Urząd Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg tel. (0*94) 35-515-00Pobieranie 2.9 Mb.
Strona1/34
Data04.05.2016
Rozmiar2.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Załącznik

do Uchwały Nr XXXII/414/05

Rady Miejskiej w Kołobrzegu

z dnia 7 stycznia 2005 rokuPLAN ROZWOJU LOKALNEGO
MIASTA KOŁOBRZEG


NA LATA 2005 – 2007

Urząd Miasta w Kołobrzegu

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

tel. (0*94) 35-515-00
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 8 listopada 2004r.

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO powstał przy współpracy firmy


61-706 Poznań

ul.Libelta 1a

tel./fax.: 061/851 86 77

Jacek Mrowicki - Prezes Zarządu,

Paweł Śliwiński – Wiceprezes Zarządu

Sąd Rejonowy w Poznaniu – Wydział XXI Gospodarczy KRS, nr KRS 0000028098

Wysokość kapitału całkowitego akcyjnego: 2.500.000,00 PLN

SPIS TREŚCI


Rozdział 1. Podstawy Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kołobrzeg 8

1.1 WPROWADZENIE 9

1.2 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOŁOBRZEG 10

1.3 METODYKA PRAC 12

1.4 KRYTERIA OCENY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 14

Rozdział 2. Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej na terenie Miasta Kołobrzeg 17

2.1 WSTĘP 18

2.1.1. Historia Kołobrzegu 18

2.1.2. Ogólna charakterystyka Kołobrzegu 19

2.1.3. Warunki Zagospodarowania Miasta 21

2.1.4. Hydrogeologia 22

2.1.5. Wody powierzchniowe 22

2.1.6. Wody podziemne 24

2.1.7. Gleby 24

2.1.8. Warunki klimatyczne 24

2.1.9. Szata roślinna 25

2.1.10. Surowce mineralne 26

2.2 ANALIZA STANU OBECNEGO 27

2.2.1 Sytuacja demograficzna 27

2.2.2 Gospodarka wodno - ściekowa 28

2.2.3 Infrastruktura komunikacyjna 30

2.2.4 Infrastruktura energetyczna i gazownictwo 32

2.2.5 Infrastruktura telekomunikacyjna 34

2.2.6 Rozwój gospodarczy 34

2.2.7 Bezrobocie 34

2.2.8 Oświata i edukacja 38

2.2.9 Kultura i sport 39

2.2.10 Rozwój turystyczny Miasta 42

2.2.11 Pomoc społeczna 43

2.2.12 Opieka zdrowotna 43

2.2.13 Bezpieczeństwo publiczne 45

2.2.14 Analiza SWOT miasta Kołobrzeg 46

2.2.15 Identyfikacja problemów Miasta 482.3 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KOŁOBRZEG 50

2.4 CELE STRATEGICZNE ROZWOJU MIASTA KOŁOBRZEG 51

Rozdział 3. Cel Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kołobrzeg 55

3.1. Budowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej 56

3.2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej i technicznej (sfera gospodarcza, ekologiczna i społeczna) 57

3.3. Zapewnienie właściwych kierunków do rozwoju działalności uzdrowiskowej, turystyki, kultury, sportu i rekreacji 57

Rozdział 4. Wieloletni Plan Finansowy - założenia prognostyczne 59

4.1 CEL OPRACOWANIA PROGNOZ FINANSOWYCH 59

4.2 METODYKA OPRACOWANIA PROGNOZ FINANSOWYCH 59

4.3 DANE HISTORYCZNE 60

4.4 METODYKA PROGNOZOWANIA 61

4.5 TRAFNOŚĆ PROGNOZY 62

4.6 ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W LATACH 2001 – 2003 62

4.7 ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 2004 ROKU 64

4.8 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY CZĘŚCI FINANSOWEJ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2004 - 2013 65

4.8.1 Czynniki mające wpływ na gospodarkę budżetową i finanse 65

4.8.2 Baza podatkowa JST 66

4.8.3 Inflacja 69

4.8.4 Produkt Krajowy Brutto 71

4.9. RODZAJE RYZYKA TOWARZYSZĄCEGO FUNKCJONOWANIU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 72


Rozdział 5. Gospodarka finansowa Miasta w latach 2001 - 2003 75

5.1 WYKONANIE BUDŻETÓW MIASTA KOŁOBRZEG W LATACH 2001 - 2003 76

5.2 DOCHODY MIASTA KOŁOBRZEG W LATACH 2001 – 2003 78

5.3 WYDATKI MIASTA KOŁOBRZEG W LATACH 2001 – 2003 81

5.4 WYNIK BUDŻETÓW MIASTA KOŁOBRZEG 82

5.5 WOLNE ŚRODKI MIASTA KOŁOBRZEG 82

Rozdział 6. Wieloletni Plan Finansowy – prognozy budżetowe na lata 2004 - 2013 84

6.1 DOCHODY 85

6.2 WYDATKI 92

6.3 INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW, 
POŻYCZEK I OBLIGACJI 98


6.4 PROGNOZA RENTOWNOŚCI BONÓW SKARBOWYCH DLA OKRESÓW ODSETKOWYCH 99

6.5 INFORMACJE O UDZIELANIU PRZEZ MIASTO KOŁOBRZEG
PORĘCZEŃ I GWARANCJI 100


6.6 ANALIZA ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ MIASTA W LATACH OBOWIĄZYWANIA PROGNOZY 104

6.7 WSKAŹNIKI OBCIĄŻENIA BUDŻETU MIASTA 109

Rozdział 7. Wieloletni Plan Rzeczowy
- inwestycje planowane w ramach
Planu Rozwoju Lokalnego 112


7.1 ZADANIA ZGŁOSZONE DO PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOŁOBRZEG 113

7.2 ZADANIA OBJĘTE INTERWENCJĄ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOŁOBRZEG 116

Rozdział 8. Plan Rozwoju Lokalnego – Powiązanie projektów z celami strategicznymi powiatu i województwa 177

8.1 METODA POWIĄZANIA PROJEKTÓW Z CELAMI STRATEGICZNYMI POWIATU KOŁOBRZESKIEGO I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 178

8.2 CELE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 178

Rozdział 9. System wdrażania i oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego 180

9.1 SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 1819.2 OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 181

Rozdział 10. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Planu Rozwoju Lokalnego 187

10.1 SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOŁOBRZEG 189

10.2 SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 18910.3 PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 190

Rozdział 11. Podsumowanie 191

Rozdział 12. Załączniki - Podstawy prawne prac nad Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Kołobrzeg 194

Uchwała Nr XXIX/373/2004 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 listopafda 2004 r. w sprawie: przyjęcia kryteriów oceny wniosków inwestycyjnych na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego 195

Zarządzenie nr 109/2004 Prezydenta Miasta Kołobrzegu z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania Programu Rozwoju Lokalnego 200

Skróty i pojęcia używane w opracowaniu

ANALIZA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH

sprawdzenie w oparciu o projekcje finansowe, jakie środki może gmina przeznaczyć na inwestycje. Uwzględnia zarówno środki własne (w tym zaoszczędzone) jak i źródła zewnętrzne

ANALIZA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ

sprawdzenie (w oparciu o procedury przyjęte przez kredytodawcę) zdolności podmiotu do spłaty zobowiązań w przyszłości. Tu dodatkowo weryfikowana jest zgodność z ustawą o finansach publicznych

DOTACJA

w opracowaniu są to kwoty wynikające z paragrafu 201, 202, 203, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 631, 641, 651, 633, 643, 653, 632, 642, 652 klasyfikacji paragrafów dochodów, przychodów i środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

DZ. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

EUR

jednostka walutowa obowiązująca w Unii Europejskiej

EURIBOR

stopa procentowa kredytów na rynku europejskim.

EURIBOR 1M.

stopa, według której naliczane jest oprocentowanie kredytu w walucie unijnej. Mówi o tym, że odsetki naliczane są raz na miesiąc

GUS

Główny Urząd Statystyczny

JST

Jednostka samorządu terytorialnego

Miasto

Miasto Kołobrzeg

NFOŚIGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OBLIGACJE

wierzycielskie papiery wartościowe emitowane przez osoby prawne w celu pozyskania środków pieniężnych dla finansowania określonych celów; obligacje są z reguły papierami wartościowymi na okaziciela, co powoduje, że są instrumentem finansowym w pełni płynnym i łatwo zbywalnym; obligacje jako papiery wartościowe podlegają obrotowi (tzn. mogą być kupowane i sprzedawane)

PLN

Polski złoty wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1995 roku

PRL

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Kołobrzeg na lata 2005 – 2007

PROJEKCJA FINANSOWA

przedstawienie na podstawie wiedzy szczególnej (przewidywania służb finansowych Gminy) i ogólnej (wskaźniki ekonomiczne) przewidywań dotyczących przyszłych zdarzeń finansowych

RATA

część nominalnej wielkości kredytu przypadająca do spłaty w danym roku

RATA ODSETKOWA

odsetki od kredytu przypadające do spłaty w danym roku wyliczone w oparciu o prognozowane stopy procentowe.

S.A.

Spółka akcyjna

SP. Z O.O.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SUBWENCJA

w opracowaniu są to kwoty wynikające z paragrafu 292 klasyfikacji paragrafów dochodów, przychodów i środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

USTAWA O DOCHODACH

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami)

WFOŚIGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate, oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom

WIBOR 3M

stopa, według której naliczane jest oprocentowanie kredytu w polskiej walucie. Mówi o tym, że odsetki naliczane są raz na trzy miesiące

WPI

Wieloletni Plan Inwestycyjny - analiza możliwości inwestycyjnych

WPR

Wieloletni Plan Rzeczowy - analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych od strony rzeczowej

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna