Urząd Miasta Zamość Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu grodzkiego zamośĆ na lata 2009 – 2012Pobieranie 0.88 Mb.
Strona1/20
Data09.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Urząd Miasta Zamość

Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość


AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA

POWIATU GRODZKIEGO ZAMOŚĆ NA LATA 2009 – 2012

Lublin, 2010 r.


Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodzkiego Zamość opracowany został na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2009 roku zawartej pomiędzy: Powiatem Grodzkim Zamość a EKO-GEO Pracownią Geologii i Ochrony Środowiska z siedzibą w Lublinie
Sfinansowano ze środków:

Powiatowego Funduszu

Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

w ZamościuGłówni autorzy opracowania:

„EKO-GEO” Pracownia Geologii

i Ochrony Środowiska w Lublinie.
mgr inż. Anna Majka-Smuszkiewicz

mgr Jarosław UrbanProjekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodzkiego Zamość został poddany szerokiej dyskusji i konsultacji oraz procedurze opiniowania, zgodnie z art. 14 ustawy z dn. 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)


Spis Treści

1. Wstęp. 8

1.1. Wprowadzenie. 8

1.2. Cel programu. 9

1.3. Tło programu. 10

1.4. Zakresy i formy realizacji. 10

1.5. Struktura programu. 10

1.6. Instrumenty realizacji programu i akty prawne. 13

2. Historia miasta. 14

3. Charakterystyka obszaru objętego programem. 18

3.1. Charakterystyka Zamościa na tle kraju i regionu. 18

3.2. Struktura przestrzenna i własnościowa miasta Zamość. 19

3.3. Opis stanu aktualnego w gospodarce wodno - ściekowej. 214. Charakterystyka środowiska kulturowego. 21

4.1. SK-I, Strefa Kulturowa- Renesansowe Założenie Lokacyjne Zamościa. 23

4.2. SK –II, Strefa Kulturowa- Zachodnia Część Miasta. 26

4.3. SK-III, Strefa kulturowa-Wschodnia część miasta. 28

4.4. Charakterystyka podsumowująca walory środowiska kulturowego. 31

5. Ogólna charakterystyka i ocena walorów środowiska przyrodniczego w powiecie grodzkim Zamość. 34

5.1. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. 345.1.1. Morfologia terenu. 34

5.1.2. Budowa geologiczna. 35

5.1.3. Wody podziemne i powierzchniowe. 36

5.1.4. Klimat. 41

5.1.5. Flora. 42

5.1.6. Fauna. 46

5.2. Formy ochrony przyrody występujące w Zamościu. 485.2.1. Pomniki przyrody. 48

5.2.2. Natura 2000 49

5.2.3. Inne formy ochrony na terenie powiatu grodzkiego Zamość. 51

5.3. Charakterystyka podsumowująca ocenę wielkości zasobów i walorów przyrodniczych powiatu. Struktura przyrodnicza obszaru oraz zasady ochrony systemu przyrodniczego miasta. 525.3.1. Ogólna charakterystyka warunków biotycznych 52

5.3.2. Ekosystemy wodne. 53

5.3.3. Ekosystemy łąkowe. 53

5.3.4. Powiązania sytemu przyrodniczego miasta z ekologicznym systemem obszarów chronionych w jego otoczeniu. 53

5.3.5. Zasady ochrony systemu przyrodniczego miasta. 54

5.3.6. Obszary wskazane do adaptacji dla potrzeb ochrony środowiska. 55

6. Stan i tendencje przeobrażeń środowiska naturalnego. 55

6.1. Powietrze atmosferyczne. 55

6.2. Hałas. 67

6.2.1. Hałas komunikacyjny. 68

6.2.2. Hałas przemysłowy. 70

6.3. Jakość wód powierzchniowych. 72

6.4. Jakość wód podziemnych. 76

6.5. Gleby. 76

6.6. Promieniowanie elektromagnetyczne. 79

6.6.1. Promieniowanie naturalne i skażenia promieniotwórcze. 79

6.6.2. Pole elektromagnetyczne niejonizujące. 79

6.7. Negatywne zjawiska i przejawy degradacji środowiska występujące w powiecie. 827. Pozwolenia zintegrowane. 83

8. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne służące racjonalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz poprawie jakości powietrza 85

9. Zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska na następne lata w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej. 98

9.1. Kierunki działań w perspektywie krótkoterminowej, na lata 2009 - 2012. 989.1.1. Gospodarka wodno - ściekowa 99

9.1.2. Gospodarka odpadami 100

9.1.3. Ochrona przyrody i krajobrazu 100

9.1.4. Rolnictwo. 103

9.1.5. Gospodarka leśna. 103

9.1.6. Turystyka. 104

9.1.7. Ochrona powietrza. 104

9.2. Kierunki działań w perspektywie długoterminowej do roku 2016. 1059.2.1. Gospodarka komunalna. 105

9.2.2. Ochrona powierzchni terenu i gleb. 105

9.2.3. Ochrona powietrza atmosferycznego. 106

9.2.4. Ochrona przed hałasem. 107

9.2.5. Rekultywacja powierzchni ziemi. 107

9.2.6. Ochrona bioróżnorodności 108

9.2.7. Zadania w zakresie monitoringu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. 108

10. Możliwości finansowania zaplanowanych zadań i inwestycji 110

10.1. Krajowe źródła współfinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska 11010.1.1. Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 110

10.1.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 111

10.1.3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Lublinie 112

10.1.4. Fundacja EkoFundusz 113

10.2. Fundusze Unii Europejskiej 113

10.3. Narodowa Strategia Spójności (NSS) 114

10.3.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 115

10.3.2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego (lata 2007-2013) 117

10.4. Program LIFE+ 118

10.5. Fundusz Norweski/Mechanizm Finansowy EOG 119

10.6. Banki 120

10.7. Fundusze inwestycyjne 121

10.8. Programy pomocowe Unii Europejskiej 12110.8.1. CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego. 121

11. Wytyczne do gminnych programów ochrony środowiska 122

12. Edukacja ekologiczna. 123

13. Spis literatury 125

14. Spis aktów prawnych 125
: dat -> attach
attach -> Formularz ofertowy
attach -> Leksykon pojęć stosowanych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej add
attach -> Niezależna inicjatywa zamojska centrum badań I opinii oraz koło naukowe politologów pwsz w zamościu zapraszają na konferencję „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Samorząd to My – My Wszyscy!”
attach -> Kronika Galla Anonima z Kodeksu zamojskiego na Krajowej Liście unesco "Pamięć Świata"
attach -> Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/X-7/12 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
attach -> Towarzystwo farmaceutyczno-ekonomiczne
attach -> Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/iv-3/14 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
attach -> Komunikat komisarza wyborczego w lublinie z dnia 20 listopada 2014 r o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów I prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r
attach -> , trzech tomów poetyckich
attach -> Załącznik Nr 1 Nazwa materiału

Pobieranie 0.88 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna