Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona1/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42PREZYDENT MIASTA GDYNI - WOJCIECH SZCZUREK
URZĄD STANU CYWILNEGO
W 2004 roku sporządzono:

 1. Aktów urodzeń - 2633


w tym:

dziewczynki - 1323

chłopcy - 1310

bliźnięta - 22 pary

2. Aktów małżeństw - 1392

3. Aktów zgonu - 2374


Ogółem sporządzono 6399 aktów stanu cywilnego, co stanowi 13 ksiąg – 500 stron każda. Zorganizowano 14 uroczystości jubileuszowych dla 101 par z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody). Ponadto zorganizowano również 6 uroczystości dla jubilatów, którzy ukończyli 100 lat życia.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydał ogółem 1065 decyzji administracyjnych w tym:

1.decyzje na skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na ślub art.4 k.r. i op. - 84

2.decyzje na sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego art.28 a.s.c - 465

3.decyzje o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego art.35 a.s.c - 19

4.decyzje na uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego art.36 a.s.c. - 34

5.decyzje na wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego art.73 a.s.c -462

6.decyzja odmowna art.7 i art.4 - 1


Sporządzono i wydano 133 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Wydano nupturientom do kościoła 834 zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Przyjęto 2702 zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w tym 1034 do ślubu cywilnego i 1668 do ślubu kościelnego.

Wydano 1 zaświadczenie dla potrzeb zawarcia związku partnerskiego za granicą.

Ponadto w księgach stanu cywilnego naniesiono 2000 wzmianek dodatkowych .

Wpisano w akty 5000 przypisków.

Wzmianki marginesowe zmieniające stan cywilny osoby lub wpływające na treść aktu stanu cywilnego są nanoszone niezwłocznie po otrzymaniu wyroku lub postanowienia sądu, decyzji administracyjnej, a także po sporządzeniu protokołu lub oświadczenia stron. Dotyczy to również przypisków.


Sporządzono i odebrano 56 oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska oraz 12 oświadczeń o zmianie imienia dziecka .Wpisano 501 rozwodów, 20 separacji, 189 decyzji dotyczących zmiany / ustalenia brzmienia imienia lub nazwiska. Sporządzono 472 protokoły o uznaniu dziecka , 10 protokołów o nadaniu nazwiska męża matki oraz 15 protokołów o wpisaniu wzmianki marginesowej w akcie urodzenia dziecka o zawarciu małżeństwa przez rodziców, wpisano 49 zaprzeczeń ojcostwa, 43 przysposobienia oraz uznanie ojcostwa w sądzie, ustalenie ojcostwa, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie aktu s.c. , sprostowanie aktu w sądzie, naniesienie w akcie danych ochronnych - 136 Zarchiwizowano około 20.000 aktów stanu cywilnego .
Wpłynęły 4423 pisma z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego w Gdyni

w tym korespondencja dotycząca: 1. urodzeń 2 764

 2. małżeństw 828

 3. zgonów 831

Przyjęto 20961 podań w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego

Na wniosek Biura dowodów Osobistych wydano 8981 odpisów skróconych z aktów stanu cywilnego .

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

W 2004 r. wykonano następujące zadania: 1. Sporządzono roczny plan działania w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gdyni.

 2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni powołano Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego i Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 3. Rozpoczęło działanie Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w systemie zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych. System ten jest w dalszym ciągu rozwijany zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 4. Współpracowano z podmiotami wchodzącymi w skład Zintegrowanego Systemu Ratowniczego w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie Miasta.

 5. Uczestniczono w procesie opracowywania i aktualizacji planów Obrony Cywilnej zakładów pracy, instytucji oraz placówek oświatowo – wychowawczych, a także nadzorowano ich realizację na podległym terenie.

 6. Kontynuowano proces szkolenia z zakresu ochrony ludności i ratownictwa pracowników zakładów pracy, instytucji i placówek oświatowo – wychowawczych oraz młodzieży szkolnej.

 7. Prowadzono indywidualne konsultacje i instruktaże pracowników ds. OC zakładów pracy.

 8. Przy współpracy z Międzywojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia Obrony Cywilnej i Administracji w Gdańsku prowadzono szkolenia kierowniczej kadry i pracowników ds. OC zakładów pracy oraz osób funkcyjnych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

 9. Przeprowadzono miejski trening Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) i Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO).

 10. Uczestniczono w Wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania z udziałem drużyn wykrywania zagrożeń zakładów pracy oraz Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

 11. Współuczestniczono w organizacji i realizacji ćwiczeń Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta.

 12. Zakupiono sprzęt przeznaczony na uzupełnienie rezerwy sprzętowej do zabezpieczenia akcji ratowniczych na terenie m. Gdyni.

 13. Kontynuowano rozbudowę i modernizację oraz konserwację systemu ostrzegania i alarmowania Miasta. Zamontowano na terenie Gdyni kolejne 3 syreny alarmowe t. HORMAN działające w radiowym systemie alarmowym.

 14. Przeprowadzono kontrole problemowe i kompleksowe w wybranych zakładach pracy z zakresu realizacji zadań OC.

 15. Kontynuowano Rozbudowę Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a w tym:

  • dokonano technicznej synchronizacji centrali telefonicznej CPR z centralą telefoniczną KM Policji co zabezpiecza bezpośrednią łączność dyspozytorów z oficerem dyżurnym i odwrotnie. Pozwala na dostęp do stacji telefonicznych na łączach MSW;

  • dokonano synchronizacji centrali telefonicznej CPR z informatycznym systemem wspomagania pracy dyspozytorów;

  • zakupiono i uruchomiono w systemie terminale statusów dla poszczególnych służb ratowniczych. Pozwala to na sprawne dysponowanie sił i gwarantuje szybki obieg informacji w relacji dyspozytor – grupa ratowników (wóz sanitarny, wóz patrolowy Straży Miejskiej itp.);

  • wyposażono stanowiska pracy dyspozytorów w sprzęt ułatwiający pracę dyspozytorów oraz stwarzający przyjemniejsze warunki pracy;

  • doposażono w sprzęt socjalny salę zarządzania kryzysowego, salę szkoleń i narad;

  • wyposażono w sprzęt multimedialny i audiowizualny salę zarządzania kryzysowego.

 16. Zabezpieczano pod względem konserwacji i eksploatacji system monitoringu wizyjnego miasta.

 17. Udzielono wsparcia merytorycznego w realizacji monitoringu wybranych obiektów zgodnie z propozycją rad dzielnic.

 18. Wspólnie z Policją i PSP, przeprowadzono odprawę szkoleniową z dyrektorami i osobami odpowiedzialnymi za organizację ochrony w centrach handlowych i rozrywki w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zapobiegania aktom chuligańskim i terrorystycznym.


STRAŻ MIEJSKA

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Do najważniejszych zadań należało: • usuwanie pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane lub bez tablic rejestracyjnych;

 • realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • utrzymanie porządku na ul. Świętojańskiej;

 • likwidacja nielegalnego handlu na terenie Gdyni;

 • realizacja porozumienia o stałej współpracy w celu poprawy porządku publicznego z Policją;

 • szczegółowe rozliczanie i indywidualna odpowiedzialność za rewiry /dzielnice/ strażników miejskich/rewirowych/;

 • utrzymanie stałych dyżurów roboczych w siedzibach rad dzielnic w celu rozwiązywania problemów poszczególnych mieszkańców danej dzielnicy Gdyni;

 • wspólne patrole rewirowych i dzielnicowych Policji w rejonach działania komisariatów dzielnicowych;

 • pełnienie dyżurów strażników miejskich – rewirowych dzielnic: Oksywie, Pogórze, Obłuże i Babie Doły na posterunku przy ulicy Żeglarzy 5;

 • realizacja porozumienia o stałej współpracy w celu poprawy porządku publicznego ze Strażą Graniczną;

 • realizacja porozumienia o stałej współpracy ze Strażą Leśną w celu poprawy stanu porządku na obszarach leśnych i w parkach krajobrazowych.

DZIAŁALNOŚĆ PATROLOWA


W ramach codziennej służby patrolowej realizowano plan działań kulturalnych Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu oraz Wydziału Polityki Gospodarczej w związku z rozpoczęciem sezonu letniego i zabezpieczeniem imprez masowych w Gdyni. W dni wolne od pracy, a także w niedziele i święta miasto patrolowało w systemie ciągłym od 6 do 30 strażników. Każdego miesiąca na terenie Gdyni pracowało około 410 patroli pieszych i zmotoryzowany oraz 40 patroli konnych w godzinach 700 – 2200 , w systemie dwuzmianowym. Patrole piesze odbywały się w rewirach, zabezpieczając interwencje, przeprowadzając kontrole placówek handlowych, sprzedaż alkoholu, przestrzeganie ustawy o porządku i czystości w gminie. W okresie letnim nasilono kontrolę rejonu Bulwaru Nadmorskiego, Skweru Kościuszki, plaży głównej, Klifu Nadmorskiego, Polanki Redłowskiej, Placu Grunwaldzkiego i ciągu komunikacyjnego: ul. Świętojańskiej, Władysława IV i Morskiej. Patrole piesze i zmotoryzowane objęły swoją stałą kontrolą rejony miasta, które stanowią najważniejsze miejsca spacerowe i rekreacyjne Gdynian oraz turystów krajowych i zagranicznych. Zabezpieczały interwencje zgłaszane przez mieszkańców i instytucje. Uczestniczyły w wizjach lokalnych, asystowały pracownikom Urzędu Miasta. Patrole konne zajmowały się kontrolą terenów leśnych, patrolował trasy i szlaki turystyczne, tereny i otoczenie rezerwatów przyrody, plaże miejskie.
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
W zakresie przestrzegania porządku w miejscach publicznych:

 • kontrolowano miejsca zagrożone przestępczością;

 • kontrolowano szkoły podstawowe i średnie oraz okolice szkół celem eliminowania osób niepowołanych a w szczególności osób utrudniających funkcjonowanie normalnego trybu zajęć szkolnych;

 • kontrolowano rewiry, ustalano i usuwano pojazdy, których stan wskazywał, że są nieużywane lub bez tablic rejestracyjnych;

 • kontrolowano miejsca szczególnie narażone na handel bez wymaganych uzgodnień z Urzędem Miasta tj. okolice Hali Targowej, Targowisko Chylonia, Skwer Kościuszki, Bulwar Nadmorski, Polanki Redłowskiej , Witomina, Placu Grunwaldzkiego.      W zakresie estetyki miasta i utrzymania czystości:

 • ujawniano nieprawidłowości w zakresie porządku, bezpieczeństwa i estetyki /oklejanie słupów energetycznych, drzew plakatami reklamowymi/;

 • informowano wydziały Urzędu Miasta, służby miejskie odpowiedzialne za utrzymanie porządku w zakresie ujawniania zgromadzonych nieczystości, usterkach w oświetleniu ulic, posesji, wyrwach i nierównościach w chodnikach i jezdniach na terenie miasta oraz nielegalnych wysypisk śmieci;

 • kontrolowano obiekty handlowe, usługowe, instytucje oraz zakłady pracy w zakresie przestrzegania przepisów sanitarnych;

 • kontrolowano place, parki, skwery, lasy, budowy, drogi i chodniki pod kątem zdecydowanych działań przeciw zaśmiecaniu tych miejsc.

W zakresie porządku i bezpieczeństwa komunikacji miejskiej i w komunikacji drogowej: • kontrolowano przystanki ZKM pod względem utrzymania porządku, oraz zapobiegania ich dewastacji;

 • kontrolowano porządek i zasady kulturalnego zachowania w autobusach i trolejbusach na terenie miasta Gdyni;

 • kontrolowano porządek w celu poprawy bezpieczeństwa w SKM, w granicach miasta Gdyni;

 • kontrolowano miejsca gdzie najczęściej pozostawiano niezgodnie z przepisami pojazdy samochodowe / w tym TIR-y /, które utrudniały korzystanie z dróg innym użytkownikom i zagrażały bezpieczeństwu w komunikacji;

 • kontrolowano i zapobiegano blokowaniu skrzyżowań, przejść dla pieszych i wjazdów do bram posesji;

 • przeciwdziałano niszczeniu trawników i zieleńców miejskich / wjeżdżające i parkujące samochody/.WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Z Komendą Miejską Policji i z Sekcją Ruchu Drogowego:
 • uczestniczono w cotygodniowych posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na których podejmowane są decyzje w zakresie prawidłowej organizacji i bezpieczeństwa na ulicach, chodnikach itp. na terenie m. Gdyni.

 • wspólnie z policjantami z SRD utrzymywano porządek w rejonie Hali Targowej, Targowiska Chylonia, pętli środków komunikacji miejskiej przy ul. Cisowa i ul. Solidarności, Urzędu Miasta, centrum handlowych i głównych ciągów komunikacyjnych.

 • współdziałano w zakresie zabezpieczenia szeregu imprez masowych, m.in.:XII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody Święta 3-maja, Biegu Europejskiego – w ranach Igrzysk Miast Bliżniaczych, obchody Dnia Dziecka, święto ulicy Świętojańskiej i Nocy Świętojańskiej, obchody Dni Morza, Maraton Solidarności, Puchar Świata „Gdynia Sailing Days”, zakończenie „ Lato z Radiem ”, Wyścig kolarski „ Tour do Pologne ”, XXIX Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Parady i biegu Niepodległości, festyn „ Choinka dla dzieci „, obchody Grudzień 70, noc sylwestrowa.

Z Komendą Policji Śródmieście i komisariatami: Witomino, Oksywie, Chylonia, Wzgórze Św. Maksymiliana, Karwiny.
 • współdziałano w zakresie wspólnych patroli rewirowy SM – dzielnicowy Policji w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa w dzielnicach;

 • przeprowadzono działania prewencyjne w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa podróżnych na dworcu PKP i SKM;

 • wykonano 765 wspólnych patroli z Policją;

 • ujawniono 9 przestępstw i przekazano Policji, oraz zatrzymano 16 sprawców przestępstw . zadania realizowało 6 nieetatowych zespołów interdyscyplinarnych ds. patologii społecznej i przeprowadzono 33 akcje przy współudziale pracowników MOPS-u.

Ze Strażą Pożarną: • współdziałano i zabezpieczano 302 razy miejsca prowadzenia działań Straży Pożarnej;

 • utrzymywano porządek podczas zdarzeń w ruchu drogowym;

 • utrzymywano porządek podczas pożarów na terenie Gdyni z jednoczesnym zabezpieczeniem miejsc pogorzelisk.

Z radami dzielnic:
 • prowadzono stałe dyżury rewirowego w celu rozwiązywania problemów mieszkańców dzielnicy; na comiesięcznych spotkaniach rad dzielnic omawiano problemy danej dzielnicy i jej mieszkańców oraz kwestie rozwiązań spraw zgłoszonych do rewirowego;

 • Komendant, z-ca komendanta, inspektorzy rejonów utrzymują stały kontakt z przewodniczącymi rad i przewodniczącymi komisji bezpieczeństwa w celu oceny pracy rewirowych i zorientowania się w zadaniach stawianych przez ww. Straży Miejskiej.

Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
  • bardzo ściśle współpracowano z MOPS w celu rozwiązywania problemów bezdomnych;

  • organizowano szereg wspólnych działań na dworcach, w budynkach mieszkalnych, piwnicach, w kanałach ciepłowniczych, itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju;

  • kontrolowano okolice i ośrodki pomocy, a w szczególności przy ul. Fredry, Redłowskiej, Abrahama i Chwarznieńskiej;

  • na bieżąco przeprowadzano spis i uaktualniano listy osób bezdomnych na terenie miasta Gdyni, ponadto udzielano im pomocy na bieżąco, oraz informowano o możliwości udzielania pomocy na terenie Gdyni.

Ze Strażą Graniczną.
 • wspólne działania przeprowadzono w stosunku do obcokrajowców prowadzących nielegalny handel, oraz żebrzących na ulicach miasta;

 • zorganizowano 7 wspólnych działań, dokonano kontroli targowisk oraz penetrowano miejsca na terenie Gdyni pod kątem nielegalnego pobytu cudzoziemców.

Ze Strażą Leśną.
 • razem z oddziałem konnym Straży Miejskiej kontrolowano i patrolowano obszary leśne na terenie Gdyni;

 • zapobiegano tworzeniu nowych wysypisk śmieci, dewastacji terenów leśnych oraz w okresie przedświątecznym kradzieży choinek;

 • zorganizowano 39 wspólnych działań na terenach leśnych m. Gdyni i przekazano do dalszego prowadzenia sprawy będące w kompetencji Straży Leśnej;

 • odłowiono i przekazano nadleśnictwu 43 sztuki dzików.

Z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.
 • zorganizowano 12 wspólnych działań;

 • w zakresie ochrony zwierząt i za niewłaściwe trzymanie zwierząt podjęto 121 interwencji, z czego nałożono 19 mandatów karnych;

 • sporządzono 6 wniosków do Sądu Grodzkiego i pouczono 58 osób.

Z wydziałami Urzędu Miasta.


Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu – koordynowano działania w celu zabezpieczenia wszystkich uroczystości państwowych, kościelnych i organizowanych przez Urząd Miasta.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – współpracowano w zakresie wyposażania stanowiska kierowania Strażą Miejską na Centrum Powiadamiania Ratunkowego, usprawnienia koordynacji przekazywania interwencji między stanowiskiem kierowania a patrolami zmotoryzowanymi poprzez zamontowanie w pojazdach służbowych systemu „Statusów”. Zabezpieczano się przed zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, katastrofami budowlanymi, osuwiskami nabrzeża morskiego na Babich Dołach i w Redłowie oraz miejscami pogorzelisk.
Wydział Gospodarki Komunalnej – m.in. w zakresie usuwania dzikich wysypisk śmieci, kontrolowano posesje w zakresie prawidłowości podłączeń instalacji kanalizacyjnej i burzowej, utrzymania czystości terenów miejskich, kontrolowano utrzymanie ciągów komunikacyjnych, przed skutkami zimy zabezpieczano tzw. „wystawki”.
Wydział Dróg – szczególnie w zakresie zajęcia drogi publicznej i pasa drogowego w związku z prowadzeniem prac remontowych – inwestycyjnych, przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zapobiegania dewastacji infrastruktury na ul. Świętojańskiej, nieprzestrzeganie zakazu ruchu pojazdów pow. 5T na Skwerze Kościuszki, kontrolowano wykorzystanie miejsc parkingowych dla inwalidów, reagowano na zanieczyszczenia i uszkodzenia infrastruktury drogowej.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – wizje lokalne w terenie, interwencje z zakresu niszczenia zieleni miejskiej oraz egzekwowanie prawa o ochronie zwierząt.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - w zakresie legalności budów, usuwania budynków, które stanowią tzw. ruiny budowlane, przestrzegania porządku na budowach i w obrębie budów.
Wydział Budynków – egzekwowanie porządku na terenach będących w zarządzaniu ABK.

DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.
Lp.


Nazwa

2004 r.
Interwencje

11273Asysty

386zabezpieczenie imprez masowych

20zabezpieczenie miejsc zdarzenia

348współpraca z:

- Policją • Strażą Pożarną

 • Strażą Graniczną

 • Strażą Leśną

 • Żandarmerią Wojskową

 • SOK

 • MOPS-em

 • SANEPID-em

 • TONZ-em

 • PIP-em

 • radami dzielnic

765


302

7

3957

7

1926

12

0140ujawnione przestępstwa

9zatrzymanie sprawcy przestępstwa

19wezwanie celem złożenia wyjaśnień

257wystawienie upomnień egzekucyjnych

73wnioski skierowane do Sądu Grodzkiego

60odwiezienie osób nietrzeźwych / MOPS /

70wylegitymowanie osoby pouczonej

2563wylegitymowanie osoby ukaranej

731przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego

6założono blokadę kół pojazdu samochodowego

476ujawnione dzikie wysypiska śmieci

97zlikwidowane dzikie wysypiska śmieci

44ujawnione wraki pojazdów samochodowych

38zlikwidowane wraki pojazdów samochodowych

41współpraca z wydziałami UM

300kontrola handlu alkoholem

266kontrola handlu innymi towarami

582kontrola reklamy

86kontrola pozwoleń budowlanych

379kontrola pozwoleń na prace w pasie drogi publicznej

1176kontrola targowisk

387kontrola działalności handlowej pod względem sanitarnym

5285kontrola Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

255


Pobieranie 1.39 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna