankową budżetu wykonuje Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Osielsko,

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Osielsko: 37 8142 1033 0002 8248 2000 0002,

Nr rachunku do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 70 8142 1033 0302 8248 2000 0122

A N K I E T A

w sprawie oceny informatora budżetowego dla mieszkańców Gminy Osielsko na rok 2013

pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”

Szanowni Państwo,

przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji wójta. To jednak mieszkańcy mają wpływ na treść budżetu. Każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w zebraniach wiejskich, na których omawia się sprawy budżetu,


a także składać wnioski i petycje w interesie publicznym. Państwa aktywność w tych obszarach jest cennym wkładem w proces legislacyjny, decydującym o rozwoju gminy.

Proszę o wypełnienie ankiety, w której możecie się Państwo wypowiedzieć na temat przeczytanego informatora budżetowego


i dokonać jego oceny. Czekamy na Państwa uwagi i opinie. Ankietę można przesłać na adres: Urząd Gminy Osielsko, 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a lub na adres poczty elektronicznej: gmina@osielsko.pl. Ankieta jest anonimowa.
1. Czy w dostateczny sposób zostały wyjaśnione w informatorze pojęcia specjalistyczne (określenia finansowe/ekonomiczne)?

TAK NIE Osoby, które zaznaczyły odpowiedź NIE proszone są o krótkie uzasadnienie (np. podanie, jakie pojęcia, definicje są nadal dla nich niezrozumiałe)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………....

2. Czy użyta forma graficzna czyni informator wystarczająco przejrzystym i czytelnym?

TAK NIE Osoby, które zaznaczyły odpowiedź NIE proszone są o krótkie uzasadnienie (np. podanie, jaka forma graficzna mogłaby lepiej zobrazować przedstawiane informacje i jakich danych to dotyczy)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Czy w informatorze znalazły się oczekiwane przez Panią/ Pana informacje o budżecie Gminy?

TAK NIE Osoby, które zaznaczyły odpowiedź NIE proszone są o podanie, jakich informacji brakuje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Czy szczegółowość podanych informacji jest właściwa?

TAK NIE , zbyt szczegółowe są informacje o ………………………………………...

NIE , zbyt ogólne są informacje o ……………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

5. Jaka forma rozpowszechniania informatora byłaby wg Pana/Pani najskuteczniejsza? (proszę wybrać


i uszeregować nadając w kratkach numery od 1 (najskuteczniejsza) do 5 (jako mniej skuteczne).

 - na stronie internetowej Urzędu (oraz w BIP) – jako plik do pobrania

 - w Punkcie Informacyjnym Urzędu – w formie książeczki z możliwością zabrania do domu

 - jako wkładka do Panoramy Osielska – w formie książeczki

 - poprzez szkoły (gimnazja) – w formie książeczki z możliwością zabrania do domu

 - poprzez sołtysów – w formie książeczki z możliwością zabrania do domu

 - w Gminnej Bibliotece Publicznej – w formie książeczki dostępnej w czytelni

 - inne – jakie? ………………………………………………………………………………………………………


Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Wniesione uwagi zostaną poddane analizie i będą służyły ulepszaniu jakości informatora.Pobieranie 140.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna