Urząd Gminy Zawoja



Pobieranie 16.14 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.14 Kb.
RodzajReferat



Urząd Gminy Zawoja

OS.0143.6.2.2013.BMZ





34-222 Zawoja 1307

Tel.(33) 8775-006,



(33) 8775-400,(33) 8775-051

Fax. (33) 8775-015

sekretariat@zawoja.ug.pl

http://zawoja.ug.pl/


Budowa/remont ogrodzenia

/karta usług/









Karta informacyjna

Opis sprawy/zadania

Uzgodnienie dla lokalizacji budowy lub remontu ogrodzenia stałego od strony drogi publicznej

Kogo dotyczy

Inwestorów urządzeń budowlanych

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz załącznikami

Formularze/wnioski

do pobrania

Referat Inwestycji Gminnych- pokój nr 22

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9

Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/


Opłaty

1 .Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zawoja (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat, w kasie urzędu gminy.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa – Bank Spółdzielczy w Jordanowie

Oddział w Zawoi nr konta 43879900010020020001010049



Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Inwestycji Gminnych

Edward Mikołajczyk – pokój nr 22



e-mail: e.mikolajczyk@zawoja.ug.pl

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 122

Fax. (33) 8775-015

Godziny pracy: poniedziałek-czwartek7.30-16.00, piątek 7.30 – 13.30



Miejsce składania dokumentów

Wniosek wraz z załącznikiem można złożyć:

1. Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja, Zawoja 1307

2. Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9


Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganej dokumentacji.

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. (Podstawa: art.35 Kpa)



Podstawa prawna

1. Art. 43, art. 35 i art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U.2013.260 j.t..) .)

2. Art. 30 ust. 2 i art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 ,Nr 43, poz. 430 z późn.zm.)

4. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U.2013.267 j.t.)

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 j.t, z późn. zm.).



Tryb odwoławczy

Nie podlega

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Procedura dotyczy dróg będących w zarządzie Gminy Zawoja

2. Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji Zarządca drogi może żądać dodatkowych dokumentów.




Opracował: Edward Mikołajczyk data. 24.05.2013 r.

Zatwierdził: Magdalena Karkoszka data: 29.05.2013 r.




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna