Urząd miasta I gminy glinojeck 06-450 glinojeck pow. Ciechanów woj. MazowieckiePobieranie 95.33 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar95.33 Kb.


URZĄD MIASTA I GMINY GLINOJECK

06-450 GLINOJECK POW.CIECHANÓW WOJ. MAZOWIECKIE

TEL 0 23 674 0017 FAX 0 23 674 28 18

e-mail:umig@glinojeck.pl


PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU WIERTNICZEGO STUDNI NR 4 ZATĘPCZEJ ZA STUDNIĘ NR 2A Z UTWORÓW CZWARTORZĘDOWYCH WRAZ Z PROJEKTEM LIKWIDACJI STUDNI NR 2A NA UJĘCIU W GLINOJECKU GM. GLINOJECK POW. CIECHANÓW WOJ. MAZOWIECKIE.Autor projektu: Przedstawia do zatwierdzenia:
Inż. Janusz Merchel

Upr. V 1256

Glinojeck, wrzesień 2008r.

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP

 2. OPIS ISTENIJACEGO UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH W GLINOJECKU GM.GLINOJECK

III.CHARAKTERYSTYKA TERENU

3.1. Morfologia i hydrografia

3.2. Budowa geologiczna

3.3. Warunki hydrogeologiczne i jakość wód

IV. WYTYCZNE BUDOWY UJECIA WÓD

V.PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

5.1. Założenia projektowe

5.2. Obliczenie konstrukcji otworu

VI. WNIOSKI

VII. PROJEKT TECHNICZNY WIERCENIA

7.1 Lokalizacja ujęcia

7.2. Konstrukcja techniczna otworu

7.3. Pobieranie próbek gruntu i wody ( próbki czasowe)

7.4 Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia

7.5 Zamykanie wód

7.6. Filtrowanie otworu

7.7. Próbne pompowanie

7.8. Pomiary geodezyjne

VIII. ANALIZA KONIECZNOŚCI USTANOWIENIA STREF

OCHRONNYCH UJĘCIA

IX. WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE

X. PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEZBĘDNE W CELU ZAPEWNIENIA

BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO ,POŻAROWEGO ,BHP I

OCHRONY ŚRODOWISKA .

XI. HARMONOGRAM PRAC

XII.LIKWIDACJA STUDNI NR 2A


SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
- Mapa dokumentacyjna na podkładzie topograficznym Zał. nr 1

ujęcia wód podziemnych dla m. Glinojeck skala 1 : 25 000
- Plan sytuacyjny działki gm.Glinojeck Zał. nr 2

z lokalizacją ujęcia skala 1 : 500
- Projekt geologiczno – techniczny otworu studziennego Zał. nr 3

Nr 4 zastępczego ujęcia Glinojeck
- Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 2A Zał. nr 4

gm.Glinojeck
- Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 3A Zał. nr 5

gm.Glinojeck
- Decyzja zatwierdzająca zasoby w kat. „B” ujęcia Zał. nr 6

Glinojeck
- Przekrój hydrogeologiczny Zał. nr 7
- Projekt geologiczno – techniczny likwidacji otworu Zał. nr 8

studziennego Nr 2A na ujęciu w Glinojecku
- Schemat studni głębinowej nr 2A na ujęciu wody w Zał. nr 9

Glinojecku

I. WSTĘP
Niniejszy projekt prac geologicznych opracowany został na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck pow. Ciechanów.

Obecnie wydajność studni nr 2A wynosi 20% wydajności z okresu budowy . prowadzona renowacja studni nr 2A metoda ultradźwiękową wydajność studni nie uległą poprawie. Aktualnie ujecie pracuje w oparciu o studnię nr 3A . Projektuje się wykonanie studni nr 4 w zamian za studnię nr 2A oraz likwidację studni nr 2A.


Opracowanie ma formę Projektu Prac Geologicznych zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994r. jednolity tekst Dz. U. nr 228 poz. 1947 z 2005r. z późniejszymi zmianami i odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 19.11.2002r. Dz. U. nr 153 poz. 1777.

Ponieważ istniejące ujęcie posiada zatwierdzone zasoby 80,0 m ³/h niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Środowiska.

Projekt oparty jest na dotychczasowym (archiwum ) rozpoznaniu geologicznym terenu. Podstawowy materiał dokumentacji stanowi:


 1. Dokumentacja hydrogeologiczna powykonawcza studni wierconej w Glinojecku ( dla cukrowni Izabelin) W PGiB Warszawa 1957 r.

 2. Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych w Glinojecku BPWM Olsztyn 1983 r..

 3. Projekt stref ochronnych ujęcia wód podziemnych cukrowni w Glinojecku Zygmuntowie Geosystem W. Opęchowski 1 999r.

 4. Raport z regeneracji studni nr 2A ujęcia wód podziemnych w Glinojecku AT-Aqua Wrocław 2007r.

 5. Dokumentacja powykonawcza hydrogeologiczna badan zasobowych zlewni Wkry z lat 80 +tych PG Warszawa i 90 - tych Fundacja Czysta Wkra.

 6. Wizja lokalna wrzesień 2008r.


II. OPIS ISTNIEJĄCEGO UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH GLINOJECK GM. GLINOJECK

Aktualnie ujęcie w Glinojecku składa się z dwóch studni wierconych nr 2A i 3A. Studnia n r 2A wykonana została w 1982 r. przez WODROL Olsztyn do głębokości 98,0 m

Zarurowanie studni :

- rury Ø 20” do głębokości 43,0 m

- rury Ø 16” do głębokości 98,0 m , które po zafiltrowaniu podciągnięto do

głębokości 72,0 m

Napotkaną w przelocie 72,0 – 94,0 m warstwę wodonośną zafiltrowano filtrem siatkowym Ø 298mm z siatką stylonową nr 12 i wykonano obsypkę filtracyjną Ø 0,8 i 1,4 mm.

Wymiary zabudowanego filtra są następujące :

Filtr posadowiono na głębokości 96,6 m p.p.t.

- rura podfiltrowa - 2,95 m

- część robocza – 4,55 m

- rura międzyfiltrowa – 0,78 m

- część robocza - 3,00 m

- rura międzyfiltrowa - 1,87 m

- część robocza - 4,58 m

- rura m iędzyfiltrowa - 0,95 m

- część robocza – 5,20 m

- rura nadfiltrowa - 13,86 m


Studnia nr 3A wykonana została w 1983 r. przez Wodrol Olsztyn do głębokości 94,0 m.

Zarurowanie studni:

- rury Ø 20” do głębokości 45,0 m

- rury Ø 16” do głębokości 94,0 m , które po zafiltrowaniu podciągnięto do

głębokości 70,0 m

Filtr zabudowano na głębokości 94,0 m.

Napotkaną w przelocie 72,0 – 91,0 m warstwę wodonośną zafiltrowano filtrem siatkowym Ø 298 mm z siatką stylonową nr 10 i wykonano obsypkę filtracyjną Ø 0,8 i 1,4 mm.

Wymiary zabudowanego filtra są następujące:

- rura podfiltrowa - 3,11 m

- część robocza – 6,65 m

- rura międzyfiltrowa – 0,83 m

- część robocza - 5,85 m

- rura międzyfiltrowa - 0,71 m

- część robocza - 4,95 m

- rura nadfiltrowa – 15,62 m

Szczegółową konstrukcję studni 2A i 3A przedstawiono na załącznikach graficznych.

Z okresu budowy uzyskano następujące parametry hydrogeologiczne , które przedstawia poniższa tabela:


Studnia nr


Wydajność

w [m³/h]


Depresja

S w [ m ]

Wydajność jednostkowa

w [m³/h1ms]

Wydajność Jednostkowa średnia w [m³/h1ms]

Średni współczynnik filtracji K w [m/sek]

2A

23,23

46,32


69,29


2,28

4,52


6,54

10,19

10,25


10,59

10,34

0,000151


3A

24,66

46,32


63,83

2,35

4,48


6,0

10,49

10,34


10,65

10,45

0,000164

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby w kat. „B” wg stanu na styczeń 1983 r. w ilości 80 m ³/h przy depresji s= 8,0 m . Ujęcie stanowią dwie studnie studnia nr 2A podstawowa i studnia nr 3A awaryjna. Studnie mają pracować przemiennie.

Zasoby zostały zatwierdzone decyzją nr 18/83 przez Urząd Wojewódzki w Ciechanowie przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dn. 27 grudnia 1983 r.

Z uwagi na brak wody w studni nr 2A Inwestor podjął decyzję o budowie zastępczej studni nr 4 i likwidacji studni nr 2A.


III. CHARAKTERYSTYKA TERENU
3.1. Morfologia i hydrografia

Glinojeck położony jest w środkowej części Wysoczyzny Północno - mazowieckiej ( na pograniczu wysoczyzny Płockiej i Ciechanowskiej na tarasie akumulacyjnym rzeki Wkry).

Powierzchnia dokumentowanego terenu opada łagodnie w kierunku zachodnim do rzeki Wkry . Rzędna terenu w miejscu prowadzonych badań wynosi ca 102,5 m n.p.m. Omawiane ujęcie znajduje się w odległości 100 m na E od rzeki Wkry, oraz ca 50 m na Sod starorzecza.

Pod względem hydrograficznym Glinojeck należy do zlewni rzeki Wkry. Rzeka Wkra na obszarze Gminy silnie meandruje i ma dość szeroką dolinę. Dolina ta stanowi regionalny poziom drenażu wód

podziemnych :wody podziemne im głębiej są nawiercone tym wyżej się stabilizują (także powyżej powierzchni terenu o czym świadczy studnia nr 2A i 3A w ujęciu Glinojeck ) – wskazuje na rozległość oddziaływania drenażu , tj. korzystne warunki hydrogeologiczne dopływu wód z obszarów postglacjalnych (wyniesionych ) do doliny rzeki .

3.2. Budowa geologiczna
Dokumentowany teren znajduje się w obrębie synklinorium Warszawskiego w budowie geologicznej tego rejonu biorą udział osady czwartorzędowe i trzeciorzędowe , zalegające na kredzie. Miąższość osadów czwartorzędowych wg. przeglądowej Mapy Geologicznej Polski - ocenia się na ok 150 m. Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady holocenu i plejstocenu . Holocen wykształcony w postaci mad i piasków rzecznych. Plejstocen budują osady akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Utwory czwartorzędowe to naprzemianległe występujące fluwioglacjalne osady piaszczyste i gliny glacjalne.

W miejscu prowadzonych prac geologicznych przewiduje się zgeneralizowany profil geologiczny:

0,0 - 1,5 glina piaszczysta rdzawa

1,5 - 4,0 piasek zagliniony brązowy

4,0 - 6,0 piasek gruboziarnisty ze żwirem szary

6,0 - 12,0 piasek drobnoziarnisty szaro - brązowy

12,0- 18,0 piasek drobny pylasty szary

18,0 - 19,0 piasek drobny szary

19,0 - 29,0 mułek piaszczysty zwarty szary

29,0 - 32,0 glina zwałowa z domieszką żwiru szara

32,0 - 33,0 żwir zagliniony

33,0 - 42,0 piasek drobny z domieszką grubego szary

42,0 - 72,0 glina zwałowa zwarta szara

72,0 - 75,0 piasek drobny szary

75,0 - 84,0 piasek średni szary

84,0 - 85,0 glina zwałowa z domieszką piasku

85,0 - 94,0 piasek gruboziarnisty z domieszką żwiru

94,0 - 98,0 mułek zwarty szary

czwartorzęd
3.3. Warunki hydrogeologiczne i jakość wód
W trakcie dotychczasowych wierceń na terenie ujęcia Glinojeck napotkano następujące poziomy wodonośne :

I poziom wodonośny przypowierzchniowy występujący od 1,5 m do 40,0 m p.p.t. o swobodnym zwierciadle wody . Wody tego poziomu ujmowane były pierwszymi studniami nr 2 i 3 na ujęciu Glinojeck , które zostały zlikwidowane. . Wydatki jednostkowe tego poziomu są niskie a jakość wody stosunkowo dobra: niska zawartość żelaza do 1 mg/l i manganu 0,05mg/l przy stosunkowo wysokiej barwie i wysokiej zawartości azotanów - wskazuje to na wody płytkiego krążenia wypłukujące związki azotowe z gleby.

II poziom wodonośny - zasadniczy występujący na głębokości od 50,0 – 100,0 m są to wody naporowe , w dolinie Wkry stabilizują się powyżej wód I poziomu wodonośnego a przy Wkrze powyżej powierzchni terenu przykładem są studnie 2A i 3A na ujęciu w Glinojecku.

Poziom II jest poziomem wydajnym o wydatkach jednostkowych powyżej 10 m ³/h1ms o cechach jakościowych wód typowych dla wód dłuższego krążenia. Wody tego poziomu charakteryzuje duża zawartość żelaza 5 mg/l , wysoki mangan i barwa , niskie zawartości azotanów . Poziom ten aktualnie eksploatowany jest na ujęciu w Glinojecku . Warstwę tą przewiduje się ująć studnią nr 4.


IV. WYTYCZNE BUDOWY UJĘCIA WÓD
Warunki hydrogeologiczne w rejonie istniejącego ujęcia w Glinojecku pow. Ciechanów umożliwiają budowę studni zastępczej o wydajności 80,0 m³ /h

Woda z odwierconej studni w przyszłości będzie przesyłana do zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Kondrajcu i stamtąd po uzdatnieniu będzie podawana do sieci wodociągowej zaopatrującej miejscową ludność i zakłady produkcyjne w wodę.


Przyjmuje się następujące wytyczne budowy studni nr 4 zastępczej za studnię nr 2A na ujęciu w Glinojecku gm. Glinojeck:

- odwiert studni zastępczej nr 4

- udokumentowanie wydajności eksploatacyjnej i jej przyjęcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

- opracowanie projektu budowlanego w zakresie obudowy studni nr 4 ,

- wykonanie obudowy studni nr 4 oraz rurociągu tłocznego

- opracowanie operatu wodno prawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 4 oraz wykonanie urządzenia wodnego .


V. PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
5.1. Założenia projektowe
Zgodnie z założeniami projektowymi zakłada się :

- wykonanie otworu badawczo – eksploatacyjnego studni nr 4 – zastępczej za studnie nr 2A w odległości od zlikwidowanej studni ca 15,0 mb.

Przewiduje się wiercenie udarowe do gł. 98,0 m n.p.m. w sposób następujący .

Wiercenie rozpocząć rurami Ø 508 mm do głębokości 45,0 m p.p.t.

Rury Ø 508 posadowić wodoszczelnie w korku iłowym . Dalsze wiercenie kontynuować rurami Ø 457 mm głębokości 98,0 m p.p.t. Po zakończeniu wiercenia w otworze zabudować filtr siatkowy z rur wiertniczych Ø 298 mm w ten sposób aby rura nadfiltrowa była wprowadzona w rury Ø 508” na zakładkę około 8 mb . Po zakończeniu filtrowania wykonać próbne pompowanie oczyszczające , chlorowanie otworu oraz pompowanie pomiarowe.

Projektuje się pompowanie studni przez okres około 100 godz. Pompowanie składać się będzie z pompowania oczyszczającego przez okres ca 24-30 godz. i pompowania pomiarowego ca 70 godz.


5.2. Obliczenie konstrukcji otworu
a) obliczenie dopuszczalnej przepustowości studni wg. wzorów empirycznych
Qdop = ¶ x d x L x Vdop
Gdzie :

Vdop – dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtra,

K – współczynnik filtracji – przyjęto Kśr z istniejących studni
0,000151 + 0,000164

Kśr = 2 = 0,000157 m/sek√0,000157

Vdop = 15 = 3,0 m/h

d - średnica filtra z obsybką = 0,406 m m

L – długość części roboczej filtra = 19,0 m


Qdop= 3,14 x 0,457 x 19 x 3 = 81,0 m ³/h
b) Obliczenie depresji eksploatacyjnej S przy Q e = 80,0 m ³/h
Q

S = q


qśr. przyjęto ze studni nr 2A = 10,34 m ³/h1ms

i studni nr 3A = 10,45 m ³/h1ms10,34 + 10,45

qśr = 2 = 10,39 m ³/h1ms80,0

S = 10,39 ≈ 7,7 m


c) obliczenie zasięgu leja depresji R
R = 3000s√K/m/sek
R = 3000 x 7,7 x √ 0,000157 ≈ 298,0 m

VI. WNIOSKI
W celu uzyskania założonej wymaganej ilości wody na ujęciu ze studni nr 4 zastępczej awaryjnej projektuje się wykonanie otworu w istniejącym ujęciu o głębokości 98,0 m o początkowej średnicy otworu Ø 508 mm i końcowej Ø 457 mm . W otworze badawczo – eksploatacyjnym zostanie zabudowany filtr tracony z rur wiertniczych Ø 298 mm o dł. części roboczej 19,0 mb z obsypką. Jeżeli warunki hydrogeologiczne w projektowanym otworze będą podobne jak w studniach istniejących to zapotrzebowanie na wodę w ilości 80,0 m ³ / h zostanie pokryte w 100%
VII. PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA WIERCENIA
7.1. Lokalizacja ujęcia
Projektowany otwór badawczo eksploatacyjny nr 4 zostanie zlokalizowany w sąsiedztwie istniejących studni nr 2A i 3A. Ujęcie zlokalizowane jest w Glinojecku na działce 875/1 będącej własnością Gminy . Szczegółową lokalizację przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500 .

Lokalizację studni należy wytyczyć komisyjnie w porozumieniu z Inwestorem.

Przy lokalizacji należy kierować się przepisami normy PN 53/B- 4700.
7.2. Konstrukcja techniczna otworu.

Projektowany otwór badawczo - eksploatacyjny należy wykonać systemem udarowym.

Otwór projektuje się do głębokości 98,0 m , w sposób następujący:


 • Rury Ø 508 postawić wodoszczelnie na głębokości 45,0 m

 • Dalsze wiercenie prowadzić rurami Ø 457 mm do osiągnięcia planowanej głębokości tj. 98,0 m .

 • Rury Ø 457 mm po zafiltrowaniu otworu filtrem traconym wyciągnąć z otworu.

Wokół filtra wykonać obsypkę filtracyjną.
7.3. Pobieranie próbek gruntu i wody ( próbki czasowe)
Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu w dwóch kompletach ( dla Inwestora i Wykonawcy ) do skrzynek znormalizowanych o pojemności przegród 1 dm ³:

 • z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie

 • z warstw nieprzepuszczalnych o dużej miąższości co 2 m,

 • z warstw wodonośnych co 1 m.

W czasie próbnych pompowań należy pobierać próbki wody do badań fizykochemicznych, bakteriologicznych i technologicznych . próbki pobiera się zgodnie z normami PN – 76/0 – 4620.

Pierwsza próbkę wody pobiera się pod koniec pompowania oczyszczającego , a następne pod koniec III stopnia pompowania próbnego.

Po zafiltrowaniu otworu i wykonaniu pompowania oczyszczającego dokonać pomiarów stabilizacji ( statycznego ) zwierciadła wody).Za zwierciadło ustabilizowane należy uznać za takie, które przez trzy kolejne pomiary wykonane w odstępach około 10 min. wykaże różnice mniejszą niż 2 cm.


7.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia.
Poza pomiarami hydrogeologicznymi , zaleceniami w pozostałych rozdziałach projektu należy:

 • w przypadku konieczności zamknięcia wód podziemnych przewierconych warstw wodonośnych , wyniki obserwacji zamknięcia wody odnotować w raporcie wiercenia i protokole zamknięcia wód.


7.5. Zamykanie wód.
Zamykanie wód w przewierconych warstwach wodonośnych ma na celu ochronę naturalnej izolacji poszczególnych poziomów , niedopuszczenie różnych poziomów do skażenia bakteriologicznego oraz ochronę przed mieszaniem się wód o różnym składzie fizykochemicznym. Zamknięcia należy dokonać na polecenie i według szczegółowej instrukcji geologa nadzorującego budowę. Projektuje się na głębokości ok.40,0 –45,0 m p.p.t. rurę Ø 508 mm postawić w korku iłowym wodoszczelnie.
7.6. Filtrowanie otworu.
W otworze nr 4 zastępczym projektuje się zabudowanie filtra siatkowego z rur wiertniczych Ø 298 mm o następujących wymiarach:

 • rura nadfiltrowa o dł. 37,0 m Ø 298 mm z rur wiertniczych

 • filtr właściwy siatkowy o dł. 10,0 m Ø 298 mm z rur wiertniczych

 • rura międzyfiltrowa o dł. 1,0 m Ø 298 mm z rur wiertniczych

 • filtr właściwy siatkowy o dł. 9,0 m Ø 298 mm z rur wiertniczych

 • rura podfiltrowa o dł. 4,0 m Ø 298 mm z rur wiertniczych


UWAGA: Rurę podfiltrową należy zamknąć od spodu denkiem . Rura nadfiltrowa zostanie wprowadzona do rur Ø 508” na zakładkę .
Szczegółową konstrukcję filtra ( typ i wymiary ) określi geolog nadzorujący wiercenie w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne. Filtrowanie otworu powinno odbywać się po komisyjnym odbiorze filtra na budowie i po pomiarach głębokości otworu filtrowanego. W skład komisji powinien wchodzić : przedstawiciel Inwestora , geolog nadzorujący oraz kierownik budowy
Przestrzeń między ścianą odwiertu i filtrem należy wypełnić obsypką żwirową o wymiarach 0,8 – 2,0 mm. W czasie wykonywania obsypki filtracyjnej wskazane jest utrzymywanie w otworze zwierciadła wody powyżej poziomu stabilizacji. Obsypywanie filtra należy rozpocząć od wytworzenia ok. 2 m słupa obsypki wokół filtra. Następnie uzupełnić zapas obsypki etapami co 2,0 m obserwując zachowanie się lustra wody w otworze. W ten sposób należy obsypywać filtr aż do górnej części czynnej filtra właściwego , należy wytworzyć zapas obsypki nad częścią czynną do 10 m. Nad wytworzoną obsypką należy wykonać uszczelkę z grubego żwiru, 3 – 5 mm ,który spełni rolę uszczelki.
7.7. Próbne pompowanie

Po odwierceniu i zafiltrowaniu, należy przeprowadzić próbne pompowanie studni . Pompowanie składać się będzie z dwóch etapów tj. pompowania oczyszczającego i pompowania pomiarowego.

Pompowanie oczyszczające ma na celu oczyszczenie strefy około filtrowej z zawiesiny pylastej dla polepszenia dróg filtracji wody do otworu oraz przygotowanie otworu do pompowania pomiarowego i eksploatacji.

Pompowanie oczyszczające należy przeprowadzić za pomocą pompy przystosowanej do wody zanieczyszczonej zawiesiną mechaniczną, po uprzednim ustabilizowaniu się wody w otworze Pompowanie oczyszczające powinno trwać aż do otrzymania całkowicie czystej i klarownej wody. Tok pompowania oraz sposób oceny klarowności wody powinna określać szczegółowa instrukcja robocza , opracowana przez geologa nadzorującego . Przyjmuje się czas trwania pompowania oczyszczającego na ok. 24 – 30 godz.

Po zakończeniu pompowania oczyszczającego należy mierzyć szybkość stabilizacji zwierciadła wody w otworze . Drugi etap pompowania – pompowanie pomiarowe – powinno być poprzedzone dezynfekcją otworu polegającą na wlaniu do otworu odpowiedniej ilości wodnego roztworu środka odkażającego ( podchlorynu wapnia, sodu itp.) według szczegółowej instrukcji przedsiębiorstwa wykonującego otwór i pozostawienie otworu przez 24 godziny pod działaniem tego środka.

Pompowanie pomiarowe ma na celu: • sprawdzenie pracy studni w warunkach zbliżonych do warunków eksploatacyjnych,

 • uzyskanie danych do obliczeń parametrów hydrogeologicznych: średniego współczynnika wodoprzepuszczalności , wydajności eksploatacyjnej, wydajności maksymalnej , odpowiadającym wydajności depresjom oraz zasięgu leja depresyjnego.

 • Dostarczenie danych o składzie fizykochemicznym i bakteriologicznym wody oraz definitywne ustalenie przydatności ujętej warstwy wodonośnej do zamierzonych celów eksploatacyjnych,

Próbne pompowanie pomiarowe należy przeprowadzić pompą GC.5 z wydajnościami określonymi przez geologa nadzorującego.

Zasadą pompowania powinno być:
Q1 = 1/3Qmax. Q2 = 2/3Qmax. Q3 = Qmax.
Maksymalna wydajność pompowania pomiarowego powinna być określona na podstawie wyników pompowania oczyszczającego . Czas trwania pompowania pomiarowego przy każdej wydajności nie powinien być krótszy niż 12 godz. od chwili ustabilizowania się depresji. Pompowanie pomiarowe wraz z okresem potrzebnym do stabilizacji zwierciadła wody w otworze powinno trwać ok. 72 godz. Do pomiarów wydajności należy stosować wodomierz, a pomiary zwierciadła wody wykonywać należy przy użyciu świstawki hydrogeologicznej . Energia elektryczna o mocy 18 kW może być dostarczona na plac budowy z odległości ok. 30m z istniejącej SUW . Wodę z próbnego pompowania odprowadzić do kanalizacji wód popłucznych na odległość 50 mb stanowiącego własność Gminy.

Po zakończeniu pompowania wody. należy wykonać pomiary stabilizacji zwierciadła wody . Wyniki pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych należy wpisać do dziennika próbnego pompowania. Na zakończenie pompowania , pobrać próbę wody do badań fizykochemicznych , technologicznych i bakteriologicznych.


7.8. Pomiary geodezyjne.

Po zakończeniu prac wiertniczych , należy wykonać niwelację otworu oraz inwentaryzację w nawiązaniu do państwowej sieci geodezyjnej przez uprawnionego geodetę a szkic geodezyjny załączyć do dokumentacji hydrogeologicznej.


VIII. ANALIZA KONIECZNOŚCI USTANOWIENIA STREF OCHRONNYCH UJĘCIA
Budowa geologiczna ustalona na etapie projektowania przewiduje występowanie warstwy glin i pyłów w nadkładzie ujętej warstwy wodonośnej o ciągłym rozprzestrzenieniu i miąższości ca 30,0 mb .

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność ustanowienia strefy ochrony pośredniej.

Należy przewidzieć jedynie konieczność ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej o zasięgu zgodnym z terenem ogrodzenia SUW.
IX. WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE
- w celu zrealizowania zadania geologicznego , należy wykonać zastępczy otwór nr 4 badawczo – eksploatacyjny o średnicy początkowej Ø508 mm a końcowej Ø 457 do głębokości 98,0 m p.p.t.

- przedmiotowe prace powinny być wykonane przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia wynikające z przepisów Ustawy z dn. 04.02.1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze , tekst jednolity Dz. U nr 228 poz. 1947 z 2005r. z późniejszymi zmianami ).

- przed podjęciem prac w terenie , wykonawca powinien na 14 dni przed ich rozpoczęciem zgłosić zamiar przystąpienia do prac Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Warszawie , Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

- projektowane badania, roboty geologiczne powinny przebiegać pod nadzorem uprawnionego geologa,

- lokalizacja otworu, zamykanie wód z przewierconych warstw wodonośnych , przyjęcie filtra oraz zakończenie próbnych pompowań , powinno odbywać się komisyjnie i protokolarnie

Po wykonaniu zakresu prac , badań przewidzianych niniejszym projektem wynik prac i badań należy opracować : • w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej wydajność eksploatacyjną studni nr 4 i przedstawienie do przyjęcia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w Warszawie

- opracowany projekt podlega zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wnosi o zatwierdzenie n/w projektu na okres 2 lat od daty zatwierdzenia
X. PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEZBĘDNE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO ,POŻAROWEGO , BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA .
W celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego , pożarowego i bhp należy bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U Nr 109 poz. 961 ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy , prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.
W szczególności w celu zapobieżenia wypadkom wiertniczym należy:

1. zatrudnić załogę wiertniczą o odpowiednich kwalifikacjach ,

2. zachować dyscyplinę pracy załogi wiertniczej

3. sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu,

4. stosować odpowiednią technologię w odniesieniu do warunków geologicznych , głębokości i średnicy otworu ,

5. zapobiegać uszkodzeniom przewodu wiertniczego.


Projektuje się , że wiercenie projektowanej studni nr 4 zastępczej w m. Glinojeck będzie wykonywane zestawem wiertniczym do wierceń udarowych. Projektuje się , że energia elektryczna do pompowania otworu i zasilania barakowozu , pobierana będzie z istniejącej SUW. Woda do celów technologicznych pobierana będzie z istniejącej SUW punktu czerpalnego stanowiącej własność gminy Glinojeck.
Wiercenie odbywać się będzie metodą udarową nie przewiduje się powstawania ścieków i zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych . Wydobyty podczas wiercenia urobek składowany będzie obok otworu. W rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U nr 62, poz. 628 ) urobek z wiercenia nie stanowi odpadu szkodliwego dla środowiska .

W trakcie wiercenia nastąpi nieznaczna emisja hałasu oraz spalin. Nie będzie to jednak miało odczuwalnego wpływu na środowisko . Prawidłowo prowadzone prace wiertnicze przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu , nie powinny zanieczyszczać środowiska .Po zakończeniu prac, otwór należy zabezpieczyć huczkiem a teren wokół wiertni zrekultywować, doprowadzając go do stanu z przed wiercenia. Nie przewiduje się likwidacji otworu.


XI. HARMONOGRAM PRAC
1 Zagospodarowanie placu robót – ustawienie zestawu wiertniczego w miejscu projektowanych wierceń szt. 1 x 5dni = 5 dni,

2. wiercenie otworu do głębokości 98,0 m : szt. 1 x 40 dni = 40 dni

3. przygotowanie i montaż filtra z wykonanie obsypki szt. 1 x 6 dni = 6 dni

4. pompowanie oczyszczające i stójka - 48 godz. szt. 1 x 2 dni = 2 dni

5. pompowanie pomiarowe studni szt. 1 x 3 dni = 3 dni

6. demontaż - rekultywacja szt. 1 x 4 dni = 4 dni

7. opracowanie dokumentacji kpl. 1 x 25 dni = 25 dni
Rozpoczęcie prac nastąpi w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia w Urzędzie Gminy Glinojeck oraz Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie i Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.

Zakończenie prac terenowych nastąpi ok. 85 dni po rozpoczęciu robót . Bliższych terminów nie można podać , ponieważ inwestor będzie ogłaszał przetarg na wykonane prace.

Materiały do wykonania prac:

- rury Ø 508 mb 47,0

- rury Ø 457 lub 406 mb 102 filtr siatkowy Ø 298 mm z rur wiertniczych mb 19,0

- rura podfiltrowa Ø 298 mm z rur wiertniczych mb 4,0

- rury nadfiltrowe Ø 298 mm z rur wiertniczych mb 37,0

- rura międzyfiltrowa Ø 298mm z rur wiertniczych mb 1,0

- podchloryn 80 kg

- obsybka filtracyjna 10 ton

- huczki ślepe szt. 1

- rury do odprowadzenia wody mb 50,0

- kable elektryczne do podłączenia pomp mb 50 materiał pomocniczy

- ił ton 2


Dla zrealizowania inwestycji należy przewidzieć środki finansowe :

- koszt budowy szt. 1 x 98,0 mb x 1.700 zł./mb = 166.600,00 zł.

- koszt badań wody - 5.000,00 zł.

- koszt obsługi geodezyjnej - 2.000,00 zł.

- koszt doprowadzenia energii - 2.000,00 zł.

- koszt nadzoru i oprawienia dokumentacji - 6.000,00 zł.

181.600,00 zł. netto
XII. LIKWIDACJA STUDNI NR 2A


a - likwidacja studni, zgodnie z przepisami prawa obejmuje likwidację otworu wiertniczego oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody z otworu i jej rozprowadzenia .

Otwór wiertniczy nr 2A szczegółowo opisany został w rozdziale II niniejszego projektu w rozdziale tym ograniczamy się do opisu urządzenia wodnego.

Urządzenie wodne otworu nr 2A , składa się z ujęcia wodociągowego studni oraz obudowy studni.

Obudowa studni wykonana jest z kręgów żelbetowych średnicy 180 cm posadowiony w płycie dennej i przykrytych płytą żelbetową z włazem i wywiewka wyniesiona nad teren ca 2,0 mb. Do otworu zapuszczona jest pompa głębinowa GC3.02 z silnikiem SGM718A o mocy 5,5 kW na głębokości 15,0 m p.p.t. Rurociąg tłoczny odprowadzający wodę z otworu Ø 100 mm posiada w komorze obudowy następujące urządzenia :

Zawór zaporowy

Wodomierz

Zawór zwrotny
Likwidacja studni polega na usunięciu z ziemi zainstalowanych urządzeń i przywróceniu środowiska do stanu pierwotnego . W projekcie uwzględnia się 2 warianty likwidacji otworu wiertniczego - studni.

Wariant pierwszy - likwidacja przez usunięcie filtra i rur z otworu i wypełnienie otworu osadami zgodnymi z budową geologiczną .

Wariant drugi – likwidacja otworu przez zasypanie i zamknięcie rur korkiem betonowym.

Wariant drugi – może być realizowany jedynie w przypadku niepowodzenia wariantu pierwszego , co może zaistnieć np. przy urwaniu się części filtra lub rur , lub niemożliwości uruchomienia wyciągnięcia filtra i rur . Przed przystąpieniem do likwidacji otworu w studni należy dokonać :

- demontażu płyty nastudziennej

- demontażu armatury w obudowie studni

- demontażu pompy głębinowej wraz z głowicą studzienną

- dokonać pomiaru głębokości studni, ponieważ nie było to możliwe do tej pory gdyż w otworze jest opuszczona pompa głębinowa. Po dokonaniu w/w czynności otwór zachlorować .

Po zachlorowaniu studni przystąpić do klasycznej likwidacji otworu polegającej na wyciągnięciu filtra i kolumny rur Ø20 "i 16 " . Po wyciągnięciu filtra otwór w strefie głębokości 98,0 - 72,0 m p.p.t. ulegnie samoczynnemu zasypaniu.

Następnie przystąpić do wyciągnięcia rur Ø 16 " z równoczesnym ubijaniem gliny lub ilu w otworze . Po wyciagnięciu rur Ø 16 " z otworu przystąpić do wyciągnięcia rur Ø 20 ".Przy podciągnięciu rur Ø 20 " w przelocie 43,0 - 42,0 ubijając ił lub glinę. W przelocie 42,0 - 32,0 przy podciąganiu rur Ø 20" otwór ulegnie samoczynnemu zasypaniu,.

Przy dalszej likwidacji otworu w przelocie 32,0 – 23,0 m otwór należy likwidować gliną lub iłem przy równoczesnym ubijaniem warstwami co 1 mb.

Dalsza likwidacja otworu nastąpi przez wyciągniecie kolumny rur Ø 20 " a otwór ulegnie samoczynnemu zasypaniu.

W przelocie od 5,0 – 0,0 w rurach Ø 20 " wykonać korek cementowy z równoczesnym podciągnięciem rur.

Po wyciagnięciu rur, obok otworu może wystąpić zagłębienie , które należy uzupełnić piaskiem .

Na miejscu zlikwidowanego otworu pozostawić świadka w postaci płyty betonowej o wymiarach 50 x 50 x 50 cm na której należy pozostawić napis otwór nr 2A zlikwidowano

Głębokość otworu

Likwidacji dokonał

Data likwidacji


Wariant II likwidacja otworu:

Po wykonanych czynnościach wariantu I w których zostały usunięte urządzenia wodne , a próby wyciągnięcia filtra i rur okładzinowych nie przyniosły rezultatu lub nastąpiło ich zerwanie , otwór należy wypełnić piaskiem chlorowanym w przelocie od 96,60 do głębokości 5,0 m p.p.t. Przestrzeń od 5,0 - 0,0 w rurach Ø 16 " wypełnić mleczkiem cementowym . Po zakończeniu likwidacji wg wariantu II przystąpić do likwidacji obudowy studni. Po likwidacji obudowy studni , w miejscu zlikwidowanej studni pozostawić świadka wg opisu jak w wariancie I Graficzny schemat likwidacji studni nr 2A wg. wariantu I i II przedstawiono na załączniku graficznym .


b – obliczenie ilości materiałów potrzebnych do likwidacji.

Ilość , materiałów potrzebna do likwidacji w danej strefie głębokości liczona będzie wg wzoru :
M = V x γo
V = Πr2 x l
M = Πr2 xl x γO
M- masa materiału wypełniającego otwór w tonach

V - objętość odcinka otworu (strefa obliczeniowa)γo - ciężar objętościowy materiału

przyjęto:

dla gliny i iłu – 2T/ m ³

dla piasku - 1,8 T/m ³

r – promień otworu w m

l - długość strefy likwidowanego otworu

- Ilość materiału potrzebna do likwidacji otworu wg. Wariantu I .

Ilość gliny lub iłu potrzebna do likwidacji otworu w strefie głębokości 72,0 – 43,0 = 29,0 m w rurach o średnicy Ø 406 mm


r= 0,203m

M= 3,14 x 0,2032 x 29,0 x 2 = 7,50T


- Ilość gliny lub iłu potrzebna do likwidacji otworu w strefie głębokości 43,0 – 42,0 = 1,0 m i w strefie głębokości 32,0 – 29,0 = 3,0 m w rurach Ø 508 mm , r = 0,254 m, łączna długość l = 4,0 m.

M= 3,14 x 0,254 2 x 4 x 2 = 1,62 T


W strefie głębokości 96,6 – 72,0 oraz 42,0 – 32,0 i od 29,0 – 5,0 nastąpi samoczynny zasyp.
- Ilość cementu do wykonania korka cementowego na odcinku od 5,0 – 0,0 = 5,0 m w rurach Ø 508 mm , r = 254 m/m
M= 3,14 x 0,2542 x 5,0 x 1,4 = 1,4 T
Do likwidacji otworu wg. wariantu I, niezbędna ilość materiałów wyniesie:

- podchloryn 30 kg

- cement 1,4 Ton

- gliny lub ił 7,5 x 1,62 = 9,12 T uegoionego alu widacji w danej strefie glebokosci ji studni nr 2A wg. wiertniczego oraz urzadzenWariant II :

Cały otwór jest drożny .

- Ilość piasku potrzebna do likwidacji otworu w strefie zafiltrowania Ø 298 mm od 96,60 – 58,76 m p.p.t. , l= 37,84 m ,

r= 0,149 m

M= 3,14 x 0,1492 x 37,84 x 1,8 = 4,75 T
- Ilość piasku do likwidacji otworu w rurach Ø 406 mm w strefie głębokości od 58,76 – 5,0 m , l= 53,76 m ,

r= 0,203 m

M= 3,14 x 0,203 2 x 53,76 x 1,8 = 12,52 T
- Ilość cementu do wykonania korka cementowego w strefie głębokości 5,0 – 0,0 , l= 5,0 i r = 0,203 m

M= 3,14 x 0,2032 x 5,0 x 1,4 = 0,9 T


Ilość materiału niezbędna do likwidacji studni nr 2A wg. wariantu II

- podchloryn 30 kg

- cement 0,9 Ton

- piasku 4,75 + 12,52 = 17,27 T

Obudowa studni wyniesiona jest nad teren ca 2,0 m po zlikwidowaniu obudowy studni teren należy rozplantować i wyrównać a ziemię z obsypania obudowy studni rozplantować. Odzyskane materiały z obudowy studni w porozumieniu z Inwestorem wywieść we wskazane miejsce z zamawiającym.
c- wymagania techniczne i technologiczne i organizacyjne prowadzenia prac:
- prace objęte niniejszym projektem związane z likwidacją otworu wiertniczego studni nr 2A mogą być prowadzone w oparciu o decyzję zatwierdzającą pod kierunkiem osób posiadających wymagane prawem uprawnienia,

- pracownicy zatrudnieniu przy prowadzeniu robót winni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego wykonywania pracy , w tym jedna w zakresie udzielania pierwszej pomocy ,

- pracownicy podczas prowadzenia prac terenowych winni mieć zapewnioną w dostosowaniu do pory roku odpowiednią odzież ochronną , w tym :kaski ochronne , kamizelki ,

- wykonywanie robót geologicznych powinny odbywać się w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska . uegoionego alu widacji w danej strefie glebokosci ji studni nr 2A wg. wiertniczego oraz urzadzen

Likwidacja studni należy do prac sprzyjających ochronie środowiska , gdyż zabezpiecza warstwę wodonośną i grunt przed możliwością zanieczyszczenia.
d/ Harmonogram prac
Prace likwidacyjne mogą być rozpoczęte po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej której termin ważności ustala się na okres 2 lat.

Prace będą wykonywane po wybudowaniu i podłączeniu studni zastępczej nr 4 . Prace wykonywane będą jednoetapowo .Likwidacja studni nr 2A

Wariant I czas około 1 miesiąca

Wariant II czas około 10 dni

- Opracowanie dokumentacji geologicznej zlikwidowanego otworu - 3 tygodnie po zakończeniu prac terenowych.
e/ Uwagi końcowe

- Zgodnie z zasadami ochrony środowiska w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, istnieje obowiązek likwidacji wyłączonych z eksploatacji studni otworu wiertniczego i urządzeń wodnych,


- likwidacja studni wykonywana jest w związku ze spadkiem wydajności studni w około 80 – 90 % a fakt wykonywania renowacji studni metodą ultradźwiękową przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe dr inż. Jan Pasis z Wrocławia nie przyniosło pożądanych efektów Inwestor podjął decyzję o budowie studni zastępczej nr 4 i likwidacji studni nr 2A.
- wg. niniejszego projektu likwidację otworu wiertniczego nr 2A przewiduje się w dwóch wariantach :

Wariant I – likwidacja przez usunięcie filtra i rur z otworu,Wariant II – likwidacja otworu przez zasypanie
- Zwraca się uwagę na dołożenie wszelkich starań do przeprowadzenia pomyślnie likwidacji wg. wariantu I najbardziej przyjaznej środowisku ,
- Prace związane z likwidacją studni , należy prowadzić pod kierownictwem upoważnionego geologa ,
- Po zakończeniu prac, należy sporządzić dokumentację geologiczną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 23 czerwca 2005r. , w sprawie określenia przypadków , w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U Nr 116 z dn. 27 czerwca 2005r. poz. 983 ) przesłać ją do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Pobieranie 95.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna