Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. MIEJSKIEGO PORTALU INTERNETOWEGOPobieranie 1.39 Mb.
Strona10/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   42

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. MIEJSKIEGO PORTALU INTERNETOWEGO
1. Biuletyn Informacji Publicznej


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nasz BIP został poszerzony o:
 • dokumentacje przebiegu kontroli;

 • informacje o stanie samorządu, czyli informacje statystyczne: Gdynia w liczbach, statystyka miesięczna, wskaźniki cen towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie;

 • zamierzenia działań władzy, czyli programy sesji Rady Miasta;

 • programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;

 • umowy zawierane w ramach zamówień publicznych;

 • plany zagospodarowania przestrzennego;

 • współpracę zagraniczną: miasta siostrzane, współpraca branżowa, Gdynia w organizacjach.BIP jednostek organizacyjnych został poszerzony o:
 • kontrole;

 • umowy zawierane w ramach zamówień publicznych;

 • pole gdzie jest możliwość wprowadzania innych, dowolnych dokumentów.


Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie BIP został poszerzony o ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych


2. Utworzenie kilkudziesięciu nowych stron na portalu, m.in. na temat:


 • informatora dla niepełnosprawnych (uprawnienia i ulgi, orzecznictwo rentowe i pozarentowe; turnusy rehabilitacyjne i sanatoria; sprzęt rehabilitacyjny, zasiłki, dodatek mieszkaniowy; edukacja, bariery architektoniczne, instytucje pomagające; organizacje pozarządowe, linki;

 • gdyńskiego panetonu – sylwetki 33 wybitnych Gdynian;

 • budżetu Gdyni;

 • konkursów: 6 edycja zapraszamy ptaki do Gdyni, 3 edycja konkursu na najciekawszy projekt strony WWW o tematyce ekologicznej "ŚRODOWISKO W NASZYM MIEŚCIE ", 5 edycja „Bezpieczna dzielnica”, Gdynia bez barier, Gdynia w kwiatach (zasady konkursu, a następnie wyniki);

 • imprez: m.in.: Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, III edycja Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej, Żeglarskie Mistrzostwa Świata ISAF, V Gdyński Piknik Naukowy, Tour de Pologne, 75-lecie komunikacji miejskiej;

 • wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (program imprez, wybory do Parlamentu Europejskiego: przepisy, obwieszczenia; informacje i komunikaty: informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym; życzenia dla Gdynian od mieszkańców miast bliźniaczych);

 • "Statki pasażerskie odwiedzające Gdynię" (zdjęcia + opis statków);

 • Gdynian na Igrzyskach Olimpijskich;

 • rozpoczęcia budowy hali widowiskowo-sportowej.

3. Aktualizacja i redagowanie działów podległych merytorycznie Redaktorowi Naczelnemu: temat dnia /w sumie 411 informacji/, kalendarz imprez, kalendarium, ważne telefony i adresy; wyróżnienia dla Gdyni.


4. Organizacja konkursów:
 • Europa Quiz, zorganizowany przez Parlament Europejski - wśród 25 wygranych zaproszonych do Strasburga była gdynianka Barbara Staniszewska;

 • Specjalny rejs wikingiem dla internautów z okazji wejścia do UE, który odbył się w dniu - 30 kwietnia;

 • Życzenia dla Gdynia z okazji Nowego Roku.

5. zmiany techniczne np.:  • zamieszczenie wyszukiwarki Net Sprint na naszej stronie, dzięki której można przeszukiwać zasoby całego internetu, a nie tylko naszej strony;

  • wpisywanie treści uchwał, do tej pory była możliwość wpisania tylko tytułu uchwały;

  • nowa wyszukiwarka w BIP z podziałem na frazę, wszystkie słowa, dowolne słowo;

  • objęcie wyszukiwarką uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta oraz strony z kartkami i tapetami do pobrania;

  • rozszerzenie informacji w dziale „Gdynia w liczbach” o kolejne tabelki na stronach: zasoby mieszkaniowe, mieszkańcy struktura wieku.6. inne:

 • pozyskanie ok. 50 nowych zdjęć do bezpłatnej publikacji w działach: Galeria zdjęć, wyślij kartkę, tapety;

 • kilkanaście aktualizacji stron w miesiącu, m.in.: dokonanych na wniosek wydziałów/referatów na stronach za które odpowiadają a nie mają do nich dostępu ;

 • komunikaty do wydziałów lub instytucji o zamieszczenie odpowiedzi na nieprzychylne komentarze, które ukazały się na innych portalach;

 • odpowiedzi na e-maile internautów z pytaniami gdzie coś jest na stronie np. jakiś wniosek, dlaczego nie ma czegoś i czy będzie, dlaczego jest nie aktualne?, itp.;

 • interwencje w wydziałach/referatach, które odpowiadają za poszczególne działy, by zmieniły nieaktualne informacje;

 • monitorowanie stron i zgłaszania administratorowi technicznych problemów i awarii;

 • wielokrotna techniczna pomoc pracownikom;

 • szkolenie kolejnych redagujących osób, np. osoby z nowego wydziału inżynierii ruchu.

Od stycznia do grudnia stronę www.gdynia.pl odwiedziło 876.320 osób; stronę bip.miasto.gdynia.pl 42.665. W sumie prawie 919 tys. osób.SAMODZIELNE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Na mocy ustawy o finansach publicznych został wprowadzony obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w tych jednostkach samorządu terytorialnego, w których wielkość gromadzonych i wydatkowanych w ciągu roku środków publicznych przekracza 35 mln zł.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4426/04/IV/S z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni, utworzone zostało Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego, na które w dniu 31.03.2004 roku zatrudniono audytora wewnętrznego w wymiarze 1 etatu.
Audytem wewnętrznym – jest ogół działań, przez które kierownik jednostki (Prezydent Miasta) uzyska obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.
Ponieważ był to pierwszy rok funkcjonowania (organizowania) audytu w Urzędzie Miasta Gdyni, zadania audytora skoncentrowano na:


 1. Przygotowaniu do wykonywania czynności audytorskich poprzez uczestnictwo w cyklu kursów i szkoleń zawodowych:

Ta część przygotowań została zakończona egzaminem złożonym przed Komisją Ministerstwa Finansów z wynikiem pozytywnym.

 1. Opracowaniu regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Gdyni i procedur:

Opracowany Regulamin, ze względu na brak wyraźnych wskazań prawnych, nie został wprowadzony w życie zarządzeniem Prezydenta Miasta. Uzgodniono i przekazano wszystkim komórkom organizacyjnym Urzędu jego wersję skróconą w postaci Instrukcji mającej charakter informacyjny.

W 2004 roku powstała zasadnicza część "Książki procedur audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Gdyni". Po scaleniu jej poszczególnych elementów - w styczniu 2005 roku zostanie przedłożona Prezydentowi Miasta do uzgodnienia. 1. Przygotowaniu planu audytu wewnętrznego na 2004 i na 2005 rok. Plan roczny audytu został poprzedzony:

  • analizą wyników kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie w ostatnim czasie;

  • identyfikacją: aktualnych aktów prawnych normujących działania każdej komórki organizacyjnej UM, istniejących wewnętrznych procedur pisemnych (instrukcje, regulaminy, zasady, wytyczne, opis trybu postępowania itp.) związanych z zakresem funkcjonowania komórek i regulujących wykonywanie merytorycznych zadań;

  • przygotowaniem i przeprowadzeniem analizy ryzyka, wraz z ustaleniem potrzeb audytu i wyborem zadań audytowych;

Plan na 2005 rok został przygotowany zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, natomiast na część roku 2004 - w wersji uproszczonej. Oba plany zostały zaakceptowane przez Prezydenta Miasta.

4. Założeniu i gromadzeniu akt stałych i akt bieżących audytu:

Stałe akta obejmują głównie akty normatywne oraz inne akty prawne związane z zakresem działania Urzędu, dokumenty zawierające opis procedur kontroli, plany audytu oraz informacje istotne dla analizy ryzyka i podlegają aktualizacji.

Bieżące akta zawierają informacje i dokumentację powstającą w toku prowadzenia audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z przeprowadzonych audytów.

5. Rozpoczęciu realizacji zadania audytowego:

W II połowie grudnia 2004 roku podjęto czynności związane z realizacją pierwszego zadania audytowego: Efektywność gromadzenia dochodów Miasta związanych z gospodarowaniem posiadanymi nieruchomościami (gruntami). Zakończenie zadania przewidziane jest na 31.03.2005 r.Przed przystąpieniem do czynności audytowych opracowano wzory podstawowych dokumentów roboczych audytu.Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna